Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

„Velnias nukeliavo į Džordžiją“ - Charlie Daniels

Charlie Daniels

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia. He was lookin' for a soul to steal.

the devil

went

down

to Georgia

he was looking for

a soul

to steal

velnias

keliavo

žemyn

į Džordžiją

jis ieškojo

siela

pavogti

Velnias nukeliavo į Džordžiją. Jis ieškojo sielos, kurią galėtų pavogti.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind, and he was willin' to make a deal.

he was

in a bind

because

he was

way

behind

and

he was willing

to make

a deal

jis buvo

problematiškoje situacijoje

nes

jis buvo

labai

atsiliko

ir

jis norėjo

padaryti

sandėrį

Jis buvo problematiškoje situacijoje, nes labai atsiliko, ir jis norėjo sudaryti sandėrį.

Line 3 / 32

When he came upon this young man, sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot

kai

jis atrado

šį jauną vyrą

pjausto

ant

smuikas

ir

grojo

tai

intensyviai

Kai jis atrado šį jauną vyrą grojantį su smuiku ir darantį tai intensyviai,

Line 4 / 32

And the devil jumped, up on a hickory stump, and said, "Boy, let me tell you what!"

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

ir

velnias

pašoko

aukštyn

ant

hikorijos kelmo

ir

pasakė

berniukas

leisk

man

pasakyti

tau

Ir velnias pašoko ant hikorijos kelmo ir pasakė „berniuk, leisk man pasakyti kai ką,

Line 5 / 32

"I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too,

I guess

you did not know

it

but

I am

a fiddle player

too

Aš spėju

tu nežinojai

tai

bet

aš esu

smuikininkas

irgi

„Aš spėju tu nežinojai to, bet aš irgi esu smuikininkas,

Line 6 / 32

"And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you,

and

if

you would care

to take

a dare

I will make

a bet

with you

ir

jeigu

tau rūpėtų

paimti

iššūkį

aš padarysiu

lažybos

su tavimi

„Ir jeigu tu išdrįsi priimti iššūkį, aš susilažinsiu su tavimi,

Line 7 / 32

"Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the Devil his due,

now

you play

pretty good

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

dabar

tu groji

gan gerai

smuikas

berniukas

bet

duoti

velnias

jo pagarbą

„Taigi, tu gan gerai groji smuiku, berniuk, bet duok velniui pagarbą,

Line 8 / 32

"I'll bet a fiddle of gold, against your soul, 'cause I think I'm better than you."

I will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I think

I am better

than you

Aš pastatysiu

smuikas

aukso

prieš

tavo sielą

nes

aš manau

aš esu geresnis

nei tu

„Aš pastatysiu auksinį smuiką už tavo sielą, nes aš manau, jog aš esu geresnis nei tu.“

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it might be

a sin

Berniukas

pasakė

mano vardas

yra

Johnny

ir

tai gali būti

nuodėmė

Berniukas pasakė „mano vardas Johnny, ir tai gali būti nuodėmė,

Line 10 / 32

"But I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best there's ever been."

but

I will take

your bet

and

you are going

to regret

because

I am

the best

that

has ever been

bet

aš paimsiu

tavo iššūkį

ir

tu eini

gailėtis

nes

aš esu

geriausias

tai

kada nors buvo

„Bet aš priimsiu tavo iššūkį, ir tu gailėsiesi, nes aš esu iš visų geriausias.“

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard,

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your fiddle

hard

Johnny

kanifolija

aukštyn

jų lankas

ir

grojo

jo smuiką

kieta

Johnny, patrink kanifolija ant savo stryko ir grok su savo smuiku smarkiai,

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards,

because

Hell

has broke [broken]

loose

in Georgia

and

the Devil

deals

the cards

nes

pragaras

sulūžo

laisvas

Džordžijoje

ir

velnias

dalina

kortas

Nes pragaras pasileido Džordžijoje ir velnias dalina kortas,

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you win

you get

this shiny fiddle

made of gold

ir

jei

tu laimėjai

tu gausi

šis spindintis smuikas

pagamintas iš aukso

Ir jei laimėsi, gausi šį spindintį smuiką iš aukso,

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you lose

the Devil

gets

your soul

bet

jei

tu pralaimėsi

velnias

gaus

tavo siela

Bet jei pralaimėsi, velnias pasisavins tavo sielą!

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, and he said, "I'll start this show."

the Devil

opened

up

his case

and

he said

I will start

this show

velnias

atidarė

aukštyn

jo dėklas

ir

jis pasakė

aš pradėsiu

šis šou

Velnias atsidarė savo dėklą, ir jis pasakė: „Aš pradėsiu šį šou.“

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, as he rosined up his bow,

and

fire

flew

from his fingertips

as

he rosined

up

his bow

ir

ugnis

skristi

iš jo pirštų galiukų

kai

jis trynė

aukštyn

savo lanką

Ir ugnis išskrido iš jo pirštų galiukų, jis pasitrynė savo stryką,

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, and it made an evil hiss,

then

he pulled

the bow

across the strings

and

it made

an evil hiss

tada

jis patraukė

savo lanką

per stygas

ir

tai padarė

nemalonus šnypštimas

Tada jis perbraukė savo stryką per stygas, ir tai nuskambėjo kaip nemalonus šnypštimas,

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, and it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it sounded

something

like

this

ir

grupė

demonų

prisijungė

ir

skambėjo

kažkas

kaip

tai

Ir grupė demonų prisijungė, ir skambėjo kažkaip taip,

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,

when

the Devil

finished

Johnny said

well

you are

pretty good

old son

kai

velnias

baigė

Johnny pasakė

taigi

tu esi

gan gerai

senas sūnus

Kai velnias baigė, Johnny pasakė: „Na, tu gan gerai groji, sūneli,

Line 20 / 32

"But sit down in that chair right there, and let me show you how it's done."

but

sit

down

in that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it is done

bet

prisėsti

žemyn

toje kėdėje

štai ten

ir

leisk

man

parodyti

tau

kaip

tai padaryta

„Bet prisėsk toje kėdėje štai ten, ir leisk man parodyti, kaip tai reikia daryti.“

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain, run, boys, run",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

jis grojo

ugnis

ant kalno

bėkite

berniukai

bėkite

Jis grojo „Fire on the Mountain, bėkite berniukai, bėkite",

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

velnias

yra

name

kylančios saulės

„Velnias kylančios saulės name“,

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

višta

duonos skardoje

renka

tešla

„Višta duonos skardoje išrinkinėja tešlą“,

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite? "No, child, no",

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

močiutė

ar

jūsų šuo

kąsti

ne

sūnau

ne

„Močiute, ar jūsų šuo kanda?“ „Ne, sūnau, ne“,

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his head

because

he knew

that

he had been beat [beaten]

velnias

nusilenkė

jo galva

nes

jis žinojo

tai

jis buvo nugalėtas

Velnias nulenkė savo galvą, nes jis žinojo, kad buvo nugalėtas,

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, on the ground at Johnny's feet,

and

he laid

that golden fiddle

on the ground

at Johnny's feet

ir

jis paguldė

tą auksinį smuiką

ant žemės

prie Johnny kojų

Ir jis paguldė tą auksinį smuiką, ant žemės, prie Johnny kojų,

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, if you ever want to try again,

Johnny

said

Devil

just

come

on

back

if

you

ever

want

to try

again

Johnny

pasakė

velnias

tik

ateik

ant

atgal

jei

tu

kada nors

nori

pabandyti

vėl

Johnny pasakė: „Velniau tik sugrįžk, jei kada nors norėsi pabandyti vėl,

Line 28 / 32

"I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I am

the best

that has been

ever

jau sakiau

tau

vieną karta

tu

kalės vaike

aš esu

geriausias

kuris yra buvęs

kada nors

„Aš tau jau sakiau vieną kartą, kalės vaike, aš esu iš visų geriausias.“

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

jis grojo

ugnis

ant kalno

bėkite

berniukai

bėkite

Jis grojo „Fire on the Mountain, bėkite berniukai, bėkite!“,

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

velnias

yra

name

kylančios saulės

„Velnias kylančios saulės name“,

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

višta

duonos skardoje

renka

tešla

„Višta duonos skardoje išrinkinėja tešlą“,

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no".

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

močiutė

ar

jūsų šuo

kąsti

ne

sūnau

ne

„Močiute, ar jūsų šuo kanda?“ „Ne, sūnau, ne“.