Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Sound of Silence" - Disturbed

"Tylos Garsas" - Disturbed

World Trade Center 9-11-2001

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 34

Hello, darkness, my old friend,

hello

darkness

my old friend

sveika

tamsa

mano sena drauge

Sveika, tamsa, mano sena drauge,

Line 2 / 34

I've come to talk with you again,

I have come

to talk

with you

again

aš atėjau

pasikalbėti

su tavimi

ir vėl

Atvykau su tavimi ir vėl pasikalbėti,

Line 3 / 34

Because a vision softly creeping...

because

a vision

softly

creeping

nes

vizija

švelniai

slenka

Nes vaizdas slenka švelniai...

Line 4 / 34

...left its seeds while I was sleeping,

left

its seeds

while

I was sleeping

paliko

savo sėklas

kol

aš miegojau

...paliko savo sėklas kol miegojau aš

Line 5 / 34

And the vision that was planted in my brain,

and

the vision

that

was planted

in my brain

ir

vaizdas

kuris

buvo įdiegtas

mano smegenyse

Ir vaizdas, kuris buvo įdiegtas mano smegenyse,

Line 6 / 34

Still remains,

still

remains

vis tiek

išlieka

Vis tiek išlieka,

Line 7 / 34

Within the sound of silence.

within the sound

of silence

garse

tylos

Tylos garse.

Line 8 / 34

In restless dreams I walked alone,

in restless dreams

I walked

alone

neramiuose sapnuose

aš ėjau

vienas

Ėjau aš vienas neramiais sapnais,

Line 9 / 34

Narrow streets of cobblestone,

narrow streets

of cobblestone

siauromis gatvėmis

akmenų

Akmenų grįstomis siauromis gatvėmis,

Line 10 / 34

'Neath the halo of a street lamp,

beneath

the halo

of a street lamp

po

spindesiu

gatvės lempų

Po gatvės lempų spindesiu,

Line 11 / 34

I turned my collar to the cold and damp,

I turned

my collar

to the cold

and

damp

Aš pasukau

savo apykaklę

į šaltį

ir

drėgmę

Pasukau savo apykaklę į šaltį ir drėgmę,

Line 12 / 34

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,

when

my eyes

were stabbed

by the flash

of a neon light

kai

mano akys

buvo subadytos

blykstės

neoninės šviesos

Kai mano akis subadė pliūpsnis neoninės šviesos,

Line 13 / 34

That split the night,

that

split

the night

tai

suskaldė

naktį

Tai suskaldė naktį,

Line 14 / 34

And touched the sound of silence.

and

touched

the sound

of silence

ir

palietė

garsą

tylos

Ir palietė tylos garsą

Line 15 / 34

And in the naked light I saw,

and

in the naked light

I saw

ir

nuogoje šviesoje

aš pamačiau

Ir pamačiau aš nuogoje šviesoje,

Line 16 / 34

Ten thousand people, maybe more,

ten thousand

people

maybe

more

dešimt tūkstančių

žmonių

galbūt

daugiau

Dešimt tūkstančių žmonių, galbūt daugiau,

Line 17 / 34

People talking without speaking,

people talking

without speaking

žmonės kalba

nieko nesakydami

Žmonės kalba žodžių neištardami,

Line 18 / 34

People hearing without listening,

people hearing

without listening

žmonės girdi

neklausydami

Žmonės girdi neklausydami,

Line 19 / 34

People writing songs that voices never share,

people writing

songs

that

voices

never

share

žmonės rašo

dainas

kurių

balsai

niekuomet

nedalina

Žmonės rašo dainas, kurių balsai niekuomet nedainuoja,

Line 20 / 34

And no one dared,

and

no one

dared

ir

niekas

drįso

Ir niekas nedrįso,

Line 21 / 34

Disturb the sound of silence.

disturb

the sound

of silence

trikdyti

garso

tylos

Trikdyti tylos garso,

Line 22 / 34

Fools, said I, you do not know,

fools

said I

you do not know

kvailiai

sakiau aš

jūs nežinote

Kvailiai, sakiau aš, jūs nežinote,

Line 23 / 34

Silence like a cancer grows,

silence

like a cancer

grows

tyla

kaip vėžys

auga

Tyla auga kaip vėžys,

Line 24 / 34

Hear my words that I might teach you,

hear

my words

that

I might teach

you

klausykitės

mano žodžių

kurie

galbūt išmokys

jus

Klausykitės mano žodžių, kurie galbūt išmokys jus,

Line 25 / 34

Take my arms that I might reach you,

take

my arms

that

I might reach

you

paimkite

mano rankas

kurios

galbūt pasieks

jus

Paimkite mano rankas, kurios galbūt pasieks jus,

Line 26 / 34

But my words, like silent raindrops fell,

but

my words

like

silent raindrops

fell

bet

mano žodžiai

kaip

tylūs lietaus lašai

krito

Bet žodžiai mano krito kaip tylūs lietaus lašai,

Line 27 / 34

And echoed in the wells of silence;

and

echoed

in the wells

of silence

ir

aidėjo

šuliniuose

tylos

Ir aidėjo tylos šuliniuose,

Line 28 / 34

And the people bowed and prayed,

and

the people

bowed

and

prayed

ir

žmonės

lenkėsi

ir

meldėsi

Ir žmonės lenkėsi bei meldėsi,

Line 29 / 34

To the neon god they made,

to the neon god

they made

neoniniam dievui

jie sukūrė

Neoniniam dievui, kurį jie sukūrė,

Line 30 / 34

And the sign flashed out its warning,

and

the sign

flashed out

its warning

ir

ženklas

švystelėjo

savo įspėjimą

Ir ženklas švystelėjo savo įspėjimą,

Line 31 / 34

In the words that it was forming,

in the words

that

it was forming

žodžiais

kuriuos

jis formavo

Žodžiais, kuriuos jis formavo,

Line 32 / 34

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls,

and

the sign

said

the words

of the prophets

are written

on the subway walls

ir

ženklas

sakė

žodžius

pranašų

yra parašyti

ant metro sienų

Ir ženklas sakė pranašų žodžius, parašytus ant metro sienų,

Line 33 / 34

And tenement halls,

and

tenement halls

ir

būstų holų

Ir būstų holų,

Line 34 / 34

And whispered in the sound of silence.

and

whispered

in the sound

of silence

ir

pašnabždėjo

garse

tylos

ir pašnabždėjo tylos garse