Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"The Night They Drove Old Dixie Down" - The Band

"Nakts, Kad Viņi Iekaroja Veco Diksiju" - The Band

Confederate flag

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 19

Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train,

Virgil Kane

is

the name

and

I served

on the Danville train

Virdžils Keins

ir

tas vārds

un

es kalpoju

Denvilas vilcienā

Virdžils Keins ir tas vārds, un es kalpoju Denvilas vilcienā,

Line 2 / 19

'Till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again,

until

Stoneman's

cavalry

came

and

tore up

the tracks

again

līdz

Stonemena

kavalērija

ieradās

un

saplēsa

sliedes

atkal

Līdz Stonemena kavalērija ieradās un atkal saplēsa sliedes,

Line 3 / 19

In the winter of '65, we were hungry, just barely alive,

in the winter

of sixty-five [1865]

we were hungry

just

barely

alive

ziemā

sešdesmit-piektais [1865]

mēs bijām izsalkuši

tikai

knapi

dzīvs/dzīva

Sešdesmit piektā gada ziemā mēs bijām izsalkuši, tikai knapi dzīvi,

Line 4 / 19

By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember, oh, so well.

by May

the tenth

Richmond

had fell (had fallen)

it is

a time

I remember

oh

so

well

līdz Maijam

desmitais

Ričmonda

bija kritis/bija kritusi

tas ir

laiks

es atceros

ak

tik

labi

Līdz 10. Maijam, Ričmonda bija kritusi. Tas ir laiks, ko es atceros, ak tik labi.

Line 5 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

nakts

viņi iekaroja

vecā Diksija

Nakts, kad viņi iekaroja veco Diksiju,

Line 6 / 19

And the bells were ringing,

and

the bells

were ringing

un

zvani

skanēja

Un zvani skanēja,

Line 7 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

nakts

viņi iekaroja

vecā Diksija

Nakts, kad viņi iekaroja veco Diksiju,

Line 8 / 19

And the people were singing; they went, "Na, na, la, la, na, la, na...."

and

the people

were singing

they went

na na la la na la na

un

cilvēki

dziedāja

viņi gāja

na na la la na la na

Un cilvēki dziedāja; viņi gāja, "Na, na la, la, na, la, na..."

Line 9 / 19

Back with my wife in Tennessee,

back

with my wife

in Tennessee

atpakaļ

ar manu sievu

Tenesijā

Atpakaļ ar savu sievu Tenesijā,

Line 10 / 19

When one day she called to me,

when

one day

she called

to me

kad

viena diena

viņa zvanīja

man

Kad vienu dienu viņa man zvanīja,

Line 11 / 19

"Virgil, quick, come see! There goes the Robert E. Lee!"

Virgil

quick

come

see

there goes

the Robert E. Lee [a riverboat named after the Confederate General]

Virdžils

ātri

nāc

redzi

tur iet/tur brauc

Roberts E. Lī [upes laiva]

"Virdžil, ātri, nāc, paskaties! Tur brauc Roberts E. Lī!"

Line 12 / 19

Now, I don't mind chopping wood,

now

I do not mind

chopping wood

tagad

man vienalga

cirst koku

Tagad, man nav iebildumu pret koku ciršanu,

Line 13 / 19

And I don't care if the money's no good,

and

I do not care

if

the money

is no good

un

man vienalga

ja

nauda

nav laba

Un man vienalga, ja nauda nav laba,

Line 14 / 19

You take what you need, and you leave the rest,

you take

what

you need

and

you leave

the rest

tu paņem

kas

tev vajag

un

tu atstāj

pārējais

Tu paņem to, kas tev vajadzīgs, un tu atstāj visu pārējo,

Line 15 / 19

But they should never have taken the very best,

but

they should have taken

never

the very best

bet

viņiem vajadzēja paņemt

nekad

vislabāko

Bet viņiem nekad nevajadzēja paņemt vislabāko,

Line 16 / 19

Like my father before me, I will work the land,

like

my father

before me

I will work

the land

kā/patīk

mans tēvs

pirms manis

es strādāšu

zeme

Kā mans tēvs pirms manis, es strādāšu ar zemi,

Line 17 / 19

And like my brother above me, who took a Rebel stand,

and

like

my brother

above me

who

took

a Rebel stand

un

kā/patīk

mans brālis

virs manis

kurš

paņēma

Dumpinieka nostāja

Un kā mans brālis virs manis, kurš uzņēmās Dumpinieka nostāju,

Line 18 / 19

He was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave

he was

just

eighteen

proud

and

brave

but

a Yankee

laid

him

in his grave

viņš bija

tikai

astoņpadsmit

lepns/lepna

un

drosmīgs/drosmīga

bet

Jeņķis

noguldīja

viņu

viņa kapā

Viņam bija tikai 18, lepns un drosmīgs, bet Jeņķis viņu noguldīja viņa kapā,

Line 19 / 19

I swear by the mud below my feet, you can't raise a Kane back up, when he's in defeat.

I swear

by the mud

below my feet

you cannot raise

a Kane

back up

when

he is in defeat

es zvēru

pie dubļiem

zem manām kājām

tu nevari pacelt

Keins

atpakaļ augšā

kad

viņš ir sakāvē

Es zvēru pie dubļiem zem manām kājām tu nevari pacelt Keinu atpakaļ augšā, kad viņš ir sakāvē.