Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

Kelly's Irish Brigade - Army of the Confederate States of America (1861-1865)

Kellija Īru Brigāde - Amerikas Konfederātu Štatu Armija (1861-1865)

Kelly's Irish Brigade

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 18

Listen all ye that hold communion, with Southern Confederates who are bold,

listen

all

ye (you)

that

hold

communion

with

Southern Confederates

who

are bold

klausīties

visi

jūs

kas

tur

kopiena

ar

Dienvidu Konfederāti

kurš

ir drosmīgi

Klausieties jūs visi, kas ir kopienā ar Dienvidu Konfederātiem, kuri ir drosmīgi,

Line 2 / 18

And I will tell you of some men for the Union, who in Northern ranks were enrolled;

and

I will tell

you

of some men

for the Union

who

in Northern ranks

were enrolled

un

es pastāstīšu

jūs

par dažiem vīriem

no Savienības

kurš

Ziemeļu rankos

bija uzņemti

Un es jums pastāstīšu par dažiem vīriem no Savienības, kuri bija uzņemti Ziemeļu rankos;

Line 3 / 18

They came to Missouri in their glory, and thought at their might we'd be dismayed,

they came

to Missouri (the state)

in their glory

and

thought

at their might

we would be dismayed

viņi ieradās

uz Misūrī (štats)

savā godībā

un

domāja

pie sevis

mēs būsim satriekti

Viņi ieradās Misūrī savā godībā un pie sevis domāja, ka mēs būsim satriekti,

Line 4 / 18

But they soon had a different story, when they met Kelly's Irish Brigade.

but

they

soon

had

a different story

when

they met

Kelly's Irish Brigade

bet

viņi

drīz

bija

cits stāsts

kad

viņi tikās

Kellija īru Brigāde

Bet viņi drīz piedzīvoja citādāku stāstu, kad viņi satika Kellija Īru Brigādi.

Line 5 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

mani zēni

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

Kad viņi satikās ar maniem Īru Brigādes zēniem, kad viņi satikās ar Īru Brigādi,

Line 6 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites (followers of President Lincoln)

tremble

when

they met

with the Irish brigade

vai nē

šie bailīgie Linkonlīti (Prezidenta Linkolna sekotāji)

trīcēt

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

Vai tik šie bailīgie Linkolnīti trīcēja, kad viņi satikās ar Īru Brigādi.

Line 7 / 18

They have called us rebels and traitors, but themselves have thrown off that name of late,

they have called

us

rebels

and

traitors

but

themselves

have thrown off

that name

of late

viņi ir saukuši

mūs

nemiernieki

un

nodevēji

bet

paši

atmest

to vārdu

nesen

Viņi ir saukuši mūs par nemierniekiem un nodevējiem, bet paši šo vārdu nesen atmeta.

Line 8 / 18

They were called it by the English invaders, at home in the year of ninety-eight,

they were called

it

by the English invaders

at home [in Ireland]

in the year

of ninety-eight (1798, year of an Irish rebellion against Great Britain)

viņus sauca

tas

Angļu iebrucēji

mājās (Īrijā)

gadā

deviņdesmit astotajā (1798, gads, kurā norisinājās Īru sacelšanās pret Lielbritāniju)

Tā viņus deviņdesmit astotajā gadā mājās sauca Angļu iebrucēji,

Line 9 / 18

The name to us is not a new one though, 'tis one that shall never degrade,

the name

to us

is not

a new one

though

'tis (it is)

one

that

shall never degrade

vārds

mums

nav

jauns

cauri

tas ir

viens

kas

nekad nepazudīs

Šis vārds mums nav jauns, bet tas ir tāds, kas nekad nepazudīs,

Line 10 / 18

And it's true hearted Irishmen, in the ranks of Kelly's Irish Brigade.

and

it is

true hearted

Irishmen

in the ranks

of Kelly's Irish Brigade

un

tas ir

patiess

Īrs

rankos

Kellija Īru Brigādei

Un tas ir patiess Īrs Kellijas Īru Brigādes rankos.

Line 11 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

mani zēni

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

Kad viņi satikās ar maniem Īru Brigādes zēniem, kad viņi satikās ar Īru Brigādi,

Line 12 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish Brigade

vai nē

šie bailīgie Linkonlīti (Prezidenta Linkolna sekotāji)

trīcēt

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

Vai tik šie bailīgie Linkolnīti trīcēja, kad viņi satikās ar Īru Brigādi.

Line 13 / 18

Well, they dare not call us invaders, 'tis but states' rights and liberty we ask,

well

they dare not

call

us

invaders

'tis (it is)

but (only)

states' rights

and

liberty

we ask (seek / request)

nu

viņi neuzdrošinās

sauc

mēs

iebrucēji

tas ir

bet (tikai)

štatu tiesības

un

brīvība

mēs prasām (pieprasīt)

Nu, lai viņi neuzdrošinās mūs saukt par iebrucējiem, mēs pieprasām tikai štatu tiesības un brīvību,

Line 14 / 18

And Missouri, we will ever defend her, no matter how hard may be the task.

and

Missouri

we will defend

ever (forever / always)

her

no matter

how hard

may be

the task

un

Misūrī

mēs aizstāvēsim

vienmēr

viņas

vienalga

cik grūti

var būt

uzdevums

Un Misūrī, mēs vienmēr to aizstāvēsim, lai cik grūts uzdevums tas arī būtu.

Line 15 / 18

Then let true Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed,

then

let

true Irishmen

assemble

let

the voice

of Missouri

be obeyed

tad

ļaut

īsti Īri

savākties

ļaut

balss

Misūrī

tiek saklausīts

Tad savāksimies īsti Īri, lai Misūrī balsi var saklausīt;

Line 16 / 18

And the Northern fanatics will tremble, when again they meet Kelly's Irish Brigade.

and

the Northern fanatics

will tremble

when

again

they meet

Kelly's Irish Brigade

un

Ziemeļu fanātiķi

trīcēs

kad

atkal

viņi satiks

Kellija Īru Brigāde

Un Ziemeļu fanātiķi trīcēs, kad viņi atkal tiksies ar Kellija Īru Brigādi.

Line 17 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

mani zēni

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

Kad viņi satikās ar maniem Īru Brigādes zēniem, kad viņi satikās ar Īru Brigādi,

Line 18 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

vai nē

šie bailīgie Linkonlīti (Prezidenta Linkolna sekotāji)

trīcēt

kad

viņi satikās

ar Īru Brigādi

Vai tik šie bailīgie Linkolnīti trīcēja, kad viņi satikās ar Īru Brigādi.