Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

Colonel Chamberlain speaks to mutineers of the Second Maine Infantry Regiment, Gettysburg, Pennsylvania, 1863

Pulkininkas Chamberlain kalbasi su Meino antrojo pėstininkų pulko maištininkais, Getjesbergas, Pensilvanija, 1863

Joshua Chamberlain

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 60

You men, gather round.

You

men

gather

round

Jūs

vyrai

susirinkite

netoliese

Vyrai, susirinkite netoliese.

Line 2 / 60

I've been talking with Private Bucklin.

I have been talking

with Private Bucklin

Aš kalbėjau

su eiliniu Bucklin

Aš kalbėjau su eiliniu Bucklin.

Line 3 / 60

He's told me about your problem.

he has told

me

about

your problem

Jis pasakė

apie

jūsų problemą

Jis man pasakė apie jūsų problemą.

Line 4 / 60

There's nothing I can do today.

there is

nothing

I can do

today

Yra

nieko

aš galiu padaryti

šiandien

Šiandien nieko negaliu padaryti.

Line 5 / 60

We're moving out in a few minutes.

we are moving out

in a few minutes

Mes išžygiuojame

už kelių minučių

Mes išžygiuojame už kelių minučių.

Line 6 / 60

We'll be moving all day.

we will be moving

all day

mes žygiuosime

visa diena

Mes žygiuosime visą dieną.

Line 7 / 60

I've been ordered to take you men with me.

I have been ordered

to take

you men

with me

Man buvo įsakyta

paimti

jus, vyrus,

su savimi

Man buvo įsakyta paimti jus, vyrus, su savimi.

Line 8 / 60

I'm told that if you don't come, I can shoot you.

I am told

that

if

you do not come

I can shoot you

Man pasakyta

jog

jei

jūs neateinate

aš galiu jus nušauti

Man pasakyta, jog jei jūs neateinate, aš galiu jus nušauti.

Line 9 / 60

Well, you know I won't do that.

well

you know

I would not do

that

Na

jūs žinote

jog aš nepadaryčiau

to

Na, jūs žinote, jog aš to nedarysiu.

Line 10 / 60

Maybe somebody else will, but I won't. So, that's that.

maybe

somebody

else

will (shoot you)

but

I would not

so

that is that

Gal

kažkas

kitas

šaudys tave

bet

aš nepadarysiu to

tai

tai yra tai

Gal kažkas kitas tai padarys, bet aš to nedarysiu. Taigi, yra taip.

Line 11 / 60

Here's the situation.

here is

the situation

Čia yra

situacija

Štai kokia situacija.

Line 12 / 60

The whole reb army is up that road a ways waiting for us.

the whole reb (rebel) Army

is up

that road

a ways

waiting for us

visa sukilėlių armija

yra

tas kelias

toliau

laukia mūsų

Visa sukilėlių armija laukia mūsų toliau šiuo keliu.

Line 13 / 60

So this is no time for an argument like this.

so

this is

no time

for an argument

like this

taip

tai yra

nėra laiko

argumentui

kaip šitas

Nėra laiko argumentui.

Line 14 / 60

I tell you, we could surely use you fellows.

I tell you

we could use

surely

you fellows

Aš jums sakau

mes galėtumėme panaudoti

tikrai

jus, draugai,

Aš jums sakau, jūs tikrai mums praverstumėte.

Line 15 / 60

We're now well below half strength.

we are

now

well below

half strength

mes esame

dabar

gerokai žemiau

pusė jėgos

Mes dabar jau turime mažiau nei pusę jėgų.

Line 16 / 60

Whether you fight or not, that's up to you.

whether

you fight

or not

that is up to you

Ar

jūs kovosite

ar ne

tai priklauso nuo jūsų

Ar jūs kovosite, ar ne, tai priklauso nuo jūsų.

Line 17 / 60

Whether you come along is…is...well, you're coming.

whether

you come along

is

well

you are coming

ar

jūs keliaujate kartu

yra

na

jūs keliaujate

Ar jūs keliaujate kartu tai… tai… na, jūs keliaujate.

Line 18 / 60

You know who we are, what we're doing here.

you know

who

we

are

what

we are doing

here

jūs žinote

kas

mes

esame

kas

mes darome

čia

Jūs žinote, kas mes esame ir ką mes čia darome.

Line 19 / 60

But if you're going to fight alongside us, there's a few things I want you to know.

but

if you are going to fight

alongside us

there is

a few things

I want you to know

bet

jei jūs kovojate

su mumis

tai yra

keli dalykai

jūs turite žinoti

Bet jeigu jūs kovosite su mumis, yra keli dalykai, kuriuos noriu, kad žinotumėte.

Line 20 / 60

This regiment was formed last summer in Maine.

this regiment

was formed

last summer

in Maine

šis pulkas

buvo suformuotas

praeitą vasarą

Meine

Šis pulkas buvo suformuotas praeitą vasarą Meine.

Line 21 / 60

There were a thousand of us then.

there were

a thousand

of us

then

buvo

tūkstantis

mūsų

tada

Tada, mūsų buvo tūkstantis.

Line 22 / 60

There are less than three hundred of us now.

there are

less than

three hundred

of us

now

yra

mažiau

trys šimtai

mūsų

dabar

Dabar, mūsų yra mažiau nei trys šimtai.

Line 23 / 60

All of us volunteered to fight for the Union, just as you did.

all of us

volunteered

to fight

for the Union

just as

you did

visi iš mūsų

savonoriavo

kovoti

už sąjungą

taip kaip

tu padarei

Kiekvienas iš mūsų savanoriavo kovoti už sąjungą, taip kaip ir tu.

Line 24 / 60

Some came, mainly because we were bored at home.

some

came

mainly

because

we were bored

at home

kai kurie

atėjo

pagrinde

nes

mum buvo nuobodu

namuose

Kai kurie atėjo pagrinde dėl to, nes mums buvo nuobodu namuose.

Line 25 / 60

Thought this looked like it might be fun.

[we] thought

this

looked

like

it might be fun

[mes] manėme

šitas

atrodė

kaip

galėtų būti smagu

Mės manėme, jog tai atrodė, lyg kažkas, kas galėtų būti smagu.

Line 26 / 60

Some came because we were ashamed not to.

some

came

because

we were ashamed

not to (come)

kai kurie

atėjo

nes

mums buvo gėda

neateiti

Kai kurie atėjo, nes jiems buvo gėda neateiti.

Line 27 / 60

Many of us came, because it was the right thing to do.

many of us

came

because

it was

the right thing

to do

daugelis iš mūsų

atėjo

nes

tai buvo

teisingas dalykas

daryti

Daugelis iš mūsų atėjo, nes tai buvo teisingas veiksmas.

Line 28 / 60

And all of us have seen men die.

and

all of us

have seen

men die

ir

visi iš mūsų

yra matę

vyrai miršta

Ir visi iš mūsų yra matę mirštančius vyrus.

Line 29 / 60

This is a different kind of army.

this is

a different kind

of army

tai yra

kitokia

armija

Tai yra kitokia armija.

Line 30 / 60

If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot.

if

you look back

through history

you will see

men fighting

for pay

for women

for some other kind

of loot

jeigu

pažvelgsite atgal

per istoriją

pamatysite

kovojančius vyrus

už užmokestį

už moteris

už kokį kitą

turto

Jeigu pažvelgsite atgal į istoriją, pamatysite vyrus, kovojančius už užmokestį, už moteris, už kažkokį kitą turtą.

Line 31 / 60

They fight for land, power, because a king leads them, or just because they like killing.

they fight for

land

power

because

a king leads them

or

just because

they like

killing

jie kovoja už žemę

žemė

jėga

nes

karalius veda juos

arba

tiesiog

jie mėgsta

žudymą

Jie kovoja už žemę, jėgą, nes juos veda karalius arba tiesiog, nes jie mėgsta žudymą.

Line 32 / 60

We are here for something new.

we are

here

for something new

Mes esame

čia

dėl kažko naujo

Mes esame čia dėl kažko naujo.

Line 33 / 60

This has not happened much in the history of the world.

this has not happened

much

in the history

of the world

tai neatsitiko

daug

istorijoje

pasaulio

Tai neatsitiko dažnai, pasaulio istorijoje.

Line 34 / 60

We are an army out to set other men free.

we are

an army

out

to set

other men

free

mes esame

armija

nustatyti

kitus vyrus

laisvas

Mes esame armija, išvykusi išlaisvinti kitus vyrus.

Line 35 / 60

America should be free ground, all of it.

America

should be

free ground

all of it

Amerika

turėtų būti

laisva žemė

visa ji

Amerika turėtų būti laisva žemė, visa ji.

Line 36 / 60

Not divided by a line between slave state and free, all the way from here to the Pacific Ocean.

not divided

by a line

between

slave state

and

free (state)

all the way

from here

to the Pacific Ocean

neatskirti

linijos

tarp

vergovės

ir

laisva

visą kelią

nuo čia

iki Ramiojo vandenyno

Neatskirti linijos tarp vergovės valstijos ir laisvės, visą kelią nuo čia iki Ramiojo vandenyno.

Line 37 / 60

No man has to bow.

no man

has (must)

to bow

joks vyras

neturi

lenktis

Joks vyras neturi lenktis.

Line 38 / 60

No man born to royalty.

no man

(is) born

to royalty

joks vyras

negimė

į karališką šeimą

Joks vyras negimė į karališką šeimą.

Line 39 / 60

Here we judge you by what you do, not by who your father was.

here

we judge you

by what

you do

not

by who

your father was

čia

mes vertiname tave

dėl to

tu darai

ne

kas

buvo tavo tėvas

Čia mes vetiname tave dėl to, ką tu darai, o ne kas buvo tavo tėvas.

Line 40 / 60

Here you can be something.

here

you can be

something

čia

gali būti

kažkas

Čia gali būti kažkas.

Line 41 / 60

Here is the place to build a home.

here is

the place

to build

a home

čia yra

vieta

pastatyti

namus

Čia yra vieta pasistatyti namus.

Line 42 / 60

But it's not the land.

but

it is not

the land

bet

tai ne

žemė

Bet tai ne žemė.

Line 43 / 60

There's always more land.

there is

always

more land

yra

visada

daugiau žemės

Visados yra daugiau žemės.

Line 44 / 60

It's the idea that we all have value, you and me.

it is

the idea

that

we all have

value

you

and

me

tai yra

idėja

jog

turime

vertę

tu

ir

Tai yra idėja, jog mes visi turime vertę, tu ir aš.

Line 45 / 60

What we're fighting for, in the end, we're fighting for each other.

what

we are fighting for

in the end

we are fighting for

each other

mes kovojame už

galų gale

mes kovojame už

vienas kitą

Už ką mes kovojame, galų gale, mes kovojame už vieną kitą.

Line 46 / 60

Sorry.

sorry

atsiprašau

Aš atsiprašau.

Line 47 / 60

I didn't mean to preach.

I did not mean

to preach

aš nenorėjau

pamokslauti

Aš nenorėjau pamokslauti.

Line 48 / 60

You go ahead.

you go ahead

Tu eik pirmas.

Tu eik pirmas.

Line 49 / 60

You talk for a while.

you talk

for a while

pasikalbėkite

kiek laiko

Pasikalbėkite, kiek laiko.

Line 50 / 60

If you choose to join us and you want your muskets back, you can have them.

if

you choose

to join us

and

you want

your muskets

back

you can have them

jeigu

pasirinksite

prisijungti prie mūsų

ir

norite

savo muškietų

atgal

galite turėti jas

Jeigu pasirinksite prisijungti prie mūsų ir norite atgauti savo muškietas, galite pasiimti jas.

Line 51 / 60

Nothing more will be said by anybody, anywhere.

nothing

more

will be said

by anybody

anywhere

niekas

daugiau

nebus pasakyta

nieko

niekur

Daugiau niekas nieko nepasakys, niekur.

Line 52 / 60

If you choose not to join us, you can come along under guard.

if

you choose not

to join

us

you can come along

under guard

jeigu

jūs galite pasirinkti ne

neprisijunti

mūsų

galite ateiti kartu

saugomi

Jeigu pasirinksite neprisijungti priem mūsų, galite ateiti kartu, saugomi mūsų.

Line 53 / 60

When this is over, I'll do what I can to see you get fair treatment, but for now, we're moving out.

when

this is over

I will do

what

I can

to see

you get

fair treatment

but

for now

we are moving out

kai

tai pasibaigs

aš padarysiu

galiu

pamatyti

jūs gausite

teisingas elgesys

bet

kol kas

mes judame

Kai tai pasibaigs, aš padarysiu, ką galiu, kad užtikrinčiau, jog su jumis bus elgiamasi teisingai, bet kol kas, mes judame.

Line 54 / 60

Gentlemen, I think if we lose this fight, we lose the war.

gentlemen

I think

if

we lose

this fight

we lose

the war

ponai

aš manau

jeigu

mes pralaimėsime

šią kovą

mes pralaimėsime

karą

Ponai, aš manau, jeigu mes pralaimėsime šią kovą, mes pralaimėsime karą.

Line 55 / 60

So, if you choose to join us, I'll be personally very grateful.

so

if

you choose

to join

us

I will be

personally

very grateful

taigi

jeigu

pasirinksite

prisijunti

mūsų

aš būsiu

asmeniškai

labai dėkingas

Taigi, jeigu pasirinksite prisijungti prie mūsų, aš asmeniškai būsiu labai dėkingas.

Line 56 / 60

Colonel, sir, it's a fine morning.

colonel

sir

it is

a fine morning

Pulkininkas

ponas

tai

geras rytas

Pulkininke, pone, tai geras rytas.

Line 57 / 60

Captain Spear, are we ready?

Captain Spear

are we ready

Kapitone Spear

ar mes pasiruošę

Kapitone Spear ar mes pasiruošę?

Line 58 / 60

Sir, that we are.

sir

that

we are (ready)

pone

kad

mes esame

Pone, mes esame.

Line 59 / 60

Well, then let's move out.

well

then

let us

move out

na

tada

leiskite mums

judėti

Na, tada leiskite mums judėti.

Line 60 / 60

Twentieth Maine! Forward! March!

twentieth

Maine

forward

march

dvidešimta

Meino

pirmyn

žygiuot

Dvidešimta Maine! Pirmyn! Žygiuot!