Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

Kelly's Irish Brigade - Army of the Confederate States of America (1861-1865)

Kelės airiškoji brigada - Amerikos konfederacijos valstybių armija (1861-1865)

Kelly's Irish Brigade

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 18

Listen all ye that hold communion, with Southern Confederates who are bold,

listen

all

ye (you)

that

hold

communion

with

Southern Confederates

who

are bold

paklausykite

visi

jūs

kurie

laiko

bendrystę

su

pietų konfederatais

kurie

yra drąsus

Paklausykite visi, kurie laiko bendrystę su drąsiaisiais pietų konfederatais,

Line 2 / 18

And I will tell you of some men for the Union, who in Northern ranks were enrolled;

and

I will tell

you

of some men

for the Union

who

in Northern ranks

were enrolled

ir

aš pasakysiu

jums

kai kuriuos vyrus

sąjungoje

kurie

šiaurinėje padėtyje

įstojo į kariuomenę

Ir aš pasakysiu jums apie kai kuriuos sąjungos vyrus, kurie į kariuomenę įstojo šiaurėje;

Line 3 / 18

They came to Missouri in their glory, and thought at their might we'd be dismayed,

they came

to Missouri

in their glory

and

thought

at their might

we would be dismayed

jie atvyko

į Misūrį

šlovėje

ir

pagalvojo

savo stiprybe

mes būtumę įbauginti

Jie šlovingai atvyko į Misūrį ir pagalvojo, jog dėl savo stiprybės mes būtumę įbauginti,

Line 4 / 18

But they soon had a different story, when they met Kelly's Irish Brigade.

but

they

soon

had

a different story

when

they met

Kelly's Irish Brigade

bet

jie

greitai

turėjo

kitokią istoriją

kai

jie susitiko

Kelės Airiškąją Brigadą.

Bet jie greitai susiprato, kai sutiko Kelės Airiškąją Brigadą.

Line 5 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kai

jie susitiko

su Airijos Brigada

mano berniukais

kai

jie susitiko

su Airijos Brigada

Kai jie susitiko su mano berniukais iš Airiškosios Brigados, kai jie susitiko su Airiškąja Brigada,

Line 6 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites (followers of President Lincoln)

tremble

when

they met

with the Irish brigade

argi ne

tie bailieji Linkolnitai (Prezidento Linkolno sekėjai)

sudrebėjo

kai

jie susitiko

su Airiškąja Brigada

Argi tie bailieji Linkolnitai nesudrebėjo, kai susitiko su Airiškąja Brigada?

Line 7 / 18

They have called us rebels and traitors, but themselves have thrown off that name of late,

they have called

us

rebels

and

traitors

but

themselves

have thrown off

that name

of late

Jie pavadino

mus

sukilėliais

ir

išdavikais

bet

patys

atsimetė nuo

to pavadinimo

neseniai

Jie pavadino mus išdavikais, bet patys dar neseniai nuo tos etiketės atsimetę.

Line 8 / 18

They were called it by the English invaders, at home in the year of ninety-eight,

they were called

it

by the English invaders

at home [in Ireland]

in the year

of '98 (1798, year of an Irish rebellion against Great Britain)

Jie pavadinti

taip

pagal anglų įsibrovėlius

namuose (Airijoje)

metais

'98 (1798, Airijos sukilimo prieš Didžiąją Britaniją metai)

Juos taip namuose (Airijoje) vadino anglų įsibrovėliai devyniasdešimt ašuntaisiais metais.

Line 9 / 18

The name to us is not a new one though, 'tis one that shall never degrade,

the name

to us

is not

a new one

though

'tis (it is)

one

that

shall never degrade

Pavadinimas

mums

nėra

naujas

nors

jis yra

vienas

kuris

niekuomet nesumenkins

Pavadinimas mums nėra naujas, nors jis tikrai mūsų niekuomet nesumenkins,

Line 10 / 18

And it's true hearted Irishmen, in the ranks of Kelly's Irish Brigade.

and

it is

true hearted

Irishmen

in the ranks

of Kelly's Irish Brigade

ir

tai yra

nuoširdūs

airiai

gretose

Kelės Airiškosios Brigadoje

Ir tai tik nuoširdieji airiai Kelės Airiškosios Brigados gretose.

Line 11 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kai

jie susitiko

su Airijos Brigada

mano berniukais

kai

jie susitiko

su Airijos Brigada

Kai jie susitiko su mano berniukais iš Airiškosios Brigados, kai jie susitiko su Airiškąja Brigada,

Line 12 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish Brigade

argi ne

tie bailieji Linkolnitai

sudrebėjo

kai

jie susitiko

su Airiškąja Brigada

Argi tie bailieji Linkolnitai nesudrebėjo, kai susitiko su Airiškąja Brigada?

Line 13 / 18

Well, they dare not call us invaders, 'tis but states' rights and liberty we ask,

well

they dare not

call

us

invaders

'tis (it is)

but (only)

states' rights

and

liberty

we ask

na

jie neišdrįsta

vadinti

mūsų

įsibrovėliais

tai yra

tik

valstybės teisių

ir

laisvė

mes prašome

Na, jie mūsų nedrįsta vadinti įsibrovėliais, mes prašome tik valstybės teisių ir laisvių,

Line 14 / 18

And Missouri, we will ever defend her, no matter how hard may be the task.

and

Missouri

we will defend

ever

her

no matter

how hard

may be

the task

ir

Misūrį

mes ginsime

amžinai

nesvarbu

kokia sunki

gali būti

užduotis

Ir Misūrį mes ginsime amžinai, nesvarbu, kokia sunki užduotis gali būti.

Line 15 / 18

Then let true Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed,

then

let

true Irishmen

assemble

let

the voice

of Missouri

be obeyed

tuomet

leiskite

tikriems airiams

susiburti

leiskite

balsui

Misūrio valstijos

būti paklustam

Tuomet leiskite tikriesiems airiams susiburti ir Misūrio valstijos balsui būti paklustam visų;

Line 16 / 18

And the Northern fanatics will tremble, when again they meet Kelly's Irish Brigade.

and

the Northern fanatics

will tremble

when

again

they meet

Kelly's Irish Brigade

ir

šiaurės fanatikai

drebės

kai

ir vėl

jie susitiks

Kelės Airiškąją Brigadą

Ir vėl drebės šiauriniai fanatikai, kai susitiks su Kelės Airiškąja Brigada.

Line 17 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kai

jie susitiko

su Airijos Brigada

mano berniukais

kai

jie susitiko

su Airijos Brigada

Kai jie susitiko su mano berniukais iš Airiškosios Brigados, kai jie susitiko su Airiškąja Brigada,

Line 18 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

argi ne

tie bailieji Linkolnitai

sudrebėjo

kai

jie susitiko

su Airiškąja Brigada

Argi tie bailieji Linkolnitai nesudrebėjo, kai susitiko su Airiškąja Brigada?