Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

I learned more at McDonald's than at university.

Opin enemmän McDonaldsissa kuin korkeakoulussa.

I learned more at McDonald's

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here

is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

täällä

on

mitä

minulle kerrottiin

fuksivuoden orientaatiossa

Harverfordin korkeakoulussa

Näin minulle kerrottiin fuksivuoden orientaatiossa Harverfordin korkeakoulussa.

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for

help

when

you need it

pyytää

apu

kun

sinä tarvitset sitä

Pyydä apua, kun sitä tarvitset.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak

up

when

you feel

uncomfortable

puhua

ylös

kun

sinä tunnet

epämiellyttävä

Puhu, jos tunnet olosi epämiellyttäväksi.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

asettaa

sinun

oma

hyvinvointi

yläpuolelle

kaikki

muu

huolet

Aseta hyvinvointisi muiden huolien yläpuolelle.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt

feelings

I might suffer

lyhyesti

koulu

oli valmis

suojaamaan

minä

joltakin

joku

henkilökohtainen

ongelmat

tai

sattua

tunteet

minä saatan kärsiä

Lyhyesti, koulu oli valmis turvaamaan minua henkilökohtaisilta ongelmilta tai jos minun tunteitani loukataan.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

mitä

laskea

jonakin

henkilökohtainen ongelma

tai

vastaava syytös

oli

minusta kiinni

määrittää

Mitkä lasketaan henkilökohtaiseksi ongelmaksi tai muuksi vastaavaksi, oli minun määritettävä.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

tämä

yllättää

minä

Tämä yllätti minut.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order

to go

to college

se yllätti

minä

koska

McDonaldissa

missä

työskentelin

ennen

aloin

koulu

näytteleminen

tähän tapaan

olisi maksanut

ehkä

minä

minun työ

työ

minä tarvitsin

jotakin varten

mennä

korkeakouluun

Se yllätti minua, sillä McDonaldsissa, jossa työskentelin ennen koulua, tällainen käyttäytyminen veisi minulta työpaikkani, jota tarvitsin päästäkseni korkeakouluun.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

tärkein asia

McDonaldsissa

oli

ei

kuinka

minä tunsin

mutta

kuinka

minun asiakkaat

tuntea

McDonaldsissa tärkeintä ei ollut minun tunteet, vaan asiakkaan.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

se oli

minun työ

ja

työ

kaikkien

tehdä töitä

siellä

tehdä

muut

erityisesti

asiakkaat

onnellinen

Se oli minun ja kaikkien muidenkin työskentelevien tehtävä saada muut, erityisesti asiakkaat, onnellisiksi.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

minä työskentelin

etutiskillä

Työskentelin etutiskillä.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal

with it

se tarkoitti

että

jos

siellä oli

ongelma

tilauksessa

minun täytyi

käsitellä

sen kanssa

Se tarkoitti sitä, että jos tilauksessa oli ongelma, minun täytyi selvittää se.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

ongelmat

eivät olleet

monimutkainen

Ongelmat eivät olleet monimutkaisia.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they

had not wanted

any

se oli

yleensä

jotain

kuin

puuttuva pala

juustoa

McDoublesta

tai

kermavaahto

pirtelössä

kun

he

eivät halunneet

yhtään

Se oli yleensä puuttuva juustopala McDoublesta tai kermavaahtoa pirtelössä, kun he eivät olisi sitä halunneet.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever

it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so

that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

mikä tahansa

se oli

minun täytyi

kuunnella

kärsivällisesti

ja

mielellisesti

ottaa muistiinpanoja

jotta

se

voisin raportoida

oleellisen tiedon

jollekin

joka

pystyisi

oikeasti

korjata

ongelma

Mitä tahansa se olikaan, minun piti kärsivällisesti kuunnella ja tehdä muistiinpanoja mieleeni, jotta voisin raportoida oleelliset asiat jollekin, joka korjaisi ongelman.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

kumma kyllä

asiakkaat

eivät olleet kiinnostuneita

huolellisesti rakentaa

heidän valitukset

jollain tavalla

säästää

minun tunteet

Kumma kyllä, asiakkaat eivät muodostaneet valituksiaan minun tunteitani ajatellen.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

he olivat

kiireessä

mennä takaisin

töihin

He olivat kiireessä palata töihin,...

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

tai

he käsittelivät

kanssa

heidän

huutava

lapset

...tai heillä oli huutavia lapsia,...

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down

to the cent

out of necessity

and

could

not

afford

a mistake

tai

he olivat laskeneet

hinnan

heidän aterian

alas

sentilleen

tarpeesta

ja

voisi

ei

olla varaa

virhe

...tai he olivat laskeneet ateriansa hinnan sentilleen tarpeesta, eikä heillä ollut varaa virheisiin.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

ja

heillä oli

oikeus

saada

heidän ateria

tarjoiltuna

tapa

he tilasivat sen

Ja heillä oli oikeus saada ateriansa tarjoiltuna juuri kuin he sen tilasivat.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

jos

virhe

tehtiin

me korjasimme

se

mahdollisimman nopeasti

ja

emme sanoneet vastaan

Jos virhe tehtiin, korjasimme sen mahdollisimman nopeasti emmekä sanoneet vastaan.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit

of the doubt

vaikka jos

minä uskoin

asiakas

ymmärsi väärin

joku asia

heidän tilaus

ja

oli

oikeasti

syyllinen

minua ohjattiin

antaa

henkilö

etu

epäilyksen

Vaikka uskoin, että asiakas oli ymmärtänyt asian väärin tilauksestaan ja oli oikeasti syyllinen, minua ohjastettiin olemaan asiakkaan puolella.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

heidän tunteet

merkitsivät

enemmän kuin

minun

Heidän tunteet merkitsivät enemmän kuin minun.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about

to start

yelling

McDonaldsissa

siellä oli

ei

trigger warning

jollekin

kun

asiakas

aikoi tehdä

aloittaa

huutamaan

McDonaldsissa ei ollut trigger warningia, jos asiakas oli aloittamassa huutamaan,...

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get

so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

ei turvallisia tiloja

mihin mennä

kun

ravintola

meni

kiireiseksi

että

minulla oli aikaa

tuskin

hengittää

tilausten välillä

...ei turvallisia tiloja, mihin mennä kun ravintola muuttui niin kiireiseksi, että minulla oli tuskin aikaa hengittää tilausten välillä.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was

no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

kun

ryhmä

miehiä

ajokaistalla

viheltävät

ja

huutaa hävyttömyyksiä

minä

kun

he

ajavat pois

siellä oli

ei

yliopiston henkilökunta

minulle

juosta jonnekin

tyynnyttämässä

ja

varmuus

Kun ryhmä miehiä ajoi ajokaistalle viheltäen ja huutan hävyttömyyksiä, kun ajoivat pois, yliopiston henkilökuntaa ei ollut paikalla rauhoittamassa ja tukemassa minua.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

ja

näistä kokemuksista

hyvä

paha

ja

suorastaan ruma

minä kasvoin

Ja näistä kokemuksista, hyvistä, pahoista ja suorastaan rumista, minä kasvoin...

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

tai

käyttääkseen

sana

ei näe

paljon

enää

minä kasvoin

..tai, käyttääkseni sanaa, jota ei paljon enää näe, minä kasvoin.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

minä opin

pitää itsestä huolta

tavoilla

joita

ei häirinnyt

ketään

tai

piirrä

tarpeeton

huomio

itselleni

tai

anna

henkilökohtaiset ongelmani

häiritä

työn kanssa

joka

piti tehdä

Opin pitämään itsestäni huolta tavoilla, jotka eivät häiritse muita tai saa ylimääräistä huomiota itseeni tai anna minun henkilökohtaisten ongelmien häiritä työtäni.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

lyhyesti

minulla oli

työ

tehdä

ja

ihminen

luottivat minuun

tehdä

se

Lyhyesti, minun oli tehtävä työni ja ihmiset luottivat minuun siinä.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had

I complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

oli

minä

valittanut

McDonaldsin pomolleni

että

olen ahdistunut

kun

ravintola

oli

kiireinen

tai

että

kuulla

valitukset

asiakkailta

teki

hermostunut

Jos olisin valittanut McDonaldsin pomolleni, että ahdistun, kun ravintola on täynnä tai että asiakkaiden valitukset hermostuttivat minua,...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

hän olisi antanut

kohteliaasti

minä

minun palkkashekkini

ja

näyttänyt oven minulle

...hän olisi kohteliaasti antanut minulle lopputilin ja näyttänyt ovea.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been

unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

minä olisin mennyt

koti

ja

olisin

kykenemätön

maksaa

oppilasmaksu

kesätyöstä

joka

on rakennettu

minun rahoitussuunnitelma

Olisin mennyt kotiin enkä olisi pystynyt maksamaan oppilasmaksuani kesätyöstä, joka oli suunniteltu rahoitussuunnitelmaani.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

joten

olen kiitollinen

olla työskennellyt

McDonaldsilla

Joten olen kiitollinen, että olen työskennellyt McDonaldissa.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

se opetti

minä

kuinka

paremmin käsitellä

minun ahdistus

kuinka

työskennellä

muiden kanssa

pyrkimyksessä

yhteinen tavoite

Se opetti minua käsittelemään ahdistustani ja kuinka työskennellä yhdessä muiden kanssa.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

se vahvisti

minun luonne

minun työetiikka

ja

minun aisti

minun oma sinnikkyys

Se vahvisti luonnettani, työetiikkaani ja sinnikkyyttäni.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

nämä ovat

oppitunteja

jota

ei voi oppia

"turvallisissa tiloissa"

Haverfordin kampus

Näitä oppitunteja et saa Haverfordin kampuksen "turvallisissa tiloissa".

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

täällä on

yksi asia lisää

minä opin

laittaa

itsensä

ensimmäinen

on

olennainen

etuoikeuden

Opin yhden asian lisää: itsensä laittaminen ensimmäiseksi on etuoikeuden olemus,...

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

mutta

laittaa

itsensä

ensimmäinen

ei kehity

luonne

tai

johtaa

henkilökohtainen kasvu

laittaa

toiset

ensimmäinen

tekee

...itsensä laittaminen ensimmäiseksi ei kasvata luonnetta tai johda henkilökohtaiseen kasvuun; toisten laittaminen ensimmäiseksi tekee.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

Mcdonald's

on

paljon parempi opettaja

tämän oppitunnin

kuin korkeakoulu

McDonald's opettaa tämän paljon paremmin kuin korkeakoulu.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

minä olen

Olivia Legaspi

Haverfordin korkeakoulu

Pragerin yliopistolle

Olen Olivia Legaspi Haverfordin korkeakoulusta Pragerin yliopistolle