Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"The Shores of Normandy" - Jim Radford

„Normandijos krantai“ - Jimas Radfordas

Pentatronix

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 24

In the cold gray light of the 6th of June in the year of 44,

in the cold gray light

of the sixth

of June

in the year of forty-four

Šaltai pilkoje šviesoje

šešąją

birželio

keturiasdešimt ketvirtaisiais metais

Šaltai pilką keturiasdešimt ketvirtųjų birželio šeštą,

Line 2 / 24

The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more.

the Empire Larch

sailed out

from Poole

to join

with thousands

more

„Imperijos Maumedis“

išplaukė

iš Pulo

prisijungti

prie tūkstančių

daugiau

„Imperijos Maumedis“ išplaukė iš Pulo prisijungti prie dar daugybės tūkstančių.

Line 3 / 24

The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,

the largest fleet

the world

had seen

we sailed

in close array

didžiausias laivynas

pasaulis

yra matęs

mes plaukėme

glaudžiu atstumu

Didžiausias laivynas, kokį tik yra matęs pasaulis - mes plaukėme itin glaudžiu atstumu,

Line 4 / 24

And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

and

we set

our course

for Normandy

at the dawning

of the day

ir

mes nustatėme

savo kursą

į Normandiją

aušrą

dienos

Ir auštant dienai mes nustatėme savo kursą į Normandiją.

Line 5 / 24

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,

there was

not one man

in all our crew

but knew

what lay in store

ten nebuvo

nė vieno vyro

visoje mūsų įguloje

tačiau žinojome

kas laukia

Nė vienas įgulos narių nėra ten buvęs, tačiau žinojo, kas jų laukia,

Line 6 / 24

For we had waited for that day through five long years of war.

for (because)

we had waited

for that day

through five long years

of war

nes

mes laukėme

tos dienos

per penkerius ilgus metus

karo

Nes tos dienos mes laukėme ilgus penkerius karo metus.

Line 7 / 24

We knew that many would not return, but all our hearts were true,

we knew

that

many would not return

but

all our hearts

were true

mes žinojome

kad

daugybė nesugrįš

tačiau

visos mūsų širdys

buvo tyros

Mes žinojome, kad daugybė nesugrįš, tačiau mūsų širdys buvo tyros,

Line 8 / 24

For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

for (because)

we were bound

for Normandy

where

we had

a job to do

nes

mes buvome įsipareigoję

Normandijai

kur

mes turėjome

atlikti darbą

Nes mes buvome įsipareigoję Normandijai, kur privalėjome atlikti užduotį.

Line 9 / 24

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,

now

the Empire Larch

was

a deep sea tug

with a crew

of thirty-three

dabar

„Imperijos Maumedis“

buvo

giliavandenis jūros vilkikis

su įgula

trisdešimt penkių

Dabar „Imperijos Maumedis“ buvo giliavandenis trisdešimt penkių įgūlos narių jūros vilkikas,

Line 10 / 24

And I was just the galley boy on my first trip to sea.

and

I was

just (only)

the galley boy

on my first trip

to sea

ir

aš buvau

tik

laivo virtuvės berniukas

savo pirmoje kelionėje

į jūrą

Ir buvau tik laivo virtuvės berniukas savo pirmoje kelionėje į jūrą.

Line 11 / 24

I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,

I thought

little

when

I left home

of the dreadful sights

I would see

aš galvojau

šiek tiek

kai

aš palikau namus

baisius vaizdus

aš pamatyčiau

Aš palikdamas namus ilgai negalvojau apie tuos baisius vaizdus, kuriuos man tektų pamatyti,

Line 12 / 24

But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

but

I came

to manhood

on the day

that

I first saw

Normandy

tačiau

aš susidūriau

su vyriškumu

tą dieną

kai

aš pirmą kartą pamačiau

Normandiją

Tačiau tapau tikru vyrų būtent tą dieną, kai pirmą kartą pamačiau Normandiją.

Line 13 / 24

At Arromanches off the Beach of Gold, 'neath the rockets' deadly glare,

At Arromanches

off the Beach of Gold ("Gold Beach")

beneath the rockets' deadly glare

Arromanches teritorijoje

nuo Aukso paplūdimio

po raketų mirtinu blizgeziu

Arromanches teritorijoje nuo auksinio paplūdimio po raketų mirtinu blizgesiu,

Line 14 / 24

We towed our blockships into place and we built a harbour there.

we towed

our blockships

into place

and

we built

a harbour

there

mes vilkome

savo blokinius laivus

į vietas

ir

mes pastatėme

prieglobstį

ten

Mes vilkome savo blokinius laivus į vietas ir ten pastatėme prieglobstį.

Line 15 / 24

'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,

amid shot and shell

we built it

well

as

history does agree

tarp šūvių ir sviedinių

mes pastatėme tai

gerai

kaip

istorija su tuo sutinka

Viduryje šūvių ir sviedinių mes tai pastatėme gerai, kaip tai nurodo istorija,

Line 16 / 24

While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

while

brave men died

in the swirling tide

on the shores

of Normandy

kol

narsūs vyrai žuvo

besisukančioje bangoje

krantuose

Normandijos

Kol narsūs vyrai žuvo besisukančiose Normandijos krantų bangose.

Line 17 / 24

For every hero's name that's known, a thousand died as well.

for every hero's name

that is known

a thousand died

as well (in addition, also)

nes kiekvieno herojaus vardas

kuris yra žinomas

tūkstantis žuvo

taip pat

Nes kiekvieno žinomo herojaus vardas, visgi, tūkstantis žuvo taip pat.

Line 18 / 24

On stakes and wires their bodies hung, rocked in the ocean swell,

on stakes and wires

their bodies hung

rocked

in the ocean swell

ant laidų ir kuolų

jų kūnai kabėjo

svyravo pirmyn ir atgal

vandenyno bangavime

Kabėjo jų kūnai ant laidų ir kuolų, ir svyravo pirmyn bei atgal sulyg vandenyno bangavimu,

Line 19 / 24

And many a mother wept that day for the sons they loved so well,

and

many a mother wept

that day

for the sons

they loved

so well

ir

daugelį motina apraudojo

tą dieną

už sūnūs

jos mylėjo

taip smarkiai

Ir daugelį motinos apraudojo tą dieną už savo sūnūs, kuriuos jos šitaip smarkiai mylėjo,

Line 20 / 24

Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of Hell.

men

who cracked a joke

and

cadged (begged) a smoke (a cigarette)

as

they stormed

the gates of Hell

vyrai

kurie papokštaudavo

ir

maldaudavo cigaretės

kaip

jie šturmavo

pragaro vartus

Vyrai, kurie pokštaudavo ir cigaretės maldaudavo sulyg šturmu pro pragaro vartus.

Line 21 / 24

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day,

as

the years pass by

I can recall

still

the men

I saw

that day

kai

ėjo metai

aš galiu atsiminti

vis dar

vyrus

aš mačiau

tą dieną

Eina metai, tačiau aš vis dar galiu atsiminti vyrus, kuriuos tą dieną mačiau,

Line 22 / 24

Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play,

who died

upon that blood soaked sand

where

now

sweet children play

kurie mirė

ant to kraujo prisunkto smėlio

kur

dabar

mieli vaikučiai žaidžia

Kurie mirė ant to kraujo prisunkto smėlio, kur dabar žaidžia mielieji vaikučiai,

Line 23 / 24

And those of you who were unborn, who've lived in liberty,

and

those of you

who were unborn

who have lived

in liberty

ir

visi tie jūsų

kurie dar nebuvo gimę

kurie gyveno

laisvėje

Ir visi tie, kurie dar nebuvote gimę, kurie gyvenote laisvėje,

Line 24 / 24

Remember those who made it so on the shores of Normandy.

remember those (men)

who made it

so

on the shores

of Normandy

atminkite tuos

kurie tai padarė

šitaip

pakranetėje

Normandijos

Atminkite visus tuos, kurie tai šitokiu būdu įgyvendino Normandijos pakrantėje.