Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

„Pamiętajcie Alamo” - Donovan Leitch

Battle of Alamo

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

sto

i

osiemdziesiąt

zostało wezwanych

przez Travisa

żeby umrzeć

Stu osiemdziesięciu zostało wezwanych przez Travisa, by umrzeć

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh

By

a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew

nigh

przez

linię

którą

on

narysował

swoim mieczem

gdy

itwa

nadciągała

blisko

Przez linię, którą narysował mieczem, gdy bitwa się zbliżała

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

człowiek

który

przekroczył nad

tą linią

był

dla chwały

Człowieka, który przekroczył tę linię, czekała chwała

Line 4 / 24

And he that was left better fly

And

he

that

was left

better

fly

a

on

który

był pozostały

lepiej

ucieka

A ten, który został, niech lepiej ucieka

Line 5 / 24

And over the line crossed 179

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

i

nad linią

przekroczyło

stu siedemdziesięciu dziewięciu

A linię przekroczyło 179

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hej

góra

Santa Anna

oni

zabijają

twoich żołnierzy

w dole

Hej, tam w górze, Santa Anna, zabijają twoich żołnierzy tu w dole

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

żeby

reszta

Teksasu

będzie wiedzieć

Żeby reszta Teksasu wiedziała

Line 8 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

i

pamietała

Alamo

I pamiętać Alamo

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Jim Bowie

leżał

umierając

jego krew

i

proch

były suche

Jim Bowie leżał, umierając, jego krew i proch suche

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

ale

jego nóż

w gotowości

żeby zabrać

dla niego

kilku

w odpowiedzi

Lecz jego nóż gotowy, aby zabrać ze sobą kilku w odwecie

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

młody

Davy Crockett

leżał

śmiejąc się

i

umierając

Młody Davy Crockett leżał, śmiejąc się i umierając

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes

The blood

and

the sweat

in his eyes

krew

i

pot

w jego oczach

W jego oczach krew i pot

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

dla Teksasu

i

wolności

żaden człowiek

był

bardziej skłonny

umrzeć

Za Teksas i wolność nie było człowieka bardziej skłonnego umrzeć

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hej

góra

Santa Anna

oni

zabijają

twoich żołnierzy

w dole

Hej, tam w górze, Santa Anna, zabijają twoich żołnierzy tu w dole

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

żeby

reszta

Teksasu

będzie wiedzieć

Żeby reszta Teksasu wiedziała

Line 16 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

i

pamietała

Alamo

I pamiętać Alamo

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

posłaniec

przyszedł

na bitwę

kiedyś

krwawą

i

głośną

Posłaniec przybył na pole bitwy, niegdyś krwawe i głośne

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd

And

found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

i

znalazł

tylko

skórę

i

kości

gdzie

on

kiedyś

zostawił

tłum

I znalazł tylko skórę i kości, gdzie niegdyś zostawił tłum

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying

Fear not

little darling

of dying

nie obawiaj się

mały skarbie

umierania

Nie bój się, maleństwo, umierania

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free

If

the world

is

sovereign

and

free

jeśli

ten świat

ma być

niepodległy

i

wolny

Jeśli ten świat ma być niepodległy i wolny

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be

bo

my

będziemy walczyć

do ostatniego

przez

tak długo jak

wolność

będzie

Bo będziemy walczyć do ostatniego póki istnieć będzie wolność

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hej

góra

Santa Anna

oni

zabijają

twoich żołnierzy

w dole

Hej, tam w górze, Santa Anna, zabijają twoich żołnierzy tu w dole

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

żeby

reszta

Teksasu

będzie wiedzieć

Żeby reszta Teksasu wiedziała

Line 24 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

i

pamietała

Alamo

I pamiętać Alamo