US flag I speak English and want to study Danish. Danish flag

"Flame and Citron" (2008)

LIYC logo

Click here to watch video clip.

Click here to play complete lesson

Line 1 / 42

Spex: "Sig mig kommer de?"

sig

mig

kommer

de

tell

me

are coming

they

Spex: "Are they coming?"

Line 2 / 42

Winther: "Det går jeg stærkt udfra."

det

går

jeg

stærkt

udfra

that

walk

I

strongly

after

Winther: "I assume so."

Line 3 / 42

Spex: "De er under Deres komando. De burde vide om de kommer."

De

er

under

Deres

komando

De

burde

vide

om

de

kommer

they

are

under

your

command

you

should

know

if

they

are coming

Spex: "They are your men. You should know."

Line 4 / 42

Winther: "Det burde jeg, men det ved jeg ikke."

det

burde

jeg

men

det

ved

jeg

ikke

that

should

I

but

that

know

I

not

Winther: "I should, but I don't."

Line 5 / 42

Spex: "Nå endelig."

endelig

oh

finally

Spex: "Finally."

Line 6 / 42

Winther: "Det er Spex fra den danske hærs efterretningstjeneste. Det er Flammen, Citronen."

det

er

Spex

fra

den

danske

hærs

efterretningstjeneste

det

er

Flammen

Citronen

this

is

Spex

from

the

Danish

Army's

Intelligence Service

this

is

Flame

Citron

Winther: "Spex from Danish Army Intelligence. Flame. Citron."

Line 7 / 42

Spex: "Velkommen til Stockholm."

velkommen

til

Stockholm

welcome

to

Stockholm

Spex: "Welcome to Stockholm."

Line 8 / 42

Citron: "Tak."

tak

thanks

Citron: "Thanks."

Line 9 / 42

Spex: "For tre dage siden hævnede Gastapo en række attentater på tyske officerer."

for

tre

dage

siden

hævnede

Gastapo

en

række

attentater

tyske

officerer

for

three

days

ago

retaliated

Gestapo

a

series

of attacks

on

German

officers

Spex: "Three days ago, the Gestapo retaliated for the attacks on German officers."

Line 10 / 42

Spex: "Standsede en sporvogn midt på Piniealle, kastede otte håndgranater ind til de niogtyve passagerer."

standsede

en

sporvogn

midt

Piniealle

kastede

otte

håndgranater

ind

til

de

niogtyve

passagerer

stopped

a

streetcar

in the middle

of

Piniealle

threw

eight

handgrenades

in

to

the

twenty-nine

passengers

Spex: "Stopped a streetcar and threw eight hand grenades at the twenty-nine passengers."

Line 11 / 42

Spex: "I kan selv forestille jer følgerne, tror jeg. Hvis ikke så, vil jeg be' jer om at kigge i mappen der foran jer."

I

kan

selv

forestille

jer

følgerne

tror

jeg

hvis

ikke

vil

jeg

be'

jer

om

at

kigge

i

mappen

der

foran

jer

you

can

self

imagine

you

the results

believe

I

if

not

so

will

I

ask

you

about

to

look

in

the file

there

in front of

you

Spex: "You can imagine the consequences. If not, look at the file."

Line 12 / 42

Spex: "Gastapo truer med yderligere angreb, hvis attentaterne fortsætter."

Gastapo

truer

med

yderligere

angreb

hvis

attentaterne

fortsætter

Gestapo

threatens

with

more

attacks

if

the attacks

persist

Spex: "The Gestapo threatens to repeat it, if the attacks persist."

Line 13 / 42

Winther: "Det er ren terror."

det

er

ren

terror

this

is

pure

terror

Winther: "Pure terror."

Line 14 / 42

Spex: "Ja, en terror som kunne være undgået hvis de havde fuldt frihedsrådets og hærens direktiv om ikke at angribe tysker."

ja

en

terror

som

kunne

være

undgået

hvis

de

havde

fuldt

frihedsrådets

og

hærens

direktiv

om

ikke

at

angribe

tysker

yes

a

terror

that

could

been

avoided

if

you

had

followed

Freedom's Committee

and

the Army's

orders

about

not

to

attack

Germans

Spex: "Yes, terror that could have been avoided if you had not started attacking Germans."

Line 15 / 42

Winther: "Jeg ved ikke, hvad de taler om."

jeg

ved

ikke

hvad

de

taler

om

I

know

not

what

you

talk

about

Winther: "I don't know what you're talking about."

Line 16 / 42

Spex: "Nej, det er meget muligt at de kan få Gestapochef Hoffmann til at tro, at De er uskyldigheden selv..."

nej

det

er

meget

muligt

at

De

kan

Gestapochef

Hoffman

til

at

tro

at

De

er

uskyldigheden

selv

no

it

is

very

possible

that

you

can

make

Gestapo chief

Hoffman

to

to

believe

that

you

are

the innocence

self

Spex: "Maybe you can make Hoffmann believe that you are innocence itself,..."

Line 17 / 42

Spex: "...Vi ved, at det var Dem, der beordrede attentaterne på oberst Gilbert, Elisabeth Lorentzen og spionchef Seibold."

vi

ved

at

det

var

Dem

der

beordrede

attentaterne

oberst

Gilbert

Elisabeth Lorentzen

og

spionchef

Seibold

we

know

that

it

was

you

that

ordered

the assassination

of

colonel

Gilbert

Elisabeth Lorentzen

and

spy chief

Seibold

Spex: "...but we know that you ordered the assassinations of Gilbert, Lisbeth Lorentzen, and Seibold."

Line 18 / 42

Winther: "Jeg ved stadig ikke hvad De taler om."

jeg

ved

stadig

ikke

hvad

De

taler

om

I

know

still

not

what

you

are talking

about

Winther: "I still don't know what you are talking about."

Line 19 / 42

Winther: "Jeg gør opmærksom på, jeg er direkte underlagt Engelsk kommando."

jeg

gør

opmærksom

jeg

er

direkte

underlagt

Engelsk

kommando

I

make

aware

on

I

am

directly

subject to

British

Command

Winther: "I act on direct orders from the British Command."

Line 20 / 42

Spex: "Engelsk Kommando?"

Engelsk

Kommando

British

Command

Spex: "British Command?"

Line 21 / 42

Winther: "Og ikke står til ansvar over for hverken Frihedsrådet eller hæren."

og

ikke

står

til

ansvar

over for

hverken

Frihedsrådet

eller

hæren

and

not

stand

to

account

to

neither

Freedom's Committee

or

army

Winther: "And I don't answer to anyone else."

Line 22 / 42

Spex: "Ja hvad fanden snakker De om? Sig mig sider de og tager pis på mig?"

ja

hva'

fanden

snakker

De

om

sig

mig

sider

de

og

tager

pis

mig

yes

what

the hell

talking

you

about

tell

me

sit

you

and

are take

shit

on

me

Spex: "What the hell are you talking about? Are you shitting me?"

Line 23 / 42

Flame: "Hvad handler det her om?"

hvad

handler

det

her

om

what

is

this

here

about

Flame: "What is this about?"

Line 24 / 42

Spex: "Det jeg siger til dem nu, det er en ordre: enhver form for reaktion på sporgvognsattentatet er fuldstændig udelukket."

det

jeg

siger

til

dem

nu

det

er

en

ordre

enhver

form

for

reaktion

sporgvognsattentatet

er

fuldstændig/fuldkommen

udelukket

this

I

say

to

you

now

that

is

an

order

any

form

of

reaction

on

the streetcar incident

is

completely

out of the question

Spex: "This is an order: there will be no retaliation for the streetcar incident."

Line 25 / 42

Spex: "Og alle drab, al sabortage skal indstilles øjeblikkeligt."

og

alle

drab

al

sabortage

skal

indstilles

øjeblikkeligt

and

all

killings

all

sabotage

shall

cease

immediately

Spex: "All assassination, all sabotage will cease immediately."

Line 26 / 42

Spex: "Og den samme ordre er givet til kommunistiske sider."

og

den

samme

ordre

er

givet

til

kommunistiske

sider

and

the

same

order

is

given

to

Communist

sides

Spex: "The Communist groups have received identical orders."

Line 27 / 42

Spex: "Forstår de, mindst 50000 uddannede og bevæbnede mænd skal være klare til at falde tyskerne i ryggen, hvis de Allierede lander tropper på vest kysten. Det er stort, det her. "

Forstår

de

mindst

halvtreds tusinde

uddannede

og

bevæbnede

mænd

skal

være

klare

til

at

falde

tyskerne

i

ryggen

hvis

de

Allierede

lander

tropper

Vestkysten

det

er

stort

det

her

understand

you

at least

fifty thousand

trained

and

armed

men

shall

stand

ready

to

to

attack

Germans

in

the back

if

the

Allied Forces

land

troups

on

West Coast

this

is

big

this

here

Spex: "We need 50,000 armed men ready to ambush the Germans on the day the Allied Forces land on the West Coast. This is big."

Line 28 / 42

Spex: "Vi har brug for absolut ro, til at danne disse hemmelige grupper."

vi

har

brug

for

absolut

ro

til

at

danne

disse

hemmelige

grupper

we

have

need

for

absolute

calm

to

to

establish

these

secret

groups

Spex: "We need peace to establish these covert groups."

Line 29 / 42

Flame: "Og jeg har brug for at lytte til de niogtyve ofre i den sporvogn."

og

jeg

har

brug

for

at

lytte

til

de

niogtyve

ofre

i

den

sporvogn

and

I

have

need

to

to

listen

to

the

twenty-nine

victims

in

the

streetcar

Flame: "And I need to listen to the twenty-nine victims in the streetcar."

Line 30 / 42

Flame: "Og de siger kun en ting: hævn."

og

de

siger

kun

en

ting

hævn

and

they

say

only

one

thing

revenge

Flame: "They say only one thing: revenge."

Line 31 / 42

Spex: "Fra Deres tid som værnepligtig i flåden og hæren, hr. Faurschou-Hviid…. ja, tak."

fra

Deres

tid

som

værnepligtig

i

flåden

og

hæren

hr Faurschou-Hviid

ja

tak

from

your

time

as

recruit

in

the navy

and

the army

Mr Faurschou-Hviid

yes

thank you

Spex: "From your time in the military, Mr. Faurschou-Hviid…. That's all, thanks."

Line 32 / 42

Spex: "Så er jeg sikker på, at De bekendt med konsekvenserne af lydighedsnægtelse i en krigssituation, ikke sandt?"

er

jeg

sikker

at

De

bekendt

med

konsekvenserne

af

lydighedsnægtelse

i

en

krigssituation

ikke

sandt

so

am

I

sure

on

that

you

are familiar

with

consequences

of

obedience denial

in

a

war situation

not

right

Spex: "...I am certain that you know the consequences of wartime disobedience, don't you?"

Line 33 / 42

Winther: "Er det en trussel, De fremsætter?"

er

det

en

trussel

De

fremsætter

is

that

a

threat

you

present

Winther: "Are you making a threat?"

Line 34 / 42

Spex: "Ja, det kan De sådan set tolke, som De vil."

ja

det

kan

De

sådan set

tolke

som

De

vil

yes

that

can

you

in this sense

interpret

as

you

want

Spex: "Yes, read it as you wish."

Line 35 / 42

Spex: "Vi er i gang med en meget stor dansk militær indsats og hverken vi eller, for den sags skyld England, er interesseret i, at den indsats ødelægges af tilfældige civile modstandsgrupper."

vi

er

i gang

med

en

meget

stor

dansk

militærindsats

og

hverken

vi

eller

for den sags skyld

England

er

interesseret

i

at

den

indsats

ødelægges

af

tilfældige

civile

modstandsgrupper

we

are

preparing

with

a

very

big

Danish

military operation

and

neither

we

nor

for the subject's sake

England

is

interested

in

that

the

operation

be ruined

by

random

civil

resistance groups

Spex: "We are preparing a big military operation, and neither we nor the British want it disrupted by random civilian resistance."

Line 36 / 42

Spex: "Vores mål det er at vinde freden, ikke optrappe krigen."

vores

mål

det

er

at

vinde

freden

ikke

optrappe

krigen

our

goal

that

is

to

win

the peace

not

escalate

the war

Spex: "Our goal is to win the peace, not escalate the war."

Line 37 / 42

Winther: "Jeg henholder mig til allerede udstedte militære ordre."

jeg

henholder

mig

til

allerede

udstedte

militære

ordre

I

follow

me

to

already

standing

military

orders

Winther: "I follow current standing orders."

Line 38 / 42

Spex: "Som altså var at henrette Gilbert?"

som

altså

var

at

henrette

Gilbert

such

as

were

to

execute

Gilbert

Spex: "Such as executing Gilbert?"

Line 39 / 42

Winther: "Blandt andre."

blandt

andre

among

others

Winther: "Among others."

Line 40 / 42

Spex: "Jeg tager selv kontakt til London og finder ud af, hvem De arbejder for."

jeg

tager

selv

kontakt

til

London

og

finder

ud

af

hvem

De

arbejder

for

I

take

myself

contact

to

London

and

find

out

of

who

you

work

for

Spex: "I will personally call London and find out who you work for."

Line 41 / 42

Spex: "Og indtil da følger (De) nøjagtig de ordrer, der bliver udstedt herfra. Er det forstået, de herrer?"

og

indtil

da

følger

De

nøjagtig

de

ordrer

der

bliver

udstedt

herfra

er

det

forstået

de herrer

and

until

then

follow

you

precisely

the

orders

that

become

issued

from here

is

that

understood

gentlemen

Spex: "Until then you follow my orders precisely. Is that clear, gentlemen?"

Line 42 / 42

All: "Fædrelandet."

Fædrelandet

Fatherland

All: "For the Fatherland!"