Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

John Adams defends British soldiers accused of murder during the Boston Massacre of 1770, shortly before the American Revolution (1775-1783)

John Adams broni brytyjskich żołnierzy oskarżonych o morderstwo podczas masakry bostońskiej w 1770 roku, niedługo przed amerykańską rewolucją (1775-1783)

John Adams Boston Massacre

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 19

I am for the prisoners at the bar.

I am for

the prisoners

at the bar

ja jestem dla

wieźniów

oskarżonych

Reprezentuję oskarżonych.

Line 2 / 19

In the words of the Marquis of Beccaria, if by supporting the rights of mankind,...

in the words

of the Marquis of Beccaria

if

by supporting the rights

of mankind

w słowach

markiza Beccaria

jeśli

przez wspieranie praw

ludzkości

Jak powiedział markiz Beccaria: „Jeśli wspierając prawa ludzkości…

Line 3 / 19

...I shall save from the agonies of death one unfortunate victim of tyranny, or of ignorance, equally fatal,...

I shall save

from the agonies

of death

one unfortunate victim

of tyranny

or

of ignorance

equally fatal

ja ocalę

od cierpień

śmierci

jedną nieszczęsną ofiarę

tyranii

lub

niewiedzy

równie zgubnych

...uda mi się ocalić od cierpień śmierci jedną nieszczęsną ofiarę tyranii lub niewiedzy, rzeczy równie zgubnych, ...

Line 4 / 19

...his blessings will be sufficient consolation to me for the contempt of all mankind.

his blessings

will be

sufficient consolation

to me

for the contempt

of all mankind

jego błogosławieństwo

będzie

wystarczającym pocieszeniem

dla mnie

za pogardę

całej ludzkości

...jej błogosławieństwa wystarczą, by pocieszyć mnie w obliczu pogardy całej ludzkości.”

Line 5 / 19

When people are taxed without representation, they are sometimes to feel abused.

when

people

are taxed

without representation

they are

sometimes

to feel abused

kiedy

ludzie

są opodatkowani

bez przedstawicielstwa

oni są

czasem

czuć się wykorzystani

Kiedy nakłada się podatki na ludzi, którzy nie są reprezentowani, mogą poczuć się czasem wykorzystani.

Line 6 / 19

Sometimes they may even rebel!

sometimes

they may rebel

even

czasem

oni mogą się zbuntować

nawet

Czasem mogą się nawet zbuntować!

Line 7 / 19

But we must take care lest born away by a torrent of passion, we make shipwreck of conscience.

but

we must take care

lest

born away

by a torrent

of passion

we make shipwreck

of conscience

ale

my musimy uważać

inaczej

poniesieni

strumieniem

zaciekłości

my zrobimy wrak

z sumienia

Ale musimy uważać, byśmy poniesieni strumieniem zaciekłości nie stali się wrakiem sumienia.

Line 8 / 19

Prisoners must be judged solely upon the evidence produced against them in court and by nothing else.

prisoners

must be judged

solely

upon the evidence

produced

against them

in court

and

by nothing else

wieźniowie

muszą zostać osądzeni

wyłącznie

na podstawie dowodów

przedstawionych

przeciwko nim

w sądzie

i

przez nic innego

Więźniowie mogą być sądzeni wyłącznie na podstawie dowodów przedstawionych przeciwko nim w sądzie i na żadnej innej podstawie.

Line 9 / 19

And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.

and

the evidence

we have heard

speaks

plainly

enough

gentlemen

a

dowody

my usłyszeliśmy

mówią

jasno

wystarczająco

panowie

A przedstawione dowody przemawiają wystarczająco wyraźnie, panowie.

Line 10 / 19

A sentry’s post is his castle, and to attack it by English law is an illegal act.

a sentry's post

is

his castle

and

to attack it

by English law

is

an illegal act

posterunek strażnika

jest

jego zamkiem

i

zaatakować go

zgodnie z angielskim prawem

jest

działaniem nielegalnym

Posterunek strażnika jest jego twierdzą, a zaatakować go, jest według angielskiego prawa nielegalne.

Line 11 / 19

Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.

soldiers

so assaulted

may defend

themselves

to the death

żołnierze

tak zaatakowani

mogą bronić

siebie

do śmierci

Tak zaatakowani żołnierze mogą bronić się aż do śmierci.

Line 12 / 19

And people are crying, “Kill them! Kill them! Knock them down!”, and they're heaving sharp cutting ice, oyster shells, clubs.

and

people

are crying

kill them

kill them

knock them down

and

they are heaving

sharp cutting ice

oyster shells

clubs

a

ludzie

krzyczą

zabić ich

zabić ich

powalić ich

i

oni ciskają

ostrymi kawałkami lodu

muszlami ostryg

pałkami

A ludzie krzyczą: „Zabić ich! Zabić ich! Powalić ich!” I ciskają ostrymi kawałkami lodu, muszlami ostryg, pałkami.

Line 13 / 19

What are they to do?

what

are they to do

co

oni mają zrobić

Co mają zrobić?

Line 14 / 19

Behave like, like stoic philosophers lost in apathy?

behave

like stoic philosophers

lost

in apathy

zachować się

jak stoiccy filozofowie

zagubieni

w apatii

Zachować się jak stoiccy filozofowie pogrążeni w apatii?

Line 15 / 19

Disregard these uniforms, consider them men, who wear.... Consider yourselves in such a situation and judge if a reasonable man would not fear for his life!

disregard

these uniforms

consider

them

men

who wear

consider

yourselves

in such a situation

and

judge

if

a reasonable man

would not fear

for his life

zignorujcie

te mundury

rozważcie

ich

ludzi

którzy noszą

rozważcie

siebie samych

w takiej sytuacji

i

osądźcie

czy

rozsądny człowiek

nie bałby się

o swoje życie

Zignorujcie te mundury, zastanówcie się nad tymi ludźmi, którzy je noszą. Postawcie siebie samych w podobnej sytuacji i powiedzcie, czy rozsądny człowiek nie bałby się o swoje życie!

Line 16 / 19

Facts are stubborn things.

facts

are

stubborn things

fakty

uparte rzeczy

Fakty to uparte rzeczy.

Line 17 / 19

Whatever our wishes, our inclinations, or the dictums of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.

whatever

our wishes

our inclinations

or

the dictums

of our passions

they cannot alter

the state

of facts

and

evidence

jakiekolwiek

nasze życzenia

nasze sympatie

lub

nakazy

naszych emocji

one nie mogą zmienić

stanu

faktów

i

dowodów

Bez względu na to, jakie są nasze życzenia i sympatie czy nakazy naszych emocji, nie mogą one zmienić stanu faktów i dowodów.

Line 18 / 19

You see the law, on the one hand, is inexorable to the cries and lamentations of the prisoners, but, on the other hand, it is death, death as an adder, to the clamors of the populace.

you see

the law

on the one hand

is inexorable

to the cries

and

lamentations

of the prisoners

but

on the other hand

it is death

death as an adder

to the clamors

of the populace

rozumiecie

prawo

z jednej strony

jest niewzruszone

na płacz

i

lament

więźniów

ale

z drugiej strony

to jest śmierć

śmierć jak żmija

do głośnych żądań

tłumu

Z jednej strony prawo jest niewzruszone na płacz i lament więźniów, ale z drugiej strony jest to śmierć, śmierć jak żmija, dla głośnych żądań tłumu.

Line 19 / 19

Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice the prisoners and their cause.

gentlemen

of the jury

I submit

to your candor

and

justice

the prisoners

and

their cause

panowie

przysięgli

ja powierzam

waszej bezstronności

i

sprawiedliwości

więźniów

i

ich sprawę

Panowie przysięgli, więźniów i ich sprawę powierzam waszej bezstronności i sprawiedliwości.