Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"True Grit" - introduction(2010)

„Tikra Dovana“ - įžanga (2010)

True Grit

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 9

People did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the winter time to avenge her father's blood, but it did happen.

people

did not give it credence

that

a young girl

could leave home

and

go off

in the winter time

to avenge

her father's blood

but

it did happen

Žmonės

nesuteikė pasitikėjimo

jog

jauna mergina

galėtų palikti namus

ir

iškeliauti

žiemos laiku

atkeršyti

jos tėvo kraujo

bet

tai įvyko

Žmonės negalėjo patikėti, jog jauna mergina galėtų palikti namus ir žiemos laiku išvykti atkeršyti jos tėvo kraujo, bet tai iš tiesų įvyko.

Line 2 / 9

I was just fourteen years of age when a coward by the name of Tom Chaney shot my father down and robbed him of his life and his horse and two California gold pieces that he carried in his trouser pant.

I was

just

fourteen years of age

when

a coward

by the name of

Tom Chaney

shot down

my father

and

robbed

him

of his life

and

his horse

and

two California gold pieces

that

he carried

in his trouser pant

aš buvau

tik

keturiolikos metų amžiaus

kai

bailys

vardu

Tomas Chaney

nušovė

mano tėvą

ir

pavogė

iš jo

gyvenimą

ir

jo arklys

ir

du Kalifornijos aukso grynuoliai

kuriuos

jis nešiojosi

savo kelnėse

Aš buvau tik keturiolikos, kai vienas bailys, vardu Tomas Chaney, nušovė mano tėvą ir pavogė iš jo gyvenimą bei du aukso grynuolius, kuriuos jis nešiojosi savo kelnių kišenėse.

Line 3 / 9

Chaney was a hired man, and Papa had taken him up to Fort Smith to help lead back a string of mustang ponies that he had bought.

Chaney

was

a hired man

and

Papa

had taken

him

up

to Fort Smith

in order to help lead back

a string of

mustang ponies

that

he had bought

Chaney

buvo

pasamdytas vyras

ir

tėtis

pasiėmė

aukštyn

į Fort Smith

padėti atvesti atgal

eilę

mustangų ponių

kuriuos

jis nusipirko

Chaney buvo samdinys, o tėtis šį pasikvietė su savimi į Fort Smith padėti atgal parsivesti eilę nusipirktų mustangų.

Line 4 / 9

In town, Chaney had fallen into drink and cards and lost all his money.

in town

Chaney

had fallen

into drink

and

cards

and

(had) lost

all his money

mieste

Chaney

įgarmėjo

į gėrimą

ir

kortas

ir

prarado

visus savo pinigus

Mieste Chaney pateko į gėrimo ir lošimo pinkles, ir prarado visu savo pinigus.

Line 5 / 9

He got it into his head he was being cheated and went back to the boarding house for his Henry rifle.

he got

it

into his head

he was being cheated

and

went back

to the boarding house

for his Henry rifle

jis įsidėjo

tai

į savo galvą

jis buvo apgautas

ir

sugrįžo

į pensioną

savo Henry šautuvo

Jis įsidėjo tai į galvą, jog buvo apgautas ir sugrįžo į pensioną savo Henry šautuvo.

Line 6 / 9

When Papa tried to intervene, Chaney shot him. Chaney fled.

when

Papa

tried to intervene

Chaney

shot

him

Chaney

fled

kai

tėtis

pabandė įsikišti

Chaney

nušovė

Chaney

pabėgo

Kai tėtis pabandė įsikišti, Chaney jį nušovė ir pabėgo.

Line 7 / 9

He could have walked his horse, for not a soul in that city could be bothered to give chase.

he could have walked

his horse

for (because)

not a soul

in that city

could be bothered

to give chase

Jis galėjo nuvesti

savo arklį

nes

nė siela

tame mieste

nesiteikė

vytis

Jis galėjo nuvesti savo arklį, nes nė viena siela tame mieste nesiteikė vytis.

Line 8 / 9

No doubt Chaney fancied himself scot free, but he was wrong.

no doubt

Chaney

fancied

himself

scot free

but

he was wrong

be abejonės

Chaney

manė esantis

pats

nenukentėjęs

bes

jis buvo neteisus

Be abejonės Chaney manė likęs nenukentėjęs, bet jis buvo neteisus.

Line 9 / 9

You must pay for everything in this world one way and another. There is nothing free except the grace of God.

you must pay

for everything

in this world

one way and another

there is

nothing

free

except

the grace of God

tu privalai sumokėti

už viską

šiame pasaulyje

vienu būdu ar kitus

nėra

nieko

nemokama

išskyrus

Dievo malonę

Šiame pasaulyje privalome sumokėti už viską vienu ar kitu būdu, čia nėra nieko nemokama išskyrus Dievo malonę.