Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

John Adams defends British soldiers accused of murder during the Boston Massacre of 1770, shortly before the American Revolution. (1775-1783)

John Adams obhajuje britské vojáky, kteří byli obvinění z vraždy během bostonského masakru v roce 1770, krátce před Americkou revolucí. (1775-1783)

John Adams Boston Massacre

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 19

I am for the prisoners at the bar.

I am for

the prisoners

at the bar

já jsem pro

vězňové

obhájce

Já jsem obhájcem těchto vězňů.

Line 2 / 19

In the words of the Marquis of Beccaria, if by supporting the rights of mankind,...

in the words

of the Marquis of Beccaria

if

by supporting the rights

of mankind

slovy

Markýze z Beccarie

pokud

podporováním práv

lidstva

Slovy Markýze z Beccarie, "Pokud podporováním lidských práv ,...

Line 3 / 19

...I shall save from the agonies of death one unfortunate victim of tyranny, or of ignorance, equally fatal,...

I shall save

from the agonies

of death

one unfortunate victim

of tyranny

or

of ignorance

equally fatal

já zachráním

od agonie

smrti

jedna nešťastná oběť

tyranie

nebo

neznalosti

stejně tak smrtící

...zachráním před agonií smrti jednu nešťastnou oběť tyranie, či nevzdělanosti, právě tak smrtící,...

Line 4 / 19

...his blessings will be sufficient consolation to me for the contempt of all mankind.

his blessings

will be

sufficient consolation

to me

for the contempt

of all mankind

jeho požehnání

budou

dostatečná útěcha

ke mě

pro opovržení

všeho lidstva

...jeho požehnání mi budou dostatečnou útěchou za opovržení všeho lidstva.

Line 5 / 19

When people are taxed without representation, they are sometimes to feel abused.

when

people

are taxed

without representation

they are

sometimes

to feel abused

Když

lidé

podléhají daním

bez zastoupení

oni jsou

někdy

cítit se zneužit

Když lidé musí platit daně bez zastoupení v parlamentu, mohou někdy získat pocit, že jsou zneužíváni.

Line 6 / 19

Sometimes they may even rebel!

sometimes

they may rebel

even

někdy

oni mohou se vzbouřit

dokonce

Někdy se mohou i vzbouřit!

Line 7 / 19

But we must take care lest born away by a torrent of passion, we make shipwreck of conscience.

but

we must take care

lest

born away

by a torrent

of passion

we make shipwreck

of conscience

ale

my musíme být opatrní

jinak

odnášeni

přívalem

vášně

my ztroskotáme

ze svědomí

Ale musíme si dávat pozor, jinak se necháme unést přívalem vášně a zahodíme své svědomí.

Line 8 / 19

Prisoners must be judged solely upon the evidence produced against them in court and by nothing else.

prisoners

must be judged

solely

upon the evidence

produced

against them

in court

and

by nothing else

vězni

musí být posuzováni

pouze

podle důkazů

předložené

proti nim

u soudu

a

ničeho jiného

Vězni musí být posuzováni pouze na základě důkazů předložených proti nim u soudu a ničeho jiného.

Line 9 / 19

And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.

and

the evidence

we have heard

speaks

plainly

enough

gentlemen

a

důkazy

my jsme slyšeli

hovoří

jasně

dostatečně

pánové

A důkazy, které jsme slyšeli, hovoří dostatečně jasně, pánové.

Line 10 / 19

A sentry’s post is his castle, and to attack it by English law is an illegal act.

a sentry's post

is

his castle

and

to attack it

by English law

is

an illegal act

stanoviště strážného

je

jeho hrad

a

zaútočit na něj

podle Anglického práva

je

nezákonný čin

Stanoviště strážného je jeho hrad a útok na toto stanoviště je podle anglického práva nezákonný.

Line 11 / 19

Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.

soldiers

so assaulted

may defend

themselves

to the death

vojáci

takto napadení

mohou bránit

sebe

na život a na smrt

Vojáci takto napadení se mohou bránit na život a na smrt.

Line 12 / 19

And people are crying, “Kill them! Kill them! Knock them down!”, and they're heaving sharp cutting ice, oyster shells, clubs.

and

people

are crying

kill them

kill them

knock them down

and

they are heaving

sharp cutting ice

oyster shells

clubs

a

lidé

křičí

zabijte je

zabijte je

sražte je dolů

a

oni hází

ostrý, řezavý led

skořápky od ústřic

hole

A lidé křičí, "Zabijte je! Zabijte je! Sražte je dolů!", a hází po nich ostrý, špičatý led, skořápky od ústřic a hole.

Line 13 / 19

What are they to do?

what

are they to do

co

oni mají dělat

Co si mají počít?

Line 14 / 19

Behave like stoic philosophers lost in apathy?

behave

like stoic philosophers

lost

in apathy

chovat se

jako stoičtí filozofové

ztracení

v apatii

Chovat se jako stoičtí filozofové ponoření v apatii?

Line 15 / 19

Disregard these uniforms, consider them men, who wear. Consider yourselves in such a situation and judge if a reasonable man would not fear for his life!

disregard

these uniforms

consider

them

men

who wear

consider

yourselves

in such a situation

and

judge

if

a reasonable man

would not fear

for his life

ignorovat

tyto uniformy

zvážit

je

muži

kteří nosí

zvážit

sami sebe

v takové situaci

a

soudit

jestli

rozumný muž

nebál by se

o svůj život

Ignorujte tyto uniformy a vezměte v úvahu muže, kteří je nosí. Vezměte v úvahu sami sebe v podobné situaci a posuďte, zda by se rozumný muž v takové situaci nebál o svůj život!

Line 16 / 19

Facts are stubborn things.

facts

are

stubborn things

fakta

jsou

neústupné věci

Fakta jsou neústupná.

Line 17 / 19

Whatever our wishes, our inclinations, or the dictums of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.

whatever

our wishes

our inclinations

or

the dictums

of our passions

they cannot alter

the state

of facts

and

evidence

cokoli

naše přání

naše sklony

nebo

prohlášení

našich vášní

oni nemohou změnit

stav

fakta

a

důkazy

Ať už jsou naše přání, naše sklony, nebo vášnivá prohlášení jakákoli, nezmění to nic na těchto faktech a důkazech.

Line 18 / 19

You see the law, on the one hand, is inexorable to the cries and lamentations of the prisoners, but, on the other hand, it is death, death as an adder, to the clamors of the populace.

you see

the law

on the one hand

is inexorable

to the cries

and

lamentations

of the prisoners

but

on the other hand

it is death

death as an adder

to the clamors

of the populace

vy rozumíte

právo

na jednu stranu

je neúprosné

k volání

a

bědování

vězňů

ale

na druhou stranu

to je smrt

smrt jako zmije

k dovolávání

obyvatelstva

Rozumějte, právo je na jednu stranu neúprosné tváří v tvář volání a bědování vězňů, ale na druhou stranu je to smrt, smrt jako zmije, pro dovolávání lidu.

Line 19 / 19

Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice the prisoners and their cause.

gentlemen

of the jury

I submit

to your candor

and

justice

the prisoners

and

their cause

pánové

z poroty

já odevzdávám

vašemu nezaujatému stanovisku

a

spravedlnosti

vězni

a

jejich záležitost

Členové poroty, odevzdávám vašemu nezaujatému a spravedlivému stanovisku tyto vězně a jejich záležitost.