Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

„Edmundo Fitzgeraldo katastrofa“ - Gordon Lightfoot

SS Edmund Fitzgerald

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

"Gitchee Gumee"

legenda

toliau gyvuoja

nuo Chippewos

ligi galo

nuo didžiojo ežero

jie vadina

„Gitchigumee“

Legenda ir toliau gyvuoja nuo pat Chippewos ir toliau, nuo didžiojo ežero, kurį jie vadina „Gitchigumee“.

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy.

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

ežeras

sakoma

niekada

neatiduoda

mirusiųjų

kai

dangus

lapkričio

tampa

apsiniaukęs

Sakoma, jog ežeras niekada neatiduoda pasiglemžtų mirusiųjų, kai lapkričio dangus apsiniaukia.

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty.

With a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

su prisotinta

geležies rūdos

dvidešimt šešiais tūkstančiais

tonų

daugiau

nei

Edmundas Fitzgeraldas

svėrė

tuščias

Prisotinta dvidešimt šešiais tūkstančiais ir daugiau geležies rūdos nei Edumndas Fitzgeraldas svėrė tuščias.

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early.

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

tas geras laivas

ir

įgula

buvo

kaulas

būti sukramtytas

kai

audros

lapkričio

atėjo

anksti

Tas gerasis laivas ir jo įgula beliko kaulai sukramtyti, kai lapkričio audros pakilo anksti.

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin.

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from some mill

in Wisconsin

laivas

buvo

pasididžiavimas

Amerikos pasienio

sugrįždamas

iš kažkokios gamyklos

Viskonsine

Šis laivas buvo Amerikos pasienio pasididžiavimas, sugrįždamas iš kažkokios gamyklos Viskonsine.

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned.

As

the big freighters

go

it

was

bigger

than

most

with a crew

and

good captain

well

seasoned

kaip

didieji krovininiai laivai

būna

jis

buvo

didesnis

nei

dauguma

su įgula

ir

geru kapitonu

sveikai

užsigrūdinusiu

Kokie būna didieji krovininiai lavai - jis buvo vienas didžiausių, su sveikai užsigrūdinusia įgula ir geru kapitonu.

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland.

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they left

fully loaded

for Cleveland

sudaro

kelias sutartis

su

keliomis

plieno įmonėmis

kai

jie išvyko

pilnai pasikrovę

į Klivlendą

Sudaro kelias sutartis su keliomis plieno gaminimo įmonėmis, kai jie pilnai pasikrovę išvyko į Klivlendą.

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they had been feeling

tuomet

vėliau

tą naktį

kai

laivo varpas

suskabėjo

ar galėtų būti

šiaurinis vėjas

kūrį jie jautė

Vėliau tą naktį, kai laivo suskambėjo laivo varpas, ar tai galėtų būti šiaurinis vėjas, kurį jie jautė?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing.

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over

the railing

vėjas

laiduose

sukūrė

skundikišką

garsą

kai

banga

perėjo per

turėklą

Vėjas suvirpino laidus ir sukūrė skundikišką garsą, kai banga įveikė turėklą,

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did

too

it was

the witch

of November

come stealing

ir

kiekvienas vyras

žinojo

kaip ir

kapitonas

žinojo

taip pat

tai buvo

ragana

lapkričio

atėjusi vogčia

Ir kiekvienas vyras žinojo kaip ir pats kapitonas taip pat, tai buvo lapkričio ragana, atėjusi vogčia.

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

aušra

atėjo

vėlai

ir

pusryčiai

privalėjo

palaukti

kai

audra

lapkričio

atvyko

negailestingai

Vėlai išaušo aušra ir pusryčiai turėjo palaukti, kai lapkričio audra pakilo negailestingai.

Line 12 / 28

When afternoon came it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

kai

popietė

atėjo

tai buvo

šaltas lietus

akivaizdoje

uragano

vakarų vėjo

Popietei atėjus buvo šaltas liejus, vakarų vėjo uragano akivaizdoje.

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is

too rough

to feed

you

kai

pietų metas

atėjo

senasis virėjas

atėjo

ant denio

teigdamas

bičiuliai

tai yra

pernelyg audrota

maitinti

jus

Pietų metui atėjus ant denio pasirodė senasis virėjas, teigdamas: „Bičiuliai, tai pernelyg audrota jus pamaitinti.“

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

septintą valandą vakaro

pagrindinis liukas

įlinko

jis

sakė

bičiuliai

tai buvo

gera

pažinoti

jus

Septintą valandą vakaro pagrindinis liukas įlinko, jis sakė: „Bičiuliai, buvo gera jus pažinoti.“

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril.

The captain

wired in

he had

water

comin' in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

kapitonas

perdavė signalą radiju

jis turėjo

vandenį

įplaukiantį

ir

gerasis laivas

ir

įgula

buvo

pavojuje

Kapitonas radijo signalais perdavė, jog vanduo tekte tekėjo pas jį, ir laivas gerasis, ir įgula buvo pavojuje.

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

ir

vėliau

tą naktį

kai

jo šviesos

nyko

iš akiračio

atėjo

žūtis

Edmundo Fitzgeraldo

Ir vėliau tą naktį, kai jo šviesos nyko iš akiračio, išaušo Edmundo Fitzgeraldo katastrofa.

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

ar kas žino

kur

meilė

Dievo

eina

kai

bangos

verčia

minutes

valandomis

Ar kas žino, kur Dievo meilė keliauja, kai bangos minutes paverčia valandomis?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they had put

fifteen more miles

behind her

ieškotojai

visi

sako

jie

būtų pasiekę

Whitefish įlanka

jeigu

jie būtų įškėlę

penkiolika mylių daugiau

už jos

Visi tyrėjai sako, jog jie būtų pasiekę Whitefish įlanką, jeigu jie būtų įveikę dar penkiolika mylių.

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They might have split up

or

they might have capsized

they may have broke deep

and

took

water

jie galbūt būtų atsiskyrę

ar

jie galbūt būtų apsivertę

jiems galėjo prakiurti dugnas

ir

prisemti

vandens

Jie galbūt galėjo atsiskirti arba apsiversti, jiems galėjo prakiurti dugnas ir šitaip prisemti vandens.

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

ir

viskas

kas

lieka

yra

veidai

ir

vardai

žmonų

ir

sūnų

ir

dukrų

Ir viskas, kas liko, yra tik veidai ir vardai, žmonų ir sūnų, ir dukrų.

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings, in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

Hurono ežeras

banguoja

Superior

dainuoja

kambariuose

jo

ledinio vandens

rūmuose

Hurono ežeras banguoja, ežeras Superior dainuoja, jo ledinio vandens rūmų kambariuose.

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen.

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

senasis Mičigano ežeras

garuoja

kaip

jauno vyro

svajonės

salos

ir

įlankos

yra

žvejams

Senasis Mičigano ežeras garuoja it jauno vyro svajonės, salos ir įlankos skirtos žvejams.

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her.

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

ir

toliau

apačioje

Ontarijo ežero

priima

Erie ežeras

gali

persiųsti

jam

Ir toliau į pietus nuo Ontarijo ežero priima tai, ką ežeras Erie gali jam perduoti.

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with the gales

of November

remembered

ir

geležinės valtys

eina

kaip

jūrininkai

visi

žino

su audromis

lapkričio

prisimenami

Ir geležinės valtys eina kaip jūrininkai visi žino, su lapkričio audromis prisimenami.

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In a musty old hall

in Detroit

they prayed

in

the

Maritime

Sailors'

Cathedral

priplėkusioje senoje salėje

Detroite

jie meldėsi

viduje

-

jūrų

žvejų

katedroje

Detroite esančioje priplėkusioje ir senoje salėje jie meldėsi, jūrininkų „Maritime Sailors“ Katedroje.

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on

the Edmund Fitzgerald

bažnyčios varpas

skambėjo

iki kol

jis sudindėjo

dvidešimt devynis

kartus

kiekvieną

vyrą

Edmundo Fitzgeraldo laivo

Bažnyčios varpas skambėjo iki kol jis suskambėjo dvidešimt devynis kartus už kiekvieną vyrą besiilstantį Edmundo Fitzgeraldo laive.

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

"Gitchee Gumee"

legenda

toliau gyvuoja

nuo Chippewos

ligi galo

nuo didžiojo ežero

jie vadina

„Gitchigumee“

Legenda ir toliau gyvuoja nuo pat Chippewos ir toliau, nuo didžiojo ežero, kuri jie vadina „Gitchigumee“.

Line 28 / 28

[Lake] Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

Ežeras Superior

jie sakė

niekada

neatiduoda

savo mirusiųjų

kai

audros

lapkričio

ateina

anksti

Jie sakė, jog ežeras Superior niekada neatiduoda pasiglemžtų mirusiųjų, kai lapkričio audros pakyla anksti.