Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"The Patriot" - Anne challenges the men of the town

"Patriot" - Anna vyzývá muže z města

The Patriot

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 16

Reverend, with your permission I would like to make an announcement.

Reverend

with your permission

I would like

to make

an announcement

reverend

s vaším svolením

rád bych

udělat

oznámení

Reverende, s vaším laskavým dovolením, rád bych pronesl oznámení.

Line 2 / 16

Young man, this is a house of God.

young man

this is

a house

of God

mladý muž

tohle je

dům

Boží

Mladý muži, tohle je dům Boží.

Line 3 / 16

I understand that, Reverend. I apologize.

I understand

that

Reverend

I apologize

Já rozumím

to

reverend

omlouvám se

Ano, reverende, to chápu. Omlouvám se.

Line 4 / 16

The South Carolina Militia is being called up.

the South Carolina militia

is being called up

Milice Jižní Karolíny

je povolána

Svolává se milice Jižní Karolíny.

Line 5 / 16

I'm here to enlist every man willing.

I am here

to enlist

every man

willing

Jsem tady

naverbovat

každý muž

ochotný

Jsem tu, abych naverboval všechny muže ochotné jít do boje.

Line 6 / 16

Son, we are here to pray for the souls of those men hanging outside.

son

we are here

to pray

for the souls

of those men

hanging

outside

syn

jsme tu

modlit se

za duše

těch mužů

visící

venku

Synu, my jsme tu proto, abychom se pomodlili za duše těch mužů, co visí venku.

Line 7 / 16

Yes, pray for them but honor them by taking up arms with us.

yes

pray

for them

but

honor them

by taking up arms

with us

ano

modlete se

za ně

ale

uctěte je

chopením zbraní

s námi

Ano, modlete se za ně, ale uctěte jejich památku tím, že se s námi chopíte zbraní.

Line 8 / 16

And bring more suffering to this town?

and

bring

more suffering

to this town

a

přinést

více utrpení

k tomuto městu

Máme na tohle město přivolat další utrpení?

Line 9 / 16

If King George can hang those men, our friends, he can hang any one of us.

if

King George

can hang

those men

our friends

he can hang

any one

of us

jestli

král Jiří

může pověsit

tito muži

naši přátelé

může pověsit

kdokoli

z nás

Když může král Jiří pověsit tyto muže, naše přátele, může pověsit kohokoli z nás.

Line 10 / 16

Dan Scott, barely a week ago, I heard you rail for two hours about independence.

Dan Scott

barely

a week ago

I heard you

rail

for two hours

about independence

Dan Scott

stěží

před týdnem

slyšela jsem

stěžovat si

dvě hodiny

o nezávislosti

Dane Scotte, ani ne před týdnem jsem tě slyšela dvě hodiny spílat o nezávislosti.

Line 11 / 16

Mister Hardwick, how many times have I heard you speak of freedom at my Father's table?

Mister Hardwick

how many times

have I heard

you speak

of freedom

at my father's table

Pane Hardwicku

kolikrát

slyšela jsem

vy mluvíte

o svobodě

u stolu mého otce

Pane Hardwicku, kolikrát jsem vás slyšela mluvit o svobodě u stolu mého otce?

Line 12 / 16

Half the men in this church, including you, Father, and you, Reverend, are as ardent patriots as I.

half the men

in this church

including you, Father

and you ,Reverend

are

as ardent patriots

as I

polovina mužů

v tomto kostele

včetně vás, otče

a vás, reverende

jsou

stejně oddaní patrioti

jako já

Polovina mužů v tomto kostele, včetně vás, otče, a vás, reverende, jsou stejně oddaní vlastenci jako jsem já.

Line 13 / 16

Will you now, when you are needed most, stop at only words?

will

you

now

when

you are needed

most

stop

at only words

budete

vy

teď

když

je vás zapotřebí

nejvíce

zastavit se

pouze u slov

Copak se teď, když je vás nejvíce zapotřebí, spokojíte s mluvením?

Line 14 / 16

Is that the sort of men you are?

is that

the sort of men

you are

je to

typ muže

vy jste

Patříte snad mezi muže tohoto druhu?

Line 15 / 16

I ask only that you act upon the beliefs of which you have so strongly spoken, and in which you so strongly believe.

I ask

only

that

you act upon

the beliefs

of which

you have spoken

so strongly

and

in which

you believe

so strongly

já žádám

pouze

aby

jednali jste podle

přesvědčení

které

hovořili jste

tak silně

a

ve které

věříte

tak silně

Já žádám pouze to, abyste začali jednat v souladu s principy, o kterých jste tak přesvědčivě hovořili a ve které tak pevně věříte.

Line 16 / 16

Who's with us?

who is

with us

Kdo je

s námi

Kdo je s námi?