Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

I learned more at McDonald's than at university.

Es iemācījos vairāk no McDonalda kā no koledžas.

I learned more at McDonald's

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here

is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

te

ir

ko

man stāstīja

manā pirmskursnieces orientācijā

Havefordas Koledžā

Lūk, ko man stāstīja manā pirmkursnieces orientācijā Havefordas Koledžā.

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for

help

when

you need it

jautā

palīdzība

kad

tev to vajag

Lūdz palīdzību, kad tev tā vajadzīga.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak

up

when

you feel

uncomfortable

Runā

augšā

kad

tu jūties

neērti

Runā, kad tu jūties neērti.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

nolikt

tavs

pats

labsajūta

augstāk par

viss

cits

rūpes

Noliec pats savu labsajūtu augstāk par visām citām rūpēm.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt

feelings

I might suffer

īsumā

skola

bija gatava

pasargāt

mani

no

jebkads

personīgs

aizvainojums

vai

aizskart

jūtas

es varētu sajust

Īsumā, skola bija gatava pasargāt mani no jebkādiem personīgiem aizvainojumiem vai aizskartām jūtām, ko es varētu sajust.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

kas

skaitījās

personīgs aizvainojums

vai

līdzīgs pārkāpums

bija

man pašai

nodefinēt

Kas skaitās kā personīgs aizvainojums vai līdzīgs pārkāpums, to man vajadzēja nodefinēt pašai.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

tas

pārsteidza

mani

Tas mani pārsteidza.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order to go

to college

tas pārsteidza

mani

jo

McDonaldā

kur

es strādāju

pirms

es sāku

skola

uzvedoties

šādā veidā

maksātu

visticamāk

man

mans darbs

darbs

man vajadzēja

lai ietu

uz koledžu

Tas mani pārsteidza, jo McDonaldā, kur es strādāju, pirms sāku skolu, šāda uzvešanās man maksātu darbu, darbu, ko man vajadzēja, lai es varētu iet uz koledžu.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

vissvarīgākā lieta

McDonaldā

bija

ne

es jutos

bet

mani klienti

jutās

Vissvarīgākā lieta McDonaldā nebija tas kā es jūtos, bet gan kā jūtas mani klienti.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

tas bija

mans darbs

un

darbs

ikviena

strādāja

tur

padarīt

citi

precīzāk

klienti

laimīgs

Tas bija mans darbs, un ikviena, kas tur strādāja, darbs, padarīt citus, precīzāk, klientus, laimīgus.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

es strādāju

pie apkalpošanas letes

Es strādāju pie apkalpošanas letes.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal

with it

tas nozīmēja

ka

ja

tur bija

problēma

ar pasūtījumu

man bija

jātiek galā

ar to

Tas nozīmēja, ka ja bija problēma ar pasūtījumu, man ar to bija jātiek galā.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

problēmas

nebija

sarežģītas

Problēmas nebija sarežģītas.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they had not wanted

any

tas bija

parasti

kaut kas

līdzīgs kā

trūkstošs gabals

siera

no McDouble

vai

putukrējums

uz piena kokteiļa

kad

viņi negribēja

jebkas

Tas parasti bija kaut kas līdzīgs kā, piemēram, trūkstoša siera šķēlīte no McDouble vai putukrējums uz piena kokteiļa, ko viņi negribēja.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever

it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so

that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

lai kas

tas bija

man bija

jāklausās

pacietīgi

un

mentāli

veikt pierakstus

lai

kas

es varētu nodot

svarīgās detaļas

kādam

kas

varēja

patiesībā

izlabot

problēma

Lai kas tas arī bija, man bija jāklausās pacietīgi un jāveic pieraksti, lai es varētu nodot svarīgās detaļas kādam, kas patiesi var izlabot problēmu.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

pietiekami dīvaini

klienti

nebija ieinteresēti

rūpīgi veidot

savas sūdzības

lai

pataupīt

manas jūtas

Pietiekami dīvaini, klienti nebija ieinteresēti rūpīgi aprakstīt savas sūdzības, lai pataupītu manas jūtas.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

viņi bija

steigā

tikt atpakaļ

uz darbu

Viņi bija steigā, lai tiktu atpakaļ uz darbu,...

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

vai

viņi strādāja

ar

saviem

kliedzošs

bērni

...vai arī mierināja savus kliedzošos bērnus,...

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down

to the cent

out of necessity

and

could

not

afford

a mistake

vai

viņi bija izrēķinājuši

izmaksas

viņu maltīte

lejā

līdz centiem

no nepieciešamības

un

varēja

ne

atļauties

kļūda

...vai bija izrēķinājuši savas maltītes izmaksas līdz centiem no nepieciešamības un nevarēja atļauties kļūdu.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

un

viņiem bija

tiesības

būt

viņu maltīti

saņemt

ceļš

viņi to pasūtīja

Un viņiem bija tiesības saņemt savu maltīti tādu, kādu viņi to pasūtīja.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

ja

kļūda

bija pieļauta

mēs salabojām

tas

cik ātri vien iespējams

un

nerunājām pretī

Ja tika pieļauta kļūda, mēs to atrisinājām cik ātri vien iespējams un nerunājām pretī.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit of the doubt

pat ja

es ticēju

klients

bija pārpratis

kāds aspekts

no viņu pasūtījuma

un

bija

patiesībā

vainojams

man tika dota instrukcija

dot

cilvēks

ieguvums no šaubām

Pat ja es ticēju, ka klients ir pārpratis kādu aspektu no sava pasūtījuma un patiesībā ir vainojams pie kļūdas, man tika dota instrukcija šim klientam noticēt.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

viņu jūtas

bija svarīgas

vairāk kā

manējās

Viņu jūtas bija svarīgākas par manējām.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about

to start

yelling

McDonaldā

tur bija

ne

brīdinājuma signāls

tam

kad

klients

varētu

sākt

kliegt

McDonaldā nebija brīdinājuma signāla, kad klients varētu sākt kliegt,...

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get

so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

nebija drošas vietas

kur iet

kad

restorāns

kļuva

tik aizņemts

ka

man bija laiks

knapi

ieelpot

starp pasūtījumiem

...nebija drošas vietas, kur iet, kad restorāns kļuva tik aizņemts, ka man knapi bija laiks ieelpot starp pasūtījumiem.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was

no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

kad

grupa

vīriešu

caurbrauktuvē

svilpa

un

izteikt komentārus

man

viņi

brauca garām

tur bija

ne

universitātes administrators

man

skriet pie

mierināšanai

un

pārliecināšana

Kad kāda vīriešu grupa caurbrauktuvē man svilpa un izteica komentārus braucot garām, man nebija universitātes administratora pie kura skriet pēc mierināšanas un pārliecināšanas.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

un

no šīs pieredzes

labās

sliktās

un

ļoti nesmukās

es augu

Un no šīs pieredzes, labās, sliktās un ļoti nesmukās, es augu,...

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

vai

izmantot

vārds

kāds vairs neredz

daudz

vairs

es nobriedu

...vai, lai izmantotu vārdu, ko daudzi vairs neizmanto, es nobriedu.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

es iemācījos

parūpēties par sevi

veidos

kas

neapgrūtināja

ikvines

vai

piesaistīt

lieka

uzmanība

man

vai

ļaut

manas personīgās problēmas

traucēt

ar darbu

kas

bija jāpaveic

Es iemācījos par sevi parūpēties veidos, kas nevienu neapgrūtināja vai nepiesaistīja lieku uzmanību man vai neļāva manām personīgajām problēmām traucēt darbam, kas bija jāpaveic.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

īsumā

man bija

darbs

kas jāizdara

un

cilvēki

man uzticējās

izdarīt

to

Īsumā, man bija jāpadara darbs, un cilvēki man uzticējās, ka es to izdarīšu.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had

I complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

būtu

es sūdzējusies

savam McDonalda menedžerim

ka

es jūtos nedroši

kad

restorāns

bija

pārpildīts

vai

ka

dzirdēt

sūdzības

no klientiem

padarīja

mani

nervozu

Ja es būtu sūdzējusies McDonalds menedžerim, ka es sajutos nedroši, kad restorāns kļuva pārpildīts, vai ka klientu sūdzības lika man justies nervozi, ...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

viņš būtu man iedevis

mani

pieklājīgi

manu algas izmaksu

un

parādījis man durvis

...viņš man būtu pieklājīgi pasniedzis algas izmaksu un parādījis durvis.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been

unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

es būtu aizgājusi

mājas

un

būtu

nespējīga

samaksāt

studentu iemaksa

no vasaras darba

kas

iekļauts

manā finanšu palīdzības komplektā

Es būtu aizgājusi mājās un nebūtu spējīga samaksāt studentu iemaksu no vasaras darba, kas ir iekļauts manā finanšu palīdzības komplektā.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

tāpēc

es esmu pateicīga

esmu strādājusi

McDonaldā

Tāpēc es esmu pateicīga par to, ka es esmu strādājusi McDonaldā.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

tas iemācīja

man

labāk tikt galā

mana nedrošība

strādāt

ar citiem

lai sasniegtu

kopīgs mērķis

Tas man iemācīja, kā labāk tikt galā ar savu nedrošību, kā strādāt ar citiem, lai sasniegtu kopīgu mērķi.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

tas pastiprināja

mana personība

mana darba ētika

un

mana izpratne

par manu izturību

Tas pastiprināja manu personību, manu darba ētiku un manu izpratni par savu izturību.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

tur ir

atziņas

ko

nevar iemācīties

"drošajās vietās"

Havefordas skolas teritorijā

Ir atziņas, ko nevar iemācīties Havefordas skolas teritorijas "drošājās vietās".

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

te ir

vēl viena lieta

es iemācījos

noliekot

sevi

pirmā

ir

esence

privilēģijas

Te ir vēl viena lieta, ko es iemācījos: nolikt sevi kā svarīgāko ir privilēģijas esence...

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

bet

noliekot

sevi

pirmā

neattīsta

personība

vai

neved uz

personīgā izaugsme

noliekot

citi

pirmā

to darīt

...bet noliekot sevi kā svarīgāko, netiek attīstīta personība un tas neved uz personīgo izaugsmi; noliekot citus kā svarīgākos, gan to dara.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

McDonalds

ir

daudz labāks skolotājs

tai atziņai

nekā koledža

McDonalds ir daudz labāks skolotājs tai atziņai nekā koledža.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

Es esmu

Olivia Legaspi

no Havefordas Koledžas

Pragera Universitātei

Es esmu Olivia Legaspi, no Havefordas Koledžas, Pragera Universitātei.