Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

United States President Ronald Reagan, Berlin, Germany, June 12, 1987

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, Berlin, Niemcy, 12 czerwca 1987 r.

Berlin Wall

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

Dzisiaj

ja mówię

tak długo jak

ta brama

jest zamknięta

tak długo jak

ta blizna

muru

jest dozwolona

żeby stać

Dzisiaj mówię, tak długo jak długo ta brama pozostanie zamknięta, jak długo tej bliźnie, temu murowi, pozwoli się stać,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

to nie jest

niemieckie pytanie

samo

które

pozostaje

otwarte

ale

pytanie

wolności

dla całej ludzkości

...nie tylko przyszłość Niemiec będzie pod znakiem zapytania, ale też kwestia wolności dla całego rodzaju ludzkiego.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Khrushchev

predicted

we will bury you

w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku

radziecki prezydent Chruszczow

przewidział

my was pogrzebiemy

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, Chruszczow przepowiedział: „My was pogrzebiemy”.

Line 4 / 9

But in the West today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

ale

na Zachodzie

dzisiaj

my widzimy

wolny świat

który

osiągnął

poziom

dobrobytu

i

bogactwa

bezprecedensowy

w historii człowieka

Ale dziś na Zachodzie widzimy wolny świat, który osiągnął poziom dobrobytu i bogactwa niespotykany w całej historii człowieka.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

W świecie komunistycznym

my widzimy

porażkę

W świecie komunistycznym widzimy porażkę.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would

advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

istnieje

jeden znak

Sowieci

mogą zrobić

który

byłby nie do pomylenia

który

by

posunął naprzód

dramatycznie

sprawę

wolności

i

pokoju

Istnieje jeden gest, który Sowieci mogą wykonać, który byłby jednoznaczny i przyczyniłby się w wielkim stopniu do zwiększenia wolności i pokoju.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

Sekretarzu generalny Gorbaczew

jeśli

ty szukasz

pokoju

jeśli

ty szukasz

dobrobytu

dla Związku Radzieckiego

i

Europy Wschodniej

jeśli

ty szukasz

liberalizacji

podejdź

tutaj

do tej bramy

Sekretarzu generalny Gorbaczew, jeśli szuka pan pokoju, jeśli szuka pan dobrobytu dla Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej, jeśli szuka pan liberalizacji, proszę podejść tutaj, do tej bramy.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

Panie Gorbaczew

otwórz

tę bramę

Panie Gorbaczew, niech pan otworzy tę bramę.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

Panie Gorbaczew

zburz

ten mur

Panie Gorbaczew, niech pan zburzy ten mur!