Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

President Roosevelt staff meeting following Japanese attack against Pearl Harbor, Hawaii, 07 December 1941

Posiedzenie rady prezydenta Roosevelta po japońskim ataku na Pearl Harbor na Hawajach, 7 grudnia 1941 r.

Pearl Harbor Attack

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 38

Is it true men are still trapped alive inside the [sunken battleship] Arizona?

is it

true

men

are trapped

still

alive

inside the Arizona

czy to

prawda

ludzie

są uwięzieni

wciąż

żywi

na Arizonie

Czy to prawda, że ludzie wciąż są uwięzieni żywcem na Arizonie?

Line 2 / 38

We can hear tapping from inside the hull.

we can hear

tapping

from inside the hull

my możemy słyszeć

stukanie

z wnętrza kadłuba

Słyszymy stukanie z wnętrza kadłuba.

Line 3 / 38

We're doing everything we can to get to them, but they are forty feet below water.

we are doing

everything

we can

to get

to them

but

they are

forty feet

below water

my robimy

wszystko

my możemy

żeby dostać się

do nich

ale

oni są

czterdzieści stóp

pod wodą

Robimy co w naszej mocy, żeby do nich dotrzeć, ale są czterdzieści stóp pod wodą.

Line 4 / 38

We've been trained to think that we are invincible.

we have been trained

to think

that

we are invincible

zostaliśmy wyszkoleni

żeby myśleć

że

my jesteśmy niezwyciężeni

Przyzwyczajono nas, byśmy myśleli, że jesteśmy niezwyciężeni.

Line 5 / 38

And now our proudest ships have been destroyed by an enemy we considered inferior.

and

now

our proudest ships

have been destroyed

by an enemy

we considered

inferior

i

teraz

nasze najdumniejsze statki

zostały zniszczone

przez wroga

my uważaliśmy

gorszy

A teraz nasze najlepsze statki zostały zniszczone przez wroga, którego uznawaliśmy za słabszego.

Line 6 / 38

We are on the ropes, gentlemen.

we are

on the ropes

gentlemen

my jesteśmy

na linach

panowie

Panowie, leżymy na deskach.

Line 7 / 38

That is exactly why we have to strike back now.

that is

exactly

why

we have to strike back

now

to jest

dokładnie

dlaczego

my musimy kontratakować

teraz

Właśnie dlatego musimy natychmiast kontratakować.

Line 8 / 38

We're preparing an attack against the Marshall and Gilbert Islands, sir.

we are preparing

an attack

against

the Marshall and Gilbert Islands

sir

my przygotowujemy

atak

przeciwko

Wyspom Marshala i Gilberta

proszę pana

Przygotowujemy atak na Wyspy Marshalla i Gilberta, panie prezydencie.

Line 9 / 38

I'm talking about hitting the heart of Japan, the way they have hit us.

I am talking

about

hitting

the heart

of Japan

the way

they have hit us

ja mówię

o

uderzeniu

serca

Japonii

w sposób

oni uderzyli nas

Mówię o uderzeniu w serce Japonii, w ten sam sposób, w jaki oni uderzyli w nas.

Line 10 / 38

Mister President, Pearl Harbor caught us unawares, because we didn't face facts.

Mister President

Pearl Harbor

caught

us

unawares

because

we did not face

facts

Panie prezydencie

Pearl Harbor

złapało

nas

nieuważnymi

ponieważ

my nie stawiliśmy czoła

faktom

Panie prezydencie, nie byliśmy gotowi na Pearl Harbor, ponieważ nie patrzeliśmy prawdzie w twarz.

Line 11 / 38

This isn't a time for ignoring them again.

this is not

a time

for ignoring

them

again

to nie jest

czas

na lekceważenie

ich

znowu

To nie czas, żeby znowu ich lekceważyć.

Line 12 / 38

The Army Air Corps has long range bombers but no place to launch them.

the Army Air Corps

has

long range bombers

but

no place

to launch them

Korpus Powietrzny Armii

ma

długodystansowe bombowce

ale

nie miejsce

żeby umożliwić im start

Korpus Powietrzny posiada bombowce dalekiego zasięgu, ale brakuje odpowiedniego miejsca, skąd mogłyby wystartować.

Line 13 / 38

Midway is too far, and Russia won't allow us to launch a raid from there.

Midway [Island]

is too far

and

Russia

will not allow

us

to launch

a raid

from there

Wyspa Midway

jest zbyt daleko

a

Rosja

nie pozwoli

nam

zacząć

rajdu

stamtąd

Midway jest za daleko, a Rosja nie pozwoli nam rozpocząć stamtąd ataku.

Line 14 / 38

The Navy's planes are small. They carry light loads and have short range.

the Navy's planes

are small

they carry

light loads

and

have

short range

samoloty Marynarki

są małe

one niosą

lekkie ładunki

i

mają

krótki zasięg

Samoloty Marynarki są małe. Mogą przenosić małe ładunki i mają krótki zasięg.

Line 15 / 38

We would have to get them within a few hundred miles of Japan and therefore risk our carriers.

we would have

to get them

within a few hundred miles

of Japan

and

therefore

risk

our [aircraft] carriers

my musielibyśmy

sprowadzić je

w kilka setek mil

od Japonii

i

tym samym

zaryzykować

nasze lotniskowce

Musielibyśmy zbliżyć je do Japonii na odległość kilku setek mil i tym samym wystawić na ryzyko nasze lotniskowce.

Line 16 / 38

And if we lose our carriers, we'll have no shield against an invasion.

and

if

we lose

our carriers

we will have

no shield

against an invasion

a

jeśli

my stracimy

nasze lotniskowce

my będziemy mieli

żadnej tarczy

przeciwko inwazji

A jeśli stracimy lotniskowce, utracimy tarczę przeciwko inwazji.

Line 17 / 38

Does anyone in this room think that victory is possible without facing danger?

does

anyone

in this room

think

that

victory

is possible

without facing danger

czy

ktokolwiek

w tym pokoju

uważa

że

zwycięstwo

jest możliwe

bez stawiania czoła niebezpieczeństwu

Czy ktokolwiek w tym pokoju uważa, że zwycięstwo jest możliwe z ominięciem niebezpieczeństwa?

Line 18 / 38

We are at war. Of course, there is a risk.

we are at war

of course

there is a risk

jesteśmy na wojnie

oczywiście

istnieje ryzyko

Jesteśmy w stanie wojny. Oczywiście, że istnieje ryzyko.

Line 19 / 38

But consider the risk, Mr President.

but

consider

the risk

Mr President

ale

rozważ

ryzyko

panie prezydencie

Ale proszę się zastanowić nad tym ryzykiem, panie prezydencie.

Line 20 / 38

If the Japanese invade us right now, they would penetrate as far as Chicago before we could stop them.

if

the Japanese

invade

us

right now

they would penetrate

as far as Chicago

before

we could stop them

jeśli

Japończycy

najadą

nas

właśnie teraz

oni dotrą

nawet do Chicago

zanim

my będziemy mogli ich zatrzymać

Jeśli Japończycy dokonają inwazji właśnie teraz, dojdą aż do Chicago, zanim będziemy mogli ich powstrzymać.

Line 21 / 38

Gentlemen, most of you did not know me when I had the use of my legs.

gentlemen

most of you

did not know

me

when

I had

the use

of my legs

panowie

większość z was

nie znała

mnie

kiedy

ja miałem

używanie

z moich nóg

Panowie, większość z was nie znała mnie, kiedy miałem sprawne nogi.

Line 22 / 38

I was strong and proud and arrogant.

I was

strong

and

proud

and

arrogant

Ja byłem

silny

i

dumny

i

arogancki

Byłem silny, dumny i arogancki.

Line 23 / 38

Now I wonder every hour of my life why God put me into this chair.

now

I wonder

every hour

of my life

why

God put me

into this [wheel] chair

teraz

ja zastanawiam się

każdej godziny

mojego życia

dlaczego

Bóg umieścił mnie

w tym wózku

Teraz każdej godziny swojego życia zastanawiam się, dlaczego Bóg posadził mnie na tym wózku.

Line 24 / 38

But when I see defeat in the eyes of my countrymen, in your eyes right now,…

but

when

I see

defeat

in the eyes

of my countrymen

in your eyes

right now

ale

kiedy

ja widzę

porażkę

w oczach

moich rodaków

w waszych oczach

właśnie teraz

Ale kiedy widzę porażkę w oczach moich rodaków, w waszych oczach właśnie teraz,…

Line 25 / 38

...I start to think that maybe He brought me down for times like these...

I start

to think

that

maybe

He brought me

down

for times

like these

ja zaczynam

myśleć

że

może

on przyniósł mnie

w dół

dla czasów

takich jak te

Zaczynam myśleć, że może zrobił to dla takich chwil jak ta,...

Line 26 / 38

...when we all need to be reminded who we truly are, that we will not give up or give in.

when

we all need

to be reminded

who we are

truly

that

we will not give up

or

give in

kiedy

my wszyscy potrzebujemy

mieć przypomniane

kim my jesteśmy

naprawdę

że

my nie poddajemy się

czy

ulegamy

...kiedy wszystkim nam trzeba przypomnieć, kim naprawdę jesteśmy, że nie poddamy się i nie ulegniemy.

Line 27 / 38

Mr President, with all respect, sir, what you're asking can't be done.

Mr President

with all respect

sir

what

you are asking

cannot be done

panie prezydencie

z całym szacunkiem

proszę pana

co

pan żąda

nie może być zrobione

Panie prezydencie, z całym szacunkiem, to, czego pan żąda nie może zostać zrobione.

Line 28 / 38

Get back, George, get back.

get back

George

get back

cofnij się

George

cofnij się

Cofnij się, George, cofnij się.

Line 29 / 38

Do not tell me it can't be done.

do not tell

me

it cannot be done

nie mów

mi

to nie może być zrobione

Nie mów mi, że tego nie można zrobić.

Line 30 / 38

Japan continues its military conquest throughout the Pacific.

Japan continues

its military conquest

throughout the Pacific

Japonia kontynuuje

swój militarny podbój

przez Ocean Spokojny

Japonia kontynuuje swój militarny podbój przez Ocean Spokojny.

Line 31 / 38

But back home millions of American workers band together bringing factories to life to avenge Pearl Harbor.

but

back home

millions of American workers

band together

bringing

factories

to life

to avenge

Pearl Harbor

ale

w domu

miliony amerykańskich robotników

łączy się

przynosząc

fabryki

do życia

aby pomścić

Pearl Harbor

Ale w ojczyźnie miliony amerykańskich pracowników razem stawiają nasze fabryki na nogi, aby pomścić Pearl Harbor.

Line 32 / 38

Mr President, I think we have an idea about how to bomb the Japanese.

Mr President

I

think

we

have

an idea

about

how

to bomb

the Japanese

Panie prezydencie

ja

uważam

my

mamy

pomysł

o tym

jak

zbombardować

Japończyków

Panie prezydencie, myślę że mamy pomysł, jak zbombardować Japończyków.

Line 33 / 38

Sir, it's risky, but it's bold.

sir

it is risky

but

it is bold

Proszę pana

to jest ryzykowne

ale

to jest odważne

Panie prezydencie, jest ryzykowny, ale też śmiały.

Line 34 / 38

Who are you?

who

are

you

Kim

jest

pan

Kim pan jest?

Line 35 / 38

I, sir? Captain Lowe, Mr President.

I

sir

Captain Lowe

Mr President

ja

proszę pana

Kapitan Lowe

panie prezydencie

Ja, panie prezydencie? Kapitan Lowe, panie prezydencie.

Line 36 / 38

He's a submariner. He came up with this idea, sir.

he is a submariner

he came up

with this idea

sir

on jest marynarzem na okręcie podwodnym

on wpadł

na ten pomysł

proszę pana

Jest z marynarki, łodzie podwodne. To on wpadł na ten pomysł, panie prezydencie.

Line 37 / 38

I like sub commanders. They don't have time for bullshit, and neither do I.

I like

sub [submarine] commanders

they do not have

time

for bullshit

and

neither do I

ja lubię

dowódców łodzi podwodnych

oni nie mają

czasu

na bzdury

i

ja też nie mam

Lubię dowódców łodzi podwodnych. Nie mają czasu na bzdury, tak jak i ja.

Line 38 / 38

Fire away, gentlemen.

fire away

gentlemen

dawajcie

panowie

Dawajcie, panowie.