Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Sound of Silence" - Disturbed

"Zvuk Ticha" - Disturbed

World Trade Center 9-11-2001

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 34

Hello, darkness, my old friend!

hello

darkness

my old friend

ahoj

temnota

můj starý přítel

Ahoj temnoto, můj starý příteli.

Line 2 / 34

I've come to talk with you again,

I have come

to talk

with you

again

přišel jsem

povídat

s tebou

znovu

Přišel jsem s tebou znovu promluvit,

Line 3 / 34

Because a vision softly creeping...

because

a vision

softly

creeping

protože

vize

jemně

strašit

Protože ta představa se tichounce vkrádá...

Line 4 / 34

...Left its seeds while I was sleeping,

left

its seeds

while

I was sleeping

opustit

toho semínko

mezitím

co jsem spal

...Zanechala semínko zatímco jsem spal,

Line 5 / 34

And the vision that was planted in my brain,

and

the vision

that

was planted

in my brain

a

vize

co

byla položena

do mého mozku

A ta představa, co mi vlezla na mozek, se stále,

Line 6 / 34

Still remains,

still

remains

stále

zůstává

Připomína

Line 7 / 34

Within the sound of silence.

within the sound

of silence

Behěm zvuku

temonty

Zvukem tich.

Line 8 / 34

In restless dreams I walked alone,

in restless dreams

I walked

alone

v neklidných snech

jsem chodil

sám

V neklidných snech jsem kráčel sám,

Line 9 / 34

Narrow streets of cobblestone,

narrow streets

of cobblestone

uzké uličky

z kamene

úzkými uličkami, po dlažebních kostkách,

Line 10 / 34

'Neath the halo of a street lamp,

beneath

the halo

of a street lamp

Pod

svatozáří

pouliční lampy

Pod svatozáří pouliční lampy,

Line 11 / 34

I turned my collar to the cold and damp,

I turned

my collar

to the cold

and

damp

ohrnul jsem

můj límec

vstříc chladu

a

vlhku

Ohrnul jsem si límec, vstříc chladu a vlhku,

Line 12 / 34

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,

when

my eyes

were stabbed

by the flash

of a neon light

když

moje oči

byly bodnuty

zábleskem

neonových světel

Když v tom mé oči probodl záblesk zářivky,

Line 13 / 34

That split the night,

that

split

the night

to

rozdělilo

noc

Co přerušilo noc,

Line 14 / 34

And touched the sound of silence.

and

touched

the sound

of silence

a

šáhlo

zvuk

ticha

A dotklo se zvuku ticha.

Line 15 / 34

And in the naked light I saw,

and

in the naked light

I saw

a

v nahém světle

jsem viděl

A v tom nahém světle jsem zahlédl,

Line 16 / 34

Ten thousand people, maybe more,

ten thousand

people

maybe

more

deset tisíc

lidí

možná

víc

Deset tisíc lidí, možná víc,

Line 17 / 34

People talking without speaking,

people talking

without speaking

mluvící lid

bez mluvení

Lidí hovořících, aniž by něco řekli,

Line 18 / 34

People hearing without listening,

people hearing

without listening

lidi poslouchajíc

aniž by poslouchali

Lidí poslouchajících, aniž by naslouchali,

Line 19 / 34

People writing songs that voices never share,

people writing

songs

that

voices

never

share

lidi píšou

hudbu

co

hlasy

nikdy

nesouzní

Lidí píšících písně, jejichž zvuky nikdy nesouzní,

Line 20 / 34

And no one dared,

and

no one

dared

a

nikdo

sázet

Nikdo si netroufl,

Line 21 / 34

Disturb the sound of silence.

disturb

the sound

of silence

rušit

zvuk

ticha

Rušit ten zvuk ticha.

Line 22 / 34

Fools, said I, you do not know,

fools

said I

you do not know

Pošetilci

řekl jsem

vůbec nevíte

Pošetilci, řekl jsem, vůbec to nechápete,

Line 23 / 34

Silence like a cancer grows,

silence

like a cancer

grows

ticho

jako rakovina

co roste

že ticho roste jako rakovina,

Line 24 / 34

Hear my words that I might teach you,

hear

my words

that

I might teach

you

slyš

moje slova

co

já můžu učit

tebe

Slyš má slova, snad tě poučí,

Line 25 / 34

Take my arms that I might reach you,

take

my arms

that

I might reach

you

vem

mou ruku

co

tě může dosáhnout

tebe

Vem mě za ruce, snad dosáhnou,

Line 26 / 34

But my words, like silent raindrops fell,

but

my words

like

silent raindrops

fell

ale

má slova

jako

tiché kapky deště

padat

Ale má slova padala jak tiché kapky deště,

Line 27 / 34

And echoed in the wells of silence;

and

echoed

in the wells

of silence

a

ozvěna

z studny

ticha

A zněla ozvěnou v pramenech ticha;

Line 28 / 34

And the people bowed and prayed,

and

the people

bowed

and

prayed

a

lidé

uklonilit

a

modlit

A lidé se klaněli a modlili,

Line 29 / 34

To the neon god they made,

to the neon god

they made

k neonovému bohu

co udělali

K neónovému bohu, kterého stvořili,

Line 30 / 34

And the sign flashed out its warning,

and

the sign

flashed out

its warning

a

cedule

blikala

varovně

Cedule varovně blýskla,

Line 31 / 34

In the words that it was forming,

in the words

that

it was forming

ve slovech

co

bylo tvářeno

Ve slovech, která utvářela,

Line 32 / 34

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls,

and

the sign

said

the words

of the prophets

are written

on the subway walls

a

cedule

říkajíc

slova

proroku

byly psány

na zdech metra

Na ceduli stálo, že slova proroků stojí na zdech metra,

Line 33 / 34

And tenement halls,

and

tenement halls

a

chodbách paneláku

A chodbách činžáků,

Line 34 / 34

And whispered in the sound of silence.

and

whispered

in the sound

of silence

a

šeptána

ve zvuku

ticha

A šeptána ve zvuku ticha.