Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

“God Save New Zealand” – National Anthem of New Zealand

“God Save New Zealand” – novozélandská hymna

New Zealand flag

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 20

God of nations, at Thy feet, in the bonds of love we meet,

God

of nations

at thy (your) feet

in the bonds

of love

we meet

Bůh

národů

u tvých nohou

v okovech

lásky

setkáváme se

Bože národů, u Tvých nohou, v poutech lásky se setkáváme

Line 2 / 20

Hear our voices, we entreat, God defend our free land.

hear

our voices

we entreat

God

defend

our free land

slyšet

naše hlasy

my prosíme

Bůh

chránit

naše svobodná země

slyš naše hlasy, snazně Tě prosíme, Bože chraň naši svobodnou zem

Line 3 / 20

Guard Pacific's triple star, From the shafts of strife and war,

guard

Pacific's triple star

from the shafts

of strife

and

war

strážit

trojitá hvězda Tichomoří

z hřídelů

sváru

a

válka

Střež trojí hvězdu Tichomoří od ojí sváru a válek

Line 4 / 20

Make her praises heard afar, God defend New Zealand

make

her praises

heard

afar

God

defend

New Zealand

udělat

její chvály

slyšeny

daleko

Bůh

ochránit

Nový Zéland

Nechť její chvály znějí daleko, Bože, ochraňuj Nový Zéland

Line 5 / 20

Men of every creed and race, gather here before Thy face,

men

of every creed

and

race

gather

here

before thy (your) face

muži

každého vyznání

a

rasa

sejít se

tady

před tvým obličejem

Lidé každé víry a rasy, shromažďují se před Tvou tváří

Line 6 / 20

Asking Thee to bless this place, God defend our free land.

asking

thee (you)

to bless

this place

God

defend

our free land

ptající se

ty

posvětit

toto místo

Bůh

ochránit

naše svobodná země

prosíce Tě, abys požehnal tomuto místu, Bože, chraň naši svobodnou zemi

Line 7 / 20

From dissension, envy, hate, and corruption guard our State,

from dissension

envy

hate

and

corruption

guard

our state

od neshod

závist

nenávist

a

korupce

strážit

náš stát

Od neshody, závisti, nenávisti, a špatnosti chraň náš stát

Line 8 / 20

Make our country good and great, God defend New Zealand.

make

our country

good

and

great

God

defend

New Zealand

udělat

naše země

dobrý

a

skvělý

Bůh

chránit

Nový Zéland

učiň naši zemi dobrou a velkou, Bože, ochraňuj Nový Zéland

Line 9 / 20

Peace, not war, shall be our boast, but, should foes assail our coast,

peace

not war

shall be

our boast

but

should assail

foes

our coast

mír

ne válka

být

naše chlouba

ale

kdyby napadli

nepřátelé

náš břeh

Mír, nikoliv válka, bude naše chlouba, ale napadnou-li nepřátelé naše pobřeží

Line 10 / 20

Make us then a mighty host, God defend our free land.

make

us

then

a mighty host

God

defend

our free land

udělat

nás

potom

mocný hostitel

Bůh

chránit

naše svobodná země

učiň z nás mocné vojsko, Bože, chraň naši svobodnou zem

Line 11 / 20

Lord of battles in thy might, put our enemies to flight,

Lord

of battles

in thy (your) might

put

our enemies

to flight

Pán

bitev

v tvé moci

dát

naši nepřátelé

uprchnout

Páne bitev, v tvojí síle, zažeň nepřátele na útěk

Line 12 / 20

Let our cause be just and right, God defend New Zealand.

let

our cause

be just

and

right

God

defend

New Zealand

nechat

naše příčina

být oprávněný

a

správný

Bůh

chránit

Nový Zéland

ať je naše věc spravedlivá a správná, Bože chraň Nový Zéland

Line 13 / 20

Let our love for Thee increase, May Thy blessings never cease,

let

our love

for thee (you)

increase

may

thy (your) blessings

never

cease

nechat

naše láska

pro tebe

zvýšit

moct

tvoje požehnání

nikdy

skončit

Ať naše láska k tobě roste, nechť tvé Boží dary nikdy neustanou

Line 14 / 20

Give us plenty, give us peace, God defend our free land.

give

us

plenty

give

us

peace

God

defend

our free land

dát

nám

dostatek

dát

nám

mír

Bůh

ochránit

naše svobodná země

dej nám hojnost, dej nám mír, Bože, ochraňuj naši svobodnou zem

Line 15 / 60

From dishonour and from shame, guard our country's spotless name,

from dishonor

and

from shame

guard

our country's

spotless name

od nečestnosti

a

hanby

strážit

naší země

bezchybné jméno

Od ostudy a hanby, střež neposkvrněné jméno naší země

Line 16 / 20

Crown her with immortal fame, God defend New Zealand.

crown

her

with immortal fame

God

defend

New Zealand

korunovat

ona

s nesmrtelnou slávou

Bůh

ochránit

Nový Zéland

Korunuj ji s nesmrtelnou slávou, Bože, ochraňuj Nový Zéland

Line 17 / 20

May our mountains ever be, freedom's ramparts on the sea,

may

our mountains

ever

be

freedom's ramparts

on the sea

moct

naše hory

vždy

být

hradby míru

na moři

Ať naše hory navždy jsou hradbami Svobody na moři

Line 18 / 20

Make us faithful unto Thee, God defend our free land.

make

us

faithful

unto thee (you)

God

defend

our free land

udělat

my

věrní

tobě

Můh

ochránit

naše svobodná země

učin nás svými věrnými, Bože, ochraňuj naši svobodnou zem

Line 19 / 20

Guide her in the nations' van, Preaching love and truth to man,

guide

her

in the nations' van

preaching

love

and

truth

to man

vést

ona

na vrchol zemí

kázání

láska

a

pravda

muži

Provázej ji až na vrchol národů, kaž lásku a pravdu lidem

Line 20 / 20

Working out Thy glorious plan, God defend New Zealand.

working out

thy (your) glorious plan

God

defend

New Zealand

pracující

tvůj božský plán

Bůh

ochránit

Nový Zéland

čin tvůj velkolepý plán, Bože ochraňuj Nový Zéland