Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

United States President Ronald Reagan, Berlin, Germany, June 12, 1987

Prezident Spojených Států Amerických Ronald Reagan, Berlín, Německo, 12. června 1987

Berlin Wall

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

Dnes

říkám

tak dlouho jak

tato brána

je zavřeno

tak dlouho jak

tato jizva

zdi

je dovoleno

stát

Dnes tvrdím, že dokud bude tato brána zavřená,dokud zůstane tato zeď stát,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

není

německá otázka

samotný

který

zůstává

otevřeno

ale

otázka

svobody

pro celé lidstvo

...není to jen německá otázka, která bude nezodpovězena, ale otázka svobody celého lidstva.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Khrushchev

predicted

we will bury you

v 50. letech

sovětský prezident Chruščov

předpověděl

že vás pohřbíme

V 50. letech prezident Chruščov předpovídal: “My vás pohřbíme.”

Line 4 / 9

But in the West today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

ale

na Západě

dnes

vidíme

svobodný svět

který

dosáhnul

úroveň

blahobytu

a

pohoda

nevídané

v historii lidstva

Ale na Západě můžeme vidět svobodný svět, který dosáhnul blahobytu a pohody v historii lidstva nevídané.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

v Komunistickém světě

vidíme

selhání

V Komunistickém světě vidíme selhání.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would

advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

existuje

jeden znak

Sověti

moci udělat

který

by byl nezaměnitelný

který

by

pokrok

dramatický

příčina

svobody

a

mír

Je jedno znamení, které můžou Sověti udělat, které by bylo nezaměnitelné, a které by bylo silnou příčinou svobody a míru.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary

Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

Generální tajemník

Gorbačov

jestli

hledáte

mír

jestli

hledáte

blahobyt

pro Sovětský Svaz

a

východní Evropa

jestli

hledáte

liberalizace

přijít

sem

k této bráně

Generální tajemníku Gorbačove, pokud usilujete o mír, pokud usilujete o blahobyt Sovětského Svazu a východní Evropy, pokud usilujete o liberalizaci, přijďte k této bráně.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

Pan Gorbačov

otevřít

tato brána

Paně Gorbačove, otevřte tuto bránu.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

Pan Gorbačov

zbourat

tato zeď

Pane Gorbačove, zbourejte tuto zeď!