Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

"Wrak Edmunda Fitzgeralda" - Gordon Lightfoot

SS Edmund Fitzgerald

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call Gitchee Gumee,

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

legenda

wciąż żyje

od Chippewa

w dół

o dużym jeziorze

oni nazywają

Gitchee Gumee

Legenda wciąż jest powtarzana od Chippewa w dół, o dużym jeziorze, które ludzie nazywają Gitche Gumee,

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy,

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

jezioro

mówi się, że

nigdy

oddaje

jej zmarłych

gdy

nieba

listopada

zmieniaja się w

ponure

Mówi się, że jezioro nigdy nie oddaje swoich zmarłych, kiedy październikowe niebo staje się ponure,

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty,

With a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

z ładunkiem

rudy żelaza

dwadzieścia sześć tysięcy

ton

więcej

niż

Edmund Fitzgerald

ważył

pusty

Z ładunkiem rudy żelaza ważącym dwadzieścia sześć tysięcy ton więcej niż Edmund Fitzgerald ważył pusty,

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early,

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

ten dobry statek

i

wierny

był

kością

do żucia

kiedy

wichury

listopada

nadeszły

wcześnie

Ten dobry i wierny statek stał się orzechem do zgryzienia, kiedy wichry listopada przyszły wcześnie,

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side (of the border of Canada and USA), coming back from some mill in Wisconsin.

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from some mill

in Wisconsin

statek

był

dumą

strony Amerykańskiej

wracając

z jakiejś fabryki

w Wisconsin

Ten statek był dumą amerykańskiej strony (chodzi o stronę granicy między USA a Kanadą), wracał z jakieś fabryki w Wisconsin,

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned,

As

the big freighters

go

it (ships usually take the feminine pronoun "she")

was

bigger

than

most

with a crew

and

good captain

well

seasoned

jak

duże frachtowce

idą

to (statki zwykle przyjmuja zaimek żeński "ona")

był

większy

niż

większość

z załogą

i

dobrym kapitanem

dobrze

doświadczonym

Wśród dużych frachtowców był większy niż większość, jego załoga i dobry kapitan byli doświadczeni,

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland.

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they left

fully loaded

for Cleveland

zawierając

kilka warunków

z

kilkoma

stalowymi firmami

kiedy

oni opuścili

w pełni załadowany

do Cleveland

Dopięli warunki umów z kilkoma firmami przemysłu stalowego, i wyruszyli z pełnym obciążeniem do Cleveland,

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they had been feeling

potem

później

tej nocy

gdy

dzwon okrętu

zadzwonił

czy to mógł być

północny wiatr

który czuli (wcześniej)

Potem tej samej nocy zadzwonił dzwon okrętowy; Czy to za sprawą północnego wiatru, który czuli wcześniej?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing.

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over (burst over)

the railing

wiatr

w linach

wydał

donosiciela

dźwięk

kiedy

fala

załamała się (pękła nad)

poręcz (na statku - reling)

Wiatr w linach wydał złowieszczy odgłos („tattle-tale” to ktoś, kto zdradza powierzone mu sekrety. Dźwięk jest zapowiedzią losu marynarzy.), kiedy fala załamała się nad relingiem,

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did (know)

too

it was

the witch

of November

come stealing (arriving surreptitiously / sneakily)

i

każdy człowiek

wiedział

tak jak

kapitan

wiedział

też

to była

wiedźma

listopada

przybyła jak złodziej (przybywać ukradkiem / podstępnie)

I każdy marynarz wiedział, podobnie jak kapitan, Że była to wiedźma listopada, która przybyła jak złodziej,

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had (must / needed to)

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

świt

przyszedł

późno

i

śniadanie

musiało (musiało / potrzebowało)

poczekać

kiedy

wichury

listopada

nadciągnęły

tnąc

Świt przyszedł późno i śniadanie musiało poczekać, kiedy wichry listopada zaczęły siec,

Line 12 / 28

When afternoon came, it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

kiedy

popołudnie

nastało

to był

deszcz marznący

pomimo

huraganowego

zachodniego wiatru

Z popołudniem przyszedł deszcz marznący, chociaż wiał już z zachodu huraganowy wiatr,

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is

too rough

to feed

you

kiedy

czas kolacji

nadszedł

stary kucharz

przyszedł

na pokład

mówiąc

towarzysze

jest

zbyt trudno

by nakarmić

was

Kiedy nadszedł czas kolacji, stary kucharz wyszedł na pokład, mówiąc: „Panowie, warunki są zbyt złe, żebym mógł was nakarmić”.

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

o siódmej wieczorem (po południu)

główny luk

zapadł się

on

powiedział

panowie

było

dobrze

poznać

was

O siódmej wieczorem zapadł się główny luk, kucharz powiedział: „Panowie, dobrze było was poznać”.

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril,

The captain

wired in

he had

water

comin' in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

kapitan

telegrafował (nadawał przez radio)

on miał

wodę

nadchodzącą

i

dobry statek

i

załoga

byli

w niebezpieczeństwie

Kapitan telegrafował, że zaczęło ich zalewać, i dobry statek i załoga byli w niebezpieczeństwie,

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

i

później

tamtej nocy

kiedy

jego światła

zniknęły

z pola widzenia

przybył

wrak

Edmunda Fitzgeralda

I później tej nocy, kiedy jego światła zniknęły, nadpłynął wrak Edmunda Fitzgeralda,

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

czy ktokolwiek wie

gdzie

miłość

Boga

idzie

kiedy

fale

zmieniają

minuy

w godziny

Czy ktokolwiek wie, gdzie podziewa się miłość Boga, kiedy fale zmieniają minuty w godziny?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they had put

fifteen more miles

behind her

poszukiwacze

wszyscy

mówią

że

osiągnęliby

Białorybią Zatokę

gdyby

umieścili

piętnaście mil więcej

za nią

Wszyscy, którzy ich szukali, mówią, że zdążyliby dopłynąć do zatoki Whitefish, gdyby oddalili się od niej (wichury/wiedźmy) na jeszcze piętnaście mil,

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They might have split up

or

they might have capsized

they may have broke deep

and

took

water

mogli się rozłamać

lub

mogli się wywrócić

oni mogli mieć dziurę głęboko

i

wzięli

wodę

Mogli się rozłamać albo wywrócić do góry dnem, mogli nabrać wody przez dziurę w kadłubie,

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

i

wszystko

co

pozostaje

to

twarze

i

imiona

żon

i

synów

i

córek

I wszystko co pozostaje to twarze i imiona, Żon i synów i córek,

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings, in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

jezioro Huron

przetacza się

[jezioro] Superior

śpiewa

w pokojach

jej

lodowo-wodnej

rezydencji

Jezioro Huron przetacza się, Superior śpiewa, w pokojach swojej lodowo-wodnej posiadłości,

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen (recreational fishermen, skiers, sailors, divers, etc).

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

stare [jezioro] Michigan

paruje

jak

młodych mężczyzn

sny

wyspy

i

zatoki

dla sportowców

Stare jezioro Michigan paruje jak sny młodzieńców, wyspy i zatoki są dla sportowców (przygodnych rybaków, narciarzy wodnych, żeglarzy, nurków etc.)

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her,

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

i

dalej

poniżej

jezioro Ontario

bierze

co

jezioro Erie

może

wysłać

jej

A jeszcze niżej jezioro Ontario, bierze co może mu dać jezioro Erie,

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with the gales

of November

remembered

i

żelazne łodzie

idą

jak

marynarze

wszyscy

wiedzą

z wichrami

listopada

pamiętanego

I żelazne łodzie przepadają, jak wiedzą wszyscy marynarze, z wichrami niezapomnianego listopada,

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In a musty old hall

in Detroit

they prayed

in

the

Maritime

Sailors'

Cathedral

w zatęchłej starej Sali

w Detroit

oni modlili się

w

tej

marynarskiej

żeglarzy

katedrze

Modlili się w zatęchłej starej sali w Detroit, w katedrze Maritime Sailors,

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on the Edmund Fitzgerald

dzwon kościelny

dzwonił

on zadzwonił

dwadzieścia dziewięć

razy

dla

każdego

człowieka

w Edmundzie Fitzgeraldzie

Kościelny dzwon bił, aż zabrzmiał dwadzieścia dziewięć razy, dla każdego człowieka na pokładzie Edmunda Fitzgeralda

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

legenda

wciąż żyje

od Chippewa

w dół

o dużym jeziorze

oni nazywają

Gitchee Gumee

Legenda wciąż jest powtarzana od Chippewa w dół, o dużym jeziorze, które ludzie nazywają Gitche Gumee,

Line 28 / 28

Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

[jezioro] Superior

oni powiedzieli

nigdy

oddaje

jej zmarłych

kiedy

wichry

listopada

przychodzą

wcześnie

Mówią, że Superior nigdy nie oddaje swoich zmarłych, kiedy wichry listopada przychodzą wcześnie.