Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

Wyatt Earp challenges rude dealer, Tombstone, Arizona, 1879

Vaitas Erpas meta iššūkį nemandagiam pardavėjui, antkapis, Arizona, 1879 m

Tombstone

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 43

Howdy, stranger. What can I get ya?

howdy

stranger

what

can I get

you

sveikas

nepažįstamasai

aš galiu gauti

jums

Sveikas, nepažįstamasai. Ką galėčiau jums pasiūlyti?

Line 2 / 43

I wouldn't mind one of those cigars.

I would not mind

one

of those cigars

Neprieštaraučiau

vienam

tų cigarų

Neprieštaraučiau vieno iš tų cigarų.

Line 3 / 43

Kinda nice in here. You run it?

kind of nice

in here

do you run

it

visai malonu

čia

ar jūs vadovaujate

tam

Čia visai malonu. Ar jūs čia šeimininkas?

Line 4 / 43

Milt Joyce: Owner, operator.

Milt Joyce

owner

operator

Miltas Džoisas

savininkas

valdytojas

Miltas Džoisas: savininkas, valdytojas.

Line 5 / 43

Wyatt Earp.

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp.

Line 6 / 43

Yeah, sure.

yeah

sure

taip

žinoma

Taip, žinoma.

Line 7 / 43

I said "Lay off the queen", you jackass!

I said

lay off

the queen

you jackass

aš pasakiau

atsisakyk

karalienės

tu kvailį

Aš pasakiau atsisakyt tos karalienės, tu kvailį!

Line 8 / 43

I swear I'm gonna slap somebody now.

I swear

I am going to slap

somebody

now

aš prisiekiu

aš tėkštelsiu

kažkam

dabar

Prisiekiu, kažkam dabar užvošiu.

Line 9 / 43

Excuse me for asking, Milt, but... kind of dead in here, isn't it?

excuse me

for asking

Milt

but

kind of dead

in here

is not it

atsiprašau

kad klausiu

Miltai

bet

gana apmirę

čia

ar ne

Atleiskite, kad klausiu, Miltai, bet... Gana blanku čia, ar ne?

Line 10 / 43

See that bird at the faro table?

(you) see

that bird

at the faro table

matai

tą paukštį

prie faro stalo

Matai tą paukštį prie faro žaidimo stalo?

Line 11 / 43

You back that queen again, you son-of-a-bitch, I'll blow you right up that wildcat's ass! Do you hear me, huh?

you back

that queen

again

you son of a bitch

I will blow

you

right up

that wildcat's ass

do you hear me

huh

tu pamuši

tą karalienė

vėl

tu šunsnuki

aš išspardysiu

tave

iki pat

tos laukinės katės užpakalio

ar girdi mane

Tu vėl atsimuši su ta karaliene, šunsnuki, aš išspardysiu tavo laukinės katės užpakalį! Ar girdi mane, ką?

Line 12 / 43

He comes barging in here one day, slapping all the customers, waving his gun around.

he comes barging

in here

one day

slapping the customers

waving his gun

around

Jis ateina agresyviai

čia

vieną dieną

daužydamas klientus

mojuodamas ginklu

aplink

Vieną dieną jis pliaukštelėdamas klientus ir mojuodamas ginklu agresyviai įsiveržė.

Line 13 / 43

He chased out all the high-class play.

he chased out

all the high class play

jis išvarė

visą aukštos klasės žaidimą (žaidžiančius klientus, kurie yra turtingi ir padorūs žmonės)

Jis išvarė visus aukštos klasės žaidėjus.

Line 14 / 43

The only trade that comes in here now is just the bummers and the drovers, just the dregs.

the only trade

that

comes

in here

now

is

just

the bummers

and

the drovers

just

the dregs

vienintelė prekyba (vieninteliai klientai)

kurie

ateina

čia

dabar

yra

tik

niekdariai

ir

varovai

tik

padugnės

Vieninteliai čia dar ateinantys klientai yra niekdariai ir varovai, tik padugnės.

Line 15 / 43

Why don't you get rid of him? Get yourself a straight dealer?

why

do not you get rid

of him

get

yourself

a straight dealer

kodėl

neatsikratai

jo

atsivesk

sau

normalų dilerį

Kodėl tu jo neatsikratai, nepasisamdai sau normalaus dilerio?

Line 16 / 43

Sure, stranger, that's easy for you to say.

sure

stranger

that is

easy

for you

to say

žinoma

nepažįstamasai

tai yra

lengva

tau

sakyti

Žinoma, nepažįstamasai, tau lengva kalbėti.

Line 17 / 43

Shit! And God damn it, Junior, how many times am I going to tell you to keep that damn cigar out of my face? Huh?

shit

and

God damn it

Junior

how many times

am I going

to tell

you

to keep

that damn cigar

out of my face

huh

šūdas

ir

po velnių

jauniau

kiek kartų

man reikės

pasakyti

tau

laikyti

tą sumautą cigarą

nuo mano veido

Šūdas! Ir po velnių, jauniau, kiek kartų man reikės sakyti, kad laikytum tą sumautą cigarą atokiai nuo mano veido? Ką?

Line 18 / 43

Christ almighty, it's like I'm sitting here playing cards with my brother's kids or something.

Christ almighty

it is like

I am sitting

here

playing cards

with my brother's kids

or

something

Visagali Kristau

tai yra tarsi

aš sėdžiu

čia

žaisdamas kortomis

su savo brolių vaikais

ar

kažin kuo

Visagali Kristau, atrodo, lyg aš čia sėdėčiau žaisdamas kortomis su savo brolių vaikais ar kažin kuo,...

Line 19 / 43

...you nerve-wracking sons-of-bitches.

you

nerve wracking

sons of bitches

jūs

nervinantys

šunsnukiai

...jūs nervinantys šunsnukiai.

Line 20 / 43

Is something on your mind?

is

something

on your mind

ar

kažkas

tavo mintyse

Ar kažkas neduoda tau ramybės?

Line 21 / 43

[I] Just want to let you know you're sitting in my chair.

[I] just

want

to let you know

you are sitting

in my chair

tik

noriu

tau pasakyti

tu sėdi

mano kėdėje

Tik norėjau tau pasakyti, kad tu sėdi mano kėdėje.

Line 22 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

ar

tai

faktas

Ar tai faktas?

Line 23 / 43

Yeah, it's a fact.

yeah (yes)

it is

a fact

taip

tai yra

faktas

Taip, tai yra faktas.

Line 24 / 43

For a man that don't go heeled, you run your mouth kind of reckless, don't you?

for a man

that

do not go heeled

you run

your mouth

kind of reckless

do not you

vyrui

kuris

neina kulnais (nešiotis ginklą)

tu paleidi

savo burną

savotiškai neapgalvotai

ar ne

Kaip neapsiginklavęs vyras tu šneki neapgalvotai, ar ne?

Line 25 / 43

No need to go heeled to get the bulge on a tub like you.

no need

to go heeled

to get the bulge

on a tub

like you

nereikia

eiti kulnais (nešiotis ginklą)

gauti pranašumą prieš (nugalėti)

kubilą (storą žmogų)

kaip tu

Nereikia nešiotis ginklo, kad nugalėtum tokį storulį, kaip tu.

Line 26 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

ar

tai

faktas

Ar tai faktas?

Line 27 / 43

Mm-hmm. That's a fact.

mm-hmm [yes]

that is

a fact

mhm (taip)

tai yra

faktas

Taip, tai yra faktas.

Line 28 / 43

Well, I'm real scared.

well

I am real scared

na

aš esu tikrai išsigandęs

Na, aš labai išsigandau.

Line 29 / 43

Damn right, you're scared.

damn right

you are scared

velniškai teisingai

tu esi išsigandęs

Velniškai teisingai, tu esi išsigandęs.

Line 30 / 43

I can see that in your eyes.

I can see

that

in your eyes

aš galiu matyti

tai

tavo akyse

Ir tai aš matau iš tavo akių.

Line 31 / 43

Alright now!

alright

now

gerai

dabar

Gerai dabar!

Line 32 / 43

Go ahead!

go ahead

pirmyn

Pirmyn!

Line 33 / 43

Go ahead! Skin it!

go ahead

skin it

pirmyn

nulupk jį (išimk pistoletą iš odinio dėklo)

Pirmyn, išimk pisoletą iš odinio dėklo.

Line 34 / 43

Skin that smoke wagon and see what happens.

skin that smoke wagon

and

see

what happens

nulupk tą dūmų vagoną (revolverį)

ir

pamatyk

kas bus

Išimk tą revolverį ir pamatysi, kas bus.

Line 35 / 43

Listen, mister, I-I'm getting awful tired of your...

listen

mister

I am getting

awful tired

of your...

klausyk

pone

aš tampu

baisiai pavargęs

nuo tavo...

Klausykit, ponas, aš jaučiuosi baisiai pavargęs nuo tavo...

Line 36 / 43

I'm getting tired of your gas. Now jerk that pistol and go to work.

I am getting tired

of your gas

now

jerk that pistol

and

go to work

aš pradedu pavargti

nuo tavo dujų (karšto oro, kalbų)

dabar

timptelk tą pistoletą (greitai jį išimk)

ir

pradėk dirbti

Aš pavargau nuo tavo kalbų. Dabar greitai timpktelk tą pistoletą ir stok į kovą.

Line 37 / 43

I said, "Throw down, boy".

I said

throw down

boy

aš pasakiau

meskis žemyn

berniuk

Aš pasakiau: „stok į kovą, berniuk“

Line 38 / 43

You going to do something or just stand there and bleed?

[are] you going

to do

something

or

just

stand

there

and

bleed

ar tu ketini

padaryti

kažką

ar

tiesiog

stovėti

ten

ir

kraujuoti

Ar tu ketini kažką daryti ar tiesiog ten stovėti ir kraujuoti?

Line 39 / 43

No? I didn't think so.

no

I did not think

so

ne

aš nemaniau

taip

Ne? Aš taip ir nemaniau.

Line 40 / 43

Here, Milt, a keepsake. Hang it over the bar.

here

Milt

a keepsake

hang it

over the bar

čia

Miltai

dovana (suvenyras)

pakabink ją

ant skersinio

Štai, Miltai, dovana. Pakabink ją ant skersinio.

Line 41 / 43

Alright, youngster, out you go!

alright

youngster

out you go

gerai

jaunuoli

išeik

Gerai, jaunuoli, išeik!

Line 42 / 43

Don't come back! Ever!

do not come back

ever

nesugrįžk

niekuomet

Nesugrįžk! Niekada!

Line 43 / 43

Well, what do you say, Milt? Twenty-five percent of the house takes sound about right?

well

what

do you say

Milt

twenty-five percent (25%)

of the house takes

sound

about right

na

jūs manote

Miltai

divdešimt penki procentai

lošimo namų pelno

skamba

teisingai

Na, ką manote, Miltai? Dvidešimt penki procentai lošimo namų pelno skamba teisingai?