Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

I learned more at McDonald's than at university.

Išmokau daugiau McDonald's nei kolegijoje.

I learned more at McDonald's

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here

is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

čia

yra

kas

man buvo pasakyta

pirmakursių įvadinėje savaitėje

Harverford kolegijoje

Štai ką man pasakė pirmakursių įvadinėje savaitėje Harverford kolegijoje.

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for

help

when

you need it

prašyti

pagalbos

kai

tau jos reikia

Prašyti pagalbos, kuomet tau jos reikia.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak

up

when

you feel

uncomfortable

kalbėti

viršus

kai

tu jauties

nejauku

Nebijoti kalbėti, kuomet jautiesi nejaukiai.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

dėti

tavo

savo

gerovė

virš

viskas

kita

rūpestis

Pirmiausia rūpintis savo gerovę, o ne kitų rūpesčiais.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt

feelings

I might suffer

trumpai tariant

mokykla

buvo pasiruošus

apginti

mane

nuo

bet kas

asmeninio

niekinimai

arba

sužeisti

jausmai

aš galiu kentėti

Trumpai tariant, mokykla buvo pasiruošusi apginti mane nuo bet kokių asmeninių niekinimų ar pažeistų jausmų, kurie galėtų mane kamuoti.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

kas

skaičiavo

kaip

asmeninis niekinimas

arba

panašus nusižengimas

buvo

priklauso nuo manęs

apibrėžti

Kas skaitėsi asmeninis niekinimas arba panašus įžeidimas priklausė nuo manęs.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

tai

nustebino

mane

Tai nustebino mane.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order to go

to college

tai nustebino

mane

nes

McDonald's

kur

aš dirbau

prieš tai

aš pradėjau

mokykla

vaidinti

šiuo būdu

būtų kainavę

turbūt

man

mano darbas

darbas

man reikėjo

norint eiti

į kolegiją

Tai mane nustebino, kadangi McDonald's, kur aš dirbau prieš pradedant mokyklą, toks poelgis būtų turbūt man kainavęs mano darbą, kurio man reikėjo norint patekti į kolegiją.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

pats svarbiausias dalykas

McDonald's

buvo

ne

kaip

aš jaučiuosi

bet

kaip

mano klientai

jaučiasi

Pats svarbiausias dalykas McDonald's buvo ne tai kaip aš jaučiuosi, o tai kaip mano klientai jaučiasi.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

tai buvo

mano darbas

ir

darbas

visų

dirbti

ten

padaryti

kiti

pagrinde

klientai

laimingas

Tai buvo mano darbas ir visų kitų čia dirbančių, padaryti kitus, pagrinde klientus, laimingus.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

aš dirbau

prie kasos

Aš dirbau prie kasos.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal

with it

tai reiškė

tai

jei

ten buvo

problema

su užsakymu

man reikėjo

susitvarkyti

su tuo

Tai reiškė, jog jei buvo problema su užsakymu, aš turėjau su šia problema susitvarkyti.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

problemos

nebuvo

sudėtingos

Problemos nebuvo sudėtingos.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they had not wanted

any

tai buvo

dažniausiai

kažkas

patinka

trūkstama dalis

sūrio

iš McDouble

arba

plakta grietinėlė

ant pieno kokteilio

kai

jie nenorėjo

nė kiek

Tai dažniausiai būdavo sūrio trūkumas ant McDouble arba plakta grietinėlė ant pieno kokteilio, kuomet klientai jos nenorėjo.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever

it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

nesvarbu

tai buvo

aš turėjau

klausyti

kantriai

ir

protiškai

užsirašinėti

taigi kad

galėčiau pranešti

aktualias detales

kažkam

kas

gali

iš tikro

teisinga

problema

Kad ir kas tai būtų, aš turėjau būti kantri ir viską atsiminti, jog galėčiau pranešti aktualią informaciją kažkam, kas šią problemą galėtų ištaisyti.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

pakankamai keista

klientai

nebuvo sudominti

atidžiai sukurti

jų skundus

tokiu būdų

pasigailėti

mano jausmai

Kad ir keista, tačiau klientai nebuvo sudominti atidžiai sukurti savo skundų tokiu būdų, jog pasigailėtų mano jausmų.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

jie buvo

skubėti

grįžti

į darbą

Jie skubėjo grįžti į darbą,...

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

arba

jie tvarkėsi

su

savo

rėkiančiais

vaikais

...arba jie tvardė savo vaikančius vaikus,...

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down

to the cent

out of necessity

and

could

not

afford

a mistake

arba

jie apskaičiavo

kaina

jų patiekalų

žemyn

iki cento

iš reiklumo

ir

galėjo

ne

įpirkti

klaida

...arba jie apskaičiavo savo patiekalo kainą labai tiksliai iš reikalo ir negalėjo leisti klaidos.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

ir

jie turėjo

teisė

turėti

jų patiekalas

pateiktas

būdu

jie užsisakė

Ir jie turėjo teisę jų patiekalams būti pateiktiems tokiais, kaip juos užsisakė.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

jei

klaida

buvo padaryta

mes sutaisėme

tai

kuo greičiau

ir

neatsikalbėjo

Jei buvo padaryta klaida, mes sutvarkėme ją kuo greičiau ir neatsikalbinėjome.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit of the doubt

net jei

aš tikėjau

klientas

nesuprato

kažkokio aspekto

jų užsakymo

ir

buvo

iš tikro

kaltasis

man buvo nurodyta

duoti

žmogus

nauda abejonės

Net jei ir tikėjau, jog klientas ne taip suprato kažkokį savo užsakymo aspektą ir buvo pats kaltas, man buvo nurodyta juo pasitikėti.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

jų jausmai

buvo svarbesni

labiau nei

mano

Jų jausmai buvo svarbesni nei mano.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about

to start

yelling

McDonald's

buvo

ne

įspėjimas

kada

kai

klientas

tuojau

pradėti

rėkti

McDonald's nebuvo įspėjimo, kada klientas tuojau pradės rėkti,...

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get

so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

jokių saugių vietų

eiti

kai

restoranas

tapti

toks užsiėmęs

kad

aš turėjau laiko

vos

kvėpuoti

tarp užsakymų

...jokių saugių vietų, į kurias galima nueiti, kai restoranas būdavo tiek darbo, kad man vos buvo laiko kvėpuoti tarp užsakymų.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was

no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

kai

grupė

vyrų

"drive-through"

švilpdavo

ir

priekabiauti

mane

kai

jie

nuvažiuodavo

buvo

ne

universiteto administratorius

man

bėgti pas

nuraminimui

ir

užtikrinimas

Kai grupė vyrų "drive-through" švilpdavo ir priekabiaudavo prie manęs nuvažiuodami, nebuvo jokio universiteto administratoriaus, pas kurį galėčiau nubėgti, kad nuramintų ir užtikrintų mane.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

ir

iš šių patirčių

geras

blogas

ir

visiškai šlykštu

aš užaugau

Ir iš šių patirčių, gerų, blogų ir visiškai šlykščių aš užaugau,...

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

arba

panaudoti

žodį

vienas nemato

daug

daugiau

aš subrendau

...arba, panaudoti žodį, kurio dažnai nebematome, aš subrendau.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

aš išmokau

pasirūpinti savimi

būdais

tai

nesukėlė nepatogumų

bet kam

arba

pritraukti

nebūtinas

dėmesys

į save

ar

leisti

mano asmeninės probemos

įsiterpti

su darbu

tai

turi būti padarytas

Aš išmokau, pasirūpinti savimi, būdais, kurie niekam nesukėlė nepatogumų arba leistų mano asmeninėms problemoms įsiterpti su darbu, kuris turi būti padarytas.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

trumpai

aš turėjau

darbą

padaryti

ir

žmonės

pasikliovė manimi

padaryti

tai

Trumpai tariant, aš turėjau padaryti darbą ir žmonės pasikliovė manimi, kad padaryčiau tai.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had

I

complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

turėjau

skundėsi

mano McDonald's vadybininkas

kad

aš tapau nerimastinga

kai

restoranas

buvo

perpildytas

ar

tai

girdėjimas

skundų

iš klientų

padaryti

mane

nervinga

Jeigu aš būčiau pasiskundusi savo McDonald's vadybininkui, kad būdavau nerimastinga, kai restoranas būdavo perpildytas arba klientų skundų girdėjimas nervindavo mane,...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

jis būdų man padavęs

mandagiai

mane

mano algą

ir

parodęs man duris

...jis būtų mandagiai man padavęs mano algą ir parodęs man duris.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been

unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

Aš bučiau nuėjusi

namo

ir

bučiau buvusi

negali

sumokėti

studento indėlio

iš vasaros darbą

tai

yra įtrauktas

mano finansinės pagalbos paketą

Aš bučiau grįžusi namo ir negalėjusi sumokėti studento indėlio už vasaros darbą, kuris yra įtrauktas į mano finansinės pagalbos paketą.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

todėl

aš esu dėkinga

dirbau

McDonald's

Todėl, aš esu dėkinga, kad dirbau McDonald's.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

tai išmokė

mane

kaip

geriau suvaldyti

mano nervus

kaip

dirbti

su kitais

siekiant

bendrą tikslą

Tai išmokė mane, kaip geriau suvaldyti mano nervus, kaip dirbti su kitais, siekiant bendro tikslo.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

tai sustiprino

mano charakteris

mano darbo etika

ir

mano jausmą

mano pačios atsparumo

Tai sustiprino mano charakterį, mano darbo etiką ir mano pačios atsparumo jausmą.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

tai yra

pamokos

tai

negali būti išmoktos

saugiose vietose

Haverford universiteto miestelis

Tai yra pamokos, kurios negali būti išmoktos saugiose Haverford universiteto miestelio vietose.

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

čia yra

dar vienas dalykas

aš išmokau

dedant

save

pirma

yra

esmė

privilegijos

Čia yra dar vienas dalykas, kurį aš išmokau: pirmenybės suteikimas sau yra privilegijos esmė,...

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

bet

dedant

save

pirma

neugdo

charakteris

arba

vesti į

asmenybės augimą

dedant

kitus

pirma

daro

...bet pirmenybės suteikimas sau neugdo charakterio arba veda prie asmenybės augimo; suteikimas kitiems daro.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

McDonald's

yra

daug geresnis mokytojas

tos pamokos

nei koledžas

McDonald's yra daug geresnis tos pamokos mokytojas nei koledžas.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

Aš esu

Olivia Legaspi

iš Haverford koledžo

Prager Universitetui

Aš esu Olivia Legaspi iš Haverford College, Prager Universitetui.