Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

United States President Ronald Reagan, Berlin, Germany, June 12, 1987

Jungtinių Valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas, Berlynas, Vokietija, Birželio 23, 1987

Berlin Wall

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

Šiandien

aš sakau

kol

šie vartai

uždaryti

kol

šiai žymei

ant sienos

leidžiama

stovėti

Šiandien aš sakau - kol šie vartai uždaryti, kol šiai žymei ant sienos leidžiama egzistuoti,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

tai nėra

vokiečių klausimas

vienas

kuris

išlieka

atviras

bet

klausimas

laisvės

visai žmonijai

...tai nėra tik išliekantis atviras vokiečių klausimas, bet visos žmonijos laisvės dilema.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Khrushchev

predicted

we will bury you

1950-aisiais

Sovietų Prezidentas Chruščiovas

numatė

mes jus palaidosime

1950-aisiais [Sovietų Sąjungos prezidentas] Chruščiovas numatė: „Mes jus palaidosime“

Line 4 / 9

But in the West today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

bet

Vakaruose

šiandien

mes matome

Laisvą Pasaulį

kuris

pasiekė

lygį

klestėjimo

ir

gerovės

nematyto

visoje žmonijos istorijoje

Bet šiandienos Vakarų šalyse mes matome Laisvą Pasaulį, kuris pasiekė tokį klestėjimo ir gerovės lygį, kokio nematėme visos žmonijos istorijos laikotarpiu.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

Komunistiniame pasaulyje

mes matome

nepasisekimą

Komunistiniame pasaulyje mes matome nepasisekimą.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would

advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

ten yra

vienas ženklas

Sovietai

gali padaryti

kuris

būtų nenuginčijamas

kuris

tikriausiai

pažengtų

drastiškai

sąlygas

laisvės

ir

taikos

Yra požymių, jog Sovietai gali veikti taip, jog būtų nenuginčijama, kad laisvės bei taikos sąlygos pažengtų drastiškai.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

Generalinis Sekretoriau Gorbačiovai

jeigu

jūs siekiate

taikos

jeigu

jūs siekiate

klestėjimo

Sovietų Sąjungai

ir

Rytų Europai

jeigu

jūs siekiate

liberizavimo

atvykite

čia

prie šių vartų

Generalinis Sekretoriau Gorbačiovai, jeigu jūs siekiate taikos, jeigu jūs siekiate klestėjimo Sovietų Sąjungai ir Rytų Europai, jeigu jūs siekiate liberazivaimo, atvykite čia, prie šių vartų.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

Ponas Gorbačiovai

atidarykite

šiuos vartus

Ponas Gorbačiovai, atidarykite šiuos vartus.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

Ponas Gorbačiovai

nugriaukite

šią sieną

Ponas Gorbačiovai, nugriaukite šią sieną!