Lithuanian flag Kalbu lietuviškai ir noriu studijuoti angliškai. US flag

Close Quarter Battle, Season 1, Episode 3, IEDs and the Russian Army in Chechnya

CQB

Click here for full audio.

Watch the video of the Intoduction.

Line 1 / 166

My name is Terry Schappert

my

name

is

Terry Schappert

mano

verdas

yra

Terry Schappert

Aš vardu Terry Schappert

Line 2 / 166

and I will be your guide into the world of Close Quarter Battle.

and

I

will

be

your

guide

into

the world

of

close

quarter

battle

ir aš būsiu jūsų gidas apie artimos distancijos kovų pasaulį.

Line 3 / 166

I'm a current US Army Green Beret,

I

am

a current

US Army

Green Beret

Aš esu dabartinė JAV kariomenės žalioji beretė

Line 4 / 166

and I have fought in two armed conflicts in the Middle East.

and

I

have fought

in

two

armed

conflicts

in

the Middle East

ir aš koviausi Artimuosiuose Rytuose, dviejuose ginkluotuose konfliktuose

Line 5 / 166

Initially I was trained to fight in the European Theater to protect the US and its Western allies from the Soviet Union during the heart of the Cold War.

initially

I

was trained

to fight

in the European Theater

to protect

the US

and

its Western allies

from the Soviet Union

during

the heart

of the Cold War

Iš pradžių treniravausi mokiausi kovoti Europos teatre, kad apsaugotume JAV ir Vakarų sąjungininkus nuo Sovietų Sąjungos Šaltojo karo širdyje.

Line 6 / 166

As a Green Beret, I had to learn an Eastern Bloc language and be prepared to infiltrate behind enemy lines to link up with, train, and fight alongside partisans to defeat the Red Army in their very own backyard.

as a Green Beret

I had to learn

an Eastern Bloc language

and

be prepared

to infiltrate

behind enemy lines

to link up with

train

and

fight

alongside

partisans

to defeat

the Red Army

in their very own back yard

kaip žalioji beretė, aš privalėjau išmokti Rytų bloko kalbas ir būti pasiruošęs prasiskverbti pro priešo linijas, kad galėčiau susijungti su partizanais ir kartu kovoti bei treniruotis, kad nugalėtume Raudonąją armiją jų pačių teritorijoje.

Line 7 / 166

In other words, I had to be really good at guerrilla warfare.

in other words

I had to be

really

good

at guerrilla warfare

Kitaip tariant, aš turėjau labai gerai išmanyti partizaninį karą.

Line 8 / 166

Although the Cold War is technically over, we now face a new global conflict: terrorism.

although

the Cold War

is over

technically

we face

now

a new global conflict

terrorism

nors Šaltasis karas jau, techniškai kalbant, pasibaigęs, dabar mes susiduriame su nauju globaliniu konfliktu - terorizmu.

Line 9 / 166

To combat this threat, I've got to be an expert in the techniques of Close Quarter Battle (CQB).

to combat

this threat

I have got to be

an expert

in the techniques

of close quarter battle (CQB)

Tam, kad galėčiau kovoti su šia grėsme aš turėjau būti armitos distancijos kovų metodikų ekspertas.

Line 10 / 166

Together we'll explore how elite soldiers and police units use these specific techniques, weapons, and technologies to defeat their enemies at very close range.

together

we will explore

how

elite soldiers

and

police units

use

these specific techniques

weapons

and

technologies

to defeat

their enemies

at very close range

kartu mes tyrinėsime kaip elitiniai kariai ir policijos daliniai išnaudoja šias speficines technikas, ginklus ir technologijas, kad nugalėtų priešus iš labai artimos distancijos.

Line 11 / 166

The term "Close Quarter Battle" is used to describe scenarios that police and military face in both urban and rural environments.

the term

close quarter battle

is used

to describe

scenarios

that

police

and

military

face

both

in urban and rural

environments

Terminas - artimų distancijų kova, vartojama apibūdinti scenarijus, su kuriais policija bei kariuomenė susiduria abiejose, miesto ir kaimo, aplinkose.

Line 12 / 166

Although the origin of Close Quarter Battle goes back to sword fighting and hand-to-hand combat, today it's used primarily to describe the techniques when small teams are confronting an enemy inside a building or within a compound.

although

the origin

of close quarter battle

goes back

to sword fighting

and

hand to hand

combat

today

it is used

primarily

to describe

the techniques

when

small teams

are confronting

an enemy

inside a building

or

within a compound

nors artimų distancijų kovų kilmė sugrįžta į kardų kovų ir ranka rankon kovų laikus, šiandien tai pagrinde naudojama apibūdinti technikas, kai maža komanda susiduria su priešu pastato viduje ar aptvertoje teritorijoje.

Line 13 / 166

Stairwells, hallways, and rooms always pose dangerous and unknown variables.

stairwells

hallways

and

rooms

always

pose

dangerous

and

unknown

variables

Laiptinės, koridoriai ir kambariai visuomet sudaro pavojingus ir nežinomus nepastovumus.

Line 14 / 166

From basic muzzle awareness, weapons transitions, to silent team communication, all police and military units need to be as good as they can possibly be at Close Quarter Battle.

from

basic muzzle awareness

weapons transitions

to

silent team communication

all police and military units

need

to be

as good as

they can be

possibly

at

close quarter battle

Nuo paprastų vamzdžio liepsnų supratimo, ginklų konverisjų iki tylių komandinių komunikacijų, visoms policijos bei kariuomenės grupėms reikia būti kaip įmanoma geresnėms artimų distancijų kovose.

Watch the video of the lesson survey.

Line 15 / 166

In today's episode, we'll take a closer look at Improvised Explosive Devices, also known as IEDs.

in

today's episode

we will take

a closer look

at

improvised

explosive

devices

also known as

IEDs

Šiandienos serijoje mes pažvelgsime iš arčiau į improvizuotą sprogstamąjį įtaisą, taip pat žinomą kaip PIT.

Line 16 / 166

We will also take a look at how the BMP Armored Personnel Carrier (APC) assists in Close Quarter Battles.

also

we will take a look at

how

the BMP

armored

personnel

carrier

assists

in

close quarter battle

Mes taip pat peržvelgsime kaip BMP šarvuotis padeda artimų distancijų kovose.

Line 17 / 166

And then we'll examine how it's vulnerable to attack by improvised explosive devices and rocket propelled grenades (RPGs).

and

then

we will examine

how

it is

vulnerable to

attack

by

improvised explosive devices

and

rocket

propelled

grenades

ir tuomet mes patyrinėsime kaip pažeidžiama yra pulti su improvizuojančiais sprogstamaisiais užtaisais ir rakestvaidžiais.

Line 18 / 166

We will look at a real CQB scene from the Russian Chechnya conflict and see how a Russian Armored Personnel Carrier responds to getting hit by an IED and ambushed by guerrillas.

we will look at

a real CQB scene

from the Russian Chechnya conflict

and

see

how

a Russian armored personnel carrier

responds to

getting hit

by an IED

and

ambushed

by guerrillas

Mes pažiūrėsime tikrą CQB sceną iš Rusijos ir Čečėnijos konflikto bei pamatysime kaip rusiškas šarvuotis atsako į gaunamus smūgius iš PIT ir partizanų užpuolamas iš pasalų

Line 19 / 166

Finally, I'll be looking at the Czech version of the classic AK-47 weapon system and shooting it on the range.

finally

I will be looking at

the Czech version

of

the classic AK-47 weapon system

and

shooting

it

on the range

Pagaliau pamatysiu čekišką klasiškos AK-47 ginklų sistemos versiją ir šaudymą iš jos diapazone.

Watch the video of IED Part 1

Line 20 / 166

Although most people think of the Improvised Explosive Device as a tool used in Afghanistan and Iraq, the truth is it's been used a long time before this.

although

most people think of

the improvised explosive device

as

a tool

used

in Afghanistan

and

Iraq

the truth is

it has been used

a long time

before this

Nors beveik visi žmonės galvoja, kad improvizuojantis sprogstamasis užtaisas yra įrankis, naudojamas Afganistane ir Irake, tiesa yra kitokia, jis jau buvo naudojamas gana ilgą laiką ir prieš tai.

Line 21 / 166

After the Cold War ended, a lot of unexploded Soviet bombs and demolition equipment became available on the international black market.

after

the Cold War

ended

a lot of

unexploded Soviet bombs

and

demolition equipment

became

available

on the international black market

Po Šaltojo karo pabaigos daugybė nesprogusių sovietinių bombų ir sprogstamosios įrangos tapo prieinana tarptautinėje juodojoje rinkoje

Line 22 / 166

This material could easily be used by anybody who had a basic knowledge of engineering and explosives to be refashioned into a remote controlled roadside bomb.

this material

easily

could be used

by anybody

who had

a basic knowledge

of

engineering

and

explosives

to be refashioned

into

a remote controlled

roadside

bomb

Ši medžiaga gali būti lengvai naudojama kiekvieno, kuris turi pagrindines žinias apie inžinieriją ir sprogmenų modifikavimą

Line 23 / 166

At the right moment, the terrorists would detonate the explosive and ambush the confused and wounded enemy.

at the right moment

the terrorists

would detonate

the explosive

and

ambush

the

confused

and

wounded

enemy

tinkamu momentu teroristai galėtų detonuoti sprogmenį ir užpulti pažeistą ir sutrikusį priešą iš pasalų.

Line 24 / 166

This type of an attack is a perfect example of how guerrilla forces also use the three rules of close quarter battle: surprise, speed, and violence of action.

this type of

an attack

is

a perfect example of

how

guerrilla forces

also

use

the three rules of

close quarter battle

surprise

speed

and

violence of action

Šis atakos tipas yra tobulas pavyzdys, kaip partizanų pajėgos taip pat naudojosi trijomis artimų distancijų kovos taisykles: staigus puolimas, greitis ir smurtiniai veiksmai.

Watch the video of the Chechnyan conflict.

Line 25 / 166

In today's episode of Close Quarter Battle, we are going to look back at the Russian military involvement in Chechnya and how that David and Goliath story demonstrates why a larger military force can be brought to its knees by a much smaller irregular guerrilla force using techniques similar to those of special forces.

in today's episode of

close quarter battle

we are going

to look back

at the Russian military involvement

in Chechnya

and

how

that

David and Goliath

story

demonstrates

why

a larger military force

can be brought

to its knees

by a much smaller irregular guerrilla force

using

techniques

similar to

those

of

special forces

Šiandienos Artimų Distancijų Kovų epizode mes sugrįšime ir peržvelgsime Rusijos kariuomenės įsitraukimą Čečėnijoje ir kaip David ir Goliath istorija pademonstruoja kodėl didesnės karinės pajėgos gali būti parklupdomos ant kelių daug mažesnių, neįprastų parizanų pajėgų pasitelkiant technikas, panašias į specialiųjų pajėgų.

Line 26 / 166

As the Cold War ended, Russia struggled to maintain control of some of its former Soviet Union territories.

as

the Cold War

ended

Russia

struggled

to maintain control

of

some

of

its former Soviet Union territories

Kai Šaltasis karas pasibaigė, Rusijai sunkiai sekėsi išlaikyti kai kurių buvusių jos, Sovietų Sąjungos, teritorijų kontrolę.

Line 27 / 166

When Chechnya declared full independence from Moscow, Boris Yeltsin, then President of the Russian Federation, opposed this declaration, arguing that Chechnya had not been an independent entity within the former Soviet Union.

when

Chechnya

declared

full independence

from Moscow

Boris Yeltsin

then (at that time)

President

of the Russian Federation

opposed

this declaration

arguing that

Chechnya had not been

an independent entity

within the former Soviet Union

Kai Čečėnija paskelbė visišką nepriklausomybę nuo Maskvos, Borisas Jeltsinas, tuomet (tuo laikotarpiu) Rusijos federacijos prezidentas, atmetė šią deklaraciją įrodinėdamas, jog Čečėnija nebuvo nepriklausoma organizacija Sovietų Sąjungos sudėtyje.

Line 28 / 166

The ensuing conflict was mainly between three groups: the Russian military, the ruling Chechnya army, and the Chechnya resistance, which was mainly made up of Muslim mujahideen forces, many of which were foreign fighters.

the ensuing conflict

was

mainly

between three groups

the Russian military

the ruling Chechnya army

and

the Chechnya resistance

which

mainly

was made up of

Muslim mujahideen forces

many

of which

were

foreign fighters

Pasekęs konfliktas pagrinde buvo tarp trijų grupuočių: Rusijos kariuomenės, valdančiosios Čečėnijos armijos ir Čečėnijos pasipriešinimo, kuris buvo sukurtas pagrinde iš užsieničių musulmonų mujahineen pajėgų.

Line 29 / 166

In this conflict, the Chechnya resistance usually fought unconventionally by usings IEDs and ambushing regular Russian units.

in this conflict

the Chechnya resistance

usually

fought

unconventionally

by

using

IEDs

and

ambushing

regular Russian units

Šiame konflikte Čečėnijos pasipriešinimo pajėgos netradiciškai ir įprastai pasinaudojo PIT ir puolimo iš pasalų taktikomis, reguliariai puldamos Rusijos karinius dalinius.

Line 30 / 166

This technique has devastating effects, despite the fact that it can be created by relatively simple means using mostly homemade electronics and acquired explosives.

this technique

has

devastating effects

despite the fact that

it can be created

by relatively simple means

using

mostly

homemade

electronics

and

acquired

explosives

Ši technika turėjo katastrofiškų pasekmių, nepaisant to fakto, jog ji gali būti pagaminta gana paprastu būdu, pasinaudojant daugiausiai namine elektronika ir gautais sprogmenimis.

Watch the video of the IED Part 2.

Line 31 / 166

IEDs, Improvised Explosive Devices.

IEDs

improvised

explosive

devices

PIT, imrpovizuojantys sprogstamieji prietaisai.

Line 32 / 166

Such a simple acronym, but it can strike fear in the heart of any soldier.

such a simple

acronym

but

it can strike fear

in the heart

of any soldier

Tai toks paprastas akronimas, tačiau jis gali įvaryti karių širdims baimės.

Line 33 / 166

When I first came in the army, we learned things like mine warfare and booby traps.

when

first

I came

in the army

we learned

things

like

mine warfare

and

booby traps

Kai iš pradžių atvykau į kariuomenę, mes išmokome tokių dalykų, kaip mini karybos ar spąstu spendimas.

Line 34 / 166

And a booby trap can be something as simple as stretching a line across a trail attached to a grenade pin, and when you kick the line, the grenade pin pulls out, the grenade blows up.

and

a booby trap

can be

something

as simple as

stretching

a line

across a trail

attached to a grenade pin

and

when

you kick the line

the grenade pin pulls out

the grenade blows up

Ir spąstu spendimas gali būti kažkas tokio paprasto, kaip linijos, sujungtos su granatos kaiščiu, tempimas per kelią, ir kai jūs įspiriate į liniją, granatos kaištis išsitraukia, granata sprogsta.

Line 35 / 166

It could be a pit in the ground with some spikes in it that you fall into.

it could be

a pit

in the ground

with some spikes

in it

that

you fall into

Tai gali būti duobė su spygliais žemėje, į kurią jūs įkrentate.

Line 36 / 166

It may not kill you, but it can hurt you.

it may kill

not

you

but

it

can hurt

you

Tai galbūt nenužudys jūsų, tačiau tai tikrai gali jus sužaloti.

Line 37 / 166

Mines, anti-personnel and anti-armor, were something we learned how to emplace and then how to retrieve.

mines

anti-personnel

and

anti-armor

were

something

we learned

how to emplace

and

then

how to retrieve

Minos, priešpėstinės ir prieš šarvinės buvo kažkas, ką mes išmokome įmontuoti ir atgauti, išmontuoti.

Line 38 / 166

IEDs kind of combine the technology and the mindset of both.

IEDs

kind of

combine

the technology

and

the mindset

of

both

PIT iš dalies sujungia šią technologiją ir mąstyseną į vieną.

Line 39 / 166

The key to IEDs really are two things: knowledge of your enemy, who you're trying to kill, and knowledge of the terrain.

the key to

IEDs

really

are

two

things

knowledge of

your enemy

who

you are trying

to kill

and

knowledge of

the terrain

Raktas į PIT yra du dalykai: priešo išmintis, kurį norite nužudyti ir žinios apie jį supančią aplinką.

Line 40 / 166

The making of an IED can actually be a really simple process.

the making

of

an IED

can be

actually

a simple process

really

PIT kūrimas iš tikrųjų gali būti labai paprastas procesas

Line 41 / 166

It depends on what you've got and what you want to do.

it

depends on

what

you have got

and

what

you want to do

Tai priklauso nuo to, ką jūs turite ir ką norite padaryti.

Line 42 / 166

For example, an Iraqi insurgent gets a hold of several artillery shells.

for example

an Iraqi insurgent

gets a hold of

several

artillery shells

Pavyzdžiui, irakiečių sukilėlis gauna į savo rankas kelis artilerijos sviedinius

Line 43 / 166

If he knows what he's doing, he can open them up and attach a detonator inside.

if

he knows

what

he is doing

he can open up

them

and

attach

a detonator

inside

Jei jis žino, ką daro, tai gali atidaryti sprogmenis ir įdėti į vidų detonatorius.

Line 44 / 166

Now with the advent of all this electronic equipment, cell phones, garage door openers, it's really easy to make that detonator be able to put some kind of a signal, that when you even call it, it will detonate it.

now

with the advent

of

all this electronic equipment

cell phones

garage door openers

it is easy

really

to make

that detonator be able

to put

some kind

of a signal

that

when

even

you call it

it will detonate it

Dabar su visų technologijų atėjimų, mobilieji telefonai, garažo vartų atidarytuvai, labai lengva pagaminti detonatorių, sukurti signalą, kuris, kai paskambini, bomba susprogsta.

Line 45 / 166

It doesn't take a lot of technology.

it does not take

a lot of

technology

Tam nereikia turėti daug technologijos.

Line 46 / 166

All it takes is a lot of imagination and a lot of creativity, and some real astute judgment of the terrain and the enemy.

all

it takes

is

a lot of

imagination

and

a lot of

creativity

and

some real astute judgment

of

the terrain

and

the enemy

Viskas, ko reikia tai vaizduotės, kūrybingumo, sumanių sprendimų ir nusimanymo apie vietovę ir priešą. 

Line 47 / 166

An IED is also referred to as a roadside bomb, and that's precisely how it's used.

an IED

is referred to

also

as

a roadside bomb

and

that is

precisely

how

it is used

PIT taip pat žinoma kaip kelio bomba, mina. Ir tai yra tiksliai, visiškai kaip ji naudojama.

Line 48 / 166

Typically they explode to the side of or underneath the vehicle to cause the maximum amount of damage.

typically

they explode

to the side

or

underneath

the vehicle

to cause

the maximum amount

of

damage

įprastai jos sprogsta šonu ar po transporto priemone, kad sukeltų maksimalų kiekį žalos.

Line 49 / 166

During the Second Iraq War, IEDs were used extensively against Coalition Forces.

during

the Second Iraq War

IEDs

were used

extensively

against Coalition Forces

Per Antrąjį Irako Karą PIT buvo plačiai naudojami prieš Koalicijos Pajėgas.

Line 50 / 166

By the end of 2007, IED attacks in Iraq were responsible for more than half of Coalition deaths.

by the end of 2007

IED

attacks

in Iraq

were

responsible for

more than half

of

Coalition

deaths

Iki 2007 metų pabaigos PIT buvo atsakingos už daugiau nei pusę Koalicijos narių mirčių.

Line 51 / 166

And with IED attacks increasing every year in Afghanistan, this method of attack has now become the most common against NATO forces.

and

with

IED attacks

increasing

every year

in Afghanistan

this method

of

attack

has become

now

the most common

against NATO forces

Ir su PIT atakų padažnėjimu Afganistane kasmet, šis atakų metodas tapo dažniausiai naudojamu prieš NATO pajėgas.

Line 52 / 166

With a little bit of training, as much ordnance and explosives as he can scrounge up, and a knowledge of the terrain and the movement of his opponent, an insurgent can set up a really nasty surprise.

with a little bit

of

training

as much

ordnance

and

explosives

as

he

can scrounge up

and

a knowledge

of

the terrain

and

the movement

of

his opponent

an insurgent can set up

a really nasty surprise

Su trupučiu treniruočių ir tiek pat tvarkos bei sprogmenimis, kuriuos jis gali pavogti, taip pat žiniomis apie aplinką bei oponento judėjimą, sukilėlis gali sukurti išties nemalonią staigmeną.

Line 53 / 166

Take this for example: here we've got a tank round and a mortar round.

take

this

for

example

here

we have got

a tank round

and

a mortar round

Štai jums pavyzdys. Čia turime bako ir minosvaidžio raundą.

Line 54 / 166

With a little creativity, you're able to chain these together explosively.

with

a little creativity

you are able

to chain

these

together

explosively

Būdami bent truputį kūrybingi galite šiuos kartu labai greitai sujungti.

Line 55 / 166

If you don't have these kinds of rounds, even if you have raw explosives, you can do that as well.

if

you do not have

these kinds

of rounds

even if

you have

raw explosives

you can do

that

as well

Jeigu neturite tokio tipo raundų, net jei turite neapdorotus sprogmenis, jūs taip pat galite pasigaminti.

Line 56 / 166

In this case, with these kinds of rounds, you can use the terrain to aim them where you want them to go.

in this case

with these kinds of rounds

you can use

the terrain

to aim

them

where

you want

them

to go

Šiuo atveju, su tokio tipo raundais galite pasinaudoti supančia aplinka, kad nusitaikytumėte ir šoviniai skristų ten, kur jūs norite.

Line 57 / 166

And so, imagine adding three, four, five, ten of these things, and a vehicle's coming down the road.

and

so

imagine

adding

three, four, five, ten

of

these things

and

a vehicle is coming

down

the road

Ir įsivaizduokite pridėdami vieną, du, tris, penkis, dešimt tokių dalykų, ir transporto priemonė atvyksta keliu.

Line 58 / 166

You can activate it remotely, with some kind of electronic device, or it can be something like a pressure plate or some other way to set it off when the vehicle goes over.

you can activate

it

remotely

with some kind of electronic device

or

it

can be

something

like

a pressure plate

or

some other way

to set off

it

when

the vehicle

goes over

Galite aktyvuoti tai nuotoliniu būdu, gali būti kažkokio tipo elektroniniu prietaisu ar kokia spaudimo plokštė, ar kitas būdas, kai transporto priemonė pravažiuoja.

Line 59 / 166

IEDs are, of course, physically destructive, and they kill people and destroy equipment, but almost as importantly is their fear factor.

IEDs

are

of course

physically destructive

and

they kill

people

and

destroy

equipment

but

almost as importantly

is

their fear factor

PIT yra, žinoma, fiziškai sprogstantys ir jie žudo žmones bei naikina įrangą, bet taip pat svarbus yra įbauginimo faktorius.

Line 60 / 166

Just knowing that this could be waiting for you around any corner at any time is going to really make you think about what you do.

just

knowing

that

this could be waiting

for you

around any corner

at any time

is going

really

to make

you think about

what

you do

Tiesiog žinant, kad tai gali laukti jūsų už bet kurio kampo ir bet kurią akimirką tikrai gali priversti jus pagalvoti, kaip reiktų elgtis tokioje situacijoje.

Line 61 / 166

I'm going to take a look at the Russian BMP Armored Personnel Carrier, how it was used, and how it was ultimately defeated in the Chechnya conflict.

I am going

to take a look

at the Russian BMP Armored Personnel Carrier

how

it was used

and

how

it was defeated

ultimately

in the Chechnyan conflict

Watch the video of BMP Part 1.

Line 62 / 166

The M1 Abrams tank is the US military's primary battle tank.

the M1 Abrams tank

is

the US military's

primary battle tank

M1 Abrams tankas YRA PAGRINDINIS JAV kariuomenės kovinis tankas.

Line 63 / 166

With its 120 millimeter bore cannon and 50 caliber machine guns, the Abrams tank has been an essential part of supporting close quarter battle operations.

with its 120 millimeter bore cannon

and

50 caliber machine guns

the Abrams tank

has been

an essential part

of

supporting

close quarter battle

operations

Su 120 milimetrų angos patranka ir 50 kalibrų kulkosvaidžiu, Abrams tankas yra svarbi atraminė artimų distancijų kovų operacijų dalis.

Line 64 / 166

The BMP is a Soviet amphibious tracked fighting vehicle and was mass produced.

the BMP

is

a Soviet

amphibious

tracked

fighting

vehicle

and

was

mass produced

BMP YRA Sovietinis desantinė bei vikšrinė, kovinė transporto priemonė, kuri buvo gaminama masiškai.

Line 65 / 166

It combines the principles of an Armored Personnel Carrier (APC) and a tank by adding the option of a light 73 millimeter cannon and an anti-tank guided missile launching system.

it combines

the principles

of

an armored

personnel

carrier

and

a tank

by adding

the option

of

a light 73 millimeter cannon

and

an anti-tank

guided

missile

launching

system

Jis sunjungia šarvuočio ir tanko principus pridedant lengvą kelias opcijas: 73 milimetrų patranką ir prieštankinių, valdomųjų raketų valdymo sistemą.

Line 66 / 166

The BMP allowed infantry to operate in relative safety and allowed small teams both mobility and speed in rural and urban campaigns.

the BMP

allowed

infantry

to operate

in relative safety

and

allowed

small teams

both

mobility

and

speed

in

rural

and

urban

campaigns

The BMP allowed infantry to operate in relative safety and allowed small teams both mobility and speed in rural and urban campaigns.

Line 67 / 166

As a result of the Soviet Unions's involvement in Afghanistan in the 1980s, they improved the BMP with more updated armor and technology.

as a result

of

the Soviet Union's involvement

in Afghanistan

in the 1980s

they improved

the BMP

with

more updated

armor

and

technology

Sovietų Sąjungos dalyvavimo rezultatai Afganistan 1980-aisais: patobulinta BMP su atnaujintais šarvais ir technologijomis.

Line 68 / 166

Alright, so I am in a BMP-1, which is interesting for me, because when I came in the army in 1988, I spent a lot of time and energy figuring out how to defeat one of these things.

alright

so

I am

in a BMP-1

which is

interesting

for me

because

when

I came in (joined)

the army

in 1988

I spent

a lot of

time

and

energy

figuring out

how to defeat

one

of

these things

Gerai, taigi, aš esu BMP-1 viduje, jis man išties yra įdomus, nes kai atvykau į armiją 1988-aisiais, praleidau daugybę laiko galvodamas kaip reiktų anuliuoti vieną iš šių dalykų.

Line 69 / 166

When the Soviets came out with this in the Sixties, this was a huge problem for NATO, because they had nothing to really answer this with.

when

the Soviets came out with (introduced)

this

in the Sixties (1960s)

this was

a huge problem

for NATO

because

they had

nothing

to answer

really

this

with

Kai Sovietai sugalvojo šitai šešdešimtaisiais, tai buvo didžiulė NATO problema, nes jie neturėjo kaip atsakyti šiai problemai.

Line 70 / 166

It was capable of about 70 kilometers an hour.

it was

capable of

about

70 kilometers per hour

Jis galėjo važiuoti maždaug 70 kilometrų per valandą.

Line 71 / 166

It was amphibious, so it could swim.

it was

amphibious

so

it could swim

Jis buvo desantis, taigi, galėjo plaukti.

Line 72 / 166

It had a lot of different weapon systems.

it had

a lot of

different

weapon systems

Jis turėjo daugybę skirtingų ginklų sistemų.

Line 73 / 166

It could launch rockets; there was a heavy machine gun, several light machine guns, and the men inside could put their weapons outside of ports and basically effectively cover 360 degrees.

it could launch

rockets

there was

a heavy machine gun

several light machine guns

and

the men inside

could out

their weapons

outside of ports

and

basically

effectively

cover

three hundred sixty

degrees

Jūs galėjote paleisti raketas, ten buvo sunkusis kulkosvaidis ir keli lengvieji kulkosvaidžiai bei vyrai viduje galėjo pasidėti savo ginklus kitur nei normaliose ginklų padėtyse ir paprastai bei efektyviai padengti 360 laipsnių.

Line 74 / 166

It had a crew of three and was able to transport eight guys to a fight and then support them.

it had

a crew of three

and

was able

to transport

eight guys

to a fight

and

then

support them

Jis viduje turėdavo trijų žmonių grupę, taip pat galėjo transportuoti aštuonis vyrus kovai ir taip pat padėti jiems.

Line 75 / 166

Now, over time, Armored Personnel Carriers and that concept continued to develop and get better.

now

over time

armored personnel carriers

and

that concept

continued

to develop

and

get better

Per laiką šarvuočiai ir jų idėja vis tęsė plėtojimą ir vis gerėjo.

Line 76 / 166

We have some really good ones in the American military.

we have

some

really

good

ones

in

the American military

Mes turime keletą šių tikrai gerų šarvuočių JAV kariuomenėje.

Line 77 / 166

The Bradley Fighting Vehicle and the Stryker come to mind.

the

Bradley

fighting

vehicle

and

the

Stryker

come

to mind

Bradley Kovinė Transporto Priemonė bei Stryker iškart ateina į galvą

Line 78 / 166

Bradley and Stryker fighting vehicles are combat vehicles which have additional fighting capacity in the form of heavier weapons or missile systems to both support and carry personnel into battle.

Bradley

and

Stryker

fighting vehicles

are

combat vehicles

which have

additional

fighting capacity

in the form

of

heavier weapons

or

missile systems

both

to support

and

carry

personnel

into battle

Bradley ir Stryker kovos mašinos yra kovinės transporto priemonės, kurios turi papildomus kovinius pajėgumus sunkiųjų ginklų ir raketų sistemos formoje, kad galėtu kartu, padėti ir pervežti personalą į mūšį.

Line 79 / 166

Armored Personnel Carriers provide basic and off road abilities and support to troops conducting close quarter battle operations.

armored personnel carriers provide

basic

and

off road abilities

and

support

to troops

conducting

close quarter battle

operations

Šarvuotis suteikia pagrindines bei visureigių savybes ir paramą karimas, atliekantiems artimų disntacijų kovų operacijas.

Line 80 / 166

Providing safety to troops inside but equipped with heavy caliber machine guns, they protect troops entering and during operations.

providing

safety

to troops

inside

but

equipped with

heavy caliber machine guns

they

protect troops

entering

and

during

operations

Suteikia saugumą kariams viduje, bet įrengtas sunkiaisias kulkosvaidžiais gali apsaugoti karius įžengdamas į kovos teritoriją per operacijas.

Line 81 / 166

How do you defeat something like this?

how

do you defeat

something

like this

Kaip nukauti kažką tokio?

Line 82 / 166

It's heavy; it's pretty fast; it's got a lot of weapon systems.

it is

heavy

it is

pretty fast

it has got

a lot of

weapon systems

Jis sunkus ir gana greitas bei turi daugybę ginklų sistemų.

Line 83 / 166

How would you defeat it?

how

would you defeat

it

Kaip jūs jį nukautumėte?

Line 84 / 166

One place it's vulnerable for sure is in the back.

one place

it is

vulnerable

for sure

is

in the back

Viena jo tikrai pažeidžiama vieta yra nugara.

Line 85 / 166

The troop doors are rather light, and there's gas tanks in there, so it's a great place to attack it.

the troop doors

are

rather (relatively)

light

and

there are

gas tanks

in there

so

it is

a great (excellent) place

to attack

it

Karių išlipimo durys yra gana lengvos ir ten šalia yra dujų cisternos, taigi, tai puiki vieta puolimui.

Line 86 / 166

Alright, I'm in the back of the BMP-1.

alright

I am

in the back

of

the BMP-1

Gerai, dabar aš esu galinėje BMP-1 dalyje.

Line 87 / 166

This is where the infantry soldiers would actually load up.

this is

where

the infantry soldiers

would load up

actually

Tai yra vieta, kur pėstininkai iš tikrųjų pasikrautų.

Line 88 / 166

The crew of three is in the middle and in the front.

the crew

of

three

is

in the middle

and

in the front

Trijų žmonių įgūla yra viduryje ir priekyje.

Line 89 / 166

Four men on each side, full kit, all their weapons, all their gear.

four men

on each side

full kit

all their weapons

all their gear

Keturi vyrai kiekvieno pusėje, pilnos komplektacijos ir visi jų ginklai bei įranga.

Line 90 / 166

This is a really tight space. Very uncomfortable place to be.

this is

a really tight space

very uncomfortable place

to be

Tai tikrai suspausta, nedidelė erdvė ir labai nepatogi vieta būvimui.

Line 91 / 166

It's really vulnerable to attack, because the metal is a bit thinner, but more importantly there's fuel in here, and you can see the fuel lines that run into the cabin.

it is

really

vulnerable

to attack

because

the metal is

a bit thinner

but

more importantly

there is

fuel

in here

and

you can see

the fuel lines

that run

into the cabin

Jis tikrai pažeidžiamas atakoms, nes yra iš truputį plonesnio metalo, bet kur kas svarbiau, kad ten yra kuras, galie matyti kuro linijas, einančias į kabiną.

Line 92 / 166

What they were often attacked with was this.

what

they were attacked with

often

was

this

Jie dažnai buvo puolami su šituo.

Line 93 / 166

Now what you're looking at here is actually the rocket that the BMP would fire itself.

now

what

you

are looking at

here

is

actually

the rocket

that

the BMP

itself

would fire

Dabar, į ką jūs čia žiūrite yra iš tikrųjų raketą, kurią BMP iššautų pati.

Line 94 / 166

But from here up you've probably seen these in movies and in TV shows.

but

from here up

you have seen

probably

these

in movies

and

in TV shows

Bet nuo čia jūs turbūt matėte juos filmuose ir televizijos laidose.

Line 95 / 166

This is what's fired from an RPG-7.

this is

what is fired

from

an RPG-7

Tai yra ką jūs iššaunate iš RPG-7.

Line 96 / 166

What would take place is that the BMP would be stopped, either with an IED blast or a mine, and now it would be ambushed, either from the top, from the sides or the back.

what would take place

is

that

the BMP would be stopped

either

with an IED blast

or

a mine

and

now

it would be ambushed

either

from the top

from the sides

or

the back

Kas įvyktų, tai tas BMP būtų sustabdytas arba su PIT sprogimu, arba mina ir tai būtų pasala iš viršaus ar šonų, ar nugaros.

Line 97 / 166

You could even be really nasty and wait until the guys open the door and then just shoot an RPG right into the cabin.

you

could be

even

really nasty

and

wait

until

the guys open

the door

and

then

just

shoot

an RPG

right

into the cabin

Galėtumėte būti tikrai šlykštūs ir palaukti kol vyrai atidarys duris ir tuomet tiesiog iššauti RPG tiesiai į kabiną.

Watch the video of the BMP - Part 2.

Line 98 / 166

Let's have a look at the second way to attack a BMP.

let us have a look

at the second way

to attack

a BMP

Pažvelkime į antrą BMP puolimo būdą.

Line 99 / 166

Here's what you don't do: you don't attack it from the front.

here is

what

you do not do

you do not attack

it

from the front

Čia yra tai, ko jūs nedarote: nepaluote jo iš priekio.

Line 100 / 166

If you look, it's in a wedge shape with very thick armor.

if

you look

it is

in a wedge shape

with very thick armor

Jei jū pažiūrėtumėte, tai jis yra pleišto formos su labai storais šarvais.

Line 101 / 166

So most weapon systems are going to bounce right off of it.

so

most weapon systems

are going

to bounce

right

off of it

Taigi, beveik visos ginklų sistemos tiesiog tiesiai atšoks nuo jo.

Line 102 / 166

The best way to attack this vehicle is from underneath, either with a mine or an IED.

the best way

to attack

this vehicle

is

from underneath

either

with a mine

or

an IED

Geriausias būdas pulti šią transporto priemonę yra iš apačios, tai arba su mina, arba PIT.

Line 103 / 166

You can pop through the skin, under [underneath], or you can take off the tread, and now the BMP is not moving, and it can't do what it was designed to do: to move forward aggressively and quickly.

you can pop

through the skin

underneath

or

you can take off

the tread

and

now

the BMP

is not moving

and

it cannot do

what

it was designed

to do

to more forward

aggressively

and

quickly

Jūs galite prašauti pro šarvus arba tiesiog nuimti sriegį ir dabar BMP nebejuda, jis nebegali daryti to, kam buvo sukurtas: agresyviai ir greitai judėti į priekį

Line 104 / 166

You can now attack it from all sorts of different angles, and it's very demoralizing for the guys inside, who may not even know what's going on.

you can attack

now

it

from all sorts

of

different angles

and

it is

very demoralizing

for the guys inside

who may not know

even

what is going on

Dabar jūs galite pultį jį iš visų krypčių, tai labai demoralizuoja vyrus viduje, kurie nežino kas vyksta

Line 105 / 166

The principles of CQB are absolutely applied here: surprise, speed, violence of action.

the principles

of

CQB

are applied

absolutely

here

surprise

speed

violence of action

CQB principai yra čia visiškai taikomi tokie: staigus užpuolimas, greitis, smurto veiksmai.

Line 106 / 166

Surprise: these guys are driving along on a road, and all of a sudden a mine goes off and now they're not moving.

surprise

these guys are driving

along on a road

and

all of a sudden

a mine goes off

and

now

ther are not moving

Staigus užpuolimas: šie vyrai važiuoja keliu ir staiga sprogsta mina, dabar jie nebejuda.

Line 107 / 166

Speed: speed doesn't always have to do with increasing your speed.

speed

speed does not have to do

always

with increasing

your speed

Greitis: greitis neturi visada reikšti, kad jūsų greitis nuolat didėja.

Line 108 / 166

It can also mean taking away the speed of your enemy.

it can mean

also

taking away

the speed

of

your enemy

Tai taip pat gali reikšti atimti greitį iš jūsų priešo.

Line 109 / 166

The BMP is supposed to go forward; it's supposed to go fast; now it can't.

the BMP is supposed

to go forward

it is supposed

to go fast

now

it cannot

BMP turėtų judėti į priekį. Jis turėtų judėti greitai, dabar jis nebegali.

Line 110 / 166

So you've surprised it; you've shut down its speed; now you apply the violence.

so

you have surprised

it

you have shut down

its speed

now

you apply

the violence

Taigi, nustebinote juos, dabar sumažinote jo greitį ir galite panaudoti smurtą.

Line 111 / 166

Now you find the angles that are the best way to kill it.

now

you find

the angles

that are

the best way

to kill

it

Dabar jūs surandate tinkamiausias kryptis jam sunaikinti.

Line 112 / 166

You get the guys in the back.

you get

the guys

in the back

Jūs pataikote į vyrus gale.

Line 113 / 166

And you overwhelm either the individual vehicle or the convoy.

and

you overwhelm

either

the individual vehicle

or

the convoy

Jūs sutriuškinate arba individualią transporto priemonę, arba automobilių koloną.

Line 114 / 166

In combat, everything, offensive or defensive, can be defeated.

in combat

everything

offensive

or

defensive

can be defeated

Kovoje visi, puolamieji ar gynybiniai, gali būti nugalėti.

Line 115 / 166

You've just got to figure out how to do it.

you have got

just

to figure out

how to do

it

Jūs tiesiog turite sugalvoti kaip tai padaryti.

Line 116 / 166

We will take a closer look at how a single Improvised Explosive Device can cause an entire armor division to literally stop in its tracks.

we will take

a closer look at

how

a single Improvised Explosive Device

can cause

an entire armor division

to stop

literally

in its tracks

Pažvelgsime iš arčiau kaip vienas improvizuojantis sprogstamasis prietaisas gali sukelti visą šarvų padalinį sustoti, neperdedant, savo bėgiuose.

Line 117 / 166

We go inside the head of an elite Russian unit as they hunt down a Chechnya resistance IED maker.

we go

inside the head

of

an elite Russian unit

as

they hunt down

a Chechnya resistance IED maker

Dabar mes nužengiame į elitinio rusų padalinio galvos vidų (į protą) ir peržvelgiame kaip jie sumedžioja Čečėnų pasipriešinimo PIT kūrėją.

Line 118 / 166

Close Quarter Battle, also known as CQB, is a collection of techniques used by police and military teams when fighting in compounds, buildings, and smaller battle areas.

Close Quarter Battle

also known as

CQB

is

a collection

of

techniques

used by

police

and

military teams

when

fighting

in compounds

buildings

and

smaller battle areas

Artimų Distancijų Kovos, taip pat žinomos kaip ADK, yra technikų rinkinys, naudojamas policijos bei kariuomenės komandų kovojant aptvertose teritorijose, pastatuose ir mažesniuose kovų laukuose.

Line 119 / 166

IED or Improvised Explosive Device.

IED

or

improvised

explosive

device

PIT ar improvizuojantis sprogstamasis prietaisas

Line 120 / 166

The IED or Improvised Explosive Device is essentially a homemade bomb that is placed in a well traveled area and detonated remotely when an enemy force is traveling through, often with vehicles.

the IED

or

improvised explosive device

is

essentially

a homemade bomb

that is placed

in a well traveled area

and

detonated

remotely

when

an enemy force is traveling through

often

wit vehicles

PIT ar improvizuojantis sprogstamasis prietaisas yra, iš esmės, namų kūrybos bomba, kuri pastatoma dažnai keliaujamame kelyje ir detonuojamas per atstumą, kai priešų pajėgos keliaują per jį, dažnai su transporto priemonėmis.

Line 121 / 166

Chechnya is a small region in the Northern Caucasus, where the Russian military was locked in a bitter conflict in the 1990s.

Chechnya is

a small region

in the Northern Caucasus

where

the Russian military was locked

in a bitter conflict

in the nineteen nineties

Čečėnija yra mažas regionas šiaurės Kaukaze, kur rusų kariuomenė buvo užblokuota aštriame konflikte 1990-aisiais.

Line 122 / 166

Although a large military has seemingly endless resources and technology at its disposal, they're also burdened by this infrastructure, and it can slow them down.

although

a large military

has

seemingly

endless resources

and

technology

at its disposal

they are burdened

also

by this infrastructure

and

it can slow down

them

Nors didžiulė kariuomenė turi, regis, nesibaigiančius resursus ir technologijas savo žinioje, jie taip pat apkraunami šios infrastruktūros, o tai gali juos sulėtinti.

Line 123 / 166

A small guerrilla unit, although lacking the technical and resource support, can operate in a clandestine manner and needs to utilize public opinion to sway support for their cause.

a small guerrilla unit

although

lacking

the technical

and resource

support

(it) can operate

in a clandestine manner

and

needs

to utilize

public opinion

to sway support

for their cause

Maža partizanų grupuotė, nors neturi technikos ir resursų paramos, vistiek gali operuoti nelegaliu būtu ir pasinaudoja visuomenės nuomonę, kad su savo sąlygomis pakreiptų dėl paramos.

Line 124 / 166

Looking back to the Crusades, the colonial battles in Africa, or even the American Indian wars in North America, you can see many examples of guerrilla warfare, where smaller groups could win battles against very large traditional colonial forces using techniques we would refer to now as terrorism.

looking back

to the Crusades

the colonial battles

in Africa

or

even

the American Indian wars

in North America

you can see

many examples

of

guerrilla warfare

where

smaller groups could win

battles

against very large traditional colonial forces

using

techniques

we would refer to

now

as

terrorism

Žvelgiant atgal į Kryžiaus žygius, kolonistinius mušius Afrikoje ar netgi Amerikos indėnų mūšius Šiaurės Amerikoje jūs galite pastebėti daugybę partizaninių karų pavyzdžių, kur mažesnės grupės galėtų laimėti mūšius prieš labai dideles, tradicines, kolonistines pajėgas pasitelkiant technikas, kurias dabar mes pavadintume terorizmu.

Line 125 / 166

Terrorism is the organized, premeditated use of violence by non-state or state sponsored groups against combatants or non-combatants, in order to advance an ideological goal.

terorism is

the organized

premeditated

use (noun)

of

violence

by

non-state

or

state

sponsored

groups

against

combatants

or

non-combatants

in order to

to advance

an ideological goal

Terorizmas yra organizuotas, sąmoningas smurto panaudojimas nevalstybinės ar valstybinės paramos grupuotės kovojančios prieš kombatantus ar ne kombatantus tam, kad pažengtų į priekį savo idealoginiuose planuose.

Line 126 / 166

After the Cold War ended, the Western world considered Muslim extremism to be the biggest source of terrorist threats, the biggest of these threats being explosives and chemical weapons used on civilian populations or diplomatic stations around the world.

after

the Cold War ended

the Western world considered

Muslim extremism

to be

the biggest source

of

terrorist threats

the biggest

of

these threats being

explosives

and

chemical weapons

used on

civilian populations

or

diplomatic stations

around the world

Po Šaltojo karo pabaigos Vakarų pasaulis laikė musulmonų ekstremistus didžiausiu teroristinių grėsmių šaltiniu, didžiausios grėsmės yra sprogmenys ir cheminiai ginklai naudojami ant civilinių ir diplomatinių skyrių aplink pasaulį.

Line 127 / 166

Now let's go into the head of an elite Russian soldier as he and his partner dive into the catacombs of a bombed out Groznian building looking for Chechnyan rebels.

now

let us go

into the head

of

an elite Russian soldier

as

he

and

his partner

dive

into the catacombs

of

a bombed out Groznian building

looking for

Chechnyan rebels

Dabar pasinerkime ir įlįskime į elitinio rusų kario galvą (protą, kad galėtume suprasti) kaip jis ir jo partneris nardo subamborduoto Grozno pastato katakombose ieškant Čečėnų sukilėlių.

Line 128 / 166

Because IEDs caused uncountable Russian casualties, tracking down and eliminating IED bomb makers was of utmost importance to the Russian military leaders during both Chechnyan wars.

because

IEDs

caused

uncountable Russian casualties

tracking down

and

eliminating

IED bomb makers

was of utmost importance

to the Russian military leaders

during both Chechnyan wars

Nes PIT sukėlė nesuskaičiuojamus rusų nuostolius stengiantis susekti ir eliminuoti bombų kūrėjus, tai buvo svarbiausia rusų kariuomenės lyderių užduotis per abiejus Čečėnų karus.

Watch the video of the AK-47.

Line 129 / 166

Now let's have a closer look at the Kalashnikov, AK.

now

let us have

a closer look at

the Kalashnikov

AK

Dabar pažvelkime iš arčiau į Kalašnikovą, AK.

Line 130 / 166

Design work on the AK-47 began in the last year of World War Two.

design work

on the AK-47

began

in the last year

of

World War Two

AK-47 projektinis dizainas prasidėjo paskutiniais Antrojo Pasaulinio karo metais.

Line 131 / 166

In 1947, the fixed stock version was introduced to selected units of the Soviet Army.

in 1947

the fixed stock version

was introduced

to selected units

of

the Soviet Army

1947 metais pasirienktiems sovietų armijos daliniams buvo pristatyta fikstuota ginklo versija.

Line 132 / 166

In 1949, the AK-47 was officially accepted by the Soviet Armed Forces and used by the majority of the member states of the Warsaw Pact.

in 1949

the AK-47 was accepted

officially

by the Soviet Armed Forces

and

used

by the majority

of

the member states

of

the Warsaw Pact

1947 metais AK-47 buvo oficialiai priimtas į sovietų ginkluotąsias pajėgas ir naudotas daugumos Varšuvos sutarties narių.

Line 133 / 166

Now sometimes simpler is better.

now

sometimes

simpler

is

better

Šiais laikais paprasčiaus yra kartais geriau.

Line 134 / 166

And in that case, I definitely think that describes the AK-47, easily the most ubiquitous assault rifle in the world today.

and

in that case

I think

definitely

that describes

the AK-47

easily

the most ubiquitous assault rifle

in the world

today

Ir tuo atveju aš tikrai galvoju, kad tai apibūdina AK-47, tikrai pats universaliausias automatinis ginklas pasaulyje šiandien.

Line 135 / 166

Everywhere I've gone, all over the world we see these.

everywhere

I have gone

all over the world

we see

these

Visur kur aš esu buvęs, visame pasaulyje mes juos matome.

Line 136 / 166

This is a couple of different models of the AK-47.

this is [there are]

a couple

of

different models

of

the AK-47

This is a couple of different models of the AK-47.

Line 137 / 166

In general they all fire a 7.62 millimeter bullet, which is pretty darn big.

in general

they all

fire

a 7.62 millimeter bullet

which is

pretty darn big

Apskritai, jie visi šaudo 7.26 milimetrų šoviniais, kurie yra gana dideli.

Line 138 / 166

This one, you see, has a stock, which we've already kept collapsed, so you can see this is a nice and easy to carry into a small space, and you have this hanging on your chest, it's nothing.

this one

you see

has a stock

which

we have kept collapsed

already

so

you can see

this is

a nice

and

easy

to carry

into a small space

and

you

have

this hanging

on your chest

it is

nothing

Šis, kurį jūs matote, turi buožę, taigi, mes jį laikome išmontuotą, galite matyti, kad jis lengvai ir maloniai nešamas, telpa mažoje erdvėje ir kabo ant jūsų krūtinės, tai visiškai niekis.

Line 139 / 166

For more accurate, long range shots, you can go ahead and extend the stock, which we've done here, pull it in tight, and up you go.

for more accurate

long range shots

you can go ahead

and

extend

the stock

which

we have done

here

pull

it

in tight

and

up you go

Tikslesniems ilgo nuotolio šūviams jūs tiesiog prailginate buožę, kaip padarėme čia, patraukiate tvirtai į vidų ir štai.

Line 140 / 166

This has got, again, single shot and automatic capability to it.

this has got

again

single shot

and

automatic

capability

to it

Šis turi vieno šūvio ir automatinio automato galimybes.

Line 141 / 166

This weapon was around well before Vietnam, and you know what, I still see it everywhere.

this weapon

was

around

well before Vietnam

and

you know what

I see

still

it

everywhere

Šis ginklas jau buvo gerokai prieš Vietnamą ir žinote ką, aš vis dar matau jį visur.

Line 142 / 166

We've got to learn how to use them; we've got to learn how to take them apart; and we've got to learn how to deal with the threat that they pose.

we have got

to learn

how

to use

them

we have got

to learn

how

to take

them

apart

and

we have got

to learn

how

to deal

with the threat

that

they pose

Mes turime išmokti kaip jais naudotis, mes turime išmokti kaip juos išmontuoti ir mes privalome išmokti kaip kovoti su grėsme, kurią jie sukuria.

Line 143 / 166

I am firing the Czech equivalent of the AK-47, the vz. 58.

I am firing

the Czech equivalent

of

the AK-47

the vz.58

Aš šaudau iš čekišku AK-47 ekvivalentu vz. 58.

Line 144 / 166

The vz. 58 is an assault rifle designed and manufactured in Czechoslovakia and accepted into service in the late 1950s as the samopal vzor 58 submachine gun.

the vz.58

is

an assault rifle

designed

and

manufactured

in Czechoslovakia

and

accepted

into service

in the late 1950s

as

the samopal vzor 58

submachine gun

Vz.58 yra automatinis ginklas, sukurtas ir pagamintas Čekoslovakijoje bei priimtas naudoti 1950-aisiais kaip samopal vzor 58 automatas.

Line 145 / 166

Externally the vz. 58 resembles a Soviet AK-47, but internally it has a substantially different design, which shares no parts with the Kalashnikov design.

externally

the vz. 58

resembles

a Soviet AK-47

but

internally

it has

a substantially different design

which

shares

no parts

with the Kalashnikov design

Išoriškai vz.58 primena sovietinį AK-47, bet viduje jis turi gerokai besiskiriantį dizainą, kuris neturi jokių tokių pačių Kalašnikovo dizaino dalių.

Line 146 / 166

When you say it's an original Czech weapon, meaning it was designed and built in the Czech Republic?

when

you say

it is

an original Czech weapon

meaning

it was designed

and

built

in Czech Republic

Kai jūs sakote, jog tai yra originalus čekiškas ginklas, tai reiškia, kad jis buvo sukurtas ir pagamintas Čekijos Respublikoje.

Line 147 / 166

You guys all know how to use this. This is your gun.

you guys all

know

how

to use

this

this

is

your gun

Jūs, vyrukai, visi žinote kaip naudotis juo, šis ginklas yra jūsų.

Line 148 / 166

If you're a good shooter, it's accurate.

if

you are

a good shooter

it is

accurate

Jei jūs esate puikus šaulys, tai jis taiklus ginklas.

Line 149 / 166

A bit of a heavier kick, maybe not as accurate as these because of the older technology with the barrel and the rifling and the ammo, but reliability is not a bad thing, especially, you know, in an austere environment, so this will be fun to shoot.

a bit

of

a heavier kick

maybe

not

as accurate as

these

because of

older technology

with the barrel

and the rifling

and the ammo

but

reliability is

not

a bad thing

especially

you know

in an austere environment

so

this will be

fun

to shoot

truputį stipresnė atotranka, galbūt ne toks taiklus kaip šie dėl savo senesnės vamzdžio, graižtvos ir amunizijos technologijos, bet patikimumas nėra blogas dalykas, ypač, žinote, asketiškoje aplinkoje su juo pašaudyti bus įdomu.

Line 150 / 166

I have a feeling you're going to be a little bit better than me at this.

I have

a feeling

you are going

to be

a little bit better

than me

at this

Aš jaučiu, kad tu būsi truputį geresnis nei aš šiuo atveju

Watch the video of the Chechnyan ambush.

Line 151 / 166

I take a final look at the devastating effects of the Improvised Explosive Device as Chechnyan rebels ambush a Russian armored column and start a fire fight.

I take

a final look

at

the devastating effects

of

the Improvised Explosive Device

as

Chechnyan rebels ambush

a Russian armored column

and

start

a fire fight

Toliau, aš paskutinį kartą peržvelgsiu niokojančius improvizuotų sprogstamųjų prietaisų padarinius, kai Čečėnijos sukilėliai iš pasalų užpuola šarvuotą rusų koloną ir pradeda susišaudymą.

Line 152 / 166

Close Quarter Battle or CQB are the techniques used by international police and military, when they are engaging an armed enemy in a small battle space or building.

Close Quarter Battle

or

CQB

are

the techniques

used

by international police

and

military

when

they are engaging

an armed enemy

in a small battle space

or

building

Artimų distancijų kova ar ADK yra technika, naudojama kariuomenės ir tarptautinės policijos, kai jie susiduria su ginkluotu priešu mažesniame kovos lauke ar pastate.

Line 153 / 166

Today we are exploring the CQB techniques used by guerrilla forces against larger military armored units to force them into a defensive firefight.

today

we are exploring

the CQB techniques

used

by guerrilla forces

against

larger military armored units

to force

them

into a defensive firefight

Šiandien mes tyrinėjame ADK technikas, naudojamas partizanų pajėgų prieš didesnes kariuomenės pajėgas priverčiant juos gynybiniam susišaudymui.

Line 154 / 166

The armored personnel carriers are moving down a road, when the IED explodes, disabling the lead vehicle.

the armored personnel carriers

are moving

down

a road

when

the IED explodes

disabling

the lead vehicle

Šarvuočiai juda keliu, kai PIT sprogmenys apriboja priekinių transporto priemonių veiksnumą.

Line 155 / 166

As the Russian forces dismount and head toward a safe position, the rebels move in to an ambush.

as

the Russian forces dismount

and

head

toward a saf position

the rebels

move in

to an ambush

Kai Rusijos pajėgos išlipa ir patraukia link saugios pozicijos, sukilėliai pradeda puolimą iš pasalų.

Line 156 / 166

The Russian forces retreat toward a building to get cover from the advancing rebels.

the Russian forces retreat

toward a building

to get cover

from the advancing rebels

Rusijos pajėgos atsitraukia link pastato, kad suteiktų sau priedangą nuo vis į priekį žengiančių sukilėlių.

Line 157 / 166

The rebels move in to a firing position on the building.

the rebels move in

to a firing position

on the building

Sukilėliai pajudėjo į pastate esančias šaudymo vietas.

Line 158 / 166

In turn, the Russian forces create a flanking force to push back the Chechnyans.

in turn

the Russian forces create

a flanking force

to push back

the Chechnyans

Dėl to Rusijos pajėgos sukuria gretutines pajėgas, kad pastumtu Čečėnus atgal.

Line 159 / 166

All three elements of CQB are literally being used by both sides in this IED attack and ambush.

all three elements

of

CQB

are being used

literally

by both sides

in this IED attack

and ambush

Visi trys artimų distancijų kovų elementai yra, neperdedant, naudojami abiejų kovojančių pusių šioje PIT atakoje ir pasaloje.

Line 160 / 166

Surprise: the ambush of the rebels and the flanking maneuver of the Russians.

surprise

the ambush

of

the rebels

and

the flanking maneuver

of the Russians

Staigus užpuolimas: sukilėlių pasala ir rusų apėjimo už nugaros manevras.

Line 161 / 166

Speed: both the rebels and the Russians are moving fast but controlled, taking advantage of the moment of surprise.

speed

both

the rebels

and

the Russians

are moving

fast

but

controlled

taking advantage

of

the

moment of surprise

Greitis: kartu, sukilėliai ir rusai juda greitai ir kontroliuojamai pasinaudodami nustebinimo momentu.

Line 162 / 166

And violence of action: both sides are using overwhelming fire to push the enemy into a defensive position.

and

violence of action

both sides

are using

overwhelming fire

to push

the enemy

intoa defensive position

Ir smurto veiksmai: abi pusės naudojasi didžiule susišaudymo ugnimi, kad pastumtų priešą į gynybinę poziciją.

Watch the video of the summary.

Line 163 / 166

In today's episode of CQB, we learned about armored personnel carriers and IEDs…

in today's episode

of

CQB

we learned about

armored personnel carriers

and

IEDs

Šiandienos artimų distancijų kovų epizode mes išmokome apie šarvuočius ir improvizuojamus sprogstamuosius prietaisus.

Line 164 / 166

…and that an armored personnel carrier is not always the safest place to be.

and

that

an armored personnel carrier is

not

always

the safest place

to be

...ir tai, kad šarvuotis ne visuomet yra saugiausia būvimo vieta.

Line 165 / 166

We also looked at the AK-47 and its Czechoslovakian equivalent.

we looked at

also

the AK-47

and

its Czechoslovakian equivalent

Mes taip pat peržvelgėme AK-47 ir jo Čekoslovakinį ekvivalentą.

Line 166 / 166

And we examined how a small rebel guerrilla force can defeat a large military force through three essential elements of CQB: surprise, speed, and violence of action.

and

we examined

how

a small rebel guerrilla force

can defeat

a large military force

through three essential elements

of CQB

surprise

speed

and

violence of action

Ir mes išnagrinėjome kaip mažos sukilėlių partizanų pajėgos gali nugalėti didžiules karines pajėgas per tris esminius elementus artimų distancijų kovose: staigus puolimas, greitis ir smurto veiksmai.