Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

The Wicked Witch of the West

Nedoroji Ragana iš Vakarų

Wizard of Oz

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 25

I thought you said she was dead.

I

thought

you said

she

was

dead

maniau

tu sakei

ji

buvo

mirusi

Aš maniau, jog sakei, kad ji mirusi.

Line 2 / 25

That was her sister, the Wicked Witch of the East.

that

was

her sister

the wicked witch

of the East

tai

buvo

jos sesuo

nedoroji ragana

iš rytų

Tai buvo jos sesuo, nedoroji ragana iš rytų.

Line 3 / 25

This is the Wicked Witch of the West.

this is

the wicked witch

of the West

tai yra

nedoroji ragana

iš vakarų

Tai nedoroji ragana iš vakarų.

Line 4 / 25

She is worse than the other one.

she

is

worse

than

the other one

ji

yra

blogesnė

nei

kita

Ji blogesnė nei pastaroji.

Line 5 / 25

Who killed my sister?

who

killed

my sister

kas

nužudė

mano seserį

Kas nužudė mano seserį?

Line 6 / 25

Who killed the Witch of the East?

who

killed

the witch

of the East

kas

nužudė

raganą

iš rytų

Kas nužudė raganą iš rytų?

Line 7 / 25

Was it you?

was

it

you

ar

tai

tu

Ar tai tu?

Line 8 / 25

No. No, it was an accident! I didn't mean to kill anybody.

no

no

it was

an accident

I

did not mean to

kill

anybody

ne

ne

tai buvo

nelaimingas atsitikimas

ne ketinau

nužudyti

nieko

Ne. Ne, tai buvo nelaimingas atsitikimas! Aš neketinau nieko nužudyti.

Line 9 / 25

Well, my little pretty, I can cause accidents too.

well

my little pretty

I

can

cause

accidents

too

na

mano mažoji gražuole

galiu

padaryti

nelaimingus atsitikimus

taip pat

Na, mano mažoji gražuole, aš taip pat galiu sukelti nelaimingus atsitikimus.

Line 10 / 25

Aren't you forgetting the ruby slippers?

are not you forgetting

the ruby slippers

ar nepamiršai

rubino šlepečių

Ar nepamiršai rubino šlepečių?

Line 11 / 25

The slippers! Yes!

the slippers

yes

šlepečių

taip

Šlepečių! Taip!

Line 12 / 25

They're gone! The ruby slippers! What have you done with them?

they are gone

the ruby slippers

what

have

you

done

with them

jos dingo

rubino šlepetės

turi

tu

padarei

su jomis

Jos dingo! Rubino šlepetės! Ką tu su jomis padarei?

Line 13 / 25

Give them back to me or I'll….

give them back

to me

or

I will...

atiduok

man

arba

aš priversiu

Atiduok man jas arba aš priversiu...

Line 14 / 25

It's too late. There they are, and there they'll stay.

it is

too late

there they are

and

there

they will stay

tai yra

per vėlu

štai jos

ir

ten

jos pasiliks

Per vėlu. Štai jos ir ten jos pasiliks.

Line 15 / 25

Give me back my slippers.

give back

me

my slippers

atiduok

man

mano šlepetes

Atiduok man mano šlepetes.

Line 16 / 25

I'm the only one that knows how to use them.

I am

the only one

that

knows

how

to use

them

aš esu

vienintelė

kuri

žino

kaip

panaudoti

jas

Aš vienintelė, kuri žino kaip jomis naudotis.

Line 17 / 25

They're no use to you.

they are

no use

to you

jos yra

jokios naudos

tau

Jos tau nenaudingos.

Line 18 / 25

Give them back to me. Give them back!

give them back

to me

give them back

atiduok jas

man

atiduok jas

Atiduok jas man. Atiduok jas!

Line 19 / 25

Keep tight inside of them. Their magic must be very powerful, or she wouldn't want them so badly.

keep

tight

inside

of them

their magic

must be

very powerful

or

she

would not want

them

so

badly

laikyk

tvirtai

viduje

jų magija

privalo būti

labai galinga

arba

ji

nenorėtų

taip

smarkiai

Apsiavus jas privalai tivrtai laikytis. Jų magija privalo būti labai stipri arba ji taip smarkiai jų nenorėtų.

Line 20 / 25

You stay out of this, Glenda, or I'll fix you as well!

you stay out

of this

Glenda

or

I

will fix

you

as well

tu pasilik

iš šito

Glenda

arba

sutvarkysiu

tave

taip pat

Nesikišk į tai, Glenda, arba aš ir tave sutvarkysiu!

Line 21 / 25

Oh, rubbish! You have no power here. Be gone! Before somebody drops a house on you too.

oh

rubbish

you

have

no power

here

be gone

before

somebody

drops

a house

on you

too

O

nesąmonė

tu

turi

jokios galios

čia

išnyk

prieš

kažkas

numęs

namą

ant tavęs

taip pat

O, nesamonė, tu neturi čia galių. Dink iš čia kol kažkas dar neužmetė namo ir ant tavęs.

Line 22 / 25

Very well. I'll bide my time.

very well

I

will bide

my time

Labai gerai

pataupysiu

savo laiką

Labai gerai. Aš pataupysiu savo laiką.

Line 23 / 25

And as for you, my fine lady. It's true I can't attend to you here and now as I would like.

and

as for you

my fine lady

it is true

I

cannot

attend

to you

here

and

now

as

I

would like

ir

dėl jūsų

mano puikioji ledi

tai tiesa

negaliu

dalyvauti

pas jus

čia

ir

dabar

kaip

norėčiau

O dėl jūsų, mano puikioji ledi, tai tiesa, kad aš negaliu čia būti, kai jūs to norite.

Line 24 / 25

But just try to stay out of my way. Just try.

but

just

try

to stay

out of

my way

just

try

bet

tiesiog

pabandykite

pasilikti

mano kelio

tiesiog

pabandykite

Bet tiesiog pabandykite nesimaišyti mano kelyje. Tiesiog pabandykite.

Line 25 / 25

I'll get you, my pretty, and your little dog too!

I will get

you

my pretty

and

your little dog

too

Aš gausiu

jus

mano gražioji

ir

jūsų mažąjį šunelį

taip pat

Aš susidorosiu su jumis, mano gražioji, ir taip pat su jūsų mažuoju šuneliu!