Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

"Velns aizgāja uz Džordžiju" - Charlie Daniels

Charlie Daniels

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia. He was lookin' for a soul to steal.

the devil

went

down

to Georgia

he was looking for

a soul

to steal

Velns

aizgāja

lejā

uz Džordžiju

viņš meklēja

dvēsele

nozagt

Velns aizgāja uz Džordžiju. Viņš meklēja dvēseli, ko nozagt.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind, and he was willin' to make a deal.

he was

in a bind

because

he was

way

behind

and

he was willing

to make

a deal

nozagt

saistīts

jo

viņš bija

ļoti

aiz muguras

un

viņš gribēja

noslēgt

darījums

Viņš bija sasaistīts, jo viņš bija ļoti aiz muguras, un viņš gribēja noslēgt darījumu.

Line 3 / 32

When he came upon this young man, sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot

kad

viņš ieradās pie

šis jaunais vīrietis

zāģējot

uz

vijole

un

spēlējot

to

intensīvi

Kad viņš ieradās pie šī jaunā vīrieša, zāģējot uz vijoles un spēlējot to intensīvi,

Line 4 / 32

And the devil jumped, up on a hickory stump, and said, "Boy, let me tell you what!"

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

un

velns

uzlēca

augšā

uz

hikorijas celma

un

teica

puisis

ļaut

man

pastāstīt

tu

ko

Un velns uzlēca, augšā uz hikorijas celma, un teica, "puisi, ļauj man tev pastāstīt ko!"

Line 5 / 32

I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too,

I guess

you did not know

it

but

am

a fiddle player

too

es domāju

tu nezināji

to

bet

es esmu

vijoles spēlētājs

arī

"Es domāju, ka to nezināji, bet es arī esmu vijoles spēlētājs,

Line 6 / 32

And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you,

and

if

you would care

to take

a dare

I will make

a bet

with you

un

ja

ja tu esi gatavs

paņemt

uzdrīkstēsies

es uztaisīšu

derības

ar tevi

"Un ja tu esi gatavs uzdrīkstēties, es ar tevi uztaisīšu derības,

Line 7 / 32

"Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the Devil his due,

now

you play

pretty good

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

tagad

tu spēlē

ļoti labi

vijole

puisis

bet

dot

velns

viņa iespēja

"Tagad tu ļoti labi spēle vijoli, puisi, bet dod velnam viņa iespēju,

Line 8 / 32

"I'll bet a fiddle of gold, against your soul, 'cause I think I'm better than you."

I will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I think

I am better

than you

es saderēšu

vijole

no zelta

pret

tava dvēsele

jo

es domāju

es esmu labāks

kā tu

"Es saderēšu uz zelta vijoli pret tavu dvēseli, jo es domāju, ka es esmu labāks kā tu."

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it might be

a sin

puisis

teica

mans vārds

ir

Džonijs

un

tas varbūt ir

grēks

Puisis teica, "mans vārds ir Džonijs, un tas varbūt ir grēks,

Line 10 / 32

"But I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best there's ever been."

but

I will take

your bet

and

you are going

to regret

because

I am

the best

that

has ever been

bet

es pieņemšu

tavs izaicinājums

un

tu to

nožēlosi

jo

es esmu

vislabākais

kāds

jebkad bijis

"Bet es pieņemšu tavu izaicinājumu, un tu to nožēlosi, jo es esmu vislabākais, kāds jebkad bijis."

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard,

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your fiddle

hard

Džonijs

uzsildīt

augšā

savu loku

un

spēlēt

tava vijole

stingri

Džonij, uzsildi savu loku un spēlē savu vijoli stingri,

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards,

because

Hell

has broke [broken]

loose

in Georgia

and

the Devil

deals

the cards

Jo

Elle

ir salūzusi

vaļā

Džordžijā

un

velns

dala

kārtis

Jo elle ir atvērusies Džordžijā, un velns dala kārtis,

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you win

you get

this shiny fiddle

made of gold

un

ja

tu uzvarēsi

tu iegūsi

šo mirdzošo vijoli

taisīts no zelta

Un ja tu uzvarēsi, tu iegūsi šo mirdzošu vijoli, taisītu no zelta,

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you lose

the Devil

gets

your soul

bet

ja

tu zaudēsi

velns

iegūs

tava dvēsele

Bet ja tu zaudēsi, velns iegūs tavu dvēseli!

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, And he said, "I'll start this show."

the Devil

opened

up

his case

and

he said

I will start

this show

velns

atvēra

augšā

viņa soma

un

viņš teica

es sākšu

šo šovu

Velns atvēra savu somu, un teica, "Es sākšu šo šovu."

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, as he rosined up his bow,

and

fire

flew

from his fingertips

as

he rosined

up

his bow

un

uguns

lidoja

no viņa pirkstu galiem

kamēr

viņš sildīja

augšā

viņa loks

Un uguns lidoja no viņa pirkstu galiem, kamēr viņš uzsildīja savu loku,

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, and it made an evil hiss,

then

he pulled

the bow

across the strings

and

it made

an evil hiss

tad

viņš vilka

loks

pāri stīgām

un

tas radīja

ļauna šņākšana

Tad viņš vilka loku pāri stīgām, un tas radīja ļaunu šņākšanu,

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, and it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it sounded

something

like

this

un

banda

demonu

pievienojās

un

tas izklausījas

kaut kas

šis

Un demonu banda pievienojās, un tas izklausījās kaut kā šād,

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,"

when

the Devil

finished

Johnny said

well

you are

pretty good

old son

kad

velns

pabeidza

Džonijs teica

nu

tu esi

ļoti labs

vecais dēls

Kad velns pabeidza, Džonijs teica, "nu, tu esi ļoti labs, vecais dēls,"

Line 20 / 32

"But sit down in that chair right there, And let me show you how it's done."

but

sit

down

in that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it is done

bet

sēdēt

lejā

tajā krēslā

tieši tur

un

ļaut

man

parādīt

tu

tas jādara

Bet apsēdies tajā krēslā tieši tur, un ļauj man tev parādīt, kā tas jādara."

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

viņš spēlēja

Uguns

uz kalna

skrieniet

puiši

skrieniet

Viņš spēlēja "Uguns uz Kalna", "Skrieniet, puiši, skrieniet",

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

velns

ir

mājā

austošās saules

"Velns ir Austošās Saules Mājā",

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

vistas

maizes pannā

ņēma

ārā

mīkla

"Vistas no maizes pannas ņēma ārā mīklu",

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no"

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

vecmāmiņa

vai

tavs suns

kost

bērns

"Vecmāmiņ, vai tavs suns kož? Nē bērns, nē"

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his head

because

he knew

that

he had been beat [beaten]

velns

paklanīt

viņa galva

jo

viņš zināja

ka

viņš ir uzveikts

Velns paklanīja savu galvu, jo viņš zināja, ka viņš ir uzveikts,

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, on the ground at Johnny's feet,

and

he laid

that golden fiddle

on the ground

at Johnny's feet

un

viņš nometa

to zelta vijoli

zemē

pie Džonija pēdām

Un viņš nometa to zelta vijoli, zemē pie Džonija pēdām,

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, if you ever want to try again,

Johnny

said

Devil

just

come

on

back

if

you

ever

want

to try

again

Džonijs

teica

velns

vienkārši

nāc

uz

atpakaļ

ja

tu

kādreiz

vēlēties

pamēģināt

vēlreiz

Džonijs teica, "Velns, vienkārši atnāc atpakaļ, ja tu kādreiz vēlies pamēģināt vēlreiz,

Line 28 / 32

"I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I am

the best

that has been

ever

es

jau teicu

tu

vienreiz

tu

kuces dēls

Es esmu

vislabākais

kāds bijis

jebkad

"Es jau vienreiz tev pateicu, kuces dēls, es esmu vislabākais, kāds jebkad bijis."

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!"

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

viņš spēlēja

Uguns

uz kalna

skrieniet

puiši

skrieniet

Viņš spēlēja "Uguns uz Kalna", "Skrieniet, puiši, skrieniet",

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

velns

ir

mājā

austošās saules

"Velns ir Austošās Saules Mājā",

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

vistas

maizes pannā

ņēma

ārā

mīkla

"Vistas no maizes pannas ņēma ārā mīklu",

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no".

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

vecmāmiņa

vai

tavs suns

kost

bērns

"Vecmāmiņ, vai tavs suns kož? Nē bērns, nē".