Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

I learned more at McDonald's than at university.

Więcej nauczyłam się w McDonaldzie niż na studiach.

I learned more at McDonald's

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here

is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

to

jest

co

mi powiedziano

podczas mojego wprowadzenia przed rozpoczęciem studiów

na Uniwersytecie Harverford

Oto, co powiedziano mi na obozie przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Haverford.

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for

help

when

you need it

poproś o

pomoc

kiedy

ty potrzebujesz jej

Poproś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak

up

when

you feel

uncomfortable

mów

góra

kiedy

ty czujesz

niekomfortowo

Powiedź, jeśli coś cię denerwuje.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

ustawiaj

swoje

własne

samopoczucie

nad

wszystkie

inne

sprawy

Swoje dobre samopoczucie przedkładaj ponad wszystko inne.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt

feelings

I might suffer

w skrócie

szkoła

była gotowa

chronić

mnie

przed

każdym

osobiste

urazy

lub

zranione

uczucia

ja mogłam cierpieć

W skrócie, szkoła była gotowa chronić mnie i moje uczucia przed jakąkolwiek obrazą.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

co

liczyło się

jako

osobista uraza

lub

podobna obraza

było

zależne ode mnie

do określenia

To ja mogłam określić, co uważałam za obrazę lub inny atak.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

to

zaskoczyło

mnie

To mnie zaskoczyło.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order to go

to college

to zaskoczyło

mnie

ponieważ

w McDonaldzie

gdzie

ja pracowałam

zanim

ja zaczęłam

szkołę

zachowywanie się

w ten sposób

kosztowałoby

prawdopodobnie

mnie

moją pracę

pracę

ja potrzebowała

żeby pójść

na uniwersytet

Zaskoczyło mnie, ponieważ w McDonaldzie, gdzie pracowała przed rozpoczęciem studiów, przez takie zachowanie prawdopodobnie straciłabym pracę, pracę, której potrzebowałam, żeby pójść na uniwersytet.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

najważniejszą rzeczą

w McDonaldzie

było

nie

jak

ja czułam się

ale

jak

moi klienci

czuli się

W McDonaldzie najbardziej nie liczyło się to, jak się czułam, ale jak czuli się moi klienci.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

to była

moje zadanie

i

zadanie

każdego

pracującego

tam

żeby uczynić

innych

mianowicie

klientów

szczęśliwymi

To było zadaniem moim i innych zatrudnionych - sprawić, żeby inni, mianowicie klienci, byli zadowoleni.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

ja pracowałam

na frontowaje ladzie

Moja praca polegała na przyjmowaniu zamówień od klientów.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal

with it

to znaczyło

że

jeśli

był

problem

z zamówieniem

ja musiałam

poradzić

z nim

To znaczyło, że jeśli pojawił się problem z zamówienie, ja musiałam go rozwiązać.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

problemy

nie były

skomplikowane

Problemy nie były skomplikowane.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they had not wanted

any

to było

zazwyczaj

coś

jak

brakujący kawałek

sera

z kanapki McDouble

lub

bita śmietana

na koktajlu mlecznym

kiedy

oni nie chcieli

żadnego

Zazwyczaj chodziło o rzeczy takie jak brakujący plasterek sera albo bita śmietana na koktajlu mlecznym, chociaż klient jej nie zamawiał.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever

it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so

that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

cokolwiek

to było

ja musiałam

słuchać

cierpliwie

i

umysłowo

notować

więc

żebym

ja mogła przekazać

odpowiednie szczegóły

komuś

kto

mógł

rzeczywiście

naprawić

problem

Cokolwiek to było, musiałam cierpliwie słuchać i zapamiętywać, żebym mogła przekazać odpowiednie szczegóły komuś, kto rzeczywiście mógł rozwiązać problem.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

co dziwne

klienci

nie byli zainteresowani

ostrożnym układaniem

swoich zażaleń

w taki sposób

żeby oszczędzić

moje uczucia

Co dziwne, klienci nie dbali o ostrożne układanie swoich zażaleń w taki sposób, żeby oszczędzić moje uczucia.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

oni byli

w pośpiechu

żeby wrócić

do pracy

Śpieszyli się z powrotem do pracy...

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

albo

oni radzili sobie

z

ich

krzyczącymi

dziećmi

...albo próbowali uciszyć krzyczące dzieci,...

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down

to the cent

out of necessity

and

could

not

afford

a mistake

albo

oni obliczyli

cenę

swojego posiłku

w dół

co do centa

z konieczności

i

mogli

nie

pozwolić sobie

pomyłka

...albo z konieczności obliczyli cenę swojego posiłku do ostatniego grosza i nie mogli pozwolić sobie na pomyłkę.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

i

oni mieli

prawo

mieć

swój posiłek

podany

w sposób

oni go zamówili

I mieli prawo do tego, żeby otrzymać posiłek, które zamówili.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

jeśli

pomyłka

została popełniona

my naprawialiśmy

tak szybko jak to możliwe

i

nie sprzeczaliśmy się

Jeśli popełniono pomyłkę, naprawialiśmy ją tak szybko jak to możliwe i nie sprzeczaliśmy się.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit of the doubt

nawet jeśli

ja wierzyłam

klient

nie zrozumiał

jakiegoś aspektu

swojego zamówienia

i

był

rzeczywiście

tym, który się mylił

kazano mi

dać

takiej osobie

kredyt zaufania

Nawet jeśli wydawało mi się, że klient nie zrozumiał czegoś w zamówieniu i to on popełnił błąd, moim zadaniem było obdarzyć tę osobę kredytem zaufania.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

ich uczucia

znaczyły

więcej niż

moje

Ich uczucia znaczyły więcej niż moje.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about

to start

yelling

W McDonaldzie

było

nie

znaków ostrzegawczych

dla

kiedy

klient

zamierzał

zacząć

krzyczeć

W McDonaldzie klient mógł zacząć krzyczeć bez ostrzeżenia…

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get

so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

żadnych bezpiecznych stref

do których możnaby pójść

kiedy

restauracja

robiła się

tak tłoczna

że

ja miałam czas

ledwo

żeby oddychać

miedzy zamówieniami

...nie było bezpiecznych stref, do których można by uciec, kiedy ruch w restauracji ledwie pozwalał na złapanie oddechu między zamówieniami.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was

no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

kiedy

grupa

mężczyzn

w okienku dla zmotoryzowanych

gwizdała

i

podrywała

mnie

jak

oni

odjeżdżali

było

nie

pracownika administracji uniwersytetu

dla mnie

żeby pobiec do

dla ukojenia

i

pocieszenia

Kiedy grupa mężczyzn w samochodzie po drugiej stronie okienka gwizdała i podrywała mnie, odjeżdżając, nie było pracownika uniwersytetu, do którego mogłam pobiec po wsparcie i uspokojenie.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

i

z takich doświadczeń

dobrych

złych

i

zwyczajnie paskudnych

ja urosłam

I z takich doświadczeń, dobrych, złych i zwyczajnie paskudnych, rozwinęłam się…

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

albo

żeby użyć

słowa

którego nie widzi się

często

już

ja wydoroślałam

...albo, żeby użyć słowa, którego już się często nie widuje, wydoroślałam.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

ja nauczyłam się

dbać o siebie

na sposoby

które

nie przeszkadzały

nikomu

lub

przyciągały

niepotrzebną

uwagę

do mnie

lub

pozwalały

moim osobistym problemom

kolidować

z pracą

która

musiała być wykonana

Nauczyłam się dbać o siebie na sposoby, które nikomu nie przeszkadzały, nie przyciągały do mnie niepotrzebnej uwagi i nie pozwalały moim osobistym problemom kolidować z pracą, którą trzeba było wykonać.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

w skrócie

ja miałam

pracę

do zrobienia

i

ludzie

liczyli na mnie

zrobić

W skrócie, miałam pracę do zrobienia, a ludzie liczyli na mnie że ją wykonam.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had

I complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

jeśli

ja narzekałam

do mojego menadżera McDonalda

że

ja staję się niespokojna

kiedy

restauracja

jest

zatłoczona

lub

że

wysuchiwanie

zażaleń

od klientów

czyni

mnie

nerwową

Jeśli zaczęłabym narzekać mojemu menadżerowi, że staję się niespokojna, kiedy w restauracji jest tłok albo że jestem nerwowa, kiedy klienci składają reklamacje,...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

on wręczyłby mi

grzecznie

mnie

mój czek

i

pokazał drzwi

...uprzejmie wręczyłby mi czek i pokazał drzwi.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been

unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

poszłabym

dom

i

byłabym

niezdolna

do zapłacenia

wkładu studenckiego

z pracy letniej

który

jest wbudowany w

mój pakiet pomocy finansowej

Poszłabym do domu i nie była zdolna wpłacić wkładu studenta z pracy letniej, który jest konieczny w moim pakiecie pomocy finansowej.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

więc

ja jestem wdzięczna

że pracowałam

w McDonaldzie

Więc jestem wdzięczna, że mogłam pracować w McDonaldzie.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

to nauczyło

mnie

jak

lepiej radzić sobie

moim niepokojem

jak

pracować

z innymi

aby osiągnąć

wspólny cel

Ta praca nauczyła mnie jak lepiej radzić sobie z niepokojem, jak współpracować z innymi, aby osiągnąć wspólny cel.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

to umocniło

mój charakter

moją etykę pracy

i

moje poczucie

mojej własnej odporności

Umocniła mój charakter, moją etykę pracy i moje poczucie własnej wytrzymałości.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

to są

lekcje

które

nie mogą być nauczone

w „bezpiecznych strefach”

kampusu Haverford

Są lekcje, których nie można nauczyć się w „bezpiecznych strefach” kampusu Haverford.

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

oto

jeszcze jedna rzecz

ja nauczyłam się

stawianie

siebie

na pierwszym miejscu

jest

podstawą

uprzywilejowania

A teraz jeszcze jedna rzecz, której się nauczyłam: stawianie siebie na pierwszym miejscu jest podstawą uprzywilejowania.

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

ale

stawianie

siebie

na pierwszym miejscu

nie rozwija

charakteru

ani

prowadzi do

rozwoju osobistego

stawianie

innych

na pierwszym miejscu

robi

…ale stawianie siebie na pierwszym miejscu nie rozwija charakteru ani nie prowadzi do rozwoju osobistego; robi to stawianie innych na pierwszym miejscu.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

McDonald’s

jest

dużo lepszym nauczycielem

tej lekcji

niż uniwersytet

McDonald’s jest dużo lepszym nauczycielem tej lekcji niż uniwersytet.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

nazywam się

Olivia Legaspi

z Uniwersytetu Haverford

dla Prager University

Nazywam się Olivia Legaspi z Uniwersytetu Haverford, mówiłam dla Uniwersytetu Prager.