Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

"Edmunda Fitzgeralda vraks" - Gordons Laitfūts

SS Edmund Fitzgerald

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call Gitchee Gumee,

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

"Gitchee Gumee"

Leģenda

dzīvo

no Čipevas

uz leju

lielā ezerā

viņi sauc

"Gitčigume"

Leģenda dzīvo no Čipevas uz leju lielā ezerā, ko viņi sauc par Gitčigumi,

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy,

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

ezers

runājot

nekad

neatdod

viņas mirušos

kad

debesis

Novembra

paliek

drūmas

Runājot, ka ezers nekad neatdod savus mirušos, kad Novembra debesis paliek drūmas,

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty,

With a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

ar kravu

dzelzs rūdas

divdesmit seši tūkstoši

tonnas

vairāk

tad

Edmunds Fitzgeralds

nosvērts

tukšs

Pilnas ar dzelzs rūdas kravu divdesmit sešus tūkstošus tonnas vairāk kā Edmunds Fitzgeralds nosvērts tukšs,

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early,

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

tas labais kuģis

un

ĪSTS

bija

kauls

sakošlāt

kad

vētras

Novembra

ieradās

agri

Tas labais kuģis bija īsts kauls, ko sakošļāt kad Novembra vētras ieradās agri,

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin,

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from some mill

in Wisconsin

kuģis

bija

lepnums

Amerikas malas

atgriežoties

no dzirnavām

Viskonsinā

Kuģis bija Amerikas malas lepnums atgriezās no kādām dzirnavām Viskonsinā,

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned,

As

the big freighters

go

it (she)

was

bigger

than

most

with a crew

and

good captain

well

seasoned

lieli kravas kuģi

doties

tas (viņa)

bija

lielāks

citi

ar apkalpi

un

labs kapteinis

ļoti

pieredzējuši

Kā lielie kravas kuģi dodas, tas bija lielāks kā citi, ar pieredzējušu apkalpi un labu kapteini,

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland,

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they left

fully loaded

for Cleveland

pabeidzot

darījumus

ar

dažas

terāuda kompānijas

kad

viņi devās

ar pilnu kravu

uz Klīvlendu

Pabeidzot darījumus ar dažām tērauda kompānijām kad viņi devās uz Klīvlendu ar pilnu kravu,

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they had been feeling

tad

vēlāk

tajā naktī

kad

kuģa zvani

zvanīja

vai tas varēja būt

ziemeļvējš

ko viņi juta

Tad vēlāk tajā naktī, kad kuģa zvani zvanīja, vai tas varēja būt ziemeļvējš, ko viņi juta?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing,

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over

the railing

vējš

trosēs

taisīja

nodevējs

skaņa

kad

vilnis

pāršalca pāri

malas

Vēji trosēs taisīja nodevēja skaņas kad vilnis pāršalca pāri malām,

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did

too

it was

the witch

of November

come stealing

un

katrs vīrs

zināja

kapteinis

zināja

arī

tā bija

ragana

Novembra

ieradusies zagt

Un visi vīri zināja, un arī kapteinis zināja, tā bija Novembra ragana, kas ieradusies zagt,

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

rītausma

ieradās

vēlu

un

brokastis

bija

jāpagaida

kad

vētras

Novembra

ieradās

cērtošas

Tad rītausma ieradās vēlu un brokastīm bija jāpagaida, kad Novembra vētras ieradās cērtošas,

Line 12 / 28

When afternoon came it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

kad

pēcpusdiena

ieradās

tas bija

auksts lietus

sejā

vētras

rietumvējš

Kad ieradās pēcpusdiena, bija auksts lietus, rietumvēju vētras sejā,

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is

too rough

to feed

you

kad

vakariņu laiks

ieradās

vecais pavārs

atnāca

uz klāja

teica

biedri

ir

pārāk grūti

pabarot

jūs

Kad bija vakariņu laiks, vecais pavārs atnāca uz klāja, sakot, "Biedri, ir pārāk grūti jūs pabarot."

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

septiņos vakarā

galvenā lūka

iebruka

viņš

teica

biedri

bija

labi

pazīt

jūs

Septiņos vakarā galvenā lūka iebruka, viņš teica, "Biedri, bija prieks jūs pazīt."

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril.

The captain

wired in

he had

water

comin' in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

kapteinis

paziņoja

viņam bija

ūdens

nāk iekšā

un

labais kuģis

un

apkalpe

bija

briesmās

Kapteinis paziņoja, ka viņam ūdens nāk iekšā, un labais kuģis un apkalpe bija briesmās,

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

un

vēlāk

tajā naktī

kad

viņa gaismas

pazuda

no redzamības

ieradās

vraks

Edmunda Fitzgeralda

Vēlāk tajā naktī, kad gaismas pazuda no redzamības, ieradās Edmunda Fitzgeralda vraks,

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

vai kāds zina

kur

mīlestība

Dieva

iet

kad

viļņi

pārvērst

minūtes

stundās

Vai kāds zina, kur Dieva mīlestība iet, kad viļņi pārvērš minūtes stundās?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they had put

fifteen more miles

behind her

meklētāji

visi

teikt

viņi

būtu sasnieguši

Baltzivs līcis

ja

viņi būtu pieveikuši

vēl piecpadsmit jūdzes

aiz viņas

Visi meklētāji teica, ka viņi būtu sasnieguši Baltzivs Līci, ja viņi būtu pieveikuši vēl piecpadsmit jūdzes aiz viņas,

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They might have split up

or

they might have capsized

they may have broke deep

and

took

water

viņi varēja izšķirties

vai

viņi varēja būt apgāzti

viņi varētu būt ielauzušies dziļi

un

saņemt

ūdens

Viņi varēja izšķirties vai viņi varēja būt apgāzti, viņi varētu būt ielauzušies dziļi un saņēmuši ūdeni,

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

un

viss

kas

palicis

ir

sejas

un

vārdi

sievām

un

dēli

un

meitas

Un viss, kas palicis, ir sejas un vārdi sievām un dēliem un meitām,

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings, in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

Hurona ezers

satin

Superiors

dzied

istabās

viņas

ledus ūdens

villa

Hurona ezers satin, Superiors dzied viņas ledus ūdens villas istabās,

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen.

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

vecais Mičigans

tvaiki

jaunu vīru

sapņi

salas

un

līči

ir

atpūtniekiem

Vecā Mičigana tvaiki kā jaunu vīru sapņi, salas un līči ir atpūtniekiem,

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her.

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

un

tēvs

apakšā

Ontario ezers

paņem sevī

ko

Erija ezers

var

nosūtīt

viņai

Un tēvs apakšā, Ontario ezers paņem sevī, ko Erija ezers viņam var nosūtīt,

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with the gales

of November

remembered

un

dzelzs laivas

doties

jūrnieki

visi

zināt

ar vētrām

Novembra

atcerēties

Un dzelzs laivas dodas, kā visi jūrnieki to zina atceroties Novembra vētras,

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In a musty old hall

in Detroit

they prayed

in

the

Maritime

Sailors'

Cathedral

sasmakušā vecā hallē

Detroitā

viņi lūdzās

iekšā

tajā

Maritaima

jūrnieku

katedrāle

Sasmakušā vecā hallē Detroitā viņi lūdzās Maritaima Jūrnieku Katedrālē,

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on the Edmund Fitzgerald

baznīcas zvani

skandēja

līdz

nozvanīja

divdesmit deviņi

reizes

par

katrs

vīrs

uz Edmunda Fitzgeralda

Baznīcas zvani skandēja līdz nozvanīja divdesmit deviņas reizes par katru vīru uz Edmunda Fitzgeralda,

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call, "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

leģenda

dzīvo

no Čipevas

uz leju

lielā ezerā

viņi sauc

Gitčigumi

Leģenda dzīvo no Čipevas uz leju, lielā ezerā, ko viņi sauc par Gitčigumi

Line 28 / 28

[Lake] Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

Superiors

viņi teica

nekad

neatdod

viņas mirušos

kad

vētras

Novembra

ierodas

agri

Superiors, viņi teica, nekad neatdod savus mirušos, kad Novembra vētras ierodas agri