Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Aleluja" - Leonard Cohen

Pentatronix - Hallelujah

Klikni zde pro přehrání videa

"Aleluja" - Rob Landes a Aubry Pitcher

Klikni zde pro přehrání videa

"Aleluja" - Pentatronix

Klikni zde pro přehrání zvuku

Linie 1 / 28

I've heard there was a secret chord

I

have

heard

there

was

a

secret

chord

mám

slyšet

tam

byl

-

tajný

akord

Doslechl jsem se o tajném akordu

Linie 2 / 28

That David played, and it pleased the Lord

that

David

played

and

it

pleased

the

Lord

který

David

hrál

a

to

potěšilo

-

Pán Bůh

Který zahrál David, a který potěšil Boha

Linie 3 / 28

But you don't really care for music, do you?

but

you

do

not

really

care

for

music

do

you

ale

ty

dělat

ne

opravdu

záležet

pro

hudba

dělat

ty

Ale tebe hudba moc nezajímá, že ne?

Linie 4 / 28

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,

well

it

goes

like

this

the

fourth

the

fifth

no

to

jde

jako

tohle

-

čtvrtý

-

pátý

Zní nějak takhle, čtvrtý, pátý,

Linie 5 / 28

the minor fall, the major lift

the

minor

fall

the

major

lift

-

menší

pád

-

větší

pozvednutí

menší pád, větší pozvednutí

Linie 6 / 28

the baffled king composing hallelujah

the

baffled

king

composing

hallelujah

-

zmatený

král

skládající

aleluja

zmatený král skládající aleluja

Linie 7 / 28

Hallelujah

Hallelujah

aleluja

Aleluja

Linie 8 / 28

Well, your faith was strong, but you needed proof

well

your

faith

was

strong

but

you

needed

proof

no

tvůj

víra

byla

silný

ale

ty

potřebný

důkaz

Tvá víra je silná, ale potřeboval jsi důkaz

Linie 9 / 28

You saw her bathing on the roof

you

saw

her

bathing

on

the

roof

ty

viděl

její

koupání

na

-

střecha

Viděl si ji koupat se na střeše

Linie 10 / 28

Her beauty and the moonlight overthrew you

her

beauty

and

the

moonlight

overthrew

you

její

krása

a

-

měsíční svit

svrhnout

vás

Její krása a měsíční svit tě ustrnuly

Linie 11 / 28

She tied you to the kitchen chair

she

tied

you

to

the

kitchen

chair

ona

zavázat

ty

do

-

kuchyň

židle

Přivázala tě ke kuchyňské židli

Linie 12 / 28

She broke your throne, and she cut your hair

she

broke

your

throne

and

she

cut

your

hair

ona

rozbít

tvůj

trůn

a

ona

řezat

tvoje

vlasy

Rozbila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy

Linie 13 / 28

And from your lips she drew the Hallelujah

and

from

your

lips

she

drew

the

hallelujah

a

z

tvůj

rty

ona

vytáhnout

-

aleluja

A z tvých rtů vytáhla aleluja

Linie 14 / 28

Hallelujah

Hallelujah

aleluja

Aleluja

Linie 15 / 28

Well, baby, I've been here before,

well

baby

I

have

been

here

before

no

miláček

mám

být

zde

před

No, miláčku, už jsem tady byl,

Linie 16 / 28

I've seen this room, I've walked this floor,

I

have

seen

this

room

I

have

walked

this

floor

mám

viděn

tohle

pokoj

mám

chodil

tohle

podlaha

Už jsem tento pokoj viděl, už jsem po této podlaze kráčel,

Linie 17 / 28

I used to live alone before I knew you.

I

used

to

live

alone

before

I

knew

you

použitý

do

žít

sám

před

znal

ty

Žil jsem sám, ještě než jsem poznal tebe.

Linie 18 / 28

And I've seen your flag on the marble arch,

and

I

have

seen

your

flag

on

the

marble

arch

a

mám

viděn

tvůj

vlajka

na

-

mramor

oblouk

A už jsem tvou vlajku viděl na mramorovém oblouku,

Linie 19 / 28

And love is not a victory march,

and

love

is

not

a

victory

march

a

láska

je

ne

-

vítězství

pochod

A láska není vítězným pochodem,

Linie 20 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

to

je

-

studený

a

to

je

-

zlomené

aleluja

Je chladná a je zlomeným aleluja

Linie 21 / 28

Hallelujah

Hallelujah

aleluja

Aleluja

Linie 22 / 28

Maybe there's a God above

maybe

there

is

a

God

above

možná

tam

je

-

Bůh

výše

Možná je nad námi Bůh

Linie 23 / 28

But all I've ever learned from love

but

all

I

have

ever

learned

from

love

ale

vše

mám

někdy

naučené

z

láska

Ale jediné, co jsem se z lásky naučil

Linie 24 / 28

Was how to shoot somebody who outdrew you,

was

how

to

shoot

somebody

who

outdrew

you

bylo

jak

do

střelit

někdo

kdo

tasit dříve

ty

Bylo, jak zastřelit někoho, kdo tasil dříve

Linie 25 / 28

And it's not a cry that you hear at night

and

it

is

not

a

cry

that

you

hear

at

night

a

to

je

ne

-

pláč

který

ty

slyšet

v

noc

A to, co v noci slyšíš, není pláč

Linie 26 / 28

It's not somebody who's seen the light

it

is

not

somebody

who

has

seen

the

light

to

je

ne

někdo

kdo

viděn

-

světlo

Není to někdo, kdo viděl světlo

Linie 27 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

to

je

-

studený

a

to

je

-

zlomené

aleluja

Je chladná a je zlomeným aleluja

Linie 28 / 28

Hallelujah

Hallelujah

aleluja

Aleluja