Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

I learned more at McDonald's than at university.

Ma õppisin McDonaldsis rohkem kui kolledžis.

I learned more at McDonald's

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here

is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

siin

on

mis

mulle öeldi

minu uustulnuka orientatsiooni ajal

Harvefordi Kolledžis

Seda öeldi mulle uustulnukate orientatsiooni ajal Haverforfi Kolledžis.

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for

help

when

you need it

küsi

abi

kui

sa vajad seda

Küsi abi, kui sa vajad seda.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak

up

when

you feel

uncomfortable

rääkima

üles

kui

sa tunned

ebamugav

Räägi, kui sa tunned ennast ebamugavalt.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

paigutama

sinu oma

enda

heaolu

üle

kõik

teised

mured

Paiguta enda heaolu teiste muredest ette poole.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt

feelings

I might suffer

lühidalt

kool

oli valmis

kaitsta

mina

eest

iga

isiklik

solvangud

või

valu

tunded

ma võiksin kannatada

Lühidalt, kool oli valmis mind kaitsma igasuguste isiklike solvumiste või valusate tunnete eest.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

mis

luges

kui

isiklik solvang

või

sarnane süütegu

oli

oleneb minust

defineerida

Mida loeti isiklikuks solvanguks või sarnaseks süüteoks, olenes minu definatsioonist.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

see

üllatas

mina

See üllatas mind.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order

to go

to college

see üllatas

mina

sest

McDonaldsis

kus

ma töötasin

enne

ma alustasin

kool

käitumine

sellisel viisil

oleks maksnud

tõenäoliselt

mina

minu töö

töö

ma vajasin

selleks et

minna

kolledžisse

See üllatas mind, sest McDonaldsis, kus ma töötasin enne koolis käimist, oleks sellisel viisil käitumine, tõenäoliselt läinud maksma mulle mu töö, mida vajasin, et minna kooli.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

kõige tähtsam asi

McDonaldsis

oli

mitte

kuidas

ma tundsin

aga

kuidas

minu kliendid

tundsid

Kõige tähtsam asi McDonaldsis ei olnud see kuidas mina tundsin, vaid see kuidas mu kliendid tundsid.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

see oli

minu töö

ja

töö

kõigist

töötamine

seal

teha

teised

nimelt

kliendid

õnnelik

See oli minu töö ja kõigi teiste töö, kes seal töötasid, teha teisi, just nimelt kliente, õnnelikuks.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

ma töötasin

esiletis

Ma töötasin esiletis.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal

with it

see tähendas

seda

kui

seal oli

probleem

koos tellimusega

ma pidin

tegeleda

koos sellega

See tähendas, et kui oli probleem tellimusega, siis ma pidin sellega tegelema.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

teemad

ei olnud

keerulised

Teemad ei olnud keerulised.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they

had not wanted

any

see oli

tavaliselt

midagi

nagu

kadunud tükk

juustust

McDouble`ist

või

vahustatud vahukoor

jäätisekokteili peal

kui

nemad

ei olnud tahtnud

iga

Tavaliselt oli midagi sellist nagu puuduv juustutükk McDouble`ist või vahustatud vahukoor jäätisekokteili peal, kus seda üldse ei olnud tahetud.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever

it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so

that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

mis iganes

see oli

ma pidin

kuulama

kannatlikult

ja

vaimselt

tegema märkmeid

nii

see

ma saaksin teatada

olulised detailid

kellelegi

kes

saaks

tegelikult

parandama

probleem

Mis iganes see oli, ma pidin kannatlikult kuulama ja vaimselt tegema märkmeid, et saaksin olulised detailid teatada kellelegi, kes tegelikult saaks probleemi parandada.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

piisavalt imelikult

kliendid

ei olnud huvitatud

hoolikas käsitsemises

nende kaebused

sellisel viisil nagu

säästa

minu tunded

Küllaltki imelik, aga kliendid ei olnud huvitatud oma kaebuste hoolikast käsitsemisest viisil, mis säästaks minu tundeid.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

nad olid

kiirustades

saada tagasi

töötama

Neil oli kiire jõuda tagasi tööle...

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

või

nad olid tegelenud

koos

nende

karjumine

lapsed

...või nad tegelesid oma karjuvate lastega,...

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down

to the cent

out of necessity

and

could

not

afford

a mistake

või

nad olid arvutanud

hind

nende einest

alla

kuni sendini

vajadusest

ja

saaks

mitte

lubama

viga

...või olid nad vajadusest tingituna eine hinna kuni sendini välja arvutanud ja ei saanud endale viga lubada.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

ja

neil oli

õigus

saada

nende eine

serveeritud

viisil

nad tellisid seda

Ja neil oli õigus saada oma eine serveeritud sel viisil nagu nad tellisid selle.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

kui

viga

oli tehtud

me parandasime

ee

nii kiiresti kui võimalik

ja

ei rääkinud vastu

Kui viga oli tehtud, siis me parandasime seda nii kiiresti kui võimalik ja ei rääkinud vastu.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit

of the doubt

isegi kui

ma uskusin

klient

oli valesti aru saanud

mõni aspekt

nende tellimusest

ja

oli

tegelikult

süüdi

ma olin juhendatud

anda

inimene

kasum

kahtlusest

Isegi kui, ma uskusin, et klient oli midagi valesti aru saanud oma tellimusest ja oli tegelikult süüdi, olin ma juhendatud andma inimesele õiguse.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

nende tunded

oli tähtsam

rohkem kui

minu oma

Nende tunded olid tähtsamad kui minu omad.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about

to start

yelling

McDonaldsis

seal oli

ei

laskehoiatus

eest

kui

klient

oli millegi kohta

alustada

karjumine

McDonaldsis ei olnud ühtegi eelnevat hoiatust selleks ajaks, kui klient alustab karjumist,…

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get

so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

ei ole ohutuid ruume

minna kuskile

kui

restoran

saaks

nii kiire

see

mul oli aega

vaevalt

hingata

tellimuste vahel

...ei ole ohutuid ruume, kuhu minna, kui restoranis läheb nii kiireks, et mul oli vaevu aega tellimuste vahel hingata.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was

no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

kui

grupp

meestest

drive-in`is

vilistaks

ja

nimesid hüüdma

mina

kui

nad

eemale sõitsid

seal oli

ei

ülikooli administraator

minu jaoks

joosta kuskile

lohutamise jaoks

ja

kindlustamine

Kui grupp mehi drive-in`is vilistasid ja hüüdsid mind nimedega, ja siis kui nad eemale sõitsid, polnud ülikooli administraatorit kelle juurde joosta rahustuseks ja kindlustuseks.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

ja

nendest kogemustest

hea

paha

ja

täiesti inetu

ma kasvasin

Ja nendest kogemustega, heade, pahade ja täiesti inetutega, ma kasvasin…

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

või

kasutada

sõna

keegi ei näe

palju

enam

ma sain küpseks

…või, kasutades sõna, mida enam palju pole näha, ma sain küpseks.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

ma õppisin

hoolitseda iseenda eest

viisidel

see

ei olnud ebamugavusi

kellelegi

või

tõmbama

ebavajalik

tähelepanu

iseendale

või

lubama

minu isiklikud probleemid

segada

koos tööga

see

oli teha

Ma õppisin iseenda eest hoolitsema viisil, mis ei tekitanud kellelegi ebamugavusi või mittes tõmmates endale ebavajalikku tähelepanu või mitte lubades oma isiklikel probleemidel segada tööd, mida oli vaja teha.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

lühidalt

mul oli

töö

teha

ja

inimesed

lootsid minu peale

teha

see

Lühidalt, mul oli töö, mida teha ja inimesed lootsid minu peale, et ma seda teen.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had

I complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

oli

ma

kaebama

minu McDonaldsi juhatajale

see

ma muutusin ärevaks

kui

restoran

oli

rahvast täis

või

see

kuulmine

kaebused

klientidelt

tegi

närviline

Oleks ma kaebanud oma McDonaldsi juhatajale, et ma muutun ärevaks, kui restoran on rahvast täis või, et klientide kaebuste kuulamine teeb mind närviliseks,...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

ta oleks andnud

viisakalt

mina

minu palgatšekk

ja

näidanud mulle ust

...oleks ta viisakalt andnud mulle mu palgatšeki ja näidanud ust.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been

unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

ma oleks läinud

kodu

ja

oleks olnud

võimetu

maksta

õppetoetus

suvetööst

see

on sisse ehitatud

minu majanduslik abipakett

Ma oleks läinud koju ja olnud võimetu maksma õppetoetust, mis pärineks suvetööst ja mis on osa minu majanduslikust abipaketist.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

nii

ma olen tänulik

on töötanud

McDonaldsis

Nii, et ma olen tänulik McDonaldsis töötamise eest.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

see õpetas

mina

kuidas

paremini toime tulla

minu ärevus

kuidas

töötada

koos teistega

tegevuse nimel

ühine eesmärk

See õpetas mind paremini toime tulema oma ärevusega, kuidas töötada koos teistega ühise eesmärgi nimel.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

see tugevdas

minu iseloom

minu tööeetika

ja

minu tunnetus

minu enda vastupidavusest

See tugevdas minu iseloomu, minu tööeetikat ja minu tunnetust mu enda vastupidavusest.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

need on

õppetunnid

see

ei saa õppida

"ohututes ruumides"

Havefordi kampustest

Need on õppetunnid, mida ei saa õppida Havefordi kampuste "ohututes ruumides".

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

siin on

veel üks asi

ma õppisin

panemine

end

esimene

on

olemus

või privileeg

Siin on veel üks asi mida ma õppisin: iseenda esimeseks panemine on privileegi olemus,…

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

aga

panemine

end

esimene

ei arenda

iseloom

või

viima kuskile

isiklik kasv

panemine

teised

esimene

teeb

...aga enda esimeseks panemine ei arenda iseloomu ega vii isikliku kasvuni; teiste esimeseks panemine teeb seda.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

McDonalds

on

palju parem õpetaja

sellest õppetunnist

kui kolledž

McDonalds õpetab seda õppetundi palju paremini kui kolledž.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

ma olen

Olivia Legaspi

Haverford Kolledžist

Prager Ülikooli jaoks

Ma olen Olivia Legaspi Haverford Kolledžist, Prager Ülikooli jaoks.