Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

"Pamatujte Alamo" - Donovan Leitch

Battle of Alamo

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die,

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

sto

a

osmdesát

bylo vyzváno

Travisem

zemřít

Stoosmdesát jich vyzval Travis zemřít

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh,

By

a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew

nigh

skrze

linii

kterou

on

nakreslis

svým mečem

jak

bitva

přiblížila

blízko

Linií, kterou vytyčil svým mečem, když se bitva blížila

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory,

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

muž

který

překročil

linii

byl

pro slávu

Muži, který překročil linii, náležela sláva,

Line 4 / 24

And he that was left better fly,

And

he

that

was left

better

fly

a

on

který

byl ponechán

raději

utéct

A pak tu byl ten, který raději prchnul,

Line 5 / 24

And over the line crossed 179,

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

a

přes linii

překročilo

sto sedmdesát devět

A přes linii jich překročilo sto sedmdesát devět,

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below,

Hey

Up

Santa Anna

they are killing

your soldiers

below

Hej

nahoře

Santa Anna

zabíjejí

tvoje vojáky

níže

Podívej, Santa Anna, tvoji vojáci padají k zemi

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know,

So

the rest

of Texas

will know

proto aby

zbytek

Texasu

veděl

To proto, aby o nich zbytek Texasu věděl

Line 8 / 24

And remember the Alamo.

And

remember

the Alamo

a

pamatoval

Alamo

A pamatoval na Alamo.

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry,

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Jim Bowie

ležel

umírajíc

jeho krev

a

jeho černý prach

byly suché

Jim Bowie ležel úmírajíc, krev mu na slunci schnula stejně jeho jeho střelný prach,

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply,

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

ale

jeho nůž

byl připraven

vzít

jemu

pár

nazpět

Ale jeho nůž byl připraven vzít jich sebou tolik, kolik osud dá,

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying,

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

mladý

Davy Crockett

ležel

smějíc se

a

umírajíc

Mladý Davy Crockett ležel smějíc se a umírajíc,

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes,

The blood

and

the sweat

in his eyes

krev

a

pot

v jeho očích

S krví a potem zalitýma očima,

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die,

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

za Texas

a

svobodu

žádný muž

byl

více odhodlán

zemřít

Nebylo muže odhodlanějšího zemřít za Texas a svobodu.

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they are killing

your soldiers

below

Hej

nahoře

Santa Anna

zabíjejí

tvoje vojáky

níže

Podívej, Santa Anna, tvoji vojáci padají k zemi,

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know,

So

the rest

of Texas

will know

proto aby

zbytek

Texasu

veděl

To proto, aby o nich zbytek Texasu věděl,

Line 16 / 24

And remember the Alamo.

And

remember

the Alamo

a

pamatoval

Alamo

A pamatoval na Alamo.

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud,

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

kurýr

přišel

do bitvy

jednou

krvavé

a

hlučné

Kurýr přišel k bitvě, jednou krvavé a hlučné,

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd.

And

found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

a

našel

pouze

kůži

a

kosti

kde

on

jednou

zanechal

dav

A místo houfu, který tam jednou zanechal, našel jen kůži a kosti,

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying,

Fear not

little darling

of dying

neboj se

drahá

smrti

Drahá, neboj se smrti,

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free,

If

the world

is

sovereign

and

free

zdali

tento svět

být

svrchovaný

a

svobodný

Zdali bude tento svět svrchovaný a svobodný,

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be,

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be

protože

my

budeme bojovat

do posledního

tak

jak dlouho

svoboda

existuje

Neboť my budeme bojovat tak dlouho, jak bude za svobodu potřeba,

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they are killing

your soldiers

below

Hej

nahoře

Santa Anna

zabíjejí

tvoje vojáky

níže

Podívej, Santa Anna, tvoji vojáci padají k zemi,

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know,

So

the rest

of Texas

will know

proto aby

zbytek

Texasu

veděl

To proto, aby o nich zbytek Texasu věděl,

Line 24 / 24

And remember the Alamo.

And

remember

the Alamo

a

pamatoval

Alamo

A pamatoval na Alamo.