Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"The Night They Drove Old Dixie Down" - The Band

"Ta noc, kdy pokořili starý Jih" - The Band

Confederate flag

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 19

Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train,

Virgil Kane

is

the name

and

I served

on the Danville train

Virgil Kane

je

to jméno

a

já jsem sloužil

na vlaku do Danville

Virgil Kane je to jméno, a já jsem sloužil ve vlaku do Danville,

Line 2 / 19

'Till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again,

until

Stoneman's cavalry

came

and

tore up

the tracks

again

dokud

Stonemanova kavalérie

přišla

a

rozervala

trať

znovu

Dokud se nepřiřítila Stonemanova kavalérie a nerozervala znovu trať,

Line 3 / 19

In the winter of '65, we were hungry, just barely alive,

in the winter

of sixty-five [1865]

we were hungry

just

barely

alive

v zimě

roku šedesát pět

byli jsme hladoví

jen

sotva

naživu

v zimě roku šedesát pět, byli jsme hladoví a sotva naživu,

Line 4 / 19

By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember, oh, so well,

by May

the tenth

Richmond

had fell (had fallen)

it is

a time

I remember

oh

so

well

do května

desátý

Richmond

padl

to je

čas

já si pamatuji

ach

tak

dobře

do desátého května padl Richmond, tu dobu si pamatuji tak dobře,

Line 5 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

tu noc

oni pokořili

starý Jih

Tu noc kdy pokořili starý Jih,

Line 6 / 19

And the bells were ringing,

and

the bells

were ringing

a

zvony

zvonily

A zvony vyzváněly,

Line 7 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

tu noc

oni pokořili

starý Jih

Té nocii, kdy pokořili starý Jih,

Line 8 / 19

And the people were singing, they went, "Na, na, la, la, na, la...."

and

the people

were singing

they went

na na la la na la na

a

lidé

zpívali

oni šli (zpívali)

na na la la na la na

A lidé zpívali, a znělo to, "Na, na, la, la, na, la",

Line 9 / 19

Back with my wife in Tennessee,

back

with my wife

in Tennessee

zpět

s mojí ženou

v Tennessee

Zpátky s mou ženou v Tennessee,

Line 10 / 19

When one day she called to me,

when

one day

she called

to me

když

jeden den

ona zavolala

ke mě

Když na mě jednoho dne zavolala,

Line 11 / 19

"Virgil, quick, come see! There goes the Robert E. Lee!"

Virgil

quick

come

see

there

goes

the Robert E. Lee [a riverboat]

Virgile

rychle

pojď

vidět

támhle

jde/jede

"Robert E. Lee" loď / člun

"Virgile, rychle, pojď se podívat, támhle pluje loď Robert E. Lee!"

Line 12 / 19

Now, I don't mind chopping wood,

now

I do not mind

chopping wood

teď

mě nevadí

sekání dříví

No, mě nevadí sekat dříví,

Line 13 / 19

And I don't care if the money's no good,

and

I do not care

if

the money

is no good

a

mě je jedno

jestli

peníze

nejsou dobré

A je mi jedno, jestli peníze nestojí za nic,

Line 14 / 19

You take what you need, and you leave the rest,

you take

what

you need

and

you leave

the rest

ty si vezmeš

co

ty potřebuješ

a

ty necháš

zbytek

Vezmeš si co potřebuješ, a to ostatní necháš být,

Line 15 / 19

But they should never have taken the very best,

but

they should have taken

never

the very best

ale

oni si měli vzít

nikdy

to úplně nejlepší

Ale nikdy si neměli vzít to úplně nejlepší,

Line 16 / 19

Like my father before me, I will work the land,

like

my father

before me

I will work

the land

jako

můj otec

přede mnou

já budu pracovat

půda

Jako můj otec přede mnou, já budu obdělávat půdu,

Line 17 / 19

And like my brother above me, who took a Rebel stand,

and

like

my brother

above me

who

took

a Rebel stand

a

jako

můj bratr

nade mnou

který

vzal

Rebelský postoj

A jako můj bratr nade mnou, který povstal spolu s Rebely,

Line 18 / 19

He was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave

he was

just

eighteen

proud

and

brave

but

a Yankee

laid

him

in his grave

on byl

jen

osmnáct

hrdý

a

statečný

ale

Yankee

položil

ho

do jeho hrobu

Bylo mu jenom osmnáct, byl hrdý a statečný, ale Yankeeové ho srazili do hrobu,

Line 19 / 19

I swear by the mud below my feet, you can't raise a Kane back up, when he's in defeat.

I swear

by the mud

below my feet

you cannot raise

a Kane

back up

when

he is in defeat

já přísahám

u bláta

pod mýma nohama

vy nemůžete zdvihnout

jednoho z Kaneů

zpátky nahoru

když

je poražen

já přísahám u bláta pod svýma nohama, žádného z Kaneů nemůžete znovu postavit na nohy, když je porážen,