Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Ten Brutal Realities of Life in Stalin's Soviet Union" from TOPTENZNET with Simon Whistler (1/2)

„Dziesięć brutalnych faktów z życia w stalinowskim Związku Radzieckim” TOPTENZNET, Simon Whistler (1/2)

Stalin

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Title

"The Ten Brutal Realities of Life in Stalin's Soviet Union"

the ten brutal realities

of life

in Stalin's Soviet Union

dziesięć brutalnych rzeczywistości

życia

w Związku Radzieckim Stalina

Dziesięć brutalnych faktów z życia w stalinowskim Związku Radzieckim

Line 1 / 70

When Vladimir Lenin died in 1924, his charismatic henchman Leon Trotsky seemed to be his most obvious successor.

When

Vladimir Lenin

died

in 1924

his charismatic henchman

Leon Trotsky

seemed

to be

his most obvious successor

kiedy

Włodzimierz Lenin

umarł

w 1924

jego charyzmatyczny poplecznik

Lew Trocki

wydawał się

być

jego najbardziej oczywistym następcą

Po śmierci Włodzimierza Lenina w 1924 roku, jego charyzmatyczny poplecznik Lew Trocki wydawał się być najbardziej oczywistym następcą.

Line 2 / 70

Instead it was Josef Stalin, a man once described by Trotsky as a dull grade blur and a nonentity, who has by 1929 vanquished his political rivals and seized power for himself.

Instead

it was

Josef Stalin

a man

once

described

by Trotsky

as

a dull grade blur

and

a nonentity

who

has vanquished

by 1929

his political rivals

and

seized power

power

for himself

zamiast

to było

Józef Stalin

człowiek

niegdyś

opisany

przez Trockiego

jako

nudna szara plama

i

zero

który

pokonał

do 1929

jego politycznych rywali

i

zdobył

władzę

dla siebie

Lecz władzę zdobył Józef Stalin, do roku 1929 zwyciężając swoich politycznych rywali, człowiek określony niegdyś przez Trockiego jako zero i nudna szara plama.

Line 3 / 70

The self proclaimed "Man of Steel" would rule over the Soviet Union until his death in 1953.

The self proclaimed

"Man of Steel"

would rule

over the Soviet Union

until his death

in 1953

samozwańczy

człowiek ze stali

rządziłby

Związkiem Radzieckim

do jego śmierci

w 1953

Samozwańczy „Człowiek ze stali” miał rządzić Związkiem Radzieckim do swojej śmierci w 1953 roku.

Line 4 / 70

Over the course of a little more than two decades, he transformed the Soviet Union from a technologically backward agricultural society into a nuclear armed super power.

Over the course

of a little more

than two decades

he transformed

the Soviet Union

from a technologically backward

agricultural society

into a nuclear armed super power

w ciągu

niewiele więcej niż

dwóch dekad

on przekształcił

Związek Radziecki

z technologicznie zacofanego

społeczeństwo rolnicze

w uzbrojone nuklearnie mocarstwo

W ciągu nieco ponad dwudziestu lat przekształcił Związek Radziecki z zacofanego technologicznie społeczeństwa rolniczego w nuklearne mocarstwo.

Line 5 / 70

Remarkable as this feat was, it was achieved through suffering on a colossal scale.

Remarkable

as this feat was

it was achieved

through suffering

on a colossal scale

niezwykły

jak ten wyczyn był

został osiągnięty

przez cierpienie

na kolosalną skalę

Ten niezwykły wyczyn został jednak okupiony ogromnym cierpieniem.

Line 6 / 70

Stalin's Soviet Union was billed as a "Workers' Paradise".

Stalin's Soviet Union

was billed

as a "Workers' Paradise

Związek Radziecki Stalina

był reklamowany

jako raj pracowników

Związek Radziecki za panowania Stalina był reklamowany jako „Raj pracowników”.

Line 7 / 70

Instead it was a terrifying police state, presided over by one of history's most brutal dictators.

Instead

it was

a terrifying police state

presided over

by one

of history's

most brutal dictators

zamiast

to było

przerażające państwo policyjne

nadzorowane

przez jednego

historii

najbardziej brutalnych dyktatorów

W rzeczywistości był przerażającym państwem policyjnym, rządzonym przez jednego z najbardziej brutalnych dyktatorów w historii.

Line 8 / 70

Number 10 - the Soviet Famine of 1932 to 1933

Number ten

the Soviet Famine

of 1932 to 1933

numer dziesięć

radziecki głód

roku 1932 do 1933

Numer 10 - Wielki głód na Ukrainie 1932-1933

Line 9 / 70

In 1929 about 80% of Russia's population worked the land.

In 1929

about eighty per cent

of Russia's population

worked the land

w 1929

około osiemdziesiąt procent

populacji Rosji

pracowało

W roku 1929 około 80% rosyjskiej populacji pracowało na wsi.

Line 10 / 70

Their way of life had been largely unchanged for generations.

Their way of life

had been unchanged

largely

for generations

ich sposób

życia

był niezmieniony

w dużej mierze

Ten styl życia był kultywowany od pokoleń.

Line 11 / 70

That was until Stalin launched what has been described as a civil war against the peasant class.

That was

until

Stalin

launched

what

has been described

as a civil war

against the peasant class

tak było

dopóki

Stalin

rozpoczął

co

było opisane

jako wojna domowa

przeciwko klasie chłopów

Aż do czasu, kiedy Stalin rozpoczął wojnę domową przeciwko klasie chłopów.

Line 12 / 70

Stalin's goal was to modernize agriculture in order to drive the rapid industrialization that he saw essential to the Soviet Union's future.

Stalin's goal

was

to modernize

agriculture

in order to drive

the rapid industrialization

that

he saw

essential

to the Soviet Union's future

cel Stalina

był

żeby zmodernizować

rolnictwo

w celu napędzenia

nagłej industrializacji

która

on widział

niezbędne

dla przyszłości Związku Radzieckiego

Celem Stalina była modernizacja rolnictwa, a tym samym stworzenie siły napędowej dla gwałtownego uprzemysłowienia, które postrzegał jako niezbędne dla przyszłości Związku Radzieckiego.

Line 13 / 70

The wealthier peasants, denounced by Stalin as rural capitalists, were executed or deported to prison camps in Siberia.

The wealthier peasants

denounced

by Stalin

as rural capitalists

were executed

or

deported

to prison camps

in Siberia

bogatsi chłopi

oskarżeni

przez Stalina

jako wiejscy kapitaliści

byli straceni

lub

deportowani

do obozów więziennych

na Syberii

Bogatsi chłopi, oskarżeni przez Stalina o bycie wiejskimi kapitalistami, byli zabijani lub deportowani do obozów więziennych na Syberii.

Line 14 / 70

The remainder were stripped of their land and livestock and forced to work the fields of the vast state run collective farms.

The remainder

were stripped

of their land

and

livestock

and

forced

to work the fields

of the vast state run collective farms

pozostali

byli odarci

z ich ziemi

i

zwierząt hodowlanych

i

zmuszeni

do pracy

polach

Pozostałym odbierano ziemię i zwierzęta, po czym zmuszano do pracy w ogromnych kolektywnych gospodarstwach zarządzanych przez państwo.

Line 15 / 70

Many peasants chose to slaughter their livestock rather than hand it over to the state, resulting in catastrophic shortages.

Many peasants

chose

to slaughter

their livestock

rather than

hand it over

to the state

resulting in

catastrophic shortages

wielu chłopów

wybrało

żeby ubić

ich zwierzęta hodowlane

raczej niż

przekazać to

państwu

co doprowadziło do

katastrofalnych braków

Wielu chłopów wolało raczej ubić swoje zwierzęta niż przekazać je państwu, co doprowadziło do katastrofalnych braków.

Line 16 / 70

Grain production fell, but state quotas had to be met.

Grain production

fell

but

state quotas

had to be met

produkcja zbóż

zmalała/p>

ecz

limity państwa

musiały zostać osiągnięte

Produkcja zbóż zmalała, lecz państwowe normy musiały zostać osiągnięte.

Line 17 / 70

The army and secret police took all that could be found, leaving whole villages to starve.

The army

and

secret police

took

all

that could be found

leaving

whole villages

to starve

armia

i

policja polityczna

wzięły

wszystko

co mogło zostać znalezione

zostawiając

całe wioski

żeby zginęły z głody

Armia i policja polityczna zabrały wszystko, co mogli znaleźć, zostawiając całe wioski na śmierć głodową.

Line 18 / 70

Any peasant found stealing a single grain could simply be shot.

Any peasant

found

stealing

a single grain

could

simply

be shot

każdy chłop

znaleziony

kradnąc

pojedyncze ziarno

mógł

po prostu

być zastrzelony

Każdy chłop przyłapany na kradzieży nawet jednego ziarna mógł zostać rozstrzelany.

Line 19 / 70

In towns and cities, mass graves were dug.

In towns

and

cities

mass graves

were dug

w miastach

i

(większych) miastach

masowe groby

były kopane

W miastach kopano masowe groby.

Line 20 / 70

In villages, the corpses were often left piled up by the side of the road, the living too weak to bury the dead.

In villages

the corpses

were left piled up

often

by the side

of the road

the living

too weak

to bury

the dead

w wioskach

ciała

były zostawiane usypane w sterty

często

przy krawędzi

drogi

żyjący

zbyt słabi

żeby chować

zmarłych

Na wsiach stosy ciał często leżały przy drogach, żyjący byli zbyt słabi, żeby chować zmarłych.

Line 21 / 70

As the people suffered and starved, Stalin exported huge quantities of food abroad to fund the industrialization of the Soviet Union.

As

the people

suffered

and

starved

Stalin

exported

huge quantities

of food

abroad

to fund

the industrialization

of the Soviet Union

jak

ludzie

cierpieli

i

głodowali

Stalin

eksportował

ogromne ilości

jedzenia

za granicę

żeby finansować

industrializację

Związku Radzieckiego

Kiedy ludzie cierpieli i ginęli z głodu, Stalin eksportował ogromne ilości jedzenia za granicę, żeby finansować uprzemysłowienie Związku Radzieckiego.

Line 22 / 70

The famine of 1932 to 1933 had been entirely preventable, but it caused the death of millions.

The famine

of 1932 to 1933

had been preventable

entirely

but

it caused

the death

of millions

głód

roku 1932 do 1933

mógł zostać uniknięty

całkowicie

ale

on spowodował

śmierć

milionów

Chociaż głodu w latach 1932-1933 można było w całości uniknąć, to spowodował on śmierć milionów osób.

Line 23 / 70

Number 9: The Great Terror

Number nine

The Great Terror

numer dziewięć

wielki terror

Numer 9: Wielki terror

Line 24 / 70

Stalin's brutal methods and growing power were a cause of grave concern amongst at least some members of the Soviet leadership.

Stalin's brutal methods

and

growing power

were

a cause

of grave concern

amongst

at least some members

of the Soviet leadership

brutalne metody Stalina

i

rosnąca władza

były

przyczyną

wielkiego zaniepokojenia

pośród

przynajmniej niektórych członków

dowództwa radzieckiego

Brutalne metody i rosnąca władza Stalina były powodem wielkiego niepokoju wśród przynajmniej niektórych członków przywództwa Związku.

Line 25 / 70

In early 1934, at the Seventh Congress of the Committee of the Communist Party, Stalin received more than 100 anonymous negative votes.

In early 1934

at the Seventh Congress

of the Committee

of the Communist Party

Stalin

received

more than

one hundred

anonymous negative votes

wczesnym 1934

na siódmym kongresie

komitetu

Partii Komunistycznej

Stalin

otrzymał

więcej niż

jedną setkę

anonimowych negatywnych głosów

Na początku roku 1934, na siódmym zjeździe Komitetu Partii Komunistycznej, ponad 100 osób zagłosowało anonimowo przeciwko Stalinowi.

Line 26 / 70

This only strengthened his conviction that enemies and traitors were everywhere, plotting his downfall.

This

only

strengthened

his conviction

that

enemies

and

traitors

were

everywhere

plotting his downfall

to

tylko

umocniło

jego przekonanie

że

wrogowie

i

zdrajcy

byli

wszędzie

spiskując jego upadek

To tylko umocnił go w wierze, że wrogowie i zdrajcy są wszędzie i planują jego upadek.

Line 27 / 70

If only to eradicate any possible threat to his position, Stalin began a purge of his own party, targetting enemies both real and perceived.

If only

to eradicate

any possible threat

to his position

Stalin

began

a purge

of his own party

targetting enemies

both real and perceived

jeśli tylko

żeby wyeliminować

każde możliwe zagrożenie

dla jego pozycji

Stalin

zaczął

czystkę

jego własnej partii

biorąc na cel wrogów

zarówno

Chcąc wyeliminować każde możliwe zagrożenie, Stalin rozpoczął czystkę własnej partii, biorąc na cel zarówno przeciwników prawdziwych jak i wymyślonych.

Line 28 / 70

More than half of the 1996 who attended the Seventeenth Congress, had been arrested by the end of 1939 [1934].

More than half

of the 1996

who

attended

the Seventeenth Congress

had been arrested

by the end

of 1939 [1934]

więcej niż połowa

z 1 996

którzy

uczestniczyli

17 zjazd

zostały aresztowane

do końca

1934

Ponad połowa z 1 996 osób, które uczestniczyły w siedemnastym zjeździe, została aresztowana przed końcem 1934 roku.

Line 29 / 70

Most were executed by Stalin's secret police, but others were put to work in the labor camps of icy Siberia.

Most

were executed

by Stalin's secret police

but

others

were put to work

in the labor camps

of icy Siberia

większość

została stracona

przez polityczną policję Stalina

ale

inni

byli zagonieni do pracy

w obozach pracy

mroźnej Syberii

Większość została zabita przez polityczną policję Stalina, ale pozostali wysłani do obozów pracy w mroźnej Syberii.

Line 30 / 70

Few of them ever returned.

Few

of them

ever

returned

niewielu

z nich

kiedykolwiek

powróciło

Niewielu powróciło.

Line 31 / 70

The Great Terror was not confined to party elites either.

The Great Terror

was not confined

to party elites

either

wielki terror

nie był ograniczony

do elity partyjnej

również

Wielki terror nie ograniczał się też jedynie do partyjnej elity.

Line 32 / 70

Stalin intended to kill anybody who might pose a potential threat, whether they had actually committed a crime was no protection.

Stalin

intended

to kill

anybody

who

might pose

a potential threat

whether

they had committed

a crime

actually

was

no protection

Stalin

zamierzał

zabić

każdego

kto

mógł stwarzać

potencjalne zagrożenie

czy

on/ona popełnili

przestępstwo

rzeczywiście

było

żadną ochroną

Stalin zamierzał zabić każdego, kto mógł stanowić potencjalne zagrożenie i nawet jeśli taka osoba nie popełniła żadnej zbrodni, nie znaczyło to, że może czuć się bezpiecznie.

Line 33 / 70

Intellectuals, scientists, and artists were all targetted.

Intellectuals

scientists

and

artists

were

all

targetted

intelektualiści

naukowcy

i

artyści

byli

wszyscy

obrani za cel

Intelektualiści, naukowcy, artyści, wszyscy byli zagrożeni.

Line 34 / 70

The Red Army itself was also by no means exempt.

The Red Army

itself

was

also

by no means

exempt

Czerwona Armia

sama

była

także

w żadnym wypadku

wolna (od tego)

Sama Armia Czerwona w żadnym razie nie stanowiła wyjątku.

Line 35 / 70

Thousands of its officers suspected of disloyalty were removed from their posts or executed.

Thousands

of its officers

suspected

of disloyalty

were removed

from their posts

or

executed

tysiące

jej oficerów

podejrzanych

o nielojalność

zostało usuniętych

z ich stanowisk

lub

straconych

Tysiące oficerów podejrzanych o nielojalność zostało usuniętych ze stanowisk lub zabitych.

Line 36 / 70

The purges spread like a contagion through the ranks and society.

The purges

spread

like a contagion

through

the ranks

and

society

czystki

rosprzestrzeniały się

jak zaraza

przez

szeregi

i

społeczeństwo

Czystki rozprzestrzeniły się w szeregach i w społeczeństwie jak zaraza.

Line 37 / 70

Even the innocent would confess to crimes and name friends and acquaintances as accomplices, anything to make the torture stop.

Even

the innocent

would confess

to crimes

and

name

friends

and

acquaintances

as accomplices

anything

to make

the torture

stop

nawet

niewinni

przyznawali się

do zbrodni

i

wymieniali imiona

przyjaciół

i

znajomych

jako wspólników

wszystko

żeby zrobić

tortura

przestać

Nawet niewinni przyznawali się do zbrodni i wskazywali przyjaciół oraz znajomych jako wspólników, byle tylko zapobiec dalszym torturom.

Line 38 / 70

The process would then repeat itself with a new set of victims.

The process

would

then

repeat

itself

with a new set

of victims

proces

byłby

następnie

powtórzyć

siebie

z nowym zestawem

ofiar

Ten sam proces następnie powtarzał się z udziałem nowych ofiar.

Line 39 / 70

By the end of 1938, the Great Terror began to wind down.

By the end

of 1938

the Great Terror

began

to wind down

pod koniec

roku 1938

wielki terror

zaczął

zmierzać ku końcowi

Pod koniec 1938 roku Wielki terror zmierzał ku końcowi.

Line 40 / 70

More than a million people had been arrested, and half a million were executed.

More than

a million people

had been arrested

and

half a million

were executed

więcej niż

milion ludzi

zostało aresztowanych

i

pół miliona

zostało straconych

Aresztowano ponad milion ludzi, a pół miliona zabito.

Line 41 / 70

Stalin's grip on power was assured, and all understood that the merest hint of disloyalty or criticism would be met with brutal retribution.

Stalin's grip

on power

was assured

and

all understood

that

the merest hint

of disloyalty

or

criticism

would be met

with brutal retribution

uchwyt Stalina

na władzy

był zapewniony

i

wszyscy rozumieli

że

najmniejsza oznaka

nielojalności

lub

krytyki

spotkałaby się

z brutalną odpłatą

Stalin zabezpieczył swoją władzę i wszyscy zrozumieli, że najmniejsza oznaka nielojalności czy słowo krytyki spotka się z brutalną karą.

Line 42 / 70

Number 8 - The Activities of the NKVD were an Open Secret.

Number eight

The Activities

of the NKVD

were

an open secret

numer osiem

działania

NKWD

były

otwartym sekretem

Numer 8 - Działania NKWD były tajemnicą poliszynela.

Line 43 / 70

The secret police went by numerous different names over the course of the Soviet Union's sixty-nine years of existence.

The secret police

went by numerous different names

over the course

of the Soviet Union's

sixty-nine years

of existence

policja polityczna

posiadała różne nazwy

w trakcie

Związku Radzieckiego

sześćdziesiąt dziewięć lat

istnienia

Przez sześćdziesiąt dziewięć lat istnienia Związku Radzieckiego, jego policja polityczna działała pod wieloma różnymi nazwami.

Line 44 / 70

But from 1934 until Stalin's death in 1953, they were known as the NKVD.

But

from 1934

until Stalin's death

in 1953

they were known

as

the NKVD

ale

od 1934

do śmierci Stalina

w 1953

byli znani

jako

NKWD

Ale od 1934 roku do śmierci Stalina w 1953, była znana jako NKWD.

Line 45 / 70

Above the law meant separate from the party. The NKVD answered to Stalin alone.

Above the law

meant

separate from the party

The NKVD

answered

to Stalin

alone

ponad prawem

znaczyło

oddzielna od partii

NKWD

odpowiadała

Stalinowi

tylko

Ponad prawem, czyli będąc poza partią. NKWD odpowiadała tylko przed samym Stalinem.

Line 46 / 70

It was the instrument through which Stalin inflicted terror on a population of more than 170 million and one of the main pillars on which his power rested.

It was

the instrument

through which

Stalin inflicted terror

on a population

of more than 170 million

and

one

of the main pillars

on which

his power rested

ona była

instrumentem

przez który

Stalin wywierał terror

na populacji

więcej niż 170 miliona

i

jednym

z głównych filarów

na których

jego władza spoczywała

Była instrumentem, dzięki któremu Stalin zasiewał terror w ponad 170 milionowej populacji oraz jednym z głównych filarów jego władzy.

Line 47 / 70

An entirely rational fear of the secret police permeated all levels of Soviet society.

An entirely

rational fear

of the secret police

permeated

all levels

of Soviet society

całkowicie

racjonalny strach

policji politycznej

przenikał

wszystkie poziomy

radzieckiego społeczeństwa

Całkowicie racjonalny strach przed policją polityczną przenikał wszystkie poziomy radzieckiego społeczeństwa.

Line 48 / 70

Almost everyone had a friend or relative who had vanished and never been seen again.

Almost everyone

had

a friend

or

relative

who had vanished

and

never been seen

again

prawie każdy

miał

przyjaciela

lub

krewnego

który zniknął

i

nigdy był widziany

ponownie

Niemal każdy miał przyjaciela albo krewnego, który zniknął i nigdy więcej nie był widziany.

Line 49 / 70

It was understood, yet rarely mentioned, that the NKVD were responsible for the disappearances.

It was understood

yet

rarely

mentioned

that

the NKVD

were responsible

for the disappearances

było zrozumiałe

lecz

rzadko

wspominane

że

NKWD

było odpowiedzialne

za zniknięcia

Powszechnie wiedziano, choć rzadko mówiono o tym głośno, że to NKWD stoi za zniknięciami.

Line 50 / 70

The activities of the secret police were an open secret.

The activities

of the secret police

were

an open secret

działania

policji politycznej

były

otwartym sekretem

Działania policji politycznej były tajemnicą poliszynela.

Line 51 / 70

To mention their existence carried a very real risk of a visit.

To mention

their existence

carried

a very real risk

of a visit

wspomnieć

ich istnienie

niosło

bardzo prawdziwe ryzyko

wizyty

Wzmianka o jej istnieniu niosła ogromne ryzyko wizyty.

Line 52 / 70

Any man elevated to head of the NKVD wielded power second only to that of Stalin.

Any man

elevated

to head

of the NKVD

wielded

power

second

only

to that

of Stalin

każdy człowiek

wyniesiony

na czele

NKWD

dzierżył

władzę

drugą

tylko

do tej

Stalina

Każdy człowiek postawiony na czele NKWD miał władzę, która była mniejsza tylko od władzy Stalina.

Line 53 / 70

This meant their position was a dangerous one.

This meant

their position

was

a dangerous one

to znaczyło

ich pozycja

była

niebezpieczna

To znaczyło, że ich stanowisko było niebezpieczne.

Line 54 / 70

The first chief of the NKVD Genrikh Yagoda was himself arrested, tortured, and executed on Stalin's orders.

The first chief

of the NKVD

Genrikh Yagoda

was

himself

arrested

tortured

and

executed

on Stalin's orders

pierwszy szef

NKWD

Gienrich Jagoda

był

sam

aresztowany

torturowany

i

stracony

z rozkazów Stalina

Sam pierwszy szef NKWD, Gienrich Jagoda, został aresztowany, torturowany i zabity z rozkazu Stalina.

Line 55 / 70

His successor Nikolai Yezhov, nicknamed the "Poison Dwarf", due to his short stature, suffered the same fate.

His successor

Nikolai Yezhov

nicknamed

the poison dwarf

due to his short stature

suffered

the same fate

jego następca

Nikołaj Jeżow

przezywany

karzeł od trucizny

ze względu na niski wzrost

cierpiał

ten sam los

Jego następca, Nikołaj Jeżow, ze względu na niski wzrost noszący pseudonim „krwawy karzeł”, podzielił ten sam los.

Line 56 / 70

Number 7: Stalin's Right Hand Man was a sadist and a serial killer.

Number Seven

Stalin's right hand man

was

a sadist

and

a serial killer

numer 7

człowiek (będący) prawą ręką Stalina

był

sadystą

i

seryjnym mordercą

Numer 7: Prawą ręką Stalina był sadysta i seryjny morderca.

Line 57 / 70

Only an individual of exceptional cruelty and cunning could hope to survive any great length of time as the chief of Stalin's NKVD.

Only

an individual

of exceptional cruelty

and

cunning

could hope

to survive

any great length

of time

as

the chief

of Stalin's NKVD

tylko

osoba

niezwykłego okrucieństwa

i

przebiegłości

mogła mieć nadzieję

przetrwać

jakikolwiek dłuższy okres

czasu

jako

szef

NKWD Stalina

Tylko osoba niezwykle okrutna i przebiegła mogła mieć nadzieję na przetrwanie dłuższego czasu w roli szefa policji Stalina.

Line 58 / 70

The unassuming looking Lavrentiy Beria was just such a man.

The unassuming looking

Lavrentiy Beria

was

just

such a man

niepozornie wyglądający

Ławrientij Beria

był

właśnie (dokładnie)

takim człowiekiem

Właśnie takim człowiekiem był niepozorny z wyglądu Ławrientij Beria.

Line 59 / 70

Described by Stalin's daughter as an evil genius who surpassed even her father in the dark political arts, Beria was perhaps the most depraved of all of Stalin's creatures.

Described

by Stalin's daughter

as an evil genius

who

surpassed

even

her father

in the dark political arts

Beria

was

perhaps

the most depraved

of all

of Stalin's creatures

opisany

przez córkę Stalina

jako zły geniusz

który

przewyższał

nawet

jej ojca

w mrocznych sztukach polityki

Beria

był

być może

najbardziej zdemoralizowaną

ze wszystkich

marionetek Stalina

Określony przez córkę Stalina jako zły geniusz, który nawet jej ojca prześcigał w mrocznych arkanach polityki, Beria mógł być najbardziej zdemoralizowaną marionetką Stalina.

Line 60 / 70

Appointed as the chief of the NKVD in place of Nikolai Yezhov, Beria was a psychophantic crueler who did everything in his power to ingratiate himself with Stalin, the man he called: "The Boss".

Appointed

as the chief

of the NKVD

in place

of Nikolai Yezhov

Beria

was

a psychophantic crueler

who

did

everything

in his power

to ingratiate

himself

with Stalin

the man

he called

the Boss

mianowany

szefem

NKWD

w miejsce

Nikołaja Jeżowa

Beria

był

psychopatycznym zabójcą

który

zrobił

wszystko

w jego mocy

żeby przypochlebić

siebie

z Stalinem

człowiek

on nazywał

szef

Mianowany szefem NKWD w miejsce Nikołaja Jeżowa, Beria był psychopatycznym zabójcą, który zrobił wszystko co było w jego mocy, żeby przypochlebić się Stalinowi, którego nazywał: „Szefem”.

Line 61 / 70

He was also a man who thoroughly enjoyed his job.

He was

also

a man

who

thoroughly

enjoyed

his job

on był

także

człowiekiem

który

całkowicie

lubił

jego pracę

Był też człowiekiem, który bardzo lubił swoją pracę.

Line 62 / 70

Reportedly capable of going days on end without sleep, he delighted in presiding over marathon torture sessions.

Reportedly

capable

of going

days

on end

without sleep

he delighted

in presiding over

marathon torture sessions

rzekomo

zdolny

kontynuowania

dnie

bez końca

bez snu

on czerpał rozkosz

z nadzorowania

nad maratonowymi sejsami tortur

Rzekomo mógł przez wiele dni obyć się bez snu. Czerpał rozkosz z nadzorowania długich sesji tortur.

Line 63 / 70

When Beria wasn't killing in his professional capacity as Stalin's attack dog, he did so for his own amusement.

When

Beria was not killing

in his professional capacity

as Stalin's attack dog

he did so

for his own amusement

kiedy

Beria nie zabijał

w ramach zawodu

jako pies gończy Stalina

on robił to

dla własnej rozrywki

Kiedy Beria nie zabijał dla Stalina, robił to dla własnej rozrywki.

Line 64 / 70

His henchmen were under the instruction to roam the streets seeking out young women and girls for him to rape and murder.

His henchmen

were under the instruction

to roam

the streets

seeking out

young women

and

girls

for him

to rape

and

murder

jego podkomendni

byli pod rozkazami

włóczenia

ulicach

szukając

młodych kobiet

i

dziewczyn

dla niego

żeby zgwałcić

i

zamordować

Jego podkomendni mieli rozkazy włóczenia się po ulicach i szukania dla niego młodych kobiet i dziewczyn, które gwałcił i mordował.

Line 65 / 70

There is little doubt that Stalin must have been aware of Beria's activities, but the Soviet dictator prized loyalty and efficiency over all else and cared nothing for the suffering of others.

There is

little doubt

that

Stalin must have been aware

of Beria's activities

but

the Soviet dictator

prized

loyalty

and

efficiency

over all else

and

cared

nothing

for the suffering

of others

jest

niewiele wątpliwości

że

Stalin musiał być świadom

działań Berii

ale

radziecki dyktator

cenił

lojalność

i

wydajność

ponad wszystko inne

i

dbał

nic

dla cierpienia

innych

Nie ma większych wątpliwości, że Stalin wiedział o poczynaniach Berii, ale radziecki dyktator najbardziej cenił lojalność i wydajność i nie przejmował się cierpieniem innych.

Line 66 / 70

Beria's loyalty, however, was not as complete as Stalin imagined.

Beria's loyalty

however

was not

as complete as

Stalin imagined

lojalność Berii

jednakże

nie była

tak kompletna jak

Stalin sobie wyobrażał

Jednakże lojalność Berii nie była tak całkowita, jak to sobie wyobrażał Stalin.

Line 67 / 70

When Stalin died in 1953, Beria spat on his corpse and smiled.

When

Stalin died

in 1953

Beria spat

on his corpse

and

smiled

kiedy

Stalin umarł

w 1953

Beria napluł

na jego ciało

i

uśmiechnął się

W 1953 roku, kiedy Stalin umarł, Beria splunął na jego ciało i uśmiechnął się.

Line 68 / 70

Most likely he believed that he would replace his former master as dictator, but with Stalin's protection lost, he was instead arrested and sentenced to death for his many crimes.

Most likely

he believed

that

he would replace

his former master

as dictator

but

with Stalin's protection lost

he was

instead

arrested

and

sentenced

to death

for his many crimes

najprawdopodobniej

on wierzył

że

on zastąpi

jego dawnego pana

jako dyktator

ale

z ochroną Stalina straconą

on był

zamiast

aresztowany

i

skazany

na śmierć

za jego wiele zbrodni

Najprawdopodobniej wierzył, że zastąpi byłego pana i zostanie dyktatorem, ale pozbawiony ochrony Stalina został aresztowany i skazany na śmierć za liczne zbrodnie.

Line 69 / 70

Beria, the merciless killer, broke down in tears and pleaded for his life.

Beria

the merciless killer

broke down

in tears

and

pleaded

for his life

Beria

bezlitosny morderca

załamał się

we łzach

i

błagał

o jego życie

Beria, bezlitosny morderca, rozpłakał się i błagał o życie.

Line 70 / 70

His screams were muffled by a rag stuffed in his mouth, before he was shot in the head.

His screams

were muffled

by a rag

stuffed

in his mouth

before

he was shot

in the head

jego krzyki

były stłumione

szmatą

wepchniętą

w jego usta

zanim

on został zastrzelone

w głowę

Jego krzyki zostały stłumione szmatą, którą włożono mu do ust chwilę przed tym, nim strzelono mu w głowę.