Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Břehy Normandie" - Jim Radford

"The Shores of Normandy" - Jim Radford

Pentatronix

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 24

In the cold gray light of the 6th of June in the year of 44,

in the cold gray light

of the sixth

of June

in the year of forty-four

v chladném šedém světle

šestého

června

roku čtyřicet čtyři

V chladném šedém světle šestého června roku 44,

Line 2 / 24

The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more,

the Empire Larch

sailed out

from Poole

to join

with thousands

more

loď Empire Larch

vyplula

z Poole

přidat se

s tisíci

více

Loď Empre Larch vyplula z Poole a přidala se k tisícům dalších,

Line 3 / 24

The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,

the largest fleet

the world had seen

we sailed

in close array

největší flotila

svět kdy viděl

plavili jsme se

v těsném šiku

Největší flotila, jakou svět kdy viděl, plavili jsme se v těsném šiku,

Line 4 / 24

And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

and

we set

our course

for Normandy

at the dawning

of the day

a

nastavili jsme

náš kurs

na Normandii

za úsvitu

dne

A za svítání jsme nastavili kurs na Normandii.

Line 5 / 24

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,

there was

not one man

in all our crew

but knew

what lay in store

tam byl

ne jeden muž

v celé naší posádce

ale věděl

co se chystá

A v naší posádce nebyl jediný muž, který by nevěděl, co leží před námi,

Line 6 / 24

For we had waited for that day through five long years of war,

for (because)

we had waited

for that day

through five long years

of war

protože

my jsme čekali

na tento den

po pět dlouhých let

války

A v naší posádce nebyl jediný muž, který by nevěděl, co leží před námi,

Line 7 / 24

We knew that many would not return, but all our hearts were true,

we knew

that

many would not return

but

all our hearts

were true

my jsme věděli

že

mnozí se nevrátí

ale

všechna naše srdce

byla pravdivá

Věděli jsme, že mnozí z nás se nevrátí, ale srdce nás všech byla odhodlaná,

Line 8 / 24

For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

for (because)

we were bound

for Normandy

where

we had

a job to do

protože

my jsme mířili

do Normandie

kde

my jsme měli

úkol, který bylo nutné udělat

Protože jsme mířili do Normandie, kde nás čekal náš úkol.

Line 9 / 24

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,

now

the Empire Larch

was

a deep sea tug

with a crew

of thirty-three

teď

loď Empire Larch

byl

námořní vlečný člun

s posádkou

o třiceti třech

Naše loď Empire Larch byla námořní vlečný člun s posádkou třiceti tří,

Line 10 / 24

And I was just the galley boy on my first trip to sea.

and

I was

just (only)

the galley boy

on my first trip

to sea

a

já jsem byl

jen

pomocník v kuchyni

na mé první cestě

na moře

A já jsem byl pouhý pomocník v kuchyni na své první cestě na moře.

Line 11 / 24

I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,

I thought

little

when

I left home

of the dreadful sights

I would see

já jsem myslel

málo

když

já jsem opustil domov

na ty strašné věci

které uvidím

Když jsem opouštěl domov, stěží jsem pomyslel na ty strašné věci, které uvidím,

Line 12 / 24

But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

but

I came

to manhood

on the day

that

I first saw

Normandy

ale

já jsem přišel

k mužství

toho dne

který

já jsem poprvé spatřil

Normandie

Ale v den, kdy jsem poprvé spatřil Normandii, jsem dospěl.

Line 13 / 24

At Arromanches off the Beach of Gold, 'neath the rockets' deadly glare,

At Arromanches

off the Beach of Gold ("Gold Beach")

beneath the rockets' deadly glare

V Arromanches

u pláže Gold

pod smrtící září raket

V Arromanches u pláže Gold, pod smrtící září raket,

Line 14 / 24

We towed our blockships into place and we built a harbour there.

we towed

our blockships

into place

and

we built

a harbour

there

my jsme odtáhli

naše blokovací lodě

na místa

a

my jsme vybudovali

přístav

tam

Odtáhli jsme blokovací lodě na místa a postavili tam přístav.

Line 15 / 24

'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,

amid shot and shell

we built it

well

as

history does agree

uprostřed střelby a granátů

my jsme ho postavili

dobře

jak

historie dává za pravdu

Uprostřed střelby a granátů jsme ho postavili dobře, jak historie potvrzuje,

Line 16 / 24

While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

while

brave men died

in the swirling tide

on the shores

of Normandy

zatímco

stateční muži umírali

ve vířícím přílivu

na březích

Normandie

Zatímco stateční muži umírali v rozvířeném přílivu na březích Normandie.

Line 17 / 24

For every hero's name that's known, a thousand died as well.

for every hero's name

that is known

a thousand died

as well (in addition, also)

na každé jméno hrdiny

které je známé

tisíc zemřelo

také

Na každého hrdinu, jehož jméno vešlo ve známost, zemřelo tisíc dalších.

Line 18 / 24

On stakes and wire their bodies hung, rocked in the ocean swell;

on stakes and wire

their bodies hung

rocked (moved back and forth)

in the ocean swell (the ocean's rise and fall)

na kůlech a drátech

jejich těla visela

houpala se

v mořských vlnách

Jejich těla visela na kůlech a drátech a houpala se v mořských vlnách;

Line 19 / 24

And many a mother wept that day for the sons they loved so well,

and

many a mother wept

that day

for the sons

they loved

so well

a

mnohá matka plakala

toho dne

pro syny

ony milovaly

tak hodně

A mnohá matka toho dne oplakávala syny, které tolik milovala,

Line 20 / 24

Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of Hell.

men

who cracked a joke

and

cadged a smoke

as

they stormed

the gates of Hell

muži

kteří vtipkovali

a

loudili o cigaretu

zatímco

útočili

na brány pekla

Muži, kteří vtipkovali a žebrali o cigaretu, zatímco útočili na brány pekla.

Line 21 / 24

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day,

as

the years pass by

I can recall

still

the men

I saw

that day

jak

roky ubíhají

já si vybavuji

stále

ti muži

já jsem viděl

toho dne

Jak roky plynou, stále si vybavuji ty muže, které jsem toho dne viděl,

Line 22 / 24

Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play;

who died

upon that blood soaked sand

where

now

sweet children play

kteří zemřeli

na tom krví nasáklém písku

kde

teď

sladké děti si hrají

Kteří zemřeli na krví nasáklém písku, kde si teď hrají malé děti;

Line 23 / 24

And those of you who were unborn, who've lived in liberty,

and

those of you

who were unborn

who have lived

in liberty

a

ti z vás

kdo jste nebyli narození

kdo žijete

ve svobodě

A ti z vás, kdo jste se v té době ještě nenarodili, kdo žijete ve svobodě,

Line 24 / 24

Remember those who made it so on the shores of Normandy.

remember those (men)

who made it

so

on the shores

of Normandy

pamatujte na ty

kteří to učinili

tak

na březích

Normandie

Pamatujte na ty, kteří vám to umožnili na březích Normandie.