Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Hallelujah" - Leonard Cohen

Pentatronix - Hallelujah

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos instrumentālo video

"Hallelujah" - Rob Landes un Aubry Pitcher

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos vokālo video

"Hallelujah" - Pentatronix

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 28

Now I've heard there was a secret chord

now

I

have

heard

there

was

a

secret

chord

tagad

es

esmu

dzirdējis

tur

bija

-

slepens

akords

Nu esmu dzirdējis, ka ir kāds slepens akords,

Line 2 / 28

That David played, and it pleased the Lord

that

David

played

and

it

pleased

the

Lord

kuru

Dāvids

spēlēja

un

tas

priecēja

-

Kungu

Kuru Dāvids spēlēja, un tas priecēja Kungu,

Line 3 / 28

But you don't really care for music, do you?

but

you

do

not

really

care

for

music

do

you

bet

tu

-

ne

īsti

rūpējies

par

mūziku

-

tu

Bet tev taču ne visai rūp mūzika, vai ne?

Line 4 / 28

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,

well

it

goes

like

this

the

fourth

the

fifth

nu

tas

iet

šis

-

ceturtā pakāpe

-

piektā pakāpe

Nu, tas skan šādi, Ceturtā pakāpe, piektā pakāpe,

Line 5 / 28

the minor fall, the major lift

the

minor

fall

the

major

lift

-

minors

kritiens

-

mažors

pacēlums

Kritiens minorā, pacēlums mažorā,

Line 6 / 28

the baffled king composing hallelujah

the

baffled

king

composing

hallelujah

-

apmulsušais

karalis

sacer

alelujā

Apmulsušais karalis sacer "alelujā!"

Line 7 / 28

Hallelujah

hallelujah

alelujā

Alelujā!

Line 8 / 28

Well, your faith was strong, but you needed proof

well

your

faith

was

strong

but

you

needed

proof

nu

tava

ticība

bija

sipra

bet

tev

vajadzēja

pierādījumus

Tava ticība bija stipra, bet tev vajadzēja pierādījumus,

Line 9 / 28

You saw her bathing on the roof

you

saw

her

bathing

on

the

roof

tu

redzēji

viņu

mazgājamies

uz

-

jumta

Tu redzēji viņu mazgājamies uz jumta.

Line 10 / 28

Her beauty and the moonlight overthrew you

her

beauty

and

the

moonlight

overthrew

you

viņas

skaistums

un

-

mēnesgaisma

apgāza

tevi

Viņas skaistums un mēnesgaisma apgāza tevi.

Line 11 / 28

She tied you to the kitchen chair

she

tied

you

to

the

kitchen

chair

viņa

piesēja

tevi

pie

-

virtuves

krēsla

Viņa piesēja tevi pie virtuves krēsla.

Line 12 / 28

She broke your throne, and she cut your hair

she

broke

your

throne

and

she

cut

your

hair

viņa

salauza

tavu

troni

un

viņa

nogrieza

tavus

matus

Viņa salauza tavu troni, un viņa nogrieza tavus matus.

Line 13 / 28

And from your lips she drew the Hallelujah

and

from

your

lips

she

drew

the

hallelujah

un

no

tavām

lūpām

viņa

izvilka

-

alelujā

Un no tavām lūpām izvilka "Alelujā!"

Line 14 / 28

Hallelujah

hallelujah

alelujā

Alelujā!

Line 15 / 28

Well, baby, I've been here before,

well

baby

I

have

been

here

before

nu

mazulīt

es

esmu

bijis

šeit

agrāk

Mazulīt, es esmu bijis šeit jau agrāk,

Line 16 / 28

I've seen this room, I've walked this floor,

I

have

seen

this

room

I

have

walked

this

floor

es

esmu

redzējis

šo

istabu

es

esmu

staigājis

šo

grīdu

Esmu redzējis šo istabu, esmu staigājis pa šo grīdu,

Line 17 / 28

I used to live alone before I knew you.

I

used

to live

alone

before

I

knew

you

es

mēdzu

dzīvot

viens pats

pirms

es

iepazinu

tevi

Es reiz dzīvoju viens, pirms tevi iepazinu.

Line 18 / 28

And I've seen your flag on the marble arch,

and

I

have

seen

your

flag

on

the

marble

arch

un

es

esmu

redzējis

tavu

karogu

uz

-

marmora

arkas

Un es esmu redzējis tavu karogu uz marmora arkas,

Line 19 / 28

And love is not a victory march,

and

love

is

not

a

victory

march

un

mīlestība

ir

ne

-

uzvaras

maršs

Mīlestība nav uzvaras maršs,

Line 20 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

tas

ir

-

auksts

un

tas

ir

-

salauzts

alelujā

Tas ir auksts un salauzts "Alelujā!"

Line 21 / 28

Hallelujah

hallelujah

alelujā

Alelujā!

Line 22 / 28

Maybe there's a God above

maybe

there

is

a

God

above

varbūt

tur

ir

-

Dievs

augšā

Varbūt tur augšā ir Dievs

Line 23 / 28

But all I've ever learned from love

but

all

I

have

ever

learned

from

love

bet

viss

es

esmu

jebkad

iemācījies

no

mīlestības

Bet viss, ko es jebkad esmu iemācījies no mīlestības,

Line 24 / 28

Was how to shoot somebody who outdrew you,

was

how

to shoot

somebody

who

outdrew

you

bija

nošaut

kādu

kurš

pārspējis

tevi

Ir kā nošaut kādu, kurš pārspējis tevi,

Line 25 / 28

And it's not a cry that you hear at night

and

it

is

not

a

cry

that

you

hear

at night

un

tas

ir

ne

-

raudas

kuras

tu

dzirdi

naktī

Un tās nav raudas, kas atskan naktī,

Line 26 / 28

It's not somebody who's seen the light

it

is

not

somebody

who

has

seen

the

light

tas

ir

ne

kāds

kurš

ir

ieraudzījis

-

gaismu

Tas nav kāds, kurš ieraudzījis gaismu,

Line 27 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

tas

ir

-

auksts

un

tas

ir

-

salauzts

alelujā

Tas ir auksts un salauzts "Alelujā!"

Line 28 / 28

Hallelujah

hallelujah

alelujā

Alelujā!