Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

Colonel Chamberlain speaks to mutineers of the Second Maine Infantry Regiment, Gettysburg (1863)

Plukovník Chamberlain mluví k povstalcům Druhého pěšího pluku Mainu, Gettysburg (1863)

Joshua Chamberlain

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 60

You men, gather round.

You

men

gather

round

Vy

muži

shromáždit se

kolem

Muži, shromážděte se kolem.

Line 2 / 60

I've been talking with Private Bucklin.

I have been talking

with Private Bucklin

Mluvil jsem

s vojínem Bucklinem

Mluvil jsem s vojínem Bucklinem.

Line 3 / 60

He's told me about your problem.

he has told

me

about

your problem

řekl

mi

o

váš problém

On mi řekl o vašem problému.

Line 4 / 60

There's nothing I can do today.

there is

nothing

I can do

today

Není

nic

já můžu udělat

dnes

Dnes již nic nezmůžu.

Line 5 / 60

We're moving out in a few minutes.

we are moving out

in a few minutes

stěhujeme se

běhěm pár minut

Za pár minut vyjíždíme.

Line 6 / 60

We'll be moving all day.

we will be moving

all day

budeme se pohybovat

celý den

A budeme na cestě celý den.

Line 7 / 60

I've been ordered to take you men with me.

I have been ordered

to take

you men

with me

Dostal jsem nařízeno

vzít

vy muži

se mnou

Dostal jsem nařízeno vzít vás s sebou.

Line 8 / 60

I'm told that if you don't come, I can shoot you.

I am told

that

if

you do not come

I can shoot you

Bylo mi řečeno

že

jestli

nepřijdete

mohu vás střelit

Bylo mi řečeno, že pokud nepůjdete, mohu vás zastřelit.

Line 9 / 60

Well, you know I won't do that.

well

you know

I would not do

that

Dobře

víte

Neudělal bych

tamto

Dobře víte, že bych to neudělal.

Line 10 / 60

Maybe somebody else will, but I won't. So, that's that.

maybe

somebody

else

will

but

I would not [do that]

so

that is that

Možná

někdo

jiný

udělat

ale

já neudělám [tamto]

takže

tak

Možná někdo jiný ano, ale já ne. Takže tak.

Line 11 / 60

Here's the situation.

here is

the situation

Tady je

situace

Věc se má takto.

Line 12 / 60

The whole reb army is up that road a ways waiting for us.

the whole reb Army

is up

that road

a ways

waiting for us

celá armáda rebelů

je nahoře

ta cesta

pryč

čekající na nás

Celá armáda rebelů je nahoře na cestě a čeká na nás.

Line 13 / 60

So this is no time for an argument like this.

so

this is

no time

for an argument

like this

tak

tohle je

není čas

na hádku

takhle

Teď není čas na hádky.

Line 14 / 60

I tell you, we could surely use you fellows.

I tell you

we could use

surely

you fellows

Říkám vám

potřebovali bychom

vy muži

opravdu

Říkám vám, moc byste se nám hodili.

Line 15 / 60

We're now well below half strength.

we are

now

well below

half strength

my jsme

teď

dobře pod

polovinou síly

Zbyla nás už jen půlka.

Line 16 / 60

Whether you fight or not, that's up to you.

whether

you fight

or not

that is up to you

Ať už

bojujete

nebo ne

to je na vás

Ať už budete bojovat, je to jen na vás.

Line 17 / 60

Whether you come along is…is...well, you're coming.

whether

you come along

is

well

you are coming

ať už

jdete

je

dobře

jdete

Ať už půjdete s námi..no…musíte jít s námi.

Line 18 / 60

You know who we are, what we're doing here.

you know

who

we

are

what

we are doing

here

vy víte

kdo

my

jsme

Co

my děláme

tady

Víte, kdo jsme a co tu děláme.

Line 19 / 60

But if you're going to fight alongside us, there's a few things I want you to know.

but

if you are going to fight

alongside us

there is

a few things

you must know

ale

pokud bojujete

vedle nás

je tady

pár věcí

musíte vědět

Ale pokud budete bojovat s námi, chci, abyste věděli pár věcí.

Line 20 / 60

This regiment was formed last summer in Maine.

this regiment

was formed

last summer

in Maine

tenhle regiment

byl vytvořen

minulé léto

v Mainu

Tento regiment byl zfomován minulé léto v Mainu.

Line 21 / 60

There were a thousand of us then.

there were

a thousand

of us

then

tam byli

tisíc

nás

tehdy

Byli nás tehdy tisíce.

Line 22 / 60

There are less than three hundred of us now.

there are

less than

three hundred

of us

now

tady jsou

méně než

tři sta

z nás

teď

Teď je nás stěží tři stovky.

Line 23 / 60

All of us volunteered to fight for the Union, just as you did.

all of us

volunteered

to fight

for the Union

just as

you did

všichni z nás

nabídli se

bojovat

pro Unii

tak jako

vy udělali

Všichni jsme doborovlně šli bojovat za Unii, stejně tak jako vy.

Line 24 / 60

Some came, mainly because we were bored at home.

some

came

mainly

because

we were bored

at home

nějaký

přišli

hlavně

protože

nudili jsme se

doma

Někteří proto, aby se nenudili doma.

Line 25 / 60

Thought this looked like it might be fun.

[we] thought

this

looked

like

it might be fun

my jsme mysleli

to

vypadalo

jako

může být zábava

Mysleli jsme, že tady bude zábava.

Line 26 / 60

Some came because we were ashamed not to.

some

came

because

we were ashamed

not to

někdo

přišli

protože

jsme se styděli

nepřijít

Někteří přišli, protože by se styděli kdyby ne.

Line 27 / 60

Many of us came, because it was the right thing to do.

many of us

came

because

it was

the right thing

to do

mnozí z nás

přišli

protože

bylo to/p>

správná věc

udělat

Mnozí z nás šli, protože to byla ta správná volba.

Line 28 / 60

And all of us have seen men die.

and

all of us

have seen

men die

a

všichni z nás

viděli

muže umřít

A všichni jsme viděli muže umírat.

Line 29 / 60

This is a different kind of army.

this is

a different kind

of army

tohle je

jiný druh

armády

Tohle je jiný druh armády.

Line 30 / 60

If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot.

if

you look back

through history

you will see

men fighting

for pay

for women

for some other kind of loot

jestli

se podíváte

do historie

uvidíte

muže bojující

pro plat

pro ženy

pro jiný druh kořisti

Pokud se podíváte do historii, najdete muže bojující za peníze, za ženy, nebo jiný druh kořisti.

Line 31 / 60

They fight for land, power, because a king leads them, or just because they like killing.

they fight for

land

power

because

a king leads them

or

just because

they like

killing

bojují za

země

síla

protože

král je vede

nebo

jen proto

mají rádi

zabíjení

Bojují za území, za moc, protože je vede král nebo jen proto, že je baví zabíjet.

Line 32 / 60

We are here for something new.

we are

here

for something new

my jsme mysleli

tady

pro něco nového

My tu hledáme něco nového.

Line 33 / 60

This has not happened much in the history of the world.

this has not happened

much

in the history

of the world

tohle se nestalo

moc

v historii

světa

Tohle není v dějinách světa moc obvyklé.

Line 34 / 60

We are an army out to set other men free.

we are

an army

out

to set

other men

free

my jsme

armáda

z

nastavit

jiní muži

svobodný

Jsme armáda, která chce jiné osvobodit.

Line 35 / 60

America should be free ground, all of it.

America

should be

free ground

all of it

Amerika

by měl být

svobodná zem

vše z toho

Amerika by měla být svobodná, úplně celá.

Line 36 / 60

Not divided by a line between slave state and free, all the way from here to the Pacific Ocean.

not divided

by a line

between

slave state

and

free

all the way

from here

to the Pacific Ocean

nerozdělit

čárou

mezi

státem otroků

a

svobodný

po celou dobu

odsud

k Pacifiku

Nerozdělená tlustou čárou na stát otroků a svobodných, odsud až k Pacifiku.

Line 37 / 60

No man has to bow.

no man

has (must)

to bow

zádný muž

muset

uklonit

Nikdo se nemusí klanět.

Line 38 / 60

No man born to royalty.

no man

(is) born

to royalty

žádný muž

narodit se

králům

Nikdo se nenarodil králům.

Line 39 / 60

Here we judge you by what you do, not by who your father was.

here

we judge you

by what

you do

not

by who

your father was

tady

tě soudíme

podle

ty děláš

ne

podle

tvůj otec byl

Tady vás soudíme dle toho, co děláte, ne podle vašich otců.

Line 40 / 60

Here you can be something.

here

you can be

something

Tady

můžeš být

něco

Tady můžete něco znamenat.

Line 41 / 60

Here is the place to build a home.

here is

the place

to build

a home

tady je

místo

postavit

domov

Tady můžete vybudovat domov.

Line 42 / 60

But it's not the land.

but

it is not

the land

ale

není to

země

Ale není to o území.

Line 43 / 60

There's always more land.

there is

always

more land

je tu

vždy

víc země

Víc území je vždycky.

Line 44 / 60

It's the idea that we all have value, you and me.

it is

the idea

that

we all have

value

you

and

me

je tu

představa

že

my všichni máme

hodnota

ty

a

Je to o představě, že všichni za to stojíme, ty a já.

Line 45 / 60

What we're fighting for, in the end, we're fighting for each other.

what

we are fighting for

in the end

we are fighting for

each other

my

bojujeme za

nakonec

bojujeme

nás navzájem

To, za co nakonec bojujeme, jsme my sami navzájem.

Line 46 / 60

Sorry.

sorry

omlouvám se

Omlouvám se.

Line 47 / 60

I didn't mean to preach.

I did not mean

to preach

Já jsem nechtěl

kázat

Nechtěl jsem vám kázat.

Line 48 / 60

You go ahead.

you go ahead

pokračujte

Pokračujte.

Line 49 / 60

You talk for a while.

you talk

for a while

mluvte

na chvíli

Chvíli mluvte vy.

Line 50 / 60

If you choose to join us and you want your muskets back, you can have them.

if

you choose

to join us

and

you want

your muskets

back

you can have them

jestli

vyberete

připojit se k nám

a

chcete

vaše muškety

nazpět

můžete je mít

Jestli se k nám připojíte a chcete své muškety nazpět, můžete je mít.

Line 51 / 60

Nothing more will be said by anybody, anywhere.

nothing

more

will be said

by anybody

anywhere

nic

víc

nebude řečeno

nikým

nikde

Už vám nikdo nikde nic říkat nebude.

Line 52 / 60

If you choose not to join us, you can come along under guard.

if

you choose not

to join

us

you can come along

under guard

jestli

nevyberete

připojit se

nás

můžete se přidat

pod dozorem

Pokud se k nám nepřipojíte, můžete jít s námi pod dohledem.

Line 53 / 60

When this is over, I'll do what I can to see you get fair treatment, but for now, we're moving out.

when

this is over

I will do

what

I can

to see

you get

fair treatment

but

for now

we are moving out

když

tohle skončí

udělám

co

já můžu

vidět

vy dostali

rovné zacházení

ale

teď

se stěhujeme pryč

Až tohle skončí. udělám vše pro to, aby s vámi bylo zaházeno spravedlivě, ale teď odcházíme.

Line 54 / 60

Gentlemen, I think if we lose this fight, we lose the war.

gentlemen

I think

if

we lose

this fight

we lose

the war

pánové

já myslím

že

my jsme prohráli

tahle bitva

prohrajeme

válku

Pánové, pokud prohrajeme tuto bitvu, prohrajeme celou válku.

Line 55 / 60

So, if you choose to join us, I'll be personally very grateful.

so

if

you choose

to join

us

I will be

personally

very grateful

takže

jestli

vy vybíráte

přidat se

nás

já budu

osobně

velmi šťastný

Takže, pokud se k nám přidáte, budu vás osobně velmi vděčný.

Line 56 / 60

Colonel, sir, it's a fine morning.

colonel

sir

it is

a fine morning

Plukovník

pane

to je

phezké ráno

Plukovníku, pane, už je ráno.

Line 57 / 60

Captain Spear, are we ready?

Captain Spear

are we ready

Kapitán Spear

jsme připraveni

Kapitáne Speare, jsme připraveni?

Line 58 / 60

Sir, that we are.

sir

that

we are (ready)

pane

to

my jsme

Pane, jsme.

Line 59 / 60

Well, then let's move out.

well

then

let us

move out

no

tak

dovolte nám

odstěhovat se

No, tak jděme.

Line 60 / 60

Twentieth Maine! Forward! March!

Twentieth

Maine (regiment)

forward

march

Dvacátý

Maine (reiment)

dopředu

pochod

Dvacáty Maine! Pochodem vchod!