Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

General Lewis Armistead explains Southern Rebellion to British Colonel Fremantle (1863)

Generał Lewis Armistead tłumaczy bunt Południa brytyjskiemu pułkownikowi Fremantle (1863)

Battle of Gettysburg

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 24

I'm told you are descended from an illustrious military family.

I am told

you are descended

from an illustrious military family

Powiedziano mi

ty wywodzisz się

ze znakomitej militarnej rodziny

Powiedziano mi, że wywodzi się pan ze znakomitej rodziny z tradycjami militarnymi.

Line 2 / 24

Who told you that? Kemper?

who

told

you

that

Kemper

Kto

powiedział

ci

to

Kemper

Kto panu to powiedział? Kemper?

Line 3 / 24

He tells me it was your uncle who defended Fort McHenry during the War of 1812.

he tells

me

it was

your uncle

who

defended

Fort McHenry

during the War

of 1812

powiedział

mi

to był

twój wujek

kto

bronił

Fortu McHenry

podczas wojny

w 1812

Powiedział mi, że to pański wujek bronił Fortu McHenry podczas wojny w 1812.

Line 4 / 24

And that he was therefore the guardian of the original "Star Spangled Banner".

and

that

he was

therefore

the guardian

of the original

Star

Spangled

Banner

i

że

on był

tym samym

obrońcą

oryginalnego

gwiazda

pokryty

sztandar

I że był tym samym obrońcą oryginalnego „Gwieździstego sztandaru”.

Line 5 / 24

I must say, I do appreciate the irony of it all.

I must say

I do appreciate

the irony

of it all

Ja muszę powiedzieć

ja doceniam

ironię

tego wszystkiego

Muszę powiedzieć, że podoba mi się ironia tego wszystkiego.

Line 6 / 24

Colonel Fremantle, it does not begin or end with my uncle or myself.

Colonel Fremantle

it does not begin

or

end

with my uncle

or

myself

Pułkowniku Fremantle

to nie zaczyna się

ani

kończy

na moim wujku

albo

na mnie

Pułkowniku Fremantle, to nie zaczyna się ani nie kończy na moim wujku albo na mnie.

Line 7 / 24

We are all sons of Virginia here.

we are all

sons

of Virginia

here

my wszyscy jesteśmy

synami

Wirginii

tutaj

Wszyscy tutaj jesteśmy synami Wirginii.

Line 8 / 24

That major out there commanding the cannon, that's James Dearing, first in his class at West Point, before Virginia seceded.

that major

out there

commanding

the cannon

that is

James Dearing

first

in his class

at West Point

before

Virginia

seceded

ten major

o tam

dowodzący

działem

to jest/p>

James Dearing

pierwszy

w swojej klasie

w West Point

przed

Wirginii

secesją

Ten major, o tam, dowodzący działem, to James Dearing, najlepszy w klasie w akademii West Point, jeszcze przed secesją Wirginii.

Line 9 / 24

And the boy over there with the color guard, that's Private Robert Tyler Jones.

and

the boy

over there

with the color guard

that is

Private

Robert Tyler Jones

a

chłopak

tam

z oddziałem broniącym flagę

to jest

szeregowy

Robert Tyler Jones

A tamten chłopak w oddziale broniącym flagę to szeregowy Robert Tyler Jones.

Line 10 / 24

His grandfather was President of the United States.

his grandfather

was

President

of the United States

jego dziadek

był

prezydentem

Stanów Zjednoczonych

Jego dziadek był prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Line 11 / 24

The colonel behind me, that's Colonel William Aylett.

the colonel

behind me

that is

Colonel

William Aylett

pułkownik

za mną

to jest

pułkownik

William Aylett

Pułkownik za mną to pułkownik William Aylett.

Line 12 / 24

Now, his great grandfather was the Virginian Patrick Henry.

now

his great grandfather

was

the Virginian

Patrick Henry

więc

jego pradziadek

był

mieszkańcem Wirginii

Patrick Henry

Więc jego pradziadek pochodził z Wirginii i nazywał się Patrick Henry.

Line 13 / 24

It was Patrick Henry who said to your King George III: "Give me liberty or give me death."

it was

Patrick Henry

who

said

to your King George the Third

give

me

liberty

or

give

me

death

to był

Patrick Henry

kto

powiedział

waszemu królowi Jerzemu III

daj

mi

wolność

albo

daj

mi

śmierć

To Patrick Henry powiedział waszemu królowi Jerzemu III: „Daj mi wolność albo daj mi śmierć”.

Line 14 / 24

There are boys here from Norfolk, Portsmouth, small hamlets along the James River, from Charlottesville and Fredericksburg, the Shenandoah Valley.

there are

boys

here

from Norfolk

Portsmouth

small hamlets

along the James River

from Charlottesville

and

Fredericksburg

the Shenandoah Valley

chłopcy

tutaj

z Norfolk

Portsmouth

małych osad

przy rzece James

z Charlottesville

i

Fredericksburg

doliny Shenandoah

Są tu chłopcy z Norfolk, Portsmouth, małych osad przy rzece James, z Charlottesville i Fredericksburg, doliny Shenandoah.

Line 15 / 24

Mostly they're all veteran soldiers now.

mostly

they are

all

veteran soldiers

now

w większości

to są

wszyscy

żołnierze weterani

teraz

W większości to już weterani.

Line 16 / 24

The cowards and shirkers are long gone.

the cowards

and

shirkers

are

long

gone

tchórze

i

osoby wymigujące się od obowiązków

dawno

nieobecni

Tchórzy i osób wymigujących się od obowiązków już tu nie ma.

Line 17 / 24

Every man here knows his duty.

every

man

here

knows

his duty

każdy

człowiek

tutaj

zna

swój obowiązek

Każdy tutaj zna swój obowiązek.

Line 18 / 24

They would make this charge even without an officer to lead them.

they would make

this charge

even

without an officer

to lead

them

oni zrobiliby

tę szarżę

nawet

bez oficera

który poprowadziły

ich

Poszliby do tej szarży nawet bez oficera, który by ich poprowadził.

Line 19 / 24

They know the gravity of the situation and the mettle of their foe.

they know

the gravity

of the situation

and

the mettle

of their foe

oni znają

powagę

sytuacji

i

gorliwość

swoich przeciwników

Znają powagę sytuacji i gorliwość swoich przeciwników.

Line 20 / 24

They know that this day's work will be desperate and deadly.

they know

that

this day's work

will be desperate

and

deadly

oni wiedzą

że

praca tego dnia

będzie rozpaczliwa

i

śmiertelna

Wiedzą, że trud tego dnia będzie rozpaczliwy i śmiertelnie niebezpieczny.

Line 21 / 24

They know that for many of them this will be their last charge, but not one of them needs to be told what is expected of him.

they know

that

for many

of them

this will be

their last charge

but

not one

of them

needs

to be told

what

is expected

of him

oni wiedzą

że

dla wielu

z nich

to będzie

ich ostatnia szarża

ale

żaden

z nich

potrzebuje

by mu powiedziano

co

jest oczekiwane

od niego

Wiedzą, że dla wielu z nich to będzie ostatnia szarża, ale żadnemu z nich nie trzeba mówić, czego się od niego wymaga.

Line 22 / 24

They are all willing to make the supreme sacrifice to achieve victory here, the crowning victory and the end of this war.

they are

all

willing

to make

the supreme sacrifice

to achieve

victory

here

the crowning victory

and

the end

of this war

oni są

wszyscy

gotowi

zrobić

największe poświęcenie/p>

żeby osiągnąć

zwycięstwo

tutaj

wieńczące zwycięstwo

i

koniec

tej wojny

Wszyscy są gotowi na największe poświęcenie, żeby tutaj wygrać, osiągnąć wieńczące zwycięstwo i zakończyć tę wojnę.

Line 23 / 24

We are all here.

we

are

all

here

my

jesteśmy

wszyscy

tutaj

Jesteśmy tu wszyscy.

Line 24 / 24

You may tell them when you return to your country that all Virginia was here on this day.

you may tell

them

when

you return

to your country

that

all

Virginia

was

here

on this day

ty możesz powiedzieć

im

kiedy

ty wrócisz

do swojego kraju

że

cała

Wirginia

była

tutaj

tego dnia

Może im pan powiedzieć, gdy wróci pan do swojego kraju, że cała Wirginia była tutaj tego dnia.