Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

Charles Martel, King of the Franks, Saves Europe in 732 AD at Poitiers, France

Karel Martel, franský král, zachraňuje Evropu v roce 732 n. l. u francouzského města Poitiers

Battle of Tours

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

1 / 63

Six hundred years after Christ's crucifixion, his church had become the dominant cultural force in Europe.

six hundred years

after

Christ's crucifixion

his church

had become

the dominant cultural force

in Europe

šest set let

po

ukřižování Krista

jeho církev

stala se

dominantní kulturní silou

v Evropě

Šest set let po Kristově ukřižování se jeho církev stala dominantní kulturní silou v Evropě.

2 / 63

But while his disciples were flocking to monasteries in search of solitude, further east the followers of another prophet were taking up arms in search of conquest.

but

while

his disciples

were flocking

to monasteries

in search of

solitude

further

east

the followers

of another prophet

were taking up

arms

in search of

conquest

ale

zatímco

jeho učedníci

se hrnuli

do klášterů

ve snaze najít

samotu

dále

východ

následovníci

jiného proroka

začali zdvihat

zbraně

ve snaze

dobytí

Ale zatímco se jeho učedníci hrnuli do klášterů ve snaze najít samotu, dále na východ následovníci jiného proroka zdvihali zbraně za účelem dobývání.

3 / 63

On the dusty shores of North Africa and Arabia, mighty armies were waging war, not in the name of Christ but of the Koran.

on the dusty shores

of North Africa

and

Arabia

mighty armies

were waging

war

not

in the name

of Christ

but

of the Koran

na prašných březích

severní Afriky

a

Arábie

mocné armády

vedly

válku

ne

ve jménu

Krista

ale

Koránu

Na prašných březích severní Afriky a Arábie vedly mocné armády válku nikoli ve jménu Krista, ale ve jménu Koránu.

4 / 63

Their religious movement would spread even farther and faster than Christianity and threatened to compete for the souls of Europe.

their religious movement

would spread

even

farther

and

faster

than

Christianity

and

threatened

to compete

for the souls

of Europe

jejich náboženské hnutí

se rozšíří

ještě

dále

a

rychleji

než

Křesťanství

a

hrozilo

soupeřit

o duše

Evropy

Jejich náboženské hnutí se rozšíří ještě dále a rychleji než Křesťanství a hrozilo, že bude soupeřit o duše Evropy.

5 / 63

The only thing standing in their way was one Christian king who had seen them coming.

the only thing

standing

in their way

was

one Christian king

who

had seen

them

coming

jediná věc

stojící

v jejich cestě

byl

jeden křesťanský král

který

viděl

je

přicházet

Jediná věc, která jim stála v cestě, byl jeden křesťanský král, který jejich příchod předvídal.

6 / 63

October 10th, 732 AD, Tours, France, is on the front line in a holy war that will define Europe's spiritual and political future.

October 10th, 732 AD

Tours, France

is

on the frontline

in a holy war

that

will define

Europe's

spiritual

and

political

future

10. října léta páně 732

město Tours ve Francii

je

na přední linii

ve svaté válce

která

určí

Evropy

duchovní

a

politickou

budoucnost

10. října léta páně 732 se město Tours ve Francii ocitlo v přední linii svaté války, která určí duchovní a politickou budoucnost Evropy.

7 / 63

The conflict pits the Christian Franks against the Muslim Moors, who had recently crossed into Spain from North Africa.

the conflict

pits

the Christian Franks

against

the Muslim Moors

who

had

recently

crossed

into Spain

from North Africa

tento konflikt

postavil

křesťanské Franky

proti

muslimským Maurům

kteří

měli

nedávno

překročili

do Španělska

ze severní Afriky

Tento konflikt proti sobě postavil křesťanské Franky a muslimské Maury, kteří nedávno dorazili do Španělska ze severní Afriky.

8 / 63

The Moors want to expand their empire and import their faith in Muhammad, the prophet of Islam who lived a century earlier.

the Moors

want

to expand

their empire

and

import

their faith

in Muhammad

the prophet

of Islam

who

lived

a century

earlier

Maurové

chtěli

rozšířit

svou říši

a

dovézt

svoji víru

v Mohameda

proroka

Islámu

který

žil

století

dříve

Maurové chtěli rozšířit svoji říši a dovézt sem svoji víru v Mohameda, islámského proroka, který žil o století dříve.

9 / 63

The Christians want to keep them out at all costs.

the Christians

want

to keep

them

out

at all costs

Křesťané

chtěli

udržet

je

venku

za každou cenu

Křesťané je za každou cenu chtěli udržet mimo své země.

10 / 63

They saw it as an immediate and local threat to themselves.

they saw

it

as an immediate

and

local

threat

to themselves

oni viděli

to

jako okamžitou

a

místní

hrozbu

k sobě samým

Vnímali to jako okamžitou, místní hrozbu vůči sobě.

11 / 63

The Muslims believed that they were there to rule over the earth and bring about God's justice and institute God's order.

the Muslims

believed

that

they were

there

to rule over

the earth

and

bring about

God's justice

and

institute

God's order

Muslimové

věřili

že

oni jsou

tam

aby vládli nad

zemí

a

ustanovit

spravedlnost Boží

a

zavést

Boží řád

Muslimové věřili, že jsou tam proto, aby vládli nad zemí a zavedli Boží spravedlnost a Boží řád.

12 / 63

And so in that sense it might have been what you could call a religious mission to the conquest.

and

so

in that sense

it might have been

what

you could call

a religious mission

to the conquest

a

tak

v tomto smyslu

to mohla být

co

můžete nazvat

náboženskou misí

k tomuto dobytí

A tak v tomto smyslu by se tato dobyvačná válka dala označit za náboženskou misi.

13 / 63

The Moors saw Europe as easy prey, a land defended by barbarians who were too busy fighting each other to fight anyone else.

the Moors

saw

Europe

as

easy prey

a land

defended

by barbarians

who

were

too busy

fighting

each other

to fight

anyone

else

Maurové

viděli

Evropu

jako

snadnou kořist

země

bráněná

barbary

kteří

byli

příliš zaměstnaní

bojováním

jeden druhého

aby bojovali

s kýmkoli

jiným

Maurové viděli v Evropě snadnou kořist; zemi, kterou bránili barbaři příliš zaneprázdnění bojováním mezi sebou na to, aby bojovali s kýmkoli jiným.

14 / 63

In 730 Moorish general Abdul Rahman Al Ghafiqi crossed into France with an army of fifty thousand men.

in 730

Moorish general

Abdul Rahman Al Ghafiqi

crossed

into France

with an army

of 50,000 men

v roce 730

Maurský generál

Abdul Rahman Al Ghafiqi

přešel

do Francie

s armádou

50 000 mužů

V roce 730 vstoupil Maurský generál Abdul Rahman Al Ghafiqi do Francie s armádou padesáti tisíc mužů.

15 / 63

At the head of the charge was an elite division of cavalry, unmatched in Europe.

at the head

of the charge

was

an elite division

of cavalry

unmatched

in Europe

v čele

útoku

byla

elitní divize

kavalérie

nesrovnatelná

v Evropě

V roce 730 vstoupil Maurský generál Abdul Rahman Al Ghafiqi do Francie s armádou padesáti tisíc mužů.

16 / 63

The Moorish armies in Gaul moved very, very fast, and they were considerably more manuverable than the Frankish army.

the Moorish armies

in Gaul

moved

very, very fast

and

they were

considerably

more

manuverable

than

the Frankish army

Maurské armády

v Galii

hýbaly se

velmi, velmi rychle

a

ony byly

podstatně

více

manévrovatelné

než

Franská armáda

Maurské armády v Galii postupovaly velmi, velmi rychle a manévrovaly mnohem snadněji než Franská armáda.

17 / 63

And they could hit and run in a way that this large Frankish host simply could not.

and

they could hit

and

run

in a way

that

this large Frankish host

simply

could

not

a

ony dokázaly udeřit

a

ustoupit

způsobem

který

tato velká horda Franků

prostě

mohla

ne

A dokázaly udeřit a rychle se stáhnout způsobem, který velká horda Franků prostě nemohla napodobit.

18 / 63

The Moors tore through southern France with terrifying tenacity, devastating the regions of Aquitania and Gascony, then leaving a legion of enemy dead behind at the Battle of the River Garonne.

the Moors

tore

through southern France

with terrifying tenacity

devastating

the regions

of Aquitania

and

Gascony

then

leaving

a legion

of enemy dead

behind

at the battle

of the River Garonne

Maurové

prohnali se

skrze jižní Francii

s děsivou houževnatostí

zpustošení

oblasti

Akvitánie

a

Gaskoňska

pak

zanechali

hromady

mrtvých nepřátel

za sebou

v bitvě

u řeky Garonne

Maurové se prohnali jižní Francií s děsivou odhodlaností, zpustošili oblast Akvitánie a Gaskoňska a pak za sebou zanechali hromady mrtvých nepřátel po bitvě u řeky Garonne.

19 / 63

One Moorish fighter wrote that his army went through all places like a desolating storm.

one Moorish fighter

wrote

that

his army

went

through

all places

like a devastating storm

jeden maurský bojovník

napsal

že

jeho armáda

prošla

skrze

všechna místa

jako ničivá bouře

Jeden Maurský bojovník napsal, že jeho armáda všemi místy prošla jako ničivá bouře.

20 / 63

A Christian chronicler lamented that God alone knows the number of the slain.

a Christian chronicler

lamented

that

God

alone

knows

the number

of the slain

jeden křesťanský kronikář

bědoval

že

Bůh

sám

počet

zabitých

Jeden křesťanský kronikář bědoval, že jen Bůh ví, kolik lidí bylo zabito.

21 / 63

After relieving the local monasteries of all their riches, the Moors turned northward, confident they could conquer all of France.

after

relieving

the local monasteries

of all their riches

the Moors

turned

northward

confident

they could conquer

all of France

po

zbavení

místních klášterů

všeho bohatství

Maurové

obrátili se

na sever

přesvědčení

oni mohou dobýt

celou Francii

Poté, co zbavili místní kláštery všeho bohatství, se Maurové obrátili na sever, přesvědčení, že dokážou dobýt celou Francii.

22 / 63

But there the commander of the Frankish armies stood guard, waiting patiently for the enemy to strike, and when it did, he would be ready.

but

there

the commander

of the Frankish armies

stood guard

waiting

patiently

for

the enemy

to strike

and

when

it did

he would be ready

ale

tam

velitel

Franských armád

držel stráž

čekající

trpělivě

na

nepřítele

uhodit

a

když

on udělal

byl připraven

Ale tam držel stráž velitel Franských armád a trpělivě čekal na úder nepřítele; když tento úder přišel, byl připravený.

23 / 63

Now, does he think he can win? [I] don't know, but he has to win, because there is no other answer.

now

does he think

he can win

[I] don't know

but

he has to win

because

there is

no other answer

Takže

myslí si on

může zvítězit

já nevím

ale

on musí zvítězit

protože

tam je

žádná další odpověď

Myslel si, že dokáže zvítězit? To nevím, ale on musí zvítězit, protože jiná odpověď se nenabízí.

24 / 63

The Islamic forces will continue to attack and continue to fill France with Islam unless he defends.

the Islamic forces

will continue

to attack

and

continue

to fill

France

with Islam

unless

he defends

islámské síly

budou pokračovat

útočit

a

pokračovat

plnit

Francii

s Islámem

pokud ne

on brání

Islámské síly budou dál útočit a plnit Francii Islámem, pokud ji nebude bránit.

25 / 63

The general's name was Charles "the Hammer" Martel.

the general's name

was

Charles

the Hammer

Martel

Jméno generála

bylo

Karel

kladivo

Martel

Jméno tohoto generála znělo Karel "Kladivo" Martel.

26 / 63

As commander in chief of the Frankish army, Martel would anticipate the unique threat posed by the Moorish invasion and take proactive steps to confront it head on.

as commander in chief

of the Frankish army

Martel

would anticipate

the unique threat

posed

by the Moorish invasion

and

take

proactive steps

to confront

it

head on

Jako hlavní velitel

Franské armády

Martel

předvídal

neobvyklou hrozbu

představovanou

Maurskou invazí

a

vzal

předběžné kroky

postavit se

tomu

čelem

Jako hlavní velitel Franské armády Martel tuto jedinečnou hrozbu, kterou Maurská invaze představovala, předvídal dopředu a učinil předběžné kroky, aby se jí postavil čelem.

27 / 63

But to do so, he would first have to convince his own countrymen to trade their plowshares for swords.

but

to do so

he would have to

first

convince

his own countrymen

to trade

their plowshares

for swords

ale

aby to mohl udělat

musel

nejprve

přesvědčit

své vlastní krajany

vyměnit

své pluhy

za meče

Ale aby tak mohl učinit, nejdříve musel přesvědčit své vlastní krajany, aby vyměnili pluhy za meče.

28 / 63

In Dark Ages' Europe, most troops were farmers, who were only available to fight between the spring planting and the fall harvest.

in Dark Ages' Europe

most troops

were

farmers

who

were

only

available

to fight

between

the spring planting

and

the fall harvest

V Evropě raného středověku

většina oddílů

byli

farmáři

kteří

byli

jen

dostupní

k boji

mezi

jarním oséváním

a

podzimní sklizní

V Evropě raného středověku tvořili většinu oddílů farmáři, kteří mohli bojovat pouze mezi jarním setím a podzimní sklizní.

29 / 63

But Charles Martel understood that the Moorish threat could not be met without a well oiled group of professional, full time soldiers at his disposal.

but

Charles Martel

understood

that

the Moorish threat

could not be met

without a well oiled group

of professional full time soldiers

at his disposal

ale

Karel Martel

pochopil

že

Maurská hrozba

nebude moci se střetnout

bez dobře naolejované skupiny

profesionální vojáci na plný úvazek

k dispozici

Ale Karel Martel pochopil, že Maurské hrozbě se nebude moci postavit bez dobře vycvičené skupiny profesionálních vojáků na plný úvazek, které bude mít k dispozici.

30 / 63

He knew he was at a disadvantage.

he knew

he was

at a disadvantage

on věděl

on byl

mít nevýhodu

On věděl, že je v nevýhodné pozici.

31 / 63

What is the basis of every successful army? Money!

what

is

the basis

of every successful army

money

co

je

základem

každé úspěšné armády

peníze

Co tvoří základ každé úspěšné armády? Peníze.

32 / 63

To get the money, he had to go to the Church.

to get

the money

he had to go

to the Church

aby získal

peníze

musel jít

k církvi

Aby získal peníze, musel požádat církev.

33 / 63

This was not a popular move with the Church, and Charles came very close to being excommunicated, that is to say being damned to Hell for eternity.

this was not

a popular move

with the church

and

Charles

came

very close

to being excommunicated

that

is

to say

being

damned

to Hell

for eternity

to nebyl

populární tah

u církve

a

Karel

přišel

velmi blízko

k exkomunikaci

což

je

říct

bytí

zatracen

do Pekla

na věčnost

Tento tah nebyl u církve populární a Karel byl téměř exkomunikován, což znamená zatracení do Pekla na věčné časy.

34 / 63

The Church pulled back at just the last minute.

the Church

pulled back

at just the last minute

církev

ustoupila

na poslední chvíli

Církev od toho na poslední chvíli ustoupila

35 / 63

Charles took land and property from the church and used it to finance the development of an army that could be trained to withstand this formidable force.

Charles

took

land

and

property

from the church

and

used

it

to finance

the development

of an army

that could be trained

to withstand

this formidable force

Karel

vzal

pozemky

a

majetek

z církve

a

použil

je

k financování

rozvoje

armády

která bude vycvičená

k odolání

této hrozivé síly

Karel vzal církevní pozemky a majetek a použil je k financování rozvoje takové armády, která bude vycvičená, aby odolala této hrozivé síle.

36 / 63

While Charles the Hammer pounded courage into his corps, Abdul Rahman maintained his march northward into the realm of an enemy he had severely underrated.

while

Charles the Hammer

pounded

courage

into his corps

Abdul Rahman

maintained

his march

northward

into the realm

of an enemy

he had underrated

severely

zatímco

Karel kladivo

bušil

odvahu

do svých útvarů

Abdul Rahman

pokračoval

svůj pochod

na sever

do říše

nepřítele

on podcenil

silně

Zatímco Karel Kladivo vtloukal odvahu do svých oddílů, Abdul Rahman pokračoval ve svém pochodu na sever do říše nepřítele, kterého silně podcenil.

37 / 63

The perception of the Franks as warriors was not particularly impressive.

the perception

of the Franks

as warriors

was not impressive

particularly

vnímání

Franků

jako válečníků

nebylo velmi impozantní

obzvláště

Frankové jako válečníci nebyli považování za nijak zvlášť impozantní.

38 / 63

Abdul Rahman may not have been paying as close attention to Charles Martel as he probably needed to in this case.

Abdul Rahman

may

not

have been paying

as close attention

to Charles Martel

as

he needed to

probably

in this case

Abdul Rahman

možná

ne

platil

tak velkou pozornost

ke Karlovi Martelovi

jako

potřeboval

pravděpodobně

v tomto případě

Abdul Rahman pravděpodobně nevěnoval Karlovi Martelovi tak velkou pozornost, jaké bylo v tomto případě třeba.

39 / 63

He may not have at all been prepared for the kind of force he was going to meet.

he may not

have been prepared

at all

for the kind

of force

he was going to meet

on nemusel

být připraven

vůbec

na druh

sil

se kterými se setká

Pravděpodobně nebyl vůbec připraven na vojenskou sílu, se kterou se setká.

40 / 63

The Franks dug in on a high wooded ridge that offered a critical strategic advantage.

the Franks

dug in

on a high wooded ridge

that

offered

a critical strategic advantage

Frankové

se zakopali

na vysokém, zalesněném hřebenu

který

poskytoval

kritickou strategickou výhodu

Frankové si vybudovali zákopy na vysokém, zalesněném hřebenu, který poskytoval kritickou strategickou výhodu.

41 / 63

When the Moors arrived, they were stunned to find such a formidable force awaiting them.

when

the Moors

arrived

they were stunned

to find

such

a formidable force

awaiting them

když

Maurové

dorazili

byli ohromení

nalézt

takovou

impozantní sílu

očekávající je

Když Maurové dorazili, byli ohromení, když spatřili impozantní vojsko, které tam na ně čekalo.

42 / 63

For six days the two armies stood firm waiting for the other to make the first move.

for six days

the two armies

stood firm

waiting for

the other

to make

the first move

po šest dní

dvě armády

stály pevně na místě

čekající na

druhého

udělat

první tah

Šest dní obě armády držely svou pozici a čekaly, až ta druhá udělá první tah.

43 / 63

But as the October cold set in, Moorish general Abdul Rahman knew he had to move quickly if he wanted to take Tours before winter.

but

as

the October cold

set in

Moorish general

Abdul Rahman

knew

he had to move

quickly

if

he wanted

to take

Tours

before winter

ale

jak

studené říjnové počasí

nastalo

Maurský generál

Abdul Rahman

věděl

on musel jednat

rychle

pokud

on chtěl

vzít

Tours

před zimou

Ale když přišel studený říjen, Maurský generál Abdul Rahman věděl, že musí jednat rychle, pokud se chce zmocnit města Tours před začátkem zimy.

44 / 63

So on the seventh day, he ordered attack.

so

on the seventh day

he ordered

attack

tak

sedmého dne

on zavelel

útok

Tak sedmého dne zavelel do útoku.

45 / 63

Charles Martel's infantry is great, and they stand like a wall.

Charles Martel's

infantry

is great (superb)

and

they

stand

like a wall

Karlova Martelova

pěchota

je znamenitá

a

oni

stáli

jako zeď

Pěchota Karla Martela byla znamenitá a pevná jako zeď.

46 / 63

That is what the sources on the Muslim side say. That is what the sources on the Christian side say.

that is what

the sources

on the Muslim side

say

that is what

the sources

on the Christian side

say

To je co

zdroje

na muslimské straně

říkaly

to je co

zdroje

na křesťanské straně

říkaly

Pravily tak zdroje na muslimské straně. Pravily tak zdroje na křesťanské straně.

47 / 63

While his infantry kept the Moors occupied, Charles the Hammer nailed down his victory with a covert mission behind enemy lines.

while

his infantry

kept

the Moors

occupied

Charles the Hammer

nailed down

his victory

with a covert mission

behind enemy lines

Zatímco

jeho pěchota

udržovaly

Maury

zaneprázdněné

Karel Kladivo

zajistil

své vítězství

s tajnou misí

za nepřátelskou linií

Zatímco pěchota zajistila, že měli Maurové co dělat, Karel Kladivo dosáhl vítězství pomocí tajné mise za nepřátelskou linií.

48 / 63

Charles had sent some troops to the Muslim camp.

Charles

had sent

some troops

to the Muslim camp

Karel

poslal

několik oddílů

do Muslimského tábora

Karel poslal několik oddílů do Muslimského tábora.

49 / 63

That is to say, the encampment behind the line of battle, where this incredibly successful Muslim army had kept all of the plunder that they had obtained in their successful campaign.

that is to say

the encampment

behind the line of battle

where

this

incredibly successful

Muslim army

had kept

all of the plunder

that

they had obtained

in their successful campaign

Jinými slovy

tábořiště

za bitevní linií

kde

tato

neuvěřitelně úspěsná

Muslimská armáda

uschovávala

všechnu kořist

kterou

oni získali

ve svém úspěšném tažení

Jinými slovy, do tábořiště za bitevní linií, kde tato neuvěřitelně úspěšná armáda uschovávala všechnu kořist, kterou získala během svého úspěšného tažení.

50 / 63

This was cutting off the head of the snake from the perspective of Charles and his troops.

this was cutting off

the head

of the snake

from the perspective

of Charles

and

his troops

to bylo useknutí

hlavy

hada

z perspektivy

Karla

a

jeho oddílů

Z pohledu Karla a jeho oddílů šlo o to useknout tomuto hadovi hlavu.

51 / 63

They encouraged people to retreat from the front lines to the tents, and it convinced a lot of people that a general retreat was being called.

they encouraged

people

to retreat

from the front lines

to the tents

and

it convinced

a lot of people

that

a general retreat

was being called

Oni pobízeli

lidi

ustoupit

z předních linií

ke stanům

a

to přesvědčilo

hodně lidí

že

celkový ústup

byl vyhlášen

Pobízeli lidi, aby ustoupili z předních linií ke stanům a hodně lidí tím přesvědčili o tom, že byl vydán rozkaz k ústupu.

52 / 63

General Abdul Rahman tried to rally his fleeing forces, but as he screamed out orders to stand and fight, he was surrounded and struck down by enemy infantry.

General

Abdul Rahman

tried

to rally

his fleeing forces

but

as

he screamed out

orders

to stand

and

fight

he was surrounded

and

struck

down

by enemy infantry

generál

Abdul Rahman

se snažil

přivolat zpět

své prchající síly

ale

zatímco

vykřikoval

rozkazy

stát

a

bojovat

byl obklopen

a

sražen

dolů

nepřátelskou pěchotou

Generál Abdul Rahman se snažil přivolat zpět svá prchající vojska, ale zatímco vykřikoval rozkazy, aby zůstali na místě a bojovali, byl obklopen a sražen dolů nepřátelskou pěchotou.

53 / 63

Overnight the Moors withdrew and made a beeline south for Spain.

overnight

the Moors

withdrew

and

made

a beeline

south

for Spain

přes noc

Maurové

stáhli se

a

udělali

přímá čára

jih

do Španělska

Během noci se Maurové stáhli a zamířili nejkratší cestou zpátky do Španělska.

54 / 63

It was his stunning victory at the Battle of Tours that earned Martel the nickname "Charles the Hammer".

it was

his stunning victory

at the battle

of Tours

that

earned

Martel

the nickname

Charles the Hammer

bylo to

jeho ohromující vítězství

v bitvě

u Tours

které

vysloužilo

Martel

přezdívku

Karel Kladivo

Bylo to právě jeho ohromující vítězství v bitvě u Tours, čím si vysloužil přezdívku "Karel Kladivo".

55 / 63

At a time when many parts of the old Roman and Persian Empires were falling under the Muslim rule, Charles was credited as the saviour of Christianity in Europe.

at a time

when

many parts

of

the old Roman

and

Persian empires

were falling

under

the Muslim rule

Charles

was credited

as the saviour

of Christianity

in Europe

v době

kdy

mnoho částí

z

staré římské

a

perské říše

padaly

pod

muslimskou vládu

Karel

byl připisován

jako zachránce

Křesťanstva

v Evropě

V době, kdy mnoho částí staré římské a perské říše padalo pod muslimskou nadvládu, Karel byl považován za zachránce Křesťanstva v Evropě.

56 / 63

He had some really good "PR" [Public Relations].

he had

some really good

"PR" (Public Relations)

on měl

opravdu dobré

PR (oddělení pro styk s veřejností)

Měl opravdu dobré "PR".

57 / 63

Charles Martel was quick to stand up and basically say, "Look what I just did."

Charles Martel

was

quick

to stand up

and

basically

say

look

what

I

just

did

Karel Martel

byl

rychlý

postavit se

a

v podstatě

říci

podívejte

co

právě

udělal jsem

Karel Martel neváhal se postavit a v podstatě prohlásit, "Podívejte, co jsem právě dokázal.

58 / 63

"I am the defender of Christendom.

I am the defender

of Christendom

já jsem obránce

Křesťanstva

"Já jsem obránce Křesťanstva.

59 / 63

"And I helped to turn back these forces that threatened us."

and

I helped

to turn back

these forces

that

threatened

us

a

já jsem pomohl

odvrátit

tyto síly

které

ohrožovaly

nás

"A pomohl jsem odvrátit tyto síly, které nás ohrožovaly."

60 / 63

Over the next seven decades, Martel's descendants would transform his Christian kingdom into an empire.

over the next seven decades

Martel's descendants

would transform

his Christian kingdom

into an empire

Během příštích sedmi dekád

Martelovi potomci

přeměnili

jeho křesťanské království

v říši

Během příštích sedmi dekád Martelovi potomci přeměnili jeho křesťanské království v říši.

61 / 63

And one of them would even become powerful enough to assume the title "Emperor of Rome".

and

one of them

would become

even

powerful

enough

to assume

the title

emperor

of Rome

a

jeden z nich

se stal

dokonce

mocný

dostatečně

aby nabyl

titul

císaře

Říma

A jeden z nich se dokonce stal natolik mocným, aby převzal titul "Římského císaře".

62 / 63

That grandson of Charles the Hammer would be remembered as the Father of Europe.

that grandson

of Charles the Hammer

would be remembered

as

the father

of Europe

Tento vnuk

Karla Kladiva

bude se vzpomínat

jako

otec

Evropy

Na tohoto vnuka Karla Kladiva se bude vzpomínat jako na Otce Evropy.

63 / 63

His name was Charlesmagne, and he was the greatest king of the Dark Ages.

his names

was

Charlesmagne ["Charles the Great"]

and

he was

the greatest king

of the Dark Ages

jeho jméno

bylo

Karel Veliký

a

on byl

největší král

raného středověku

Jeho jméno je Karel Veliký, a byl největším králem raného středověku.