Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

Gettysburg, Pennsylvania, USA, 1863

Joshua Chamberlain

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 60

You men, gather round.

You

men

gather

round (around)

[me]

Jūs

vīri

sapulcējieties

apkārt

[man]

Vīri, sapulcējieties!

Line 2 / 60

I've been talking with Private Bucklin.

I have been

talking

with

Private

Bucklin

Es esmu

runājis

ar

ierindnieku

Baklinu

Es esmu runājis ar ierindnieku Baklinu.

Line 3 / 60

He's told me about your problems.

he

has told

me

about

your

problems

Viņš ir

stāstījis

man

par

jūsu

problēmām

Viņš man ir stāstījis par jūsu problēmām.

Line 4 / 60

There's nothing I can do today.

there

is

nothing

[that]

I

can

do

today

tur

ir

nekas

[ko]

es

varu

darīt

šodien

Šodien es tur neko nevaru darīt.

Line 5 / 60

We're moving out in a few minutes.

we

are moving

out

in a few minutes

Mēs

dodamies

ārā

dažās minūtēs

Pēc dažām minūtēm mēs dodamies ceļā.

Line 6 / 60

We'll be moving all day.

we

will be

moving

all

day

Mēs

būsim

doties

visu

dienu

Mēs būsim ceļā visu dienu.

Line 7 / 60

I've been ordered to take you men with me.

I

have been

ordered

to take

you

men

with

me

Man ir

ticis

pavēlēts

ņemt

jūs

vīri

ar

mani

Man ir ticis pavēlēts ņemt jūs, vīri, sev līdzi.

Line 8 / 60

I'm told that if you don't come, I can shoot you.

I

am

told

that

if

you

do not come

I

can/may

shoot

you

Es

esmu

teikts

ka

ja

jūs

nenāksiet

es

varu

šaut

jūs

Man ir teikts, ka ja jūs nenāksiet, es varu uz jums šaut.

Line 9 / 60

Well, you know I won't do that.

well

you

know

I

would not do

that

nu

jūs

zināt

es

nedarītu

to

Nu, jūs jau zināt, ka es to nedarītu.

Line 10 / 60

Maybe somebody else will, but I won't. So, that's that.

maybe

somebody

else

will

but

I

won't [do that]

so

that

is

that

varbūt

kāds

cits

bet

es

nedarīšu

to

tas

ir

tas

Varbūt kāds cits to darīs, bet es ne. Tā nu tas ir.

Line 11 / 60

Here's the situation.

here

is

the situation

Šeit

ir

situācija

Lūk, kāda ir situācija.

Line 12 / 60

The whole reb army is up that road a ways waiting for us.

the

whole

reb [rebel]

army

is

up

that

road

a ways

waiting for

us

-

visa

dumpinieku

armija

ir

uz

ceļa

kādu gabalu

gaida

mūs

Visa dumpinieku armija šobrīd atrodas kādu gabalu no šejienes uz tā ceļa un gaida mūs.

Line 13 / 60

So this is no time for an argument like this.

so

this

is

no

time

for an argument

like

this

so

šis

ir

nav

laiks

argumentam

šis

Šis nav īstais brīdis argumentiem.

Line 14 / 60

I tell you, we could surely use you fellows.

I

tell

you

we

could

surely

use

you

fellows

es

saku

jums

mēs

varētu

droši

izmantot

jūs

puiši

Es jums saku - jūs, puiši, mums noteikti noderētu.

Line 15 / 60

We're now well below half strength.

we

are

now

well

below

half

strength

mēs

esam

tagad

krietni

zem

puses

sastāva

Šobrīd mūsu ir krietni mazāk par pusi sastāva.

Line 16 / 60

Whether you fight or not, that's up to you.

whether

you

fight

or

not

that

is

up to

you

Vai nu

jūs

cīnaties

vai

ne

tas

ir

atkarīgs no

jums

Vai nu jūs cīnaties vai ne, tas ir atkarīgs no jums.

Line 17 / 60

Whether you come along is…is...well, you're coming.

whether

you

come

along

is

well

you

are coming

vai

jūs

nāciet

līdzi

ir

nu

jūs

nākat

Tas, vai jūs nākat līdzi, ir... ir... Nu, jums ir jānāk.

Line 18 / 60

You know who we are, what we're doing here.

you

know

who

we

are

what

we

are doing

here

jūs

zināt

kas

mēs

esam

ko

mēs

darām

šeit

Jūs zināt, kas mēs esam, ko mēs šeit darām.

Line 19 / 60

But if you're going to fight alongside us, there's a few things I want you to know.

but

if

you

are going

to fight

alongside

us

there is

a few

things

I

want

you

to know

taču

ja

jūs

dodaties

cīnaties

līdzās

mums

ir

pāris

lietas

es

gribu

jums

zināt

Taču, ja jūs gatavojaties cīnīties mums līdzās, ir pāris lietas, kuras gribu jums darīt zināmas.

Line 20 / 60

This regiment was formed last summer in Maine.

this

regiment

was

formed

last

summer

in Maine

šis

pulks

bija

dibināts

pagājušajā

vasarā

Meinā

Šis pulks tika dibināts pagājušovasar Meinā.

Line 21 / 60

There were a thousand of us then.

there

were

a thousand

of

us

then

tur

bija

tūkstotis

no

mums

tad

Tad mūsu bija tūkstotis.

Line 22 / 60

There are less than three hundred of us now.

there

are

less

than

three hundred

of

us

now

šeit

ir

mazāk

nekā

trīs simti

no

mums

tagad

Tagad mūsu ir mazāk nekā trīs simti.

Line 23 / 60

All of us volunteered to fight for the Union, just as you did.

all

of

us

volunteered

to fight

for

the Union

just

as

you

did

visi

no

mums

brīvprātīgi pieteicās

cīnīties

par

Savienību

gluži

jūs

darījāt

Visi no mums brīvprātīgi pieteicās, lai cīnītos par Savienību - gluži tāpat kā jūs.

Line 24 / 60

Some came, mainly because we were bored at home.

some

came

mainly

because

we

were

bored

at home

daži

atnāca

galvenokārt

tāpēc ka

mēs

bijām

garlaikoti

mājās

Daži atnāca galvenokārt tāpēc, ka mums mājās bija garlaicīgi.

Line 25 / 60

Thought this looked like it might be fun.

[we] thought

this

looked

like

it

might

be

fun

[mēs] domājām

šis

izskatījās

tas

varētu

būt

jautrība

[Mēs] domājām, ka tas varētu būt jautri.

Line 26 / 60

Some came because we were ashamed not to.

some

came

because

we

were

ashamed

not to

daži

atnāca

tāpēc ka

mēs

bijām

nokaunējušies

ne[nākt]

Daži nāca tāpēc, ka mums bija kauns neatnākt.

Line 27 / 60

Many of us came, because it was the right thing to do.

many

of

us

came

because

it

was

the right thing

to do

dauzdi

no

mums

atnāca

tāpēc ka

bija

pareizā lieta

darīt

Daudzi no mums atnāca, jo tā bija pareizā rīcība.

Line 28 / 60

And all of us have seen men die.

and

all

of

us

have

seen

men

die

un

visi

no

mums

ir

redzējuši

vīrus

mirstam

Un visi no mums ir redzējuši vīrus mirstam.

Line 29 / 60

This is a different kind of army.

this

is

a different kind

of

army

šis

ir

citāds veids

no

armijas

Šī ir citāda armija.

Line 30 / 60

If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot.

if

you

look back

through

history

you

will see

men

fighting

for

pay

for

women

for

some

other

kind

of

loot

ja

jūs

atskatieties

cauri

vēsturei

jūs

redzēsiet

vīrus

cīnamies

par

samaksu

par

sievietēm

par

kādu

citu

veidu

no

laupījuma

Atsakatoties vēsturē, jūs redzēsiet vīrus, kuri ir cīnījušies par samaksu, par sievietēm vai par kādu citu laupījumu.

Line 31 / 60

They fight for land, power, because a king leads them, or just because they like killing.

they

fight

for

land

power

because

a king

leads

them

or

just

because

they

like

killing

viņi

cīnās

par

zemi

varu

tāpēc ka

karalis

vada

viņus

vai

vienkārši

tāpēc ka

viņiem

patīk

slepkavošana

Viņi cīnās par zemi, varu; tāpēc, ka pār viņiem valda kāds karalis, vai arī vienkārši tāpēc, ka viņiem patīk nogalināt.

Line 32 / 60

We are here for something new.

we

are

here

for something

new

mēs

esam

šeit

kaut kam

jaunam

Mēs šeit esam kāda vēl nebijuša iemesla dēļ.

Line 33 / 60

This has not happened much in the history of the world.

this

not

has happened

much

in the history of the world

šis

nav

noticis

daudz

pasaules vēsturē

This has not happened much in the history of the world.

Line 34 / 60

We are an army out to set other men free.

we

are

an army

out to set free

other

men

free

mēs

esam

armija

dodas atbrīvot

citus

vīrieši

cilvēkus

Mēs esam armija, kura dodas atbrīvot citus cilvēkus.

Line 35 / 60

America should be free ground, all of it.

America

should

be

free

ground

all

of

it

Amerikai

būtu

jābūt

brīvai

zemei

visai

no

tās

Amerikai būtu jābūt brīvai zemei. Visai Amerikai.

Line 36 / 60

Not divided by a line between slave state and free, all the way from here to the Pacific Ocean.

not

divided

by

a line

between

slave

state

and

free

all

the way

from

here

to

the Pacific Ocean

ne

sadalītai

ar

līniju

starp

vergu

štatu

un

brīvo

visu

ceļu

no

šejienes

līdz

Klusajam Okeānam

Bez līnijas, kas novilkta starp vergu un brīvajiem štatiem; no šejienes līdz pat Klusajam okeānam.

Line 37 / 60

No man has to bow.

no

man

has

to bow

ne

cilvēkam

ir

zemoties

Nevienam cilvēkam nav jāzemojas.

Line 38 / 60

No man born to royalty.

no

man

[is] born

to royalty

ne

cilvēks

[ir] dzimis

karaliskam titulam

Neviens cilvēks nav piedzimis ar karaliskām privilēģijām.

Line 39 / 60

Here we judge you by what you do, not by who your father was.

here

we

judge

you

by

what

you

do

not

by

who

your

father

was

šeit

mēs

vērtējam

jūs

pēc

ko

jūs

darāt

ne

pēc

kas

jūsu

tēvs

bija

Šeit mēs jūs vērtējam pēc tā, ko jūs darāt, nevis pēc tā, kas bija jūsu tēvs.

Line 40 / 60

Here you can be something.

here

you

can

be

something

šeit

jūs

varat

būt

kaut kas

Šeit jūs varat par kaut ko kļūt.

Line 41 / 60

Here is the place to build a home.

here

is

the place

to build

a home

šeit

ir

vieta

celtu

māju

Šeit ir vieta, kur celt sev mājas.

Line 42 / 60

But it's not the land.

but

it is

not

the land

bet

tā ir

ne

zeme

Taču runa nav par zemi.

Line 43 / 60

There's always more land.

there is

always

more

land

tur ir

vienmēr

vairāk

zemes

Vienmēr var būt vairāk zemes.

Line 44 / 60

It's the idea that we all have value, you and me.

it is

the idea

that

we

all

have

value

you

and

me

tā ir

doma

ka

mums

visiem

ir

vērtība

jums

un

man

Runa ir par domu, ka mums visiem ir vērtība - gan jums, gan man.

Line 45 / 60

What we're fighting for, in the end, we're fighting for each other.

what

we

are fighting

for

in the end

we

are fighting

for

each

other

ko

mēs

cīnāmies

par

galu galā

mēs

cīnāmies

par

viens

otru

Par ko mēs galu galā cīnamies - mēs cīnamies viens par otru.

Line 46 / 60

Sorry.

sorry

[es] [jums] atvainojos

(Es) atvainojos.

Line 47 / 60

I didn't mean to preach.

I

did not mean

to preach

es

nebiju iecerējis

sprediķot

Es negribēju sprediķot.

Line 48 / 60

You go ahead.

you

go ahead

Jūs

rīkojieties

Nu ko, lai iet.

Line 49 / 60

You talk for a while.

you

talk

for a while

jūs

runājiet

uz brīdi

Apspriedieties kādu brīdi.

Line 50 / 60

If you choose to join us and want your muskets back, you can have them.

if

you

choose

to join

us

and

want

your

muskets

back

you

can

have

them

ja

jūs

izvēlaties

pievienoties

mums

un

vēlaties

savas

musketes

atpakaj

jūs

varat

dabūt

tās

Ja jūs izvēlaties mums pievienoties un gribat saņemt atpakaļ savas musketes, jūs tās varat dabūt.

Line 51 / 60

Nothing more will be said by anybody, anywhere.

nothing

more

will be said

by anybody

anywhere

[about your refusal to obey orders]

neko

vairāk

teiks

kāds

kaut kur

[par jūsu atteikšanos pildīt pavēles]

Neviens un nekur vairāk neko neteiks.

Line 52 / 60

If you choose not to join us, well, you can come along under guard.

if

you

choose

not

to join

us

well

you

can

come

along

under guard

ja

jūs

izvēlaties

ne

pievienoties

mums

nu

jūs

varat

nākt

līdzi

apsardzībā

Ja jūs izvēlaties mums nepievienoties, jūs varat doties mums līdzi apsardzībā.

Line 53 / 60

When this is over, I'll do what I can to see you get a fair treatment, but for now, we're moving out.

when

this

is

over

I

will do

what

I

can

to see

you

get

a fair treatment

but

for now

we

are moving out

kad

šis

ir

beidzies

es

darīšu

ko

es

varu

redzētu

jūs

saņemam

taisnīgu apiešanos

bet

tagad

mēs

dodamies

Kad tas viss būs beidzies, es darīšu visu, kas manos spēkos, lai ar jums apietos taisnīgi, bet tagad mēs dodamies ceļā.

Line 54 / 60

Gentlemen, I think if we lose this fight, we lose the war.

gentlemen

I

think

if

we

lose

this

fight (battle)

we

lose

the

war

kungi

es

domāju

ja

mēs

zaudējam

šo

cīņu (kauju)

mēs

zaudējam

šo

karu

Kungi, pēc manām domām, ja mēs zaudējam šajā kaujā, mēs zaudējam karā.

Line 55 / 60

So, if you choose to join us, I'll be personally very grateful.

so

if

you

choose

to join

us

I

will be

personally

very

grateful

tādēļ

ja

jūs

izvēlaties

pievienoties

mums

es

būšu

personīgi

ļoti

pateicīgs

Tādēļ, ja jūs izvēlēsieties mums pievienoties, es personīgi būšu ļoti pateicīgs.

Line 56 / 60

Colonel, sir, it's a fine morning.

colonel

sir

it is

a fine morning

pulkvedi

ser

ta ir

lielisks rīts

Pulkvedi, ser, šorīt ir burvīgs rīts!

Line 57 / 60

Captain Spear, are we ready?

Captain

Spear

are

we

ready

kaptein

Spīr

esam

mēs

gatavi

Kaptein Spīr, vai esam gatavi?

Line 58 / 60

Sir, that we are.

sir

that

we

are

ser

tādi

mēs

esam

Ser, esam gan.

Line 59 / 60

Well, then let's move out.

well

then

let us move out

nu

tad

dosimies ceļā

Nu, tad dosimies ceļā!

Line 60 / 60

Twentieth Maine! Forward! March!

twentieth

Maine (regiment)

forward

march

divdesmitais

Meinas [pulks]>

uz priekšu

marš

Meinas divdesmitais! Uz priekšu! Marš!