Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"The Night They Drove Old Dixie Down" - The Band

„Naktis, kurią jie pažemino senąjį Diksį“ - The Band

Confederate flag

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 19

Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train,

Virgil Kane

is

the name

and

I served

on the Danville train

Virgilis Kane'as

yra

vardas

ir

aš dirbau

Danville traukinyje

Virgilis Kane'as yra mano vardas, ir aš dirbau Danville miesto traukinių stotyje,

Line 2 / 19

'Till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again,

until

[Union General] Stoneman's

cavalry

came

and

tore up

the tracks

again

iki kol

(Sąjungos generolo) Stonesmano

kavalerija

atvyko

ir

išardė

bėgius

dar kartą

Iki kol atvyko Stonesmano kavalerija ir išardė bėgius dar kartą,

Line 3 / 19

In the winter of '65, we were hungry, just barely alive,

in the winter

of sixty-five [1865]

we were hungry

just

barely

alive

žiemą

šešiasdešimt penktųjų (1865)

mes buvome alkani

tiesiog

vargiai

gyvi

Šešiasdešimt penktųjų žiemą mes buvome alkani, tiesiog vos gyvi,

Line 4 / 19

By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember, oh, so well.

by May

the tenth

Richmond (Capital city of the Confederacy)

had fell (had fallen)

it is

a time

I remember

oh

so

well

iki gegužės

dešimtosios

Ričmondas (Konfederacijos sostinė)

žlugo

tai yra

laikas

kurį aš prisimenų

oi

taip

gerai

Gegužės dešimtąją Ričmondas žlugo. Tai laikas, kurį aš gerai, oi kaip gerai, prisimenu.

Line 5 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

naktis

kurią jie sužlugdė

senąjį Diksį

Naktis, per kurią jie sužlugdė senąjį Diksį,

Line 6 / 19

And the bells were ringing,

and

the bells

were ringing

Ir

varpai

skambėjo

Ir varpai skambėjo,

Line 7 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

naktis

kurią jie sužlugdė

senąjį Diksį

Naktis, per kurią jie sužlugdė senąjį Diksį,

Line 8 / 19

And the people were singing, they went, "Na, na, la, la, na, la, na...."

and

the people

were singing

they went

na na la la na la na

ir

žmonės

dainavo

Jie sakė

na na la la na la na

Ir žmonės dainavo, jie sakė „Na, na, la, la, na, la, na....“

Line 9 / 19

Back with my wife in Tennessee,

back

with my wife

in Tennessee

atgal

su mano žmona

Tenesyje

Atgalios su savo žmona Tenesyje,

Line 10 / 19

When one day she called to me,

when

one day

she called

to me

kai

vieną dieną

ji paskambino

man

Kai vieną dieną ji man paskambino,

Line 11 / 19

"Virgil, quick, come see! There goes the Robert E. Lee!"

Virgil

quick

come

see

there goes

the Robert E. Lee [a riverboat named after the most famous Confederate General]

Virgili

greitai

ateik

pažiūrėk

ten eina

Robertas E. Lee [upės laivo pavadinimas pagal Konfederacijos generaloną Lee]

„Virgili, greitai ateik pažiūrėti, Ten eina Robertas E. Lee!“

Line 12 / 19

Now, I don't mind chopping wood,

now

I do not mind

chopping wood

dabar

aš neprieštarauju

kirsti medžių

Šiuo metu aš neprieštarauju kirsti medžoū,

Line 13 / 19

And I don't care if the money's no good,

and

I do not care

if

the money

is no good

ir

man nerūpi

jei

pinigai

nėra geri

Ir man nerūpi jei pinigai nėra geri,

Line 14 / 19

You take what you need, and you leave the rest,

you take

what

you need

and

you leave

the rest

Jūs imkite

ko

jums reikia

ir

jūs palikite

likusią dalį

Jūs imkite viską, ko jums reikia, ir palikite likusią dalį,

Line 15 / 19

But they should never have taken the very best,

but

they should have taken

never

the very best

tačiau

jie neturėtų pasiimti

niekada

viso ko geriausio

Tačiau jie niekada neturėtų pasiimti viso ko geriausio,

Line 16 / 19

Like my father before me, I will work the land,

like

my father

before me

I will work

the land

kaip

mano tėvas

prieš mane

aš dirbsiu

žemę

Kaip mano tėvas prieš mane, aš dirbsiu žemę,

Line 17 / 19

And like my brother above me, who took a Rebel stand,

and

like

my brother

above me

who

took

a Rebel stand

ir

kaip

mano brolis

virš manęs

kuris

priėmė

sukilėlių poziciją

Ir kaip mano brolis virš manęs, kuris priėmė sukilėlių poziciją,

Line 18 / 19

He was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave,

he was

just

eighteen

proud

and

brave

but

a Yankee

laid

him

in his grave

jis buvo

vos

aštuoniolikos

išdidus

ir

narsus

bet

jankis

paguldė

į jo kapą

Jis buvo vos aštuoniolikos, išdidus ir narsus, bet jankis paguldė jį į kapą,

Line 19 / 19

I swear by the mud below my feet, you can't raise a Kane back up, when he's in defeat.

I swear

by the mud

below my feet

you cannot raise

a Kane

back up

when

he is in defeat

Aš prisiekiu

purvu

po mano kojomis

jūs negalite pakelti

Kane'o

į viršų

kai

jis pralaimėjo

Aš prisiekiu purvu po mano kojomis, jūs negalite iškelti Kane'o į viršų kai jis pralaimėjo.