Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Ten Brutal Realities of Life in Stalin's Soviet Union" from TOPTENZNET with Simon Whistler (2/2)

„Dziesięć brutalnych faktów z życia w stalinowskim Związku Radzieckim” TOPTENZNET, Simon Whistler (2/2)

stalin

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Title

the ten brutal realities

of life

in Stalin's Soviet Union

dziesięć brutalnych rzeczywistości

życia

w Związku Radzieckim Stalina

Dziesięć brutalnych faktów z życia w stalinowskim Związku Radzieckim

Line 1 / 64

Number 6 - Suppression of religion.

Number six

suppression

of religion

numer sześć

tłumienie

religii

Numer 6 - Tłumienie wolności religijnej.

Line 2 / 64

Karl Marx famously described religion as the opium of the people.

Karl Marx

famously

described

religion

as the opium

of the people

Karol Marx

sławnie

opisał

religię

jako opium

ludzi

Sławne są słowa Karola Marxa, który twierdził, że religia to opium dla mas.

Line 3 / 64

He saw religion as a tool used by the ruling capitalist class to oppress the proletariat.

He saw

religion

as a tool used by

the ruling capitalist class

to oppress

the proletariat

on postrzegał

religię

jako narzędzie używane

przez rządzących kapitalistów

do ciemiężenia

proletariatu

Postrzegał religię jako narzędzie używane przez rządzących kapitalistów do ciemiężenia proletariatu.

Line 4 / 64

There would be no need for religion in a properly functioning Communist society, and this alone would have been reason enough for Stalin to attempt to eradicate it.

There would be

no need

for religion

in a properly functioning Communist society

and

this alone

would have been

reason enough

for Stalin

to attempt

to eradicate it

byłoby

nie potrzeby

dla religii

w odpowiednio funkcjonującym komunistycznym społeczeństwie

i

samo to

byłoby

powodem dostatecznym

dla Stalina

żeby spróbować

wyeliminować to

W dobrze funkcjonującym społeczeństwie komunistycznym religia nie byłaby potrzebna, co samo w sobie wystarczyłoby Stalinowi do jej wytępienia.

Line 5 / 64

However, Stalin had another motivation too.

However

Stalin

had

another motivation

too

jednakże

Stalin

miał

inną motywację

też

Jednakże Stalin miał też inną motywację.

Line 6 / 64

He hated the idea that his people might believe in a power even greater than his own.

He hated

the idea

that

his people might believe

in a power

even

greater

than his own

on nienawidził

pomysłu

że

jego ludzie mogli wierzyć

w moc

nawet

większą

niż jego własna

Nie podobała mu się myśl, że jego lud mógłby wierzyć we władzę, która przewyższała jego.

Line 7 / 64

Russian Orthodoxy was the dominant religion in the Soviet Union, but there were also substantial numbers of Catholics, Protestants, Jews, Muslims, and others.

Russian Orthodoxy

was

the dominant religion

in the Soviet Union

but

there were

also

substantial numbers

of Catholics

Protestants

Jews

Muslims

and

others

rosyjskie prawosławie

było

dominującą religią

w Związku Radzieckim

ale

istnieli

także

duże ilości

katolików

protestantów

żydów

muzułmanów

i

innych

Rosyjskie prawosławie było dominującą religią w Związku Radzieckim, ale było też dużo katolików, protestantów, żydów, muzułmanów i ludzi innych wyznań.

Line 8 / 64

The process of attempting to stamp out religion began under Lenin, but it accelerated under Stalin.

The process

of attempting

to stamp out religion

began

under Lenin

but

it accelerated

under Stalin

proces

usiłowania

stłumienia religii

zaczął się

pod Leninem

ale

to przyśpieszyło

pod Stalinem

Proces polegający na próbach stłumienia religii został zapoczątkowany za czasów Lenina, ale nabrał rozpędu za rządów Stalina.

Line 9 / 64

Religious works of literature were banned, and atheism was promoted in schools.

Religious works

of literature

were banned

and

atheism

was promoted

in schools

religijne prace

literatury

zostały zakazane

i

ateizm

był promowany

w szkołach

Literatura religijna została zakazana, a szkoły zaczęły promować ateizm.

Line 10 / 64

Worshippers were harrassed, their places of worship closed or even destroyed, and priests and preachers were targetted by the secret police.

Worshippers

were harrassed

their places of worship

closed

or

even

destroyed

and

priests

and

preachers

were targetted

by the secret police

wierni

byli prześladowani

ich miejsca

kultu

zamknięte

lub

nawet

zniszczone

i

księża

i

kaznodzieje

byli brani na cel

Wierni byli prześladowani, ich miejsca kultu zamykane lub niszczone, a księży i kaznodziejów wzięła na cel policja polityczna.

Line 11 / 64

Number 5 - The Great Patriotic War of 1941-1945.

Number five

The Great Patriotic War

of 1941-1945

numer pięć

wielka wojna patriotyczna

roku 1941 do 1945

Numer 5 - Wielka wojna ojczyźniana 1941-1945

Line 12 / 64

On June the 22nd, 1941, Hitler's Nazi Germany launched an attack of unprecedented scale against Stalin's Soviet Union.

On June the 22nd

1941

Hitler's Nazi Germany

launched

an attack

of unprecedented scale

against Stalin's Soviet Union

dwudziestego drugiego czerwca

1941

nazistowskie Niemcy Hitlera

rozpoczęły

atak

niespotykanej skali

przeciwko Związkowi Radzieckiemu Stalina

22 czerwca 1941 roku nazistowskie Niemcy Hitlera na niespotykaną skalę zaatakowały stalinowski Związek Radziecki.

Line 13 / 64

The titanic clash between the two totalitarian powers would decide the outcome of World War Two.

The titanic clash

between the two totalitarian powers

would decide

the outcome

of World War Two

tytaniczne starcie

między tymi dwoma totalitarnymi potęgami

miało zdecydować

wynik

drugiej wojny światowej

Starcie między tymi dwoma totalitarnymi potęgami miało zdecydować o wyniku drugiej wojny światowej.

Line 14 / 64

In the Soviet Union, the struggle became known as the Great Patriotic War.

In the Soviet Union

the struggle

became known

as the Great Patriotic War

w Związku Radzieckim

te zmagania

stały się znane

jako wielka wojna patriotyczna

W Związku Radzieckim te zmagania są znane jako wielka wojna ojczyźniana.

Line 15 / 64

No other nation on earth would have been able to withstand such an enormous attack.

No other nation

on earth

would have been able

to withstand

such an enormous attack

żaden inny naród

na ziemi

byłby zdolny

wytrzymać

tak wielki atak

Żaden inny naród na ziemi nie mógłby przetrwać tak ogromnego ataku.

Line 16 / 64

Very few individuals in history, other than Stalin, would have been so inured to the suffering of their people as to pay the price required to repel it.

Very few individuals

in history

other than Stalin

would have been so inured

to the suffering

of their people

as to pay

the price

required

to repel it

bardzo niewiele osób

w historii

innych niż Stalin

byłoby tak niewrażliwych

na cierpienie

swoich ludzi

żeby zapłacić

cenę

wymaganą

do jego odparcia

Historia zna niewiele przypadków osób, którzy, jak Stalin, byliby w stanie zachować taką obojętność na cierpienia swoich ludzi i tym samym zapłacić cenę za odparcie ataku.

Line 17 / 64

As the Red Army fell back under the weight of the onslaught, Stalin ordered a scorched earth policy.

As the Red Army

fell back

under the weight

of the onslaught

Stalin

ordered

a scorched earth policy

kiedy Czerwona Armia

wycofywała się

pod ciężarem

najazdu

Stalin

rozkazał

politykę spalonej ziemi

Kiedy Czerwona Armia wycofywała się pod ciężarem najazdu, Stalin rozkazał zastosować taktykę spalonej ziemi.

Line 18 / 64

Wells were poisoned, crops were burned in the fields, farm animals slaughtered, and entire towns destroyed.

Wells were poisoned

crops were burned

in the fields

farm animals slaughtered

and

entire towns destroyed

studnie zostały zatrute

uprawy zostały spalone

na polach

zwierzęta gospodarskie ubite

i

całe miasta zniszczone

Zatruto studnie, spalono uprawy na polach, ubito zwierzęta gospodarskie i zniszczono całe miasta.

Line 19 / 64

No consideration was given as to how civilians would survive in the blackened wastelands that they had once called, "home".

No consideration

was given

as to how

civilians

would survive

in the blackened wastelands

that

they had called

once

home

brak rozwagi

było dane

temu jak

cywile

przetrwają

na czarnym pustkowiu

które

oni nazywali

kiedyś

domem

Nie dbano o to, jak cywile przetrwają na czarnym pustkowiu, które niegdyś nazywali domem.

Line 20 / 64

Stalin demanded that civilians and soldiers alike be prepared to pay any price to keep him in power.

Stalin demanded

that

civilians

and

soldiers

alike

be prepared

to pay

any price

to keep

him

in power

Stalin domagał się

żeby

cywile

i

żołnierze

zarówno

byli przygotowani

żeby zapłacić

każdą cenę

żeby utrzymać

go

przy władzy

Stalin wymagał, żeby cywile i żołnierze byli gotowi zapłacić każdą cenę, byle utrzymać go u władzy.

Line 21 / 64

The Red Army was the largest army in the world, but its soldiers were badly equipped and badly trained.

The Red Army

was

the largest army

in the world

but

its soldiers

were

badly equipped

and

badly trained

Czerwona Armia

była

największą armią

na świecie

ale

її солдати

були

погано екіпіровані

і

погано підготовлені

Czerwona Armia była największą armią na świecie, ale jej żołnierzom brakowało ekwipunku i szkolenia.

Line 22 / 64

To guard against the possibility of them fleeing from the enemy, battalions armed with machine guns were stationed to the rear of the lines of battle.

To guard

against the possibility

of them fleeing

from the enemy

battalions

armed

with machine guns

were stationed

to the rear

of the lines

of battle

aby strzec

przed możliwością

ich ucieczki

od wroga

bataliony

uzbrojone

w karabiny maszynowe

były umieszczone

na tyle

linii

bitwy

Aby udaremnić żołnierzom możliwość ucieczki z pola bitwy, na tyłach umieszczano bataliony uzbrojone w karabiny maszynowe.

Line 23 / 64

They were ready to gun down any man who had lost their nerve and attempted to escape.

They were ready

to gun down

any man

who

had lost

their nerve

and

attempted

to escape

oni byli gotowy

zastrzelić

każdego człowieka

który

stracił

panowanie nad sobą

i

próbował

uciekać

Były gotowe rozstrzelać każdego, kto stracił stracił nad sobą panowanie i próbował uciekać.

Line 24 / 64

With Germany's eventual defeat in May of 1941 [1945], Stalin's power and international prestige were at an all time high.

With Germany's eventual defeat

in May of 1941 [1945]

Stalin's power

and

international prestige

were

at an all time high

z ostateczną porażką Niemiec

w maju 1945 roku

władza Stalina

i

międzynarodowy prestiż

były

największe niż wcześniej czy później

Po ostatecznej porażce Niemiec w maju 1945 roku, władza Stalina i jego międzynarodowy prestiż sięgnęły szczytu.

Line 25 / 64

But the Soviet Union had lost between 20 and 42 million people.

But

the Soviet Union

had lost

between

twenty

and

forty-two

million

people

ale

Związek Radziecki

stracił

między

dwadzieścia

i

czterdzieści dwa

miliony

ludzi

Jednak Związek Radziecki stracił od 20 do 42 milionów ludzi.

Line 26 / 64

Number 4 - Prisoners of War were treated as traitors.

Number four

Prisoners of War

were treated

as traitors

numer cztery

więźniowie

wojny

byli traktowani

Numer 4 - Jeńcy wojenni byli traktowani jako zdrajcy.

Line 27 / 64

When Germany surrendered to the Allies in May of 1945, more than six million Red Army soldiers had been taken prisoner by the Germans.

When

Germany surrendered

to the Allies

in May

of 1945

more than six million

Red Army soldiers

had been taken

prisoner

by the Germans

kiedy

Niemcy skapitulowały

aliantom

w maju

1945 roku

więcej niż sześć milionów

żołnierzy Armii Czerwonej

zostało wziętych

jeńcy

przez Niemców

Kiedy w maju 1945 roku Niemcy poddały się aliantom, ponad sześć milionów żołnierzy Czerwonej Armii znajdowało się w niewoli niemieckiej.

Line 28 / 64

Millions more civilians had been captured and put to work as slave laborers in the Reich.

Millions

more

civilians

had been captured

and

put

to work

as slave laborers

in the Reich

miliony

więcej

cywilów

zostało złapanych

i

umieszczonych

do pracy

jako niewolniczy pracownicy

w Rzeszy

Kolejne miliony cywilów pojmano i zagnano do niewolniczej pracy w Rzeszy.

Line 29 / 64

Many were now in territory controlled by the British and the Americans, and Stalin demanded that they be returned to the Soviet Union.

Many

were

now

in territory

controlled

by the British

and

the Americans

and

Stalin

demanded

that

they be returned

to the Soviet Union

wielu

było

teraz

na terytorium

kontrolowanym

przez Brytyjczyków

i

Amerykanów

i

Stalin

domagał się

żeby

oni zostali zwróceni

do Związku Radzieckiego

Wielu z nich znajdowało się teraz na terytorium kontrolowanym przez Brytyjczyków i Amerykanów, a Stalin domagał się, żeby przywrócono ich Związkowi Radzieckiemu.

Line 30 / 64

The Western Allies saw no reason to refuse what seemed to be a reasonable request, and from the chaos of post war Europe some 4 million people were repatriated.

The Western Allies

saw

no reason

to refuse

what

seemed

to be

a reasonable request

and

from the chaos

of post war Europe

some 4 million people

were repatriated

zachodni alianci

widzieli

żaden powód

żeby odmówić

co

wydawało się

być

sensownym żądaniem

i

z chaosu

powojennej Europy

jakieś 4 miliony ludzi

było repatriowanych

Alianci zachodni nie widzieli powodu żeby odmówić temu, jak myśleli, sensownemu żądaniu i tak doszło do repatriacji 4 milionów ludzi z chaosu powojennej Europy.

Line 31 / 64

In Stalin's paranoid mind though, to be captured by the enemy was in and of itself an act of treachery and betrayal.

In Stalin's paranoid mind

though

to be captured

by the enemy

was

in and of itself

an act

of treachery

and

betrayal

w paranoicznym umyśle Stalina

jednakże

być złapanym

przez wroga

było

samo w sobie

aktem

zdrady

i

zdrady

Jednakże w paranoicznym umyśle Stalina jeniec jawił się jako zdrajca.

Line 32 / 64

This applied even to his own family.

This applied

even

to his own family

to dotyczyło

nawet

jego własnej rodziny

To samo rozumowanie stosował nawet dla własnej rodziny.

Line 33 / 64

Stalin's son had been captured by the Germans in 1941, but the Soviet dictator refused to do a deal to secure his release.

Stalin's son

had been captured

by the Germans

in 1941

but

the Soviet dictator

refused

to do a deal

to secure

his release

syn Stalina

został pojmany

przez Niemców

w 1941 roku

ale

radziecki dyktator

odmówił

zawarcia umowy

żeby zabezpieczyć

jego uwolnienie

Syn Stalina został pojmany przez Niemców w 1941 roku, ale radziecki dyktator nie przystał na układ mający zapewnić mu wolność.

Line 34 / 64

Soldiers and civilians returning to the Soviet Union found themselves fed into camps for interrogation by the NKVD.

Soldiers

and

civilians

returning

to the Soviet Union

found

themselves

fed into camps

for interrogation

by the NKVD

żołnierze

i

cywile

wracający

do Związku Radzieckiego

znaleźli

siebie

wepchnięci do obozów

na przesłuchiwanie

przez NKWD

Żołnierze i cywile wracający do Związku Radzieckiego zostali wtłoczeni do obozów i przesłuchiwani przez NKWD.

Line 35 / 64

The lucky ones were eventually freed to return home, but the merest suspicion of having collaborated with the Germans meant execution or a visit to the labor camps in Siberia.

The lucky ones

were freed

eventually

to return

home

but

the merest suspicion

of having collaborated

with the Germans

meant execution

or

a visit

to the labor camps

in Siberia

ci szczęśliwi

byli uwolnieni

ostatecznie

żeby wrócić

dom

ale

najmniejsze podejrzenie

o współpracę

z Niemcami

oznaczało egzekucję

lub

pobyt

w obozach pracy

na Syberii

Ci mający szczęście mogli ostatecznie wrócić do domów, ale najmniejsze podejrzenie o współpracę z Niemcami oznaczało egzekucję lub pobyt w obozie pracy na Syberii.

Line 36 / 64

Number 3 - The most powerful men in the Soviet Union were routinely humiliated.

Number three

The most powerful men

in the Soviet Union

were humiliated

routinely

numer trzy

najpotężniejsi ludzie

w Związku Radzieckim

byli upokarzani

rutynowo

Numer 3 - Najpotężniejsi ludzie Związku Radzieckiego byli stale upokarzani.

Line 37 / 64

Josef Stalin did have a sense of humor but not a healthy one.

Josef Stalin

did have

a sense of humor

but

not

a healthy one

Józef Stalin

owszem miał

poczucie humoru

lecz

nie

zdrowe

Józef Stalin miał poczucie humoru, ale nie było ono zdrowe.

Line 38 / 64

While he never forgot or forgave a perceived insult to himself, he took great amusement in the suffering and humiliation of others.

While

he never forgot

or

forgave

a perceived insult

to himself

he took

great amusement

in the suffering

and

humiliation

of others

chociaż

on nigdy zapomniał

lub

wybaczył

postrzeganą obrazę

do siebie

on brał

wielką przyjemność

w cierpieniu

i

upokorzeniu

innych

Chociaż sam nigdy nie zapomniał ani nie wybaczył tego, co uznał za obrazę, bardzo bawiło go cierpienie i poniżenie innych.

Line 39 / 64

One of the Soviet dictator's favorite pasttimes was to stay up until the small hours of the morning, drinking with his acolytes.

One

of the Soviet dictator's

favorite pasttimes

was

to stay up

until the small hours

of the morning

drinking

with his acolytes

jeden

radzieckiego dyktatora

ulubionym zajęciem

było

być do późna na nogach

do wczesnego rana

poranka

pijąc

z jego wyznawcami

Jednym z jego ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu było picie z pomocnikami do bladego świtu.

Line 40 / 64

Coming, as he did, from Georgian peasant stock, Stalin was capable of consuming alcohol in prodigious quantities.

Coming

as he did

from Georgian peasant stock

Stalin was capable of

of consuming alcohol

in prodigious quantities

pochodząc

jak on pochodził

z gruzińskich chłopów

Stalin był zdolny

do konsumpcji alkoholu

w ogromnych ilościach

Jako że pochodził z gruzińskich chłopów, Stalin był zdolny do konsumpcji ogromnych ilości alkoholu.

Line 41 / 64

Frequently, however, he would drink only water, whilst forcing his comrades to knock back enough alcohol to reduce them to stumbling, insensible buffoons.

Frequently

however

he would drink

only water

whilst

forcing his comrades

to knock back

enough alcohol

to reduce

them

to stumbling, insensible buffoons

często

jednakże

on pił

tylko wodę

kiedy

zmuszając jego towarzyszy

do obalania

wystarczająco alkoholu

żeby zredukować

ich

do potykających się, nieświadomych błaznów

Jednak często pił tylko wodę, zarazem zmuszając swoich towarzyszy do pochłaniania ilości alkoholu, która redukowała ich do potykających się, nieświadomych błaznów.

Line 42 / 64

Nikita Krushchev, who was a powerful enough individual within the Soviet Union to go on to succeed Stalin, following the dictator's death in 1953, records how he was once forced to perform a traditional Cossack dance for Stalin's amusement.

Nikita Krushchev

who was

a powerful enough individual

within the Soviet Union

to go on

to succeed Stalin

following the dictator's death

in 1953

records

how

he was once forced

to perform

a traditional Cossack dance

for Stalin's amusement

Nikita Chruszczow

który był

osobą wystarczająco wpływową

w Związku Radzieckim

żeby móc

zastąpić Stalina

po śmierci dyktatora

w 1953 roku

wspomina

jak

on był kiedyś zmuszony

wykonać

tradycyjny kozacki taniec

ku rozrywce Stalina

Nikita Chruszczow, który był w Związku Radzieckim osobą wystarczająco wpływową, aby zastąpić Stalina po śmierci dyktatora w 1953 roku, wspomina jak został zmuszony do wykonania tradycyjnego kozackiego tańca ku rozrywce Stalina.

Line 43 / 64

The ungainly and awkward Kruschchev possessed many talents but complicated, physically challenging dance routines were not amongst them.

The ungainly

and

awkward

Kruschchev

possessed

many talents

but

complicated

physically challenging

dance routines

were not amongst them

niezgrabny

i

niezręczny

Chruszczow

posiadał

wiele talentów

ale

skomplikowany

fizycznie wymagający

układy taneczne

nie były pośród nich

Niezgrabny i niezręczny Chruszczow miał wiele talentów, ale skomplikowane, fizycznie wymagające układy taneczne do nich nie należały.

Line 44 / 64

Nonetheless, as Krushchev later explains, "When Stalin says 'Dance!', a wise man dances."

Nonetheless

as

Krushchev

later

explains

When

Stalin says

"Dance!"

a wise man

dances

niemniej jednak

jak

Chruszczow

później

wyjaśnia

kiedy

Stalin mów

"Tańcz!"

mądry człowiek

tańczy

Niemniej jednak, jak Chruszczow później wyjaśnił, „Kiedy Stalin mówi »Tańcz«, rozsądny człowiek tańczy”.

Line 45 / 64

Number 2 - Siberian Gulags.

Number two

Siberian Gulags

numer dwa

syberyjskie gułagi

Numer 2 - Syberyjskie gułagi.

Line 46 / 64

With average temperatures well below freezing throughout the winter and into April and thousands of [square] kilometers of land that remain frozen throughout the year, Siberia has long been one of the most unforgiving climates on earth.

With average temperatures

well below freezing

throughout the winter

and into April

and

thousands

of [square] kilometers

of land

that remain frozen

throughout the year

Siberia

has been

long

one of the most unforgiving climates

on earth

ze średnią temperatur

dobrze poniżej zamarzania

przez zimę

i do kiwetnia

i

tysiące

kilometrów kwadratowych

ziemi

pozostają zamarznięte

przez rok

Syberia

była

długo

jeden z najbardziej bezlitosnych klimatów

na ziemi

Średnia temperatur dużo poniżej zera od zimy do kwietnia oraz tysiące kilometrów [kwadratowych] ziemi skutych lodem przez cały rok od dawna czynią Syberię jednym z najbardziej bezlitosnych miejsc na ziemi.

Line 47 / 64

Used as a dumping ground for political prisoners and criminals since the mid 1700s, even Stalin had spent some time in prison there during the early days of his career as a revolutionary.

Used

as a dumping ground

for political prisoners

and

criminals

since

the mid seventeen hundreds

even

Stalin

had spent

some time

in prison

there

during the early days

of his career

as a revolutionary

używana

jako wysypisko

dla politycznych więźniów

i

kryminalistów

od

połowy lat 1700

nawet

Stalin

musiał spędzić

trochę czasu

w więzieniu

tam

podczas wczesnych dni

swojej kariery

jako rewolucjonista

Od połowy XVIII wieku była wykorzystywana jako miejsce zsyłki więźniów i kryminalistów, nawet Stalin musiał spędzić trochę czasu w jednym z tamtejszych więzień podczas pierwszych lat swojej kariery jako rewolucjonista.

Line 48 / 64

The system of Siberian labor camps already existed, when Stalin came to power, but they were vastly extended under his rule.

The system

of Siberian labor camps

already

existed

when

Stalin

came

to power

but

they were extended

vastly

under his rule

system

syberyjskich obozów pracy

już

istniał

kiedy

Stalin

przyszedł

do władzy

ale

one były rozszerzone

szeroko

pod jego władzą

Kiedy Stalin zdobył władzę, system Syberyjskich obozów pracy już istniał, ale pod jego władzą został znacznie rozszerzony.

Line 49 / 64

Differing from the death camps of Nazi Germany, in that they were not explicitly run with the intention of murdering their inmates, conditions in the Gulags were nonetheless appalling.

Differing from the death camps

of Nazi Germany

in that

they were not run

explicitly

with the intention

of murdering

their inmates

conditions

in the Gulags

were

nonetheless

appalling

różniąc się od obozów śmierci

nazistowskich Niemiec

w tym

one nie były prowadzone

wyraźnie

z intencją

mordowania

swoich więźniów

warunki

w gułagach

były

mimo wszystko

okropne

Chociaż od nazistowskich obozów śmierci różniły się tym, że nie były prowadzone z zamiarem mordowania skazanych, to i tak pozostawały zatrważającym miejscem, ze względu na panujące tam warunki.

Line 50 / 64

Starvation was a constant threat, and it wasn't unknown for the inhabitants of entire camps, including the prisoners, guards, and even their dogs, to simply freeze to death.

Starvation was

a constant threat

and

it wasn't unknown

for the inhabitants

of entire camps

including the prisoners

guards

and

even

their dogs

to simply freeze

to death

śmierć z głodu była

ciągłym zagrożeniem

i

nie było wiadomo

dla miezkańców

całch obozów

włączając więźniów

strażników

i

nawet

ich psy

zwyczajnie zamarznąć

na śmierć

Mieszkańcom obozów nieustannie groziła śmierć z głodu, tak jak i niczym niezwykłym nie było zamarznięcie, które mogło spotkać każdego, zarówno więźniów, strażników, a nawet ich psy.

Line 51 / 64

Historian Roy Aleksandrovich Medvedev estimated that up to six million people may have been sentenced to Stalin's Gulags.

Historian

Roy Aleksandrovich Medvedev

estimated

that

up to

six million people

may have been sentenced

to Stalin's Gulags

historyk

Roj Aleksandrowicz Miedwiediew

oszacował

że

do

sześć milionów ludzi

zostało skazanych

na gułagi Stalina

Historyk Roj Aleksandrowicz Miedwiediew oszacował, że na gułagi Stalina zostało skazanych do sześciu milionów ludzi.

Line 52 / 64

Perhaps a million or more of those didn't survive the experience.

Perhaps

a million

or more

of those

did not survive

the experience

być może

milion

lub więcej

z nich

nie przetrwało

doświadczenia

Być może milion lub więcej z nich nie przetrwało pobytu.

Line 53 / 64

Number 1 - The cult of Stalin.

Number one

The cult

of Stalin

numer jeden

kult

Stalina

Numer 1 - Kult Stalina.

Line 54 / 64

Stalin might have been a ruthless dictator with the blood of millions on his hands, but that wasn't the image that he wanted to project to the people.

Stalin

might have been

a ruthless dictator

with the blood

of millions

on his hands

but

that was not

the image

that

he wanted

to project

to the people

Stalin

mógł być

bezlitosnym dyktatorem

z krwią

milionów

na jego rękach

ale

to nie było

obraz

który

on chciał

pokazać

ludziom

Może i Stalin był bezlitosnym dyktatorem z krwią milionów ludzi na rękach, ale nie chciał, żeby lud widział go w ten sposób.

Line 55 / 64

Soviet propaganda portrayed Stalin as a powerful, yet benevolent father figure, a genius who devoted his life to the service of the Soviet Union and to the protection of his people.

Soviet propaganda

portrayed

Stalin

as a powerful

yet benevolent

father figure

a genius

who devoted

his life

to the service

of the Soviet Union

and

to the protection

of his people

radziecka propaganda

ukazywała

Stalina

jako potężnego

lecz łaskawego

figurę ojcowską

geniusza

który poświęcił

swoje życie

dla służby

Związkowi Radzieckiemu

i

ochronie

jego narodu

Radziecka propaganda ukazywała Stalina jako potężnego, lecz łaskawego ojca, geniusza, który poświęcił swoje życie służbie Związkowi Radzieckiemu i ochronie jego narodu.

Line 56 / 64

Only rarely did he appear in public, but his portrait adorns the wall of every office, every factory, every classroom, and, indeed, most people's homes.

Only rarely

did he appear

in public

but

his portrait

adorns

the wall

of every office

every factory

every classroom

and

indeed

most people's homes

tylko rzadko

on ukazywał się

publicznie

ale

jego portret

zdoby

ściany

każdego biura

każdej fabryki

każdej klasy

i

w rzeczy samej

domy większości ludzi

Rzadko pokazywał się publicznie, ale jego portret zdobił ściany każdego biura, każdej fabryki, każdej klasy i, w rzeczy samej, większość domów.

Line 57 / 64

Radio and newspapers hailed his genius.

Radio

and

newspapers

hailed

his genius

radio

i

gazety

chwaliły

jego geniusz

Radio i gazety chwaliły jego geniusz.

Line 58 / 64

Schools taught a rewritten version of history, which wildly exaggerated his importance in the momentous events of the Russian Revolution and Civil War.

Schools

taught

a rewritten version

of history

which

wildly

exaggerated

his importance

in the momentous events

of the Russian Revolution

and

Civil War

szkoły

nauczały

przepisaną wersję

historii

która

dziko

wyolbrzymiała

jego znaczenie

w ważnych wydarzeniach

rosyjskiej rewolucji

i

wojny domowej

W szkołach nauczano zmienionej wersji historii, która ogromnie wyolbrzymiała jego znaczenie w ważnych wydarzeniach rosyjskiej rewolucji i wojny domowej.

Line 59 / 64

Anyone who spoke of Stalin in anything less than terms of gushing praise was ruthlessly silenced.

Anyone

who

spoke of Stalin

in anything less

than

terms

of gushing praise

was

ruthlessly

silenced

każdy

kto

mówił o Stalinie

w czymkolwiek mniej

niż

określeniach

egzaltowanego podziwu

był

bezwzględnie

uciszany

Ktokolwiek mówił o Stalinie inaczej niż z egzaltowanym podziwem, był bezwzględnie uciszany.

Line 60 / 64

Unlike dictators such as Hitler and Mussolini, Stalin was a poor public speaker.

Unlike dictators

such as

Hitler and Mussolini

Stalin

was

a poor public speaker

nie jak dyktatorzy

tacy jak

Hitler i Mussolini

Stalin

był

był kiepskim mówcą

W odróżnieniu od dyktatorów takich jak Hitler czy Mussolini, Stalin był kiepskim mówcą.

Line 61 / 64

But when Stalin finished speaking, the crowds erupted in applause.

But

when

Stalin

finished

speaking

the crowds

erupted

in applause

ale

kiedy

Stalin

skończył

mówić

tłumy

wybuchały

aplauzem

Ale kiedy Stalin kończył mówić, tłumy wiwatowały.

Line 62 / 64

His audience understood that the NKVD would be watching and being the first person to stop clapping could be a death sentence.

His audience

understood

that

the NKVD

would be watching

and

being

the first person

to stop clapping

could be a death sentence

jego publiczność

rozumieli

że

NKWD

będzie patrzało

i

bycie

pierwszą osobą

do przestania klaskania

mogło być wyrokiem śmierci

Jego publiczność wiedzieli, że NKWD będzie patrzeć i przestać klaskać jako pierwsza osoba równało się wyrokowi śmierci.

Line 63 / 64

Stalin's cult of personality was so successful that the brutal dictator's death was mourned by millions in 1953.

Stalin's cult

of personality

was so successful

that

the brutal dictator's death

was mourned

by millions

in 1953

kult stalina

osobowości

był tak udany

że

brutalna śmierć dyktatora

była opłakiwana

przez miliony

w 1953 roku

Kult osoby Stalina był tak udany, że brutalna śmierć dyktatora była opłakiwana przez miliony w 1953 roku.

Line 64 / 64

So I am not going to ask if you enjoyed that video, but I at least hope that you found it interesting.

So

I am not going

to ask

if

you enjoyed

that video

but

I hope

at least

that

you found

it

interesting

tak więc

ja nie zamierzam

zapytać

czy

ci podobało się

to wideo

ale

ja mam nadzieję

przynajmniej

że

ty znalazłeś

je

interesującym

Tak więc nie zapytam, czy podobało wam się wideo, ale mam przynajmniej nadzieję, że okazało się ciekawe.