Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

"Ztroskotání Edmunda Fitzgeralda" - Gordon Lightfoot

SS Edmund Fitzgerald

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call Gitchee Gumee.

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

legenda

žije dál

od Chippewy

dál dolů

o velkém jezeře

oni nazývají

"Gitchee Gumee"

Ta legenda žije dál od Chippewy dál na jih o tom velkém jezeře, kterému říkají "Gitchee Gumee".

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy.

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

jezero

říká se

nikdy

nevzdává

její mrtvé

když

obloha

listopadová

stane se

temný

Jezera, které prý nikdy nevzdává své mrtvé, když listopadová obloha potemní.

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty.

With a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

s nákladem

železné rudy

dvacet šest tisíc

tun

více

než

Edmund Fitzgerald

vážil

prázdný

S nákladem železné rudy o dvacet šest tisíc tun víc než Edmund Fitzgerald vážil prázdný.

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early.

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

ta dobrá loď

a

věrná

byla

kost

být ohlodán

když

vichřice

istopadové

přišly

předčasně

Ta dobrá a věrná loď byla jako kost na ohlodání, když listopadové vichřice přišly předčasně.

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin.

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from some mill

in Wisconsin

loď

byla

pýcha

americké strany

vracející se zpět

z nějaké továrny

ve Wisconsinu

Ta loď byla pýchou americké strany, vracela se z jedné továrny ve Wisconsinu.

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned.

As

the big freighters

go

it

was

bigger

than

most

with a crew

and

good captain

well

seasoned

co se týče

velké nákladní lodě

jít

ona

byla

větší

než

většina

s posádkou

a

dobrým kapitánem

dobře

zkušený

Co se nákladních lodí týče, byla jednou z největších, s ostřílenou posádkou a kapitánem.

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland.

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they left

fully loaded

for Cleveland

uzavírající

nějaké podmínky

s

několik

ocelářské společnosti

když

oni odjeli

plně naložení

směrem na Cleveland

Po domluvení podmínek s několika ocelářskými společnostmi, když plně naložení vyrazili směrem na Cleveland.

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they had been feeling

pak

později

ten večer

když

lodní zvon

zazvonil

mohl by to být

severní vítr

co předtím cítili

Pak později večer když se rozezněl lodní zvon, že by to byl severní vítr, co předtím cítili vát?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing.

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over

the railing

vítr

v drátech

udělal

vyzrazující

zvuk

když

vlna

přelila se přes

zábradlí

Zvuk větru v drátech prozradil, když se vlna přelila přes zábradlí.

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did

too

it was

the witch

of November

come stealing

a

každý muž

věděl

stejně jako

kapitán

věděl

též

byla to

čarodějnice

listopadová

plížící se

A každý muž věděl, a kapitán též, že se na ně plíží listopadová čarodějnice.

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

Úsvit

přišel

pozdě

a

snídaně

musela

počkat

když

vichry

vichry

přišly

bičující

Úsvit přišel pozdě a snídaně musela počkat, když je vichry listopadu začaly bičovat,

Line 12 / 28

When afternoon came it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

když

odpoledne

přišlo

to byl

ledový déšť

ve tváři

hurikánový

západní vítr

Když odpoledne přišlo, byl to prozměnu ledový déšť, hnaný západním větrem o síle hurikánu.

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is

too rough

to feed

you

když

čas na večeři

přišel

starý kuchař

přišel

na palubu

říkající

chlapci

je to

příliš drsné

nakrmit

vás

Když byl čas na večeři, starý kuchař přišel na palubu, se slovy, "chlapci, moře je příliš rozbouřené na to, abych vás nakrmil."

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

v sedm večer

hlavní palubní průlez

propadl se dovnitř

on

řekl

chlapci

to bylo

dobré

znát

vás

V sedm večer se propadl hlavní palubní průlez, řekl, "Chlapci, bylo mi ctí."

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril.

The captain

wired in

he had

water

comin' in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

kapitán

poslal zprávu rádiem

on měl

voda

přicházet dovnitř

a

dobrá loď

a

posádka

byla

v nesnázích

Kapitán poslal zprávu rádiem, že nabírá vodu, a že ta stará dobrá loď i s posádkou jsou v nesnázích.

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

a

později

ta noc

když

jeho světla

šla

pryč z dohledu

přišlo

ztroskotání

Edmunda Fitzgeralda

A později té noci, když jeho světla zmizela z dohledu, ztroskotala loď Edmund Fitzgerald.

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

ví někdo

kam

láska

boží

jde

když

vlny

změní

minuty

v hodiny

Ví někdo, kam jde láska boží, když vlny udělají z minut hodiny?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they had put

fifteen more miles

behind her

pátrači

všichni

říkají

oni

by byli dosáhli

zátoky Whitefish

kdyby

oni dali

o patnáct mil více

za sebe

Všichni pátrači říkají, že by loď dosáhla zátoky Whitefish, kdyby byla urazila o patnáct mil víc.

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They might have split up

or

they might have capsized

they may have broke deep

and

took

water

oni se mohli rozlomit

nebo

oni se mohli převrátit

oni mohli mít díru hluboko

a

nabrali

vodu

Možná, že se loď rozlomila a možná, že se převrátila, možná loď měla hlubokou díru a nabrala vodu.

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

a

všechno

které

zbývá

je

tváře

a

jména

manželek

a

synů

a

dcer

A vše, co zbývá, jsou tváře a jména manželek a synů a dcer.

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings, in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

Jezero Huron

se přelévá

Hořejší

zpívá

v pokojích

její

ledová voda

sídlo

Jezero Huron se přelévá, Hořejší zpívá, v pokojích svého rozlehlého sídla z ledové vody.

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen.

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

staré [jezero] Michigan

vydává páru

jako

mladého muže

sny

ostrovy

a

zátoky

jsou

pro milovníky vodních sportů

Staré jezero Michigan pracuje na plnou páru jako sny mladého muže, ostrovy a zátoky jsou pro milovníky vodních sportů.

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her.

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

a

dále

níže

jezero Ontario

přijme dovnitř

co

Erijské jezero

může

poslat

A o kus dál níž, jezero Ontario, vpustí dovnitř vše, co mu Erijské jezero pošle.

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with the gales

of November

remembered

a

železné lodě

plují

jako

námořníci

všichni

s vichry

listopadu

zapamatovaný

A železné lodě plují, jak námořníci všichni ví, s vichry listopadu na paměti.

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In a musty old hall

in Detroit

they prayed

in

the

Maritime

Sailors'

Cathedral

ve staré zatuchlé hale

v Detroitu

oni se modlili

v

- (člen)

námořní

námořníků

katedrála

Ve staré zatuchlé hale v Detroitu se modlili, v Katedrále lodních námořníků.

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on

the Edmund Fitzgerald

kostelní zvon

odbíjel

dokud

to zazvonilo

dvacet devět

časů/krát

pro

každý

muž

na

loď Edmund Fitzgerald

Kostelní zvon odbíjel, dokud nezazvonil dvacetadevětkrát, za každého muže na lodi Edmund Fitzgerald.

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitcheegumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitcheegumee

legenda

žije dál

od Chippewy

dál dolů

o velkém jezeře

oni nazývají

"Gitchee Gumee"

Legenda žije dál od Chippewy dál na jih, o velkém jezeře, kterému říkají "Gitchee Gumee".

Line 28 / 28

[Lake] Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

Hořejší jezero

oni řekli

nikdy

nevzdává

své mrtvé

když

vichřice

listopadové

přijdou

předčasně

Říká se, že jezero Superior nikdy nevzdává své mrtvé, když listopadové vichry přijdou předčasně.