Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

John Adams defends British soldiers accused of murder during the Boston Massacre of 1770, shortly before the American Revolution (1775-1783)

Džonas Adamsas gina per 1770-ųjų Bostono žudynes ir prieš greitai artėjančios Amerikos revoliucijos žmogžudyste apkaltintus britų karius (1775-1783)

John Adams Boston Massacre

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 19

I am for the prisoners at the bar.

I am for

the prisoners

at the bar

aš esu už

kalinius

bare

Aš pasisakau už kalinius bare.

Line 2 / 19

In the words of the Marquis of Beccaria, "If by supporting the rights of mankind,...

in the words

of the Marquis of Beccaria

if

by supporting the rights

of mankind

žodžiais

Bekarijo Markizo

jei

remiant teises

žmonijos

Bekarijo Markizo žodžiais: „Jei remiant žmonijos teises, ...

Line 3 / 19

...I shall save from the agonies of death one unfortunate victim of tyranny, or of ignorance, equally fatal,...

I shall save

from the agonies

of death

one unfortunate victim

of tyranny

or

of ignorance

equally fatal

aš turėsiu išgelbėti

nuo agonijų

mirties

vieną vargšę auką

tironijos

ar

neišmanymo

lygiai mirtinų

... aš išgelbėsių vieną vargšę auką nuo mirties agonijų iš lygiai mirtinų tironijos ar neišmanymo gniaužtų, ...

Line 4 / 19

...his blessings will be sufficient consolation to me for the contempt of all mankind."

his blessings

will be

sufficient consolation

to me

for the contempt

of all mankind

jo palaiminimai

bus

pakankama paguoda

man

už niekinimą

visos žmonijos

...jo palaiminimai bus pakankama paguoda už visos žmonijos niekinimą.“

Line 5 / 19

When people are taxed without representation, they are sometimes to feel abused.

when

people

are taxed

without representation

they are

sometimes

to feel abused

kai

žmonės

yra apdėti mokesčiais

be atstovavimo

jie yra

kartais

besijaučiantys išnaudojamais

Kai žmonės be atstovavimo apdedami mokesčiais, jie kartais gali pasijausti išnaudojamais.

Line 6 / 19

Sometimes they may even rebel!

sometimes

they may rebel

even

kartais

jie gali sukilti

netgi

Kartais jie netgi gali sukilti!

Line 7 / 19

But we must take care lest born away by a torrent of passion, we make shipwreck of conscience.

but

we must take care

lest

born away

by a torrent

of passion

we make shipwreck

of conscience

bet

mes privalome pasirūpinti

kad

nenublokštų

srovė

aistros

mes nepaskandintume

sąžinės

Bet mes privalome pasirūpinti, kad aistra nebūtų srovės nublokšta, kad mes patys nepaskandintume savo sąžinės.

Line 8 / 19

Prisoners must be judged solely upon the evidence produced against them in court and by nothing else.

prisoners

must be judged

solely

upon the evidence

produced

against them

in court

and

by nothing else

kaliniai

privalo būti teisiami

tiktai

pagal įrodymus

gautus

prieš juos

teisme

ir

pagal nieką kitą

Kaliniai privalo būti teisiami tiktai pagal prieš juos pateiktus įrodymus ir nieką daugiau.

Line 9 / 19

And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.

and

the evidence

we have heard

speaks

plainly

enough

gentlemen

ir

įrodymai

kuriuos mes išgirdome

kalba

pakankamai

aiškiai

ponai

Ir įrodymai, kuriuos mes išgirdome, kalba pakankamai aiškiai, ponai.

Line 10 / 19

A sentry’s post is his castle, and to attack it by English law is an illegal act.

a sentry's post

is

his castle

and

to attack it

by English law

is

an illegal act

Sargybinio postas

yra

jo pilis

ir

užpulti ją

pagal anglų teisę

yra

nelegalus aktas

Sargybinio postas yra jo pilis ir ją užpulti, pagal anglų teisę, prilygsta nelegaliam aktui.

Line 11 / 19

Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.

soldiers

so assaulted

may defend

themselves

to the death

kariai

taip užpulti

gali ginti

save

iki mirties

Šitaip užpulti kariai turi teisę save ginti iki mirties.

Line 12 / 19

And people are crying, “Kill them! Kill them! Knock them down!”, and they're heaving sharp cutting ice, oyster shells, clubs.

and

people

are crying (yelling)

kill them

kill them

knock them down

and

they are heaving

sharp cutting ice

oyster shells

clubs

ir

žmonės

verkia (šaukia)

nužudykite juos

nužudykite juos

nuverskite juos

ir

jie meta

aštriai pjaustantį ledą

austrių lukštus

giles

Ir žmonės verkiančiai šaukia:„Nužudykite juos! Nužudykite juos! Nuverskite juos!“, ir jie meta aštrius ledukus, austrių lukštus ir giles.

Line 13 / 19

What are they to do?

what

are they to do

jiems daryti

Ką jiems daryti?

Line 14 / 19

Behave like stoic philosophers lost in apathy?

behave

like stoic philosophers

lost

in apathy

elgits

kaip stoiškiems filosofams

pasimetusiems

apatijoje

Elgits kaip stoiškiems filosofams, pasimetusiems apatijoje?

Line 15 / 19

Disregard these uniforms, consider them men, who wear.... Consider yourselves in such a situation and judge if a reasonable man would not fear for his life!

disregard

these uniforms

consider

them

men

who wear

consider

yourselves

in such a situation

and

judge

if

a reasonable man

would not fear

for his life

Nepaisykite

šių uniformų

laikykite

juos

vyrais

kurie dėvi

Pagalvokite

patys

tokioje situacijoje

ir

teiskite

jei

protingas vyras

nebijotų

dėl savo gyvenimo

Nepaisykite šių uniformų, laikykite juos vyrais, kurie jas dėvi. Pagalvokite apie save tokiose situacijoje ir teiskite jei protingas vyras nebijotų netekti savo gyvenimo!

Line 16 / 19

Facts are stubborn things.

facts

are

stubborn things

faktai

yra

nenuolaidūs dalykai

Faktai yra nenuolaidūs dalykai.

Line 17 / 19

Whatever our wishes, our inclinations, or the dictums of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.

whatever

our wishes

our inclinations

or

the dictums

of our passions

they cannot alter

the state

of facts

and

evidence

Nesvarbu

mūsų norai

mūsų parodymai

ar

aforizmai

mūsų aistrų

jie negali pakeisti

būsenis

faktų

ir

įrodymų

Nesvarbu mūsų norai, mūsų parodymai ar mūsų aistringi aforizmai, jie negali pakeisti faktų ir parodymų konstantos.

Line 18 / 19

You see the law, on the one hand, is inexorable to the cries and lamentations of the prisoners, but, on the other hand, it is death, death as an adder, to the clamors of the populace.

you see

the law

on the one hand

is inexorable

to the cries

and

lamentations

of the prisoners

but

on the other hand

it is death

death as an adder

to the clamors

of the populace

matote

teisė

iš vienos pusės

yra negailestinga

verksmams

ir

rypavimams

kalinių

bet

iš kitos pusės

tai yra mirtis

mirtis kaip nuodinga gyvatė

prie gniaužtų

liaudies

Matote, iš vienos pusės, teisė yra negailestinga nei kalinių verksmams, nei rypavimams, vis dėlto, iš kitos pusės, tai mirtis, mirtis kaip nuodinga gyvatė prie liaudį supančių gniaužtų.

Line 19 / 19

Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice the prisoners and their cause.

gentlemen

of the jury

I submit

to your candor

and

justice

the prisoners

and

their cause

ponai

prisiekusieje

aš pasiduodu

jūsų atvirumui

ir

teisingumui

kalinių

bei

jo priežasčiai

Ponai prisiekusieji, aš pasiduodu jūsų atvirumui ir kalinių teisingumui bei jo sąlygoms.