Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

"Ďábel se vydal do Georgie" - Charlie Daniels

Charlie Daniels

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia. He was lookin' for a soul to steal.

the devil

went

down

to Georgia

he was looking for

a soul

to steal

ďábel

šel

dolů

do Georgie

hledal

duše

ukrást

Ďábel se vydal do Georgie, hledal duši, kterou by mohl ukrást.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind. And he was willin' to make a deal.

he was

in a bind

because

he was

way

behind

and

he was willing

to make

a deal

byl

v nesnázích

protože

byl

hodně

pozadu

a

byl ochotný

udělat

dohoda

měl trochu potíže, protože byl hodně pozadu, a byl ochotný vyjednávat.

Line 3 / 32

When he came upon this young man, sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot

když

narazil na

tento mladý muž

hrající

na

housle

a

hrající

to

skvěle

Když tu narazil na mladého muže, který hrál na housle jako Bůh,

Line 4 / 32

And the devil jumped, up on a hickory stump, and said, "Boy, let me tell you what!

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

a

ďábel

vyskočil

nahoru

na

pařez ořechovce

a

řekl

chlapče

dovol

mi

říct

ti

co

A ďábel vyskočil na pařez stromu, A řekl: "Chlapče, já povídám,

Line 5 / 32

"I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too,

I guess

you did not know

it

but

am

a fiddle player

too

hádám

ty jsi nevěděl

to

ale

já jsem

hráč na housle

také

"Určitěs to nevědel, že na housle umím taky hrát

Line 6 / 32

"And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you,

and

if

you would care

to take

a dare

I will make

a bet

with you

a

pokud

ty bys chtěl

vzít

odvaha

já udělám

sázka

s tebou

"A jestli máš na to odvahu, uzavřeme sázku,

Line 7 / 32

"Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the Devil his due,

now

you play

pretty good

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

teď

hraješ

docela dobře

housle

chlapče

ale

dej

ďábel

co mu patří

"Ty sice hraješ docela dobře, hochu, ale uznej, že ďábel ví, jak na to,

Line 8 / 32

"I'll bet a fiddle of gold, against your soul, 'cause I think I'm better than you."

I will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I think

I am better

than you

vsadím

housle

ze zlata

proti

tvojí duši

protože

myslím si

že jsem lepší

než ty

"Vsadím zlaté housle proti tvojí duši, protože si myslím, že hraju líp než ty."

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,"

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it might be

a sin

chlapec

řekl

mé jméno

je

Johnny (Honza)

a

možná je to

hřích

Ten mladý muž řekl: "Mé jméno je Johnny (Honza), a i když je to hřích,

Line 10 / 32

"But I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best there's ever been."

but

I will take

your bet

and

you are going

to regret

because

I am

the best

that

has ever been

ale

přijmu

tvoje sázka

a

ty budeš

litovat

protože

já jsem

ten nejlepší

který

kdy byl

"Vsadím se s tebou, a ty toho budeš litovat, protože já hraju ze všech nejlíp."

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard,

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your fiddle

hard

Johnny (Honzo)

kalafunovat

nahoru

tvůj smyčec

a

hraj

na své housle

usilovně

Johnny (Honzo), navoskuj si smyčec a hraj o sto šest,

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards,

because

Hell

has broke [broken]

loose

in Georgia

and

the Devil

deals

the cards

protože

peklo

se protrhlo

svobodný

v Georgii

a

ďábel

rozdává

karty

Protože peklo přišlo do Georgie a ďábel rozdává karty,

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you win

you get

this shiny fiddle

made of gold

a

pokud

vyhraješ

dostaneš

tyto nablyštěné housle

vyrobené ze zlata

A jestli vyhraješ, dostaneš nablýskané housle ze zlata,

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you lose

the Devil

gets

your soul

ale

pokud

prohraješ

ďábel

dostane

tvoji duši

Ale jestli prohraješ, ďábel dostane tvou duši!

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, and he said, "I'll start this show."

the Devil

opened

up

his case

and

he said

I will start

this show

ďábel

otevřel

nahoru

svoje pouzdro

a

řekl

já začnu

tahle show

Ďábel otevřel pouzdro, a řekl: "Jdeme na to."

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, as he rosined up his bow,

and

fire

flew

from his fingertips

as

he rosined

up

his bow

a

oheň

vyletěl

z konečků jeho prstů

a

nakalafunoval

nahoru

svůj smyčec

A od prstů mu létal oheň když si voskoval smyčec,

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, and it made an evil hiss,

then

he pulled

the bow

across the strings

and

it made

an evil hiss

pak

přetáhl

smyčec

přes struny

a

ten udělal

strašný syk

Pak přejel smyčcem přes struny, a ozval se strašný syk,

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, and it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it sounded

something

like

this

a

kapela

démonů

přidala se nahoru

a

znělo to

něco

jako

tohle

A přidala se k němu ďábelská kapela, a znělo to asi tak,

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,

when

the Devil

finished

Johnny said

well

you are

pretty good

old son

když

ďábel

skončil

Johnny (Honza) řekl

dobrá

ty jsi

docela dobrý

starý synu

Když ďábel dohrál, Johnny (Honza) řekl: "To nebylo špatné, starý brachu,

Line 20 / 32

"But sit down in that chair right there, and let me show you how it's done."

but

sit

down

in that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it is done

ale

sedni si

dolů

do tého židle

tady

a

dovol

mi

ukázat

ti

jak

se to dělá

"Ale radši si sedni tady na židli, a já ti ukážu, jak se to dělá."

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

zahrál

Oheň

na hoře

utíkejte

chlapci

utíkejte

Zahrál "Oheň na hoře", "Chlapci utíkejte",

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

ďábel

je

v domě

u vycházejícího slunce

"Ďábel je v Domě u vycházejícího slunce",

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kuře

v chlebové míse

vybírat

ven

těsto

"Kuře na plechu s chlebem vybírá těsto",

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no",

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

babičko

jestlipak

tvůj pes

kouše

ne

dítě

ne

"Babičko, kouše tvůj pes? Nekouše, dítě",

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his head

because

he knew

that

he had been beat [beaten]

ďábel

sklopil

hlavu

protože

věděl

že

byl poražen

Ďábel sklopil hlavu, protože věděl, že prohrál,

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, On the ground at Johnny's feet,

and

he laid

that golden fiddle

on the ground

at Johnny's feet

a

položil

zlaté housle

na zem

k Johnnyho (Honzovo) nohám

A položil zlaté housle Johnnymu (Honzovi) k nohám,

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, if you ever want to try again,

Johnny

said

Devil

just

come

on

back

if

you

ever

want

to try

again

Johnny

řekl

ďáble

jen

pojď

na

zpátky

pokud

ty

kdykoli

chceš

zkusit

znovu

Johnny (Honza) řekl: "Ďáble, vrať se, kdybys to chtěl zkusit zas,

Line 28 / 32

"I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I am

the best

that has been

ever

jsem řekl

ti

jednou

ty

zmetek

já jsem

nejlepší

který byl

kdykoli

"Už jsem ti jednou řekl, ty zmetku, že hraju ze všech nejlíp."

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

zahrál

Oheň

na hoře

utíkejte

chlapci

utíkejte

Zahrál "Oheň na hoře", "chlapci utíkejte",

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

ďábel

je

v domě

u vycházejícího slunce

"Ďábel je v Domě u vycházejícího slunce",

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kuře

v chlebové míse

vybírat

ven

těsto

"Kuře na plechu s chlebem vybírá těsto",

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no".

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

babičko

jestlipak

tvůj pes

kouše

ne

dítě

ne

"Babičko, kouše tvůj pes? Nekouše, dítě".