Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

Rebekah's High School Graduation Speech, Dublin, Georgia, USA, May, 2008

Przemówienie Rebeki Ukończenia Szkoły Średniej, Dublin, Georgia, USA, Maj, 2008

Dublin High School

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 29

Greetings.

greetings

pozdrowienia

Dzień dobry.

Line 2 / 29

Since the moment Dublin High School inducted the class of 2008 into its student body, a concrete blanket of comfort has enveloped its occupants through the use of rules and routines, or instructions, and discipline.

since

the moment

Dublin High School

inducted

the class of 2008

into its student body

a concrete (solid) blanket

of comfort

has enveloped

its occupants

through the use

of rules

and

routines

or

instructions

and

discipline

od

chwili

liceum w Dublin

przyjęło

klasę roku 2008

w poczet swoich studentów

zwarty (solidny) koc

wygody

otoczył

jego mieszkańców

przez stosowanie

zasad

i

procedur

czy

poleceń

i

dyscypliny

Od chwili kiedy w 2008 roku staliśmy się uczniami Dublin High School, szkoła, za sprawą swoich zasad, procedur, poleceń i dyscypliny, owinęła nas grubym kocem wygody.

Line 3 / 29

At the onset of this academic year, and continuing with each fresh moment, seniority attempts to heighten this intrinsic sense of certainty.

at the onset

of this academic year

and

continuing

with

each fresh moment

seniority

attempts

to heighten

this intrinsic sense

of certainty

na początku

tego roku akademickiego

i

kontynuując

z

każdą świeżą chwilą

najstarsi studeńci

starają się

wzmocnić

to wewnętrzne poczucie

pewności

Z nadejściem nowego roku akademickiego i w trakcie jego trwania, uczniowie obecnie kończący naukę będą starać się zwiększyć to wewnętrzne poczucie pewności.

Line 4 / 29

Yet ironically at the celebration of the success of the reigning class of Dublin High School, that clarity is shattered, and my mind is flooded with musings.

yet

ironically

at the celebration

of the success

of the reigning class

of Dublin High School

that clarity

is shattered

and

my mind

is flooded

with musings

jednak

ironicznie

przy okazji świętowania

sukcesu

panującej (najstarszej) klasy

liceum w Dublinie

ta jasność

jest rozbita

i

mój umysł

zalany jest

zadumą

Lecz, jak na ironię, świętując sukces ostatniej klasy naszego liceum, tracę tę jasność widzenia i popadam w zadumę.

Line 5 / 29

As soon as a member of the community learns of a scholar's senior status, one immediately inquires as to the individual's plans regarding future destinations, education, or career choices.

as soon as

a member

of the community

learns of

a scholar's

senior status

one

immediately

inquires

as to

the individual's plans

regarding

future destinations

education

or

career choices

gdy tylko

członek

społeczności

dowiaduje się

ucznia

starszeństwie

on (taka osoba)

natychmiast

pyta

o

jego plany

dotyczące

przyszłych przyszłych celów

edukacji

lub

wyborów zawodowych

Gdy tylko członek społeczności dowiaduje się, że uczeń kończy naukę w liceum, od razu zaczyna pytać o plany osobiste dotyczące przyszłych celów, edukacji czy kariery.

Line 6 / 29

Although these topics lend clues to a student's success level or burning ambitions, perhaps a different set of questions should be posed.

although

these topics

lend

clues

to a student's

success level

or

burning ambitions

perhaps

a different set

of questions

should be posed

chociaż

takie tematy

użyczają

wskazówki

do ucznia

poziomu sukcesu

lub

palących ambicji

być może

inny zestaw

pytań

należy postawić

Chociaż takie tematy zdradzą płomienne ambicje ucznia czy skalę osiągniętych sukcesów, to być może powinny paść pytania z innego zestawu.

Line 7 / 29

The future path in consideration should revolve around an internal pilgrimage, as the physical journey should merely serve as an outward portrayal of the character and integrity of each graduate.

the future path

in consideration

should revolve

around

an internal pilgrimage

as

the physical journey

should serve

merely

as

an outward portrayal

of the character

and

integrity

of each graduate

przyszła ścieżka

rozważana

powinna skupiać się

wokół

wewnętrznej pielgrzymki

gdyż

fizyczna podróż

powinna służyć

jedynie

jako

zewnętrzne przedstawienie

charakteru

i

uczciwości

każdego absolwenta

Przyszła ścieżka, będąca przedmiotem naszych rozważań, powinna być ścieżką wewnętrznej pielgrzymki, jako że podróż fizyczna powinna być jedynie manifestacją charakteru i uczciwości każdego absolwenta.

Line 8 / 29

Here at this milestone, I wonder, what should this new inner journey be?

here

at this milestone

I wonder

what

should be

this new inner journey

tutaj

w tym ważnym momencie

ja zastanawiam się

co

powinno być

tą nową wewnętrzną podróżą

Teraz, w tym ważnym momencie życia zastanawiam się, jaka powinna być ta wewnętrzna wędrówka?

Line 9 / 29

Who are we?

who

are

we

kim

jesteśmy

my

Kim jesteśmy?

Line 10 / 29

Where are we going?

where

are we going

dokąd

my zmierzamy

Dokąd zmierzamy?

Line 11 / 29

Ralph Waldo Emerson perfectly surmised what to hope and to strive for, as a class and as individuals.

Ralph Waldo Emerson

perfectly

surmised

what

to hope

and

to strive for

as a class

and

as individuals

Ralph Waldo Emerson

doskonale

doszedł do wniosków

co

mieć nadzieję

i

dążyć

jako klasa

i

jako jednostki

Ralph Waldo Emerson doszedł do doskonałych wniosków na temat tego, do czego dążyć i na co mieć nadzieję w grupie i jako jednostka.

Line 12 / 29

He challenges:

he

challenges

on

wzywa

Wzywa nas, żebyśmy:

Line 13 / 29

"To laugh often and much,"

to laugh

often

and

much

śmiać się

często

i

dużo

„Śmiali się często i serdecznie”

Line 14 / 29

"to win the respect of intelligent people and the affection of children,"

to win

the respect

of intelligent people

and

the affection

of children

zdobyć

szacunek

inteligentnych ludzi

i

sympatię

dzieci

„zdobyli szacunek ludzi inteligentnych i sympatię dzieci”

Line 15 / 29

"to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends,"

to earn

the appreciation

of honest critics

and

endure

the betrayal

of false friends

zdobyć

uznanie

szczerych krytyków

i

wytrzymać

zdradę

fałszywych przyjaciół

„zdobyli uznanie szczerych krytyków i wytrzymali zdradę fałszywych przyjaciół”

Line 16 / 29

"to appreciate beauty,"

to appreciate

beauty

docenić

piękno

„doceniali piękno”

Line 17 / 29

"to find the best in others,"

to find

the best

in others

odnaleźć

najlepsze

w innych

„dostrzegali w innych to, co najlepsze”

Line 18 / 29

"to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch...,"

to leave

the world

a bit better

whether

by

a healthy child

a garden patch

pozostawić

świat

nieco lepszym

czy

o

zdrowe dziecko

grządkę w ogrodzie

„zostawili świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie...”

Line 19 / 29

"to know even one life has breathed easier because you have lived."

to know

even

one life

has breathed

easier

because

you have lived

wiedzieć

nawet

jedno życie

odetchnęło

łatwiej

ponieważ

ty żyłeś

„mogli wiedzieć, że choćby jednej istocie żyje się lepiej, ponieważ my żyjemy”.

Line 20 / 29

"This is to have succeeded."

this is

to have succeeded

to jest

odnieść sukces

„To znaczy odnieść sukces”.

Line 21 / 29

As the fifth in a dynasty to enter the walls of Dublin High School, I predicted that my familiarity with the facility would bring an expected, commonplace academic experience.

as

the fifth

in a dynasty

to enter

the walls

of Dublin High School

I predicted

that

my familiarity

with the facility

would bring

an expected

commonplace

academic

experience

jako

piąta

w dynastii

wkroczyć

do murów

liceum w Dublin

ja przewidziałam

że

moja znajomość

z obiektem

przyniesie

oczekiwane

powszechne

akademickie

doświadczenie

Mając jako piąta w dynastii zacząć naukę w murach Dublin High School, przypuszczałam że moja znajomość obiektu zaowocuje znajomym, pospolitym doświadczeniem

Line 22 / 29

However, during these past four years, Dublin High School has served not only as an instructional institution but, more importantly, as a training ground for interpersonal connections and life challenges.

however

during

these past four years

Dublin High School

has served

not only as

an instructional institution

but

more importantly

as

a training ground

for

interpersonal connections

and

life challenges

jednak

w ciągu

tych ostatnich czterech lat

liceum w Dublin

służyła

nie tylko jako

placówka edukacyjna

ale

co ważniejsze

jako

plac treningowy

dla

związków interpersonalnych

i

wyzwań życiowych

Jednakże w ciągu tych czterech lat Dublin High School okazał się nie tylko placówką edukacyjną, ale, co ważniejsze, miejscem życiowych wyzwań i kontaktów interpersonalnych.

Line 23 / 29

In the midst of chaos and calamity around and within me, my unstructured experiences and interactions within a structured setting have not only produced formulas and figures, but have impacted the metamorphosis I shall continue to undergo.

in the midst of chaos

and

calamity

around me

and

within me

my unstructured experiences

and

interactions

within

a structured setting

have produced

not only

formulas

and

figures

but

have impacted

the metamorphosis

I shall continue

to undergo

Pośród chaosu

i

klęski

wokół mnie

i

we mnie

moje nieuporządkowane doświadczenia

i

interakcje

w ciągu

uporządkowanej scenerii

przyniosły

nie tylko

formuły

i

figury

ale

wpłynęły na

metamorfozę

ja będę dalej

przechodzić

Pośród chaosu i nieszczęść we mnie i wokół mnie, moje nieuporządkowane doświadczenia i interakcje mające miejsce w uporządkowanym środowisku nie tylko nabrały ładu, ale też wpłynęły na przemianę, którą dalej będę przechodzić.

Line 24 / 29

At the end of this chapter I realize that my experiences at Dublin High School have lended peace and security to who I am and, even more, who I will become.

at the end

of this chapter

I realize

that

my experiences

at Dublin High School

have lended

peace

and

security

to

who I am

and

even more

who

I will become

pod koniec

tego rozdziału

ja daję sobie sprawę

że

moje doświadczenia

w liceum w Dublin

użyczyły

pokoju

i

bezpieczeństwa

temu

kim ja jestem

i

co więcej

kim

ja się stanę

Kończąc ten rozdział życia, zdaję sobie sprawę, że moje doświadczenia w Dublin High School wniosły spokój i bezpieczeństwo w to, kim jestem, a nawet w to, kim dopiero się stanę.

Line 25 / 29

Here I have attained characteristics of honesty, diligence, and perseverance, to act as tools inside future classrooms or out of them.

here

I have attained

characteristics

of honesty

diligence

and

perseverence

to act

as

tools

inside

future classrooms

or

outside

of them

tutaj

osiągnęłam

cechy

uczciwości

pracowitości

i

wytrwałości

aby działać

jako

narządzia

w

przyszłych klasach

lub

poza

nimi

To tutaj zyskałam przymioty takie jak uczciwość, pilność i wytrwałość, których będę mogła użyć w przyszłości na studiach lub poza nimi.

Line 26 / 29

Disregarding outward recognition or society's often corrupt reward scale, I have gained the utmost appreciation for the inner values of integrity, truth, and endurance when pursuing a challenging course.

disregarding

outward

recognition

or

society's

often

corrupt

reward scale

I have gained

the utmost appreciation

for

the inner values

of integrity

truth

and

endurance

when

pursuing

a challenging course

pomijając

zewnętrzne

uznanie

lub

społeczeństwa

często

zepsutą

skalę nagród

ja zyskałam

najwyższe uznanie

dla

wewnętrznych wartości

uczciwości

prawdy

i

wytrzymałości

podczas

dążenia do

trudnego kursu

Nie skupiając się na pochwałach czy nagrodach rozdysponowywanych przez społeczeństwo według często niesprawiedliwej skali, zyskałam największe uznanie dla wewnętrznych wartości, takich jak uczciwość, prawda i wytrzymałość w dążeniu do wymagającego celu.

Line 27 / 29

Because of the preparation at Dublin High School, I am indescribably confident in myself and in my classmates that we will cling fast to these positive character qualities, which may or may not lead to outward success,...

because of

the preparation

at Dublin High School

I am confident

indescribably

in myself

and

in my classmates

that

we will cling

fast (tightly)

to

these

positive

character

qualities

which

may

or

may not

lead

to outward success

dzięki

przygotowaniom

w liceum w Dublin

ja jestem pewna

nieopisanie

siebie

i

moich kolegów z klasy

że

będziemy trzymać się

ściśle (ciasno)

do

tych

pozytywnych

charakteru

cech

które

mogą

ale

nie muszą

prowadzić

do zewnętrznego sukcesu

Dzięki przygotowaniom w Dublin High School jestem nieopisanie pewna siebie i moich koleżanek oraz kolegów z klasy, wiem że będziemy trwać przy tych pozytywnych cechach charakteru, które niekoniecznie muszą doprowadzić nas do zewnętrznego sukcesu,

Line 28 / 29

...but will always serve as a means to provide interior satisfaction, all the while quietly inspiring others to do the same.

but

will serve

always

as

a means

to provide

interior satisfaction

all the while

quietly

inspiring

others

to do

the same

ale

będą służyć

zawsze

jako

środki

zapewniające

wewnętrzną satysfakcję

a jednocześnie

po cichu

inspirując

innych

do robienia

tego samego

ale zawsze będą zapewniać wewnętrzną satysfakcję i jednocześnie cicho inspirować innych do robienia tego samego.

Line 29 / 29

This is who we are, and this is where we are going.

this is

who

we are

and

this is

where

we are going

to jest

kim

my jesteśmy

i

to jest

dokąd

my zmierzamy

Oto kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.