Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Unconquered Poland"

„Niezwyciężona Polska”

Poland Banner

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 32

On August 23, 1939, Hitler and Stalin entered into a secret pact.

On August 23, 1939

Hitler

and

Stalin

entered

into a secret pact

23 sierpnia 1939 roku

Hitler

i

Stalin

weszli

w tajny pakt

23 sierpnia 1939 roku Hitler i Stalin zawarli tajny pakt.

Line 2 / 32

Its goal was to destroy Poland.

Its goal

was

to destroy

Poland

jego celem

było

zniszczyć

Polskę

Jego celem było zniszczenie Polski.

Line 3 / 32

Nobody thought the war and its effects would last half a century for Poland.

Nobody

thought

the war

and

its effects

would last

half a century

for Poland

nikt

sądził

wojna

i

jej skutki

będą trwać

pół wieku

dla Polski

Nikt nie sądził, że dla Polski wojna i jej skutki będą trwać pół wieku.

Line 4 / 32

First Germany attacks, then Soviet Russia.

First

Germany

attacks

then

Soviet Russia

najpierw

Niemcy

atakują

potem

Rosja radziecka

Najpierw atakują Niemcy. Następnie Rosja radziecka.

Line 5 / 32

We don't give up despite being left on our own.

We don't give up

despite

being left

on our own

my nie poddajemy się

mimo że

jesteśmy zostawieni

sami sobie

Nie poddajemy się, chociaż jesteśmy zdani tylko na siebie.

Line 6 / 32

We create an underground state, complete with a government, an army, schools, and courts.

We create

an underground state

complete

with a government

an army

schools

and

courts

Organizujemy

państwo podziemne

zawierające

z rządem

armią

szkołami

i

sądami

Organizujemy państwo podziemne, tworzymy rząd, armię, szkoły i sądy.

Line 7 / 32

We suffer two occupations.

We suffer

two occupations

my cierpimy

dwie okupacje

Znajdujemy się pod dwiema okupacjami.

Line 8 / 32

The Germans murder millions of Polish civilians.

The Germans

murder

millions

of Polish civilians

Niemcy

mordują

miliony

polskich cywilów

Niemcy mordują miliony polskich cywilów.

Line 9 / 32

The Soviets deport Poles in cattle cars to gulags in the East.

The Soviets

deport

Poles

in cattle cars (railway wagons)

to gulags

in the East

Sowieci

zsyłają

Polaków

w wagonach do przewozu bydła (wagony kolejowe)

do gułagów

na Wschodzie

Sowieci ładują Polaków do bydlęcych wagonów i zsyłają na Wschód do gułagów.

Line 10 / 32

They shoot over 20,000 officers during the Katyn Massacre.

They shoot

over 20,000 officers

during

the Katyn Massacre

zabijają strzałem z broni

ponad 20 000 oficerów

podczas

zbrodni katyńskiej

Zabijają ponad 20 000 oficerów w zbrodni katyńskiej.

Line 11 / 32

And hundreds of thousands of Poles are forced into slave labor in the inhuman lands of the Soviet Union.

And

hundreds of thousands

of Poles

are forced

into slave labor

in the inhuman lands

of the Soviet Union

a

setki tysięcy

Polaków

są zmuszeni

do niewolniczej pracy

w nieludzkich ziemiach

Związku Radzieckiego

A setki tysięcy Polaków zmuszają do niewolniczej pracy na niegościnnej ziemi Związku Radzieckiego.

Line 12 / 32

Our army is reborn moving west, where our soldiers are already fighting alongside the Allies.

Our army

is reborn

moving west

where

our soldiers

are fighting

already

alongside the Allies

nasza armia

jest odrodzona

ruszając na zachód

gdzie

nasi żołnierze

walczą

już

u boku Aliantów

Nasza armia odradza się i rusza na zachód, gdzie nasi żołnierze już walczą u boku Aliantów.

Line 13 / 32

We conquer Monte Cassino (Italy).

We conquer

Monte Cassino (Italy)

my zdobywamy

Monte Cassino (Włochy)

Zdobywamy Monte Cassino (Włochy).

Line 14 / 32

Our fighters wreak havoc and fear by air too.

Our fighters

wreak

havoc

and

fear

by air

too

nasi wojownicy/nasze myśliwce

sieją

spustoszenie

i

strach

w powietrzu

też

Nasi piloci sieją spustoszenie i strach w powietrzu.

Line 15 / 32

The Germans call us, "Black Devils", as we crush their resistance.

The Germans

call

us

Black Devils

as

we crush

their resistance

Niemcy

nazywają

nas

czarne diabły

kiedy

my niszczymy

ich opór

Niemcy zaczynają nazywać nas „Czarnymi Diabłami”, gdy łamiemy ich opór.

Line 16 / 32

Paratroopers make their way to occupied Poland to support the underground state, while our counter-intelligence acquires secret plans of the enemy.

Paratroopers

make their way

to occupied Poland

to support

the underground state

while

our counter-intelligence

acquires

secret plans

of the enemy

spadochroniarze

przedostają się

do okupowanej Polski

żeby wesprzeć

państwo podziemne

kiedy

nasz kontrwywiad

pozyskuje

tajne plany

nieprzyjaciela

Spadochroniarze przedostają się do okupowanej Polski, żeby wesprzeć państwo podziemne, podczas gdy kontrwywiad pozyskuje tajne plany nieprzyjaciela.

Line 17 / 32

There are Poles who save Jews, despite the threat of the death penalty.

There are

Poles

who save Jews

despite the threat

of the death penalty

istnieją

Polacy

którzy ratują Żydów

pomimo zagrożenia

kary śmierci

Niektórzy Polacy ratują Żydów, mimo że grozi za to kara śmierci.

Line 18 / 32

We create resistance movements, even within the German concentration camps.

We create

resistance movements

even

within the German concentration camps

my tworzymy

ruchy oporu

nawet

w niemieckich obozach koncentracyjnych

Tworzymy ruchy oporu, nawet na terenie niemieckich obozów koncentracyjnych.

Line 19 / 32

We are the first to alert the world about the Holocaust.

We are

the first

to alert

the world

about the Holocaust

my jesteśmy

pierwszymi

żeby zaalarmować

świat

o Holokauście

Jako pierwsi alarmujemy świat o Holokauście.

Line 20 / 32

Though politics appear to be more important than human lives, and nobody listens to us.

Though

politics

appear

to be

more important than

human lives

and

nobody

listens to us

jednak

polityka

zdaje się

być

ważniejsza niż

ludzkie życia

i

nikt

słucha nas

Jednak polityka wydaje się być ważniejsza niż życie ludzi; nikt nas nie słucha.

Line 21 / 32

Polish Jews fight the Germans in the Warsaw Ghetto without even a chance for success (1943).

Polish Jews

fight

the Germans

in the Warsaw Ghetto

without a chance

even

for success

Polscy Żydzi

walczą

Niemcami

w warszawskim getcie

bez szansy

nawet

na sukces

Polscy Żydzi walczą z Niemcami w warszawskim getcie, nie mając najmniejszej szansy na zwycięstwo (1943).

Line 22 / 32

Our nation comes up from the underground and fights in the Warsaw Uprising (1944).

Our nation

comes up

from the underground

and

fights

in the Warsaw Uprising

nasz naród

wychodzi

z podziemia

i

walczy

w powstaniu warszawskim

Nasz naród wychodzi z podziemia i walczy w powstaniu warszawskim (1944).

Line 23 / 32

We break the German Enigma Code, saving millions of lives.

We break

the German Enigma Code

saving

millions

of lives

my łamiemy

niemiecki szyfr Enigmy

ratując

miliony

żyć

Łamiemy niemiecki szyfr Enigmy i ratujemy miliony ludzi.

Line 24 / 32

But in exchange for all that we do, we are betrayed.

But

in exchange

for all

that

we do

we are betrayed

ale

w zamian

za wszystko

co

my robimy

my jesteśmy zdradzeni

Ale w zamian za to wszystko zostajemy zdradzeni.

Line 25 / 32

The Free World distances itself from us, leaving us behind the Iron Curtain.

The Free World

distances

itself

from us

leaving us

behind the Iron Curtain

wolny świat

dystansuje

siebie

od nas

zostawiając nas

za żelazną kurtyną

Zachód opuszcza nas, zostawia za żelazną kurtyną.

Line 26 / 32

Despite our scars from the war, we still resist.

Despite our scars

from the war

we resist

still

pomimo naszych blizn

z wojny

my stawiamy opór

wciąż

Mimo blizn wyniesionych z wojny, nadal stawiamy opór.

Line 27 / 32

The Pope gives us strength.

The Pope

gives

us

strength

Papież

daje

nam

siłę

Papież daje na siłę.

Line 28 / 32

Workers' strikes spread throughout Poland.

Workers' strikes

spread

throughout Poland

strajki robotników

rozprzestrzeniają się

poprzez Polskę

Strajki robotnicze rozprzestrzeniają się na terenie całej Polski.

Line 29 / 32

The Communists lose.

The Communists

lose

Komuniści

przegrywają

Komuniści przegrywają.

Line 30 / 32

The Iron Curtain falls.

The Iron Curtain

falls

Żelazna kurtyna

upada

Żelazna kurtyna upada.

Line 31 / 32

The war is over.

The war

is over

wojna

jest zakończona

Wojna dobiega końca.

Line 32 / 32

We prevail, because we do not beg for freedom. We fight for it.

We prevail

because

we do not beg

for freedom

We fight

for it

my zwyciężamy

ponieważ

my nie błagamy

o wolność

my walczymy

o nią

Zwyciężamy, ponieważ nie błagamy o wolność. My o nią walczymy.