Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"North To Alaska" - Johnnie Horton

„Na pólnoc na Alaskę” - Johnnie Horton

North To Alaska

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 21

Way up north, north to Alaska

Way

up

north

north

to Alaska

daleko

na

północ

na północ

na Alaskę

Daleko na północ, na północ na Alaskę

Line 2 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

na północ

na Alaskę

idź

na północ

gorączka

trwa (ma miejsce)

Na północ na Alaskę, idź na północ, gorączka trwa

Line 3 / 21

Big Sam left Seattle in the year of ninety-two (1892), with George Pratt, his partner, and brother Billy, too

Big Sam

left

Seattle

in the year

of ninety-two

With George Pratt

his partner

and

brother

Billy

too

Duży Sam

opuścił

Seattle

w roku

dziewięćdziesiątym drugim

z George'em Prattem

jego partnerem

i

bratem

Billy'em

także

Duży Sam opuścił Seattle w roku dziewięćdziesiątym - drugim (1892), razem z George’em Prattem, jego wspólnikiem, a także z bratem Billy'em

Line 4 / 21

They crossed the Yukon River and found the bonanza gold

They crossed

the Yukon River

and

found

the bonanza gold

oni przekroczyli

rzekę Jukon

i

znaleźli

ogromną żyłę złota

Przeprawili się przez rzekę Jukon i znaleźli ogromną żyłę złota

Line 5 / 21

Below that old white mountain, just a little southeast of Nome

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

poniżej

tej

starej

białej

góry

tylko (jedynie)

trochę

południowy wschód

od Nome

U stóp tej starej białej góry, trochę na południowy wschód od miasta Nome.

Line 6 / 21

Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below

Sam

crossed

the majestic mountains

to the valleys

far

below

Sam

przekroczył

majestatyczne góry

do dolin

daleko

poniżej

Sam przeprawił się przez majestatyczne góry do dolin daleko w dole

Line 7 / 21

He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow

He talked

to his team

of huskies

as

he mushed

on (onward)

through the snow

on mówił

do swojej drużyny

psów husky

gdy

on jechał (zaprzęgiem)

do przodu (naprzód)

przez śnieg

Mówił do swojego zaprzęgu psów husky, kiedy jechał przez śnieg

Line 8 / 21

With the Northern Lights a-runnin' wild, in the land of the midnight sun

With the Northern Lights

running

wild

in the land

of the midnight sun

z zorzą polarną

biegnącą

dziko

w krainie

polarnego słońca

A zorza polarna szalała w krainie polarnego słońca

Line 9 / 21

Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of nineteen-one (1901)

Yes

Sam McCord

was

a mighty man

in the year

of nineteen-one

tak

Sam McCord

był

potężnym człowiekeiem

w roku

tysiąc dziewięćset pierwszym

Tak, Sam McCord był mocarzem w roku tysiąc dziewięćset pierwszym (1901)

Line 10 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin'

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

gdzie

rzeka

zakręca

duże samorodki

oni znajdują

Gdzie rzeka zakręca, tam znajdują duże samorodki

Line 11 / 21

North to Alaska, Go north, the rush is on, Way up north,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Way

up north

na północ

na Alaskę

idź

na północ

gorączka

trwa

droga

na północ

Na północ na Alaskę, idź na północ, gorączka trwa, Droga na północ

Line 12 / 21

George turned to Sam with his gold in his hand

George

turned

to Sam

with his gold

in his hand

George

odwrócił się

do Sama

z jego złotem

w jego dłoni

George odwrócił się do Sama ze swoim złotem w dłoni

Line 13 / 21

Said, "Sam, you're a-lookin' at a lonely, lonely man..."

(he) said

Sam

you are looking

at

a

lonely

lonely

man

(on) powiedział

Sam

ty patrzysz

na

-

samotnego

samotnego

człowieka

Powiedział: „Sam, patrzysz na bardzo samotnego mężczyznę...

Line 14 / 21

"....I'd trade all the gold that's buried in this land..."

I would trade

all the gold

that

is buried

in this land

zamieniłbym

całe złoto

które

jest zakopane

na tej ziemi

"...Zamieniłbym całe złoto, które jest zakopane w tej ziemi..."

Line 15 / 21

"...For one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand."

For

one small band (ring)

of gold

to place

on

sweet

little

Jenny's

hand

za

jedno małe obrączkę (pierścionek)

ze złota

do umieszczenia

na

słodkiej

małej

Jenny

dłoni

"...Za możliwość umieszczenia na słodkiej drobnej dłoni Jenny małej obrączki ze złota"

Line 16 / 21

'Cause a man needs a woman to love him all the time

because

a man

needs

a woman

to love

him

all the time

ponieważ

mężczyzna

potrzebuje

kobiety

aby kochała

go

cały czas

Bo mężczyzna potrzebuje kobiety, żeby kochała go cały czas

Line 17 / 21

Remember, Sam, a true love is so hard to find

Remember

Sam

a true love

is

so (very) hard

to find

pamiętaj

Sam

prawdziwą miłość

jest

tak (bardzo) ciężko

znaleźć

Pamiętaj, Sam, prawdziwą miłość tak trudno znaleźć

Line 18 / 21

I'd build for my Jenny a honeymoon home

I would build

for my Jenny

a honeymoon home

ja wybudowałem

dla mojej Jenny

dom na miesiąc miodowy

Zbudowałbym dla mojej Jenny dom na miesiąc miodowy

Line 19 / 21

Below that old white mountain just a little southeast of Nome."

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

poniżej

tej

starej

białej

góry

tylko

trochę

południowy wschód

od Nome

U stóp tej starej białej góry, trochę na południowy wschód od miasta Nome.

Line 20 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin'

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

gdzie

rzeka

zakręca

duże samorodki

oni znajdują

Gdzie rzeka zakręca, tam znajdują duże samorodki

Line 21 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

na północ

na Alaskę

idź

na północ

gorączka

trwa

Na północ na Alaskę, idź na północ, gorączka trwa