Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"I learned more at McDonald's than at university."

"V McDonald´s jsem se naučila více než na vysoké škole"

I learned more at McDonald's

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here

is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

Tady

je

co

mi bylo řečeno

během orientace pro studenty prvního ročníku

na Haverfordské univerzitě

Na Haverfordské univerzitě nám během orientace pro studenty prvního ročníku řekli:

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for

help

when

you need it

požádejte o

pomoc

když

potřebujete ji

potřebujete-li pomoc, požádejte o ní.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak up

when

you feel

uncomfortable

ozvěte se

pokud

se cítíte

nesví

Pokud se cítíte nesví, ozvěte se.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

umístěte

váš

vlastní

pocit psychické a fyzické pohody

nad

všechny

ostatní

starosti

Vaše psychické a fyzické zdraví je důležitější než vše ostatní.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt

feelings

I might suffer

ve zkratce

škola

byla připravená

ochránit

před

jakýkoli

osobní

újma

či

zraněné

pocity

mohla bych utrpět

Ve zkratce, škola se mě snažila ochránit před jakoukoli osobní újmou či pocitem ublížení.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

Co

se počítalo

jako

osobní újma

nebo

podobné provinění

bylo

na mě

abych definoval

Bylo však na mě, abych určila, co představuje osobní újmu či podobné provinění.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

Tohle

překvapilo

To mě překvapilo.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order

to go

to college

překvapilo to

protože

v McDonald´s

kde

jsem pracovala

předtím

začala jsem

školu

chování

takový způsob

by stálo

pravděpodobně

mou práci

práci

potřebovala jsem

abych

mohla chodit

do školy

Překvapilo mě to proto, že kdybych se takto chovala v McDonald´s, kde jsem pracovala před začátkem školy, pravděpodobně bych přišla o svou práci - práci, kterou jsem potřebovala, abych mohla studovat.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

nejdůležitější věc

v McDonald´s

bylo

ne

jak

jsem se cítila

ale

jak

mí zákazníci

cítili se

V McDonald´s nebylo nejdůležitější, jak se cítím já, ale jak se cítí mí zákazníci.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

to byla

moje práce

a

práce

všichni

pracující

zde

učinit

ostatní

jmenovitě

zákazníky

šťastný

Mým úkolem, a úkolem všech, kdo tam pracovali, bylo učinit šťastnými ostatní lidi - jmenovitě zákazníky.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

Pracovala jsem

u zákaznického pultu

Pracovala jsem u pultu.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal

with it

To znamenalo

že

pokud

se vyskytl

problém

s objednávkou

musela jsem se

vypořádat

s tím

To znamenalo, že pokud se vyskytl problém s jakoukoli objednávkou, musela jsem se to vyřešit.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

Záležitosti

nebyly

složité

Nejednalo se o složité záležitosti.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they had not wanted

any

Bylo to

obvykle

něco

jako

chybějící kousek

sýra

u McDouble

nebo

šlehačka

na mléčném koktejlu

když

oni nechtěli

žádnou

Obvykle se jednalo o chybějící plátek sýra u McDouble nebo šlehačku na mléčném koktejlu, kterou tam zákazník nechtěl.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever

it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so

that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

Cokoli

to bylo

musela jsem

poslouchat

trpělivě

a

v duchu

si dělat poznámky

tak

abych

mohla ohlásit

příslušné detaily

někomu

kdo

mohl

vlastně

napravit

problém

Ať už se jednalo o cokoli, musela jsem trpělivě naslouchat a v duchu si dělat poznámky, abych mohla podrobnosti nahlásit člověku, který byl schopen problém napravit.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

Ač je to zvláštní

zákazníci

nezajímali se

o pečlivé naformulování

svých stížností

tak aby

ušetřili

mé pocity

Zajímavé je, že zákazníci se nijak nesnažili formulovat své stížnosti tak, aby ušetřili mé pocity.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

Byli

ve spěchu

vrátit se

do práce

Chvátali zpátky do práce

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

nebo

se potýkali

se

svými

ječícími

dětmi

nebo sebou měli své ječící děti,

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down

to the cent

out of necessity

and

could not

afford

a mistake

nebo

měli vypočítanou

cenu

svého jídla

do posledního centu

z důvodu nutnosti

a

nemohli si

dovolit

chybu

nebo měli cenu svého jídla vypočítanou do posledního centu a nemohli si dovolit chybu.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

a

měli

právo

mít

své jídlo

naservírované

způsobem

objednali si ho

A měli nárok dostat své jídlo naservírované tak, jak si ho objednali.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

pokud

chyba

byla udělána

napravili jsme

ji

co nejrychleji

a

neprotestovali jsme

Pokud došlo k chybě, co nejrychleji jsme ji napravili a nic jsme nenamítali.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit of the doubt

I pokud

jsem se domnívala

zákazník

nepochopil

nějaký aspekt

své objednávky

a

byl

vlastně

tím kdo byl na vině

měl jsem instrukce

dát

osobě

výhoda pochybností

I v případech, kdy jsem se domnívala, že zákazník neporozuměl určité části své objednávky a byla to vlastně jeho chyba, měla jsem instrukce být k této osobě shovívavá.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

Jejich pocity

záleželo

více než

moje

Na jejich pocitech záleželo více než na mých.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about

to start

yelling

V McDonald´s

bylo

žádné

varování dopředu

pro

když

zákazník

se chystal

začít

křičet

V McDonald´s jsme nikdy nevěděli, kdy zákazník začne křičet...

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get

so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

žádná bezpečná místa

kam jít

když

restaurace

začala být

tak zaneprázdněná

že

měla jsem čas

stěží

dýchat

mezi objednávkami

... nebyla tam žádná bezpečná místa, kam by se dalo jít ve chvíli, kdy byl v restauraci takový shon, že jsem stěží měla čas se nadechnout mezi objednávkami.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was

no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

když

skupina

mužů

u okénka pro obsluhu aut

hvízdala

a

volala nemístné poznámky

na mě

zatímco

oni

odjížděli

byl tam

žádný

univerzitní pracovník

pro mě

utíkat k

pro uklidnění

and

ujištění

Když na mě u okénka pro obsluhu aut začala hvízdat skupinka mužů a při odjezdu na mě volala nemístné poznámky, nebyl tam žádný univerzitní pracovník, za kterým bych mohla běžet pro útěchu a uklidnění.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

a

z těchto zkušeností

těch dobrých

těch špatných

a

těch naprosto strašných

jsem vyzrála

A díky těmto zkušenostem, těm dobrým, špatným i těm naprosto strašným, jsem vyzrála,

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

nebo

použít

slovo

člověk nevidí

hodně

vyzrála jsem

...nebo, pokud použiji slovo, které už člověk často neslyší, dospěla jsem.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

Naučila jsem se

postarat se o sebe

způsoby

které

neobtěžují

kdokoli

nebo

přitahovat

zbytečnou

pozornost

k sobě

nebo

dovolit

mé osobní problémy

zasahovat

do práce

která

musí být udělána

Naučila jsem se postarat sama o sebe způsobem, který neobtěžuje nikoho jiného, nepřitahuje zbytečnou pozornost k mé osobě, a který nedovolí mým osobním problémům zasahovat do práce, kterou je nutné vykonat.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

Ve zkratce

měla jsem

práce

udělat

a

lidé

počítali se mnou

udělat

ji

Stručně řečeno, měla jsem práci, kterou bylo nutné udělat, a lidé okolo počítali s tím, že jí udělám.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had

I

complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

Kdybych

stěžovala si

u mého nadřízeného v McDonald´s

že

jsem nervózní

když

restaurace

byla

plná lidí

nebo

že

poslouchání

stížností

od zákazníků

dělá

nervózní

Kdybych si u svého nadřízeného v McDonald´s stěžovala, že mě znervózňuje, když je restaurace plná lidí nebo když musím poslouchat stížnosti zákazníků,...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

předal by mi

zdvořile

výplatu

a

vystrčil mě ze dveří

...zdvořile by mi předal výplatu a vystrčil mě ze dveří.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been

unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

Šla bych

domů

a

byla bych

neschopná

zaplatit

studentskou část příspěvku

z letního zaměstnání

která

je vestavěná

do mého balíčku studijní půjčky

Skončila bych a nebyla bych schopná zaplatit studentský příspěvek z letního zaměstnání, který je podmínkou mé studijní půjčky.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

Proto

jsem vděčná

že jsem pracovala

v McDonald´s

Proto jsem vděčná za to, že jsem pracovala v McDonald´s.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

Naučilo to

jak

lépe zvládat

svou nervozitu

jak

pracovat

s ostatními

při snaze o dosažení

společný cíl

Naučilo mě to, jak lépe zvládat svou nervozitu a jak pracovat s ostatními na dosažení společného cíle.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

posílilo to

můj charakter

mou pracovní morálku

a

mé vědomí

o vlastní odolnosti

Tato práce posílila můj charakter, mou pracovní morálku a vědomí o své vlastní odolnosti.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

toto jsou

lekce

které

nelze se naučit

v "bezpečných místech"

na Haverfordské univerzitě

Takové věci se není možné naučit na "bezpečných místech" v prostorách Haverfordské univerzity.

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

zde je

ještě jedna věc

naučila jsem se

dávat

sebe

první

je

podstatou

privilegií

A ještě jednu věc jsem se naučila: klást na první místo sebe sama je podstatou privilegovaného chování,...

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

ale

dávat

sebe

první

nerozvíjí

charakter

nebo

vést k

osobnímu růstu

dávat

ostatní

první

ano

...klást na první místo sebe sama nerozvíjí charakter ani nevede k osobnímu rozvoji; klást na první místo ostatní lidi však ano.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

McDonald

je

mnohem lepší učitel

této lekce

než vysoká škola

V McDonald´s se tohle naučíte mnohem lépe než na vysoké škole.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

Já jsem

Olivia Legaspi

z Haverforské univerzity

pro univerzitu Prager

Pro univerzitu Prager, Olivia Legaspi z Haverfordské univerzity.